Teksti suurus:

Riikliku väetiseregistri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2004
Avaldamismärge:RT I 2003, 59, 395

Riikliku väetiseregistri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 26.08.2003 nr 221

Määrus kehtestatakse «Väetiseseaduse» (RT I 2003, 51, 352) § 19 lõike 1 alusel ja kooskõlas «Andmekogude seaduse» (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 50, 317; 57, 373; 92, 597; 2001, 7, 17; 17, 77; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 18, 107; 26, 158) § 32 lõikega 1.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Registri asutamine

(1) «Riiklik väetiseregister» (edaspidi register) on asutatud Vabariigi Valitsuse 13. oktoobri 1998. a määrusega nr 234 ««Väetiste riikliku registri» asutamine» (RT I 1998, 94, 1505; 2001, 91, 547).

(2) Registri pidamise eesmärk on turustamisotstarbeliste väetiste ning väetiste käitlejate ja nende tegevusvaldkondade kohta andmete kogumine ja süstematiseerimine.

§ 2. Registri nimi

Registri ametlik nimi on «Riiklik väetiseregister».

§ 3. Registri vastutav ja volitatud töötleja

(1) Registri vastutav töötleja on Põllumajandusministeerium.

(2) Registri volitatud töötleja on Taimetoodangu Inspektsioon.

2. peatükk
REGISTRI ÜLESEHITUS, REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED JA NENDE ÕIGUSLIK REŽIIM

§ 4. Registri ülesehitus ja andmete töötlemine

Registrit peetakse ühetasandilise andmekoguna paberkandjal ja digitaalselt ning andmete töötlemisel kasutatakse nii andmete automatiseeritud kui ka käsitsi töötlemist.

§ 5. Registri koosseis

Registri koosseisu kuuluvad:
1) digitaalne kanderaamat;
2) digitaalne andmebaas;
3) registritoimikud;
4) registriarhiiv.

§ 6. Registri objekt

Registrisse kantakse «Väetiseseaduse» § 22 lõikes 1 nimetatud andmed väetise käitleja ning tema tegevusvaldkonna ja käideldava väetise kohta.

§ 7. Registrisse kantavad andmed

Registrisse kantakse järgmised andmed:
1) väetise käitleja nimi, elu- või asukoht, postiaadress, sideandmed, äriregistri-, maksukohustuslaste registri, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste registri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kood, sisseveetava väetise puhul selle päritoluriik ning tootja nimi ja asukoht;
2) väetise nimetus;
3) väetise koostis ja valmistamise viis;
4) väetise eelregistreerimise number ja kuupäev;
5) väetise registreerimisnumber ja -kuupäev;
6) andmed väetise pakendi märgistuse kohta;
7) andmed riigilõivu tasumise kohta;
8) andmed «Väetiseseaduse» §-de 22–27 alusel tehtud otsuste kohta, sealhulgas otsuse number, kuupäev ja otsuse teinud asutuse nimi;
9) iga aasta jaanuariks andmed väetiste eelmise kalendriaasta tegelike ja alanud kalendriaasta planeeritavate käitlemismahtude kohta väetiste nimetuste kaupa.

§ 8. Registriandmete õiguslik režiim

Registriandmetel on õiguslik tähendus «Väetiseseaduses» sätestatud ulatuses.

3. peatükk
ANDMETE KANDMINE REGISTRISSE JA JUURDEPÄÄS REGISTRIANDMETELE

§ 9. Registriandmete esitaja

Registriandmete esitajaks on:
1) väetise käitleja § 7 punktides 1–3, 6–7 ja 9 sätestatud andmete osas;
2) Taimetoodangu Inspektsioon § 7 punktides 4, 5 ja 8 sätestatud andmete osas.

§ 10. Andmete registrisse üleandmise kord ja tähtajad

(1) Registrile esitatakse andmed paberkandjal. Pakendi märgistuse näidised esitatakse originaalkujul, foto või kirjeldusena.

(2) Väetise käitleja esitab andmed registrile enne käitlemise alustamist.

(3) Taimetoodangu Inspektsiooni andmed loetakse esitatuks asjakohase otsuse tegemise päevast.

