Teksti suurus:

Pädevusklassid ja isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord

Väljaandja:Majandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.07.2007
Avaldamismärge:

Pädevusklassid ja isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord

Vastu võetud 28.06.2002 nr 36
RTL 2002, 76, 1174
jõustumine 14.07.2002

õ. 25.10.2007 13:50

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

19.08.2003 nr 220 (RTL 2003, 96, 1440) 01.09.2003

Määrus kehtestatakse «Elektriohutusseaduse» (RT I 2002, 49, 310) § 29 lõike 3 alusel.

§ 1. Üldsätted

Käesolevas määruses on sätestatud pädevustunnistuse saamise eelduseks olevad nõuded käidukorraldajate ja elektritöid juhtivate isikute eriharidusele, töökogemusele ja elektriohutusnõuete tundmisele, samuti isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord.

§ 2. Pädevustunnistuste klassid

(1) Pädevustunnistused jagunevad A-, B-, B1- ja C-klassi pädevustunnistusteks sõltuvalt elektri- ja käidutöödest, mille juhtimiseks tunnistus annab õiguse.

(2) A-klassi pädevustunnistus annab õiguse juhtida elektri- ja käidutöid mis tahes tehniliste näitajatega elektripaigaldistes.

(21) A1-klassi pädevustunnistus annab õiguse juhtida elektri- ja käidutöid mis tahes tehniliste näitajatega elektripaigaldistes. A1-klassi pädevustunnistus ei anna õigust juhtida elektripaigaldise projekteerimistöid.

(3) B-klassi pädevustunnistus annab õiguse juhtida elektri- ja käidutöid kuni 1000 V nimivahelduvpinge ja kuni 1500 V nimialalispingega elektripaigaldistes.

(4) B1-klassi pädevustunnistus annab õiguse juhtida kuni 1000 V nimivahelduvpinge ja kuni 1500 V nimialalispingega elektripaigaldistes peakaitsme nimivooluga kuni 63 A projekteerimise ja ehitamise töid ja käidutöid elektripaigaldistes peakaitsme nimivooluga kuni 250 A.

(5) C-klassi pädevustunnistus annab õiguse juhtida kuni 1000 V nimivahelduvpinge ja kuni 1500 V nimialalispingega elektriseadmete remonditöid elektrilabori või remonditöökoja tingimustes.

[RTL 2003, 96, 1440 - jõust. 01.09.2003]

§ 3. Haridus- ja töökogemusnõuded

(1) A-klassi pädevustunnistuse taotlemiseks peab isik sooritama pädevuseksami ning omama vähemalt:
1) elektriinseneri diplomit või elektrialase kõrghariduse omandamist tõendavat dokumenti ja vastavate elektritööde juhtimiseks ettevalmistavat töökogemust, mis on omandatud vähemalt kahe aasta jooksul (sellest vähemalt üks aasta kõrgepingepaigaldistes) või
2) tehnik-elektriku diplomit ja vastavate elektritööde juhtimiseks ettevalmistavat töökogemust, mis on omandatud vähemalt nelja aasta jooksul (sellest vähemalt kaks aastat kõrgepingepaigaldistes) või
3) B-klassi pädevustunnistust ja vastavate elektritööde juhtimiseks ettevalmistavat töökogemust, mis on omandatud vähemalt kümne aasta jooksul kõrgepingepaigaldistes.

(11) A1-klassi pädevustunnistuse saamiseks peab isik sooritama pädevuseksami ning omama vähemalt keskkooli lõputunnistust ja vastavate elektritööde juhtimiseks ettevalmistavat töökogemust, mis on omandatud vähemalt 10 aasta jooksul kõrgepinge elektripaigaldistes, töötades enne 1. maid 1999. a kolme aasta jooksul võrguettevõtja elektripaigaldise käidukorraldajana või täitnud elektritöid juhtiva isiku ülesandeid.

(2) B-klassi pädevustunnistuse saamiseks peab isik sooritama pädevuseksami ning omama vähemalt:
1) elektriinseneri diplomit või elektrialase kõrghariduse omandamist tõendavat dokumenti ja vastavate elektritööde juhtimiseks ettevalmistavat töökogemust, mis on omandatud vähemalt ühe aasta jooksul või
2) tehnik-elektriku diplomit ja vastavate elektritööde juhtimiseks ettevalmistavat töökogemust, mis on omandatud vähemalt kahe aasta jooksul või
3) teist samaväärse elektrialase erihariduse omandamist tõendavat dokumenti ja vastavate elektritööde juhtimiseks ettevalmistavat töökogemust, mis on omandatud vähemalt nelja aasta jooksul.

