Teksti suurus:

Majandusministri 28. juuni 2002. a määruse nr 36 "Pädevusklassid ja isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord" muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 96, 1440

Majandusministri 28. juuni 2002. a määruse nr 36 "Pädevusklassid ja isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord" muutmine

Vastu võetud 19.08.2003 nr 220

Määrus kehtestatakse «Elektriohutusseaduse» (RT I 2002, 49, 310; 110, 659) § 29 lõike 3 alusel.

Majandusministri 28. juuni 2002. a määruses nr 36 «Pädevusklassid ja isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord» (RTL 2002, 76, 1174) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) A1-klassi pädevustunnistus annab õiguse juhtida elektri- ja käidutöid mis tahes tehniliste näitajatega elektripaigaldistes. A1-klassi pädevustunnistus ei anna õigust juhtida elektripaigaldise projekteerimistöid.»;

2) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) A1-klassi pädevustunnistuse saamiseks peab isik sooritama pädevuseksami ning omama vähemalt keskkooli lõputunnistust ja vastavate elektritööde juhtimiseks ettevalmistavat töökogemust, mis on omandatud vähemalt 10 aasta jooksul kõrgepinge elektripaigaldistes, töötades enne 1. maid 1999. a kolme aasta jooksul võrguettevõtja elektripaigaldise käidukorraldajana või täitnud elektritöid juhtiva isiku ülesandeid.»;

3) paragrahvi 8 punkti 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) millisele pädevusklassile isik vastab (A, A1, B, B1 või C);».

Minister Meelis ATONEN

Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json