Teksti suurus:

Sõnniku koostise nõuded

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.10.2005
Avaldamismärge:RTL 2003, 95, 1428

Sõnniku koostise nõuded

Vastu võetud 21.08.2003 nr 85

Määrus kehtestatakse «Veeseaduse» (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2001, 7, 19; 42, 234; 50, 283; 94, 577; 2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387; 2003, 13, 64; 26, 156; 51, 352) § 261 lõike 1 alusel.

§ 1. Kehtestan sõnniku koostise nõuded (juurde lisatud).

§ 2. Määrus jõustub 1. septembril 2003. a.

Minister Tiit TAMMSAAR

Põllumajanduse ja maaelu arengu asekantsler
kantsleri ülesannetes Toomas KEVVAI

Põllumajandusministri 21. augusti 2003. a määruse nr 85 «Sõnniku koostise nõuded»
lisa

SÕNNIKU KOOSTISE NÕUDED

Jrk nr Sõnniku liik Andmed tootmismeetodi kohta või põhiline koostisosa Toiteelementide miinimumsisaldus (massi%); toitainete väljendamise viis; muud nõuded Toiteelementide sisalduse esitamise viis; muud tunnused   Hälve1

(massi%)

1 2 3 4 5 6
1 Sõnnik2; 3 (loomaliigi ja tootmistehnoloogia järgi) Kompostitud või muul viisil stabiliseeritud loomade välja-
heited, millele võib olla lisatud allapanu. Ei või sisaldada haigusi tekitavaid mikroorganisme.
2% (N + P + K) (kuivaines) Lämmastik väljendatakse üldlämmastikuna või veeslahustuvana. Liigitatakse:

– allapanuga ehk tahe sõnnik, milles on kuivainet ≥ 17%;

– allapanuta ehk poolvedel sõnnik, milles on kuivainet ≥ 8–16,9%;

– vedelsõnnik ehk veega eemaldatud sõnnik, milles on kuivainet ≥ 5–7,9%
Patareisse virnastatava sõnniku kuivaine sisaldus ≥ 25%.

Üldlämmastik

Üldfosfor

Üldkaalium

Kuivaine

   

N 40%

P 40%

K 40%

Kuivaine ± 25%


1 Hälbed märgivad määratud toiteelementide sisalduse diferentsi näidatud arvust. Hälve sisaldab valmistamise, proovivõtu ja analüüsi ebatäpsusi.
2 Mikroelemente sisaldavates orgaanilistes väetistes on mikroelementide (välja arvatud boor (B) ja seleen (Se)) deklareeritud sisaldusest lubatud järgmised hälbed:

50%, kui sisaldus on <0,20%;

40%, kui sisaldus on 0,20–1,00%;

20%, kui sisaldus on >1,00–2,00%;

0,4 massiprotsenti, kui sisaldus on >2,00%.

Boori (B) ja seleeni (Se) puhul on lubatud hälve ±50%.
3 Kaltsiumi (Ca), magneesiumi (Mg), naatriumi (Na) või väävlit (S) sisaldavates orgaanilistes väetistes on nimetatud elementide deklareeritud sisaldusest lubatud hälve 1/4, kuid mitte rohkem kui 0,6 massiprotsenti kaltsiumi (Ca), magneesiumi (Mg) ja naatriumi (Na) puhul ning mitte enam kui 0,4 massiprotsenti väävli (S) puhul.

Põllumajanduse ja maaelu arengu asekantsler
kantsleri ülesannetes Toomas KEVVAI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json