(3) B1- või C-klassi pädevustunnistuse saamiseks peab isik sooritama pädevuseksami ning omama vähemalt:
1) elektriinseneri diplomit või elektrialase kõrghariduse omandamist tõendavat dokumenti ja vastavate elektritööde juhtimiseks ettevalmistavat töökogemust, mis on omandatud vähemalt poole aasta jooksul või
2) tehnik-elektriku diplomit või samaväärse elektrialase erihariduse omandamist tõendavat dokumenti ja vastavate elektritööde juhtimiseks ettevalmistavat töökogemust, mis on omandatud vähemalt ühe aasta jooksul või
3) keskkooli lõputunnistust ja elektriku diplomit või samaväärse elektrialase erihariduse omandamist tõendavat dokumenti, või muu tehnilise ala inseneri diplomit või kutsetunnistust ning vastavate elektritööde juhtimiseks ettevalmistavat töökogemust, mis on omandatud vähemalt kahe aasta jooksul või
4) vastavate elektritööde juhtimiseks ettevalmistavat töökogemust, mis on omandatud vähemalt nelja aasta jooksul.

(4) Hariduse ja töökogemuse olemasolu tõendab taotleja usaldusväärse tõendusmaterjali esitamisega isiku nõuetele vastavuse hindajale ja tõendajale, kes hindab taotleja vastavust käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud nõuetele. Vajadusel tuleb pädevustunnistuse taotlejal esitada täiendavaid dokumente ja andmeid pingealuste tööde õiguse ja väljaõppe, tööandja ja alluvusvahekorra, täidetud tööülesannete ning muude isiku hindamise ja tõendamise seisukohalt oluliste asjaolude kohta.

(5) Hariduse ja töökogemuste olemasolu võib tõendada välisriigis omandatud haridust ja töökogemusi tõendavate dokumentidega, kui omandatud haridus ja töökogemused vastavad Eestis omandatavaile.

[RTL 2003, 96, 1440 - jõust. 01.09.2003]

§ 4. Pädevuseksam

(1) Elektriohutusnõuete tundmist kontrollitakse pädevuseksamil. Pädevuseksameid korraldab isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja. Isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja võib eksami korraldamise õiguse anda ka teisele isikule. Pädevuseksam tuleb korraldada Tehnilise Järelevalve Inspektsiooniga kooskõlastatud eksamijuhendi kohaselt.

(2) Eksamil võib kasutada väljaandeid, milles sisalduvate nõuete tundmine seatakse pädevuseksami sooritamise eelduseks. Kasutada võib ka muid väljaandeid ja abimaterjale, välja arvatud näidisülesandeid või varem toimunud eksamite küsimustikke.

(3) Isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja väljastab eksami positiivselt sooritanule tunnistuse, mille alusel on isikul õigus kolme aasta jooksul taotleda pädevustunnistuse väljastamist. Isikul, keda eksamineeriti, on õigus saada teavet oma eksamitulemuste kohta.

§ 5. Eksamijuhend

(1) Isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja koostab eksamijuhendi, milles peab kindlaks määrama eksami korralduse, eksami kestvuse, eksamineeritavate ja eksamineerijate õigused ja kohustused, eksami positiivse soorituse nõuded, hindamismetoodika ja muud eksami korralduse olulised asjaolud. Eksamijuhend peab sisaldama ka eksamitulemuste vaidlustamise võimaluse ja korra kirjelduse.

(2) Eksamijuhend peab olema kooskõlas käesoleva määrusega ning võimaldama saada ammendavat ülevaadet eksami korraldusest. Eksamineeritavale peab võimaldama eksamijuhendiga tutvumist igal ajal.

(3) Eksamijuhend peab olema kooskõlastatud Tehnilise Järelevalve Inspektsiooniga, kes hindab eksamijuhendi vastavust käesoleva paragrahvi nõuetele. Kõik muudatused eksamijuhendis tuleb kooskõlastada Tehnilise Järelevalve Inspektsiooniga.

