Teksti suurus:

Tööstustarbijatele maagaasi müüva ettevõtja poolt esitatavate andmete loetelu, andmete esitamise kord ja vorm

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.07.2009
Avaldamismärge:RTL 2003, 99, 1486

Tööstustarbijatele maagaasi müüva ettevõtja poolt esitatavate andmete loetelu, andmete esitamise kord ja vorm1

Vastu võetud 02.09.2003 nr 222

Määrus kehtestatakse «Maagaasiseaduse» (RT I 2003, 21, 128) § 8 lõike 4 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

(1) Käesolev määrus kehtestab tööstustarbijatele maagaasi müüvate ettevõtjate poolt Statistikaametile esitatavate andmete loetelu, andmete esitamise korra ja vormi.

(2) Käesolevas määruses käsitatakse tööstustarbijana paragrahvis 3 esitatud tarbijagruppidesse kuuluvaid tarbijaid, välja arvatud tarbijad, kes kasutavad maagaasi elektri tootmiseks elektrijaamades, mitteenergeetilistel kasutusaladel (näiteks keemiatööstuses) või kelle maagaasi aastane tarbimine on üle 4 186 000 GJ.

§ 2. Andmete esitamine

(1) Statistikaametile esitatakse vastavalt käesoleva määruse lisas toodud vormile järgmised andmed:
1) tööstustarbijate arv paragrahvis 3 toodud tarbijagruppide kaupa;
2) maagaasi hind tüüpilisele tööstustarbijale (edaspidi tüüptarbija) paragrahvis 3 toodud tarbijagruppide kaupa;
3) hinna kujundamise alused.

(2) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud andmed kogutakse iga aasta 1. jaanuari ja 1. juuli seisuga ning esitatakse 1 kuu jooksul.

(3) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 1 nimetatud andmed esitatakse 1. veebruariks iga kahe aasta tagant aruandeaasta 1. jaanuari seisuga. Esimest korda esitatakse nimetatud andmed 1. veebruariks 2005.

(4) Andmed esitatakse nende tarbijagruppide kohta, milles on vähemalt 3 tarbijat.

§ 3. Tarbijagrupid

Vastavalt käesoleva määruse § 2 lõikele 1 esitatakse andmed nende tüüptarbijate kohta, kelle maagaasi tarbimise parameetrid vastavad alltoodud tarbijagruppidele:

Tüüptarbija
Aasta tarbimine
GJ
Päevane koormustegur
(päevades)*
Tunnine koormustegur
(tundides)**
I1 418,60
I2 4 186 200
I3–1 41 860 200 1 600
I3–2 41 860 250 4 000
I4–1 418 600 250 4 000
I4–2 418 600 330 8 000
I5 4 186 000 330 8 000

* Päevane koormustegur on päevade arv, mis on vajalik maagaasi aastatarbimise kogusega võrdse koguse tarbimiseks maksimaalse tarbimise korral päevas;
** Tunnine koormustegur on tundide arv, mis on vajalik maagaasi aastatarbimise kogusega võrdse koguse tarbimiseks maksimaalse tarbimise korral tunnis.

§ 4. Maagaasi hind tüüptarbijale

(1) Tüüptarbija maagaasi hind põhineb kehtivatel tariifidel või ostu-müügilepingutel ning esitatakse 1 kuupmeetri (koos kütteväärtuse näitamisega GJ-es) kohta.

(2) Kui antud tarbijagrupi tarbijatele kohaldatakse mitut erinevat tariifi, esitatakse tüüptarbija hinnana kõige soodsam tariif.

(3) Lepingu alusel kujunevate hindade korral esitatakse tüüptarbija hinnana enim kasutatud ning antud tarbijagrupile kõige iseloomulikum hind.

(4) Maagaasi hinnad ühiku kohta esitatakse ilma käibemaksuta ja koos käibemaksuga.

(5) Tüüptarbija hind ei või sisaldada liitumistasu.

(6) Hinna kujundamise alused on tingimused või parameetrid, millel põhinevad kehtivad tariifid või ostu-müügilepingus sätestatav hind.

§ 5. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2004. aasta 1. jaanuaril.

Minister Meelis ATONEN

Kantsler Marika PRISKE

1 Määruses on arvestatud Euroopa Liidu direktiivi 90/377/EEÜ (EÜT L 185, 17.07.1990, lk 16–24) nõudeid ühenduse protseduurireeglite osas tööstustarbijatele määratud gaasihindade läbipaistvuse parandamiseks.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. septembri 2003. a määruse nr 222 «Tööstustarbijatele maagaasi müüva ettevõtja poolt esitatavate andmete loetelu, andmete esitamise kord ja vorm»
lisa

ANDMED MAAGAASI HINDADE KOHTA

Andmete esitaja:
..........................................................................................................

 
              (nimi, äriregistri kood)

Andmete esitamise kuupäev
..........................................................................................................

 
                                  (pp.kk.aaaa)

Andmed esitatakse seisuga
..........................................................................................................

 
                                  (pp.kk.aaaa)

1. Maagaasi hind tüüptarbijale 1 m3 kohta* ja tarbijate arv tarbijagruppide kaupa:

Tüüp-
tarbija
Aastane tarbimine
GJ
Tarbijate arv   Hind ilma käibemaksuta kroonides Hind koos