§ 11. Väetise eelregistreerimine

Esmakordselt sisseveetav väetis eelregistreeritakse sissevedaja vormikohase taotluse ja tootja väljastatud vastavussertifikaadi alusel.

§ 12. Andmete registreerimise alusdokumendid

Andmete registreerimise alusdokumendid on:
1) väetise eelregistreerimise taotlus;
2) väetise registreerimise taotlus;
3) tootja väljastatud vastavussertifikaat väetise nõuetekohasuse kohta;
4) akrediteeritud laboratooriumi katseprotokoll väetiseproovi analüüsi tulemuste kohta;
5) väetise pakendi märgistuse näidis, foto või kirjeldus;
6) väetise registreerimise otsus;
7) väetise registreerimise otsuse kehtivuse peatamise otsus;
8) väetise registrikande kehtetuks tunnistamise otsus.

§ 13. Andmete registrisse kandmine

(1) Andmed kantakse registrisse 15 tööpäeva jooksul väetise eelregistreerimise või registreerimise otsuse tegemise päevast arvates.

(2) Registrisse kantavate andmete kontrolliks toimub andmete ristkasutus äriregistriga ja rahvastikuregistriga asjakohaste koostöökokkulepete alusel.

§ 14. Registreerimistunnistuse väljastamine

(1) Registreerimistunnistuse väljastab volitatud töötleja registrisse kantud käitlejale tema nõudel väetise registreerimise otsuse alusel, kui käitleja on tasunud riigilõivu.

(2) Volitatud töötleja väljastab lõikes 1 nimetatud registreerimistunnistuse viie tööpäeva jooksul registrikande tegemisest arvates.

§ 15. Registridokumendid

(1) Registridokumente säilitatakse paberkandjal registritoimikus.

(2) Registridokumendid on:
1) alusdokumendid;
2) andmete registrist väljastamise dokumendid, sealhulgas väetise käitlejale saadetud registreerimise otsuse ja registrikande muutmise otsuse ärakiri.

§ 16. Andmete registreerimiseks vastuvõtmise ja andmete registrist väljastamise üle arvestuse pidamine

(1) Andmete registrisse vastuvõtmise ja registrist väljastamise üle peetakse arvestust digitaalses kanderaamatus.

(2) Andmete registreerimiseks vastuvõtmisel registreeritakse alusdokumendi:
1) järjekorranumber või kood;
2) nimetus;
3) väljaandmise kuupäev;
4) väljaandja;
5) volitatud töötlejalt saamise kuupäev.

(3) Andmete registrist väljastamisel registreeritakse:
1) andmete koosseis;
2) andmete väljastamise aeg;
3) andmed saanud isiku nimi ja isikukood.

§ 17. Ebaõigete andmete parandamise ja nendest teatamise kord

(1) Registrisse kantud andmete muutumise või registris ebaõigete andmete ilmnemise korral sulgeb volitatud töötleja juurdepääsu ebaõigetele andmetele kuni nende parandamiseni.

(2) Registris puudulike või ebaõigete andmete avastamise korral parandab registri volitatud töötleja need kohe või teatab nendest väetise käitlejale, kes on kohustatud esitama õiged ja korrektsed andmed volitatud töötleja määratud tähtpäevaks. Volitatud töötleja on kohustatud parandama puudulikud või ebaõiged andmed viie tööpäeva jooksul õigete andmete saamisest arvates.

§ 18. Registriandmete kustutamine

Paragrahvis 7 nimetatud andmed kustutatakse registrist täielikult või osaliselt volitatud töötleja asjakohase otsuse alusel.

§ 19. Arhiveerimine

(1) Registriarhiiv koosneb digitaalsest arhiivist ja paberkandjal arhiivist.

(2) Registritoimikud antakse üle arhiivi aasta möödumisel §-s 18 nimetatud registriandmete kustutamise aluseks oleva otsuse tegemisest. Registriandmete täieliku kustutamise korral paneb registri volitatud töötleja pädev ametiisik registriandmete kustutamise aluseks olnud dokumendid registritoimikusse ning sulgeb ja arhiveerib selle.