§ 6. Eksamiküsimustik

(1) Eksamiküsimustiku koostab isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja õigusaktide ja muude dokumentide alusel, mille loetelu avaldab Tehnilise Järelevalve Inspektsioon oma veebilehel, näidates ära loetelu avaldamise või muutmise kuupäeva. Pädevuseksami küsimustiku maht ja ulatus oleneb taotletava pädevustunnistuse klassist.

(2) Lõikes 1 nimetatud loetelus mainitud dokumendid saab eksamiküsimustiku aluseks võtta hetkest, mil nende loetelus avaldamisest või muutmisest on möödunud kolm kuud. Nimetatud loetelusse saab õigusaktide nimetusi kanda pärast nende on jõustumist.

(3) Eksamiküsimustik peab olema eelmise eksamiga võrreldes vähemalt 50% ulatuses uuendatud ja kooskõlastatud enne iga eksamit Tehnilise Järelevalve Inspektsiooniga.

§ 7. Isiku nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine

(1) Isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja hindab taotleja vastavust pädevusnõuetele tema poolt esitatud haridust, töökogemust ja pädevuseksami sooritamist tõendavate dokumentide alusel.

(2) Kui taotleja vastab pädevustunnistuse saamise eelduseks olevatele nõuetele, väljastab isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja talle pädevusnõuetele vastavust tõendava pädevustunnistuse. Pädevustunnistus väljastatakse üldjuhul tähtajatuna, põhjendatud juhtudel võib selle väljastada tähtajalisena.

(3) Kui taotleja ei vasta nõuetele või ei esita pädevusnõuetele vastavust tõendavaid dokumente ühe kuu jooksul alates tema poolt soovitud hindamismenetluse alustamise kuupäevast, väljastab isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja kirjaliku põhjendusega otsuse pädevustunnistuse väljaandmisest keeldumise kohta. Uue hindamismenetluse alustamiseks esitab pädevustunnistuse taotleja uue avalduse.

§ 8. Pädevustunnistus

Pädevustunnistus antakse turvapõhjal A4 formaadis lisas 1 toodud blanketile ja sellele peavad olema kantud vähemalt järgmised andmed:
1) pädevustunnistuse registreerimisnumber ja väljaandmise kuupäev;
2) pädevustunnistuse väljaandnud isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja nimi, riikliku erinõuetega tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate registri registreerimisnumber;
3) pädevustunnistuse saanud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
4) millisele pädevusklassile isik vastab (A, A1, B, B1 või C);
5) vajadusel pädevustunnistuse kehtivuse tähtaeg;
6) vajadusel eritingimused, millega pädevustunnistus väljastatakse;
7) pädevustunnistuse väljastanud isiku ees- ja perekonnanimi, ametinimetus ning allkiri.

[RTL 2003, 96, 1440 - jõust. 01.09.2003]

§ 9. Varem väljastatud pädevustunnistuste kehtivus

(1) Käesoleva määruse kehtestumiseni väljastatud pädevustunnistus kehtib vastavalt «Elektriohutusseaduse» § 49 lõikele 2 tunnistuses näidatud pädevuse ulatuses ja tähtajani.

(2) Piiranguteta väljastatud kehtiva pädevustunnistuse alusel väljastab isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja asjakohase käsitlustasu eest tähtajatu pädevustunnistuse täiendavaid tingimusi seadmata.

(3) Piirangutega pädevustunnistuse omanikule väljastatakse tähtajatu pädevustunnistus pärast täiendavat pädevustunnistuse eelduseks olevatele nõuetele vastavuse hindamist (sh pädevuseksami sooritamine).

§ 10. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

Majandusministri 28. juuni 2002. a määruse nr 36
lisa 1

PÄDEVUSTUNNISTUS

Eesnimi Perekonnanimi

Isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja

(ettevõtja nimi) tõendab, et nimetatud isiku haridus, töökogemused ja elektriohutusalased teadmised vastavad

(A-, B-, B1- või C-) klassi pädevusnõuetele.

Tunnistus on välja antud «Elektriohutusseaduse» (RT I 2002, 49, 310) alusel.

Eesnimi Perekonnanimi
vastutava isiku ametinimetus

  Välja antud: 00.00.2002
  Tunnistuse nr: 0000

Eesnimi Perekonnanimi
koostaja ametinimetus

Õiend
Metaandmetes akti andja majandus- ja kommunikatsiooniminister asendatud majandusministriga.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json