(3) Alusdokumente säilitatakse viis aastat registritoimiku sulgemisest arvates.

§ 20. Juurdepääs registrisse kantud andmetele

(1) Registriandmed on avalikud, välja arvatud ärisaladuseks arvatud juurdepääsupiiranguga andmed väetise tootmistehnoloogia, tootmiseks kasutatava tooraine liikide ja koguste ning väetise eelmise kalendriaasta tegelike ja alanud kalendriaasta planeeritavate käitlemismahtude kohta.

(2) Registriandmed avalikustatakse registri volitatud töötleja veebilehel ja lisaks sellele võib andmeid avaldada paberkandjal.

(3) Juurdepääsupiiranguga andmete kasutamise õigus on riigiasutuse volitatud töötajal talle seaduse alusel pandud ülesande täitmiseks.

§ 21. Andmete registrist väljastamise kord

(1) Registrist väljastatakse andmeid kirjaliku järelepärimise alusel, milles on näidatud soovitud andmed, nende kasutamise otstarve ja isik, kellele andmed väljastatakse.

(2) Registrist väljastatakse andmeid tasuta taotleja soovi kohaselt paberkandjal või digitaalselt.

(3) Juhul kui andmeid soovitakse kinnitatud väljavõtetena, siis väljastatakse need pärast riigilõivu tasumist vastavalt «Haldusmenetluse seaduse» (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375; 2003, 20, 117) § 24 lõikes 5 sätestatule.

(4) Juurdepääsupiiranguga andmeid registrist ei väljastata.

4. peatükk
JÄRELEVALVE, REGISTRI PIDAMISE FINANTSEERIMINE NING REGISTRI LIKVIDEERIMINE

§ 22. Järelevalve registri pidamise üle

(1) Järelevalvet registri pidamise üle teostab registri vastutav töötleja. Andmekaitsejärelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostab vastavalt oma pädevusele Andmekaitse Inspektsioon.

(2) Andmekaitse Inspektsiooni ametnikul on õigus oma pädevuse piires igal ajal kontrollida registri pidamise vastavust seadustele ja muudele õigusaktidele ja saada teavet andmete registrist väljastamise ja kasutamise kohta.

(3) Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on registri volitatud töötleja kohustatud kõrvaldama järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses kajastatud puudused tema määratud tähtajaks.

(4) Süüdiolev isik kannab vastutust seaduses ettenähtud korras.

§ 23. Registri pidamise finantseerimine

Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest sihtotstarbeliste summadena registri volitatud töötleja eelarverealt.

§ 24. Registri likvideerimine

(1) Registri likvideerimisel otsustatakse, kas andmed antakse üle teise registrisse või säilitatakse riiklikus arhiivis või hävitatakse.

(2) Andmed annab üle volitatud töötleja vastutava töötleja vastutusel ning Andmekaitse Inspektsiooni volitatud ametiisiku ja riiklike infosüsteemide tööd koordineeriva asutuse volitatud ametiisiku juuresolekul. Andmete üleandmise või hävitamise korral koostatakse akt.

5. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 25. «Väetiste riikliku registri» andmed

«Väetiseseaduse» (RT I 1997, 93, 1563; 2001, 50, 283; 2002, 63, 387) § 3 lõike 1 alusel asutatud «Väetiste riiklikku registrisse» kantud andmed loetakse käesolevas määruses sätestatud andmete osas kantuks «Väetiseseaduse» (RT I 2003, 51, 352) §-s 19 nimetatud «Riiklikku väetiseregistrisse», millena käsitatakse «Väetiseseaduse» (RT I 1997, 93, 1563; 2001, 50, 283; 2002, 63, 387) § 3 lõike 1 alusel asutatud «Väetiste riiklikku registrit».

§ 26. Vabariigi Valitsuse määruse kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valitsuse 13. oktoobri 1998. a määrus nr 234 ««Väetiste riikliku registri» asutamine» (RT I 1998, 94, 1505; 2001, 91, 547) tunnistatakse kehtetuks.

§ 27. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. septembril 2003. a.

Peaminister Juhan PARTS
Põllumajandusminister Tiit TAMMSAAR
Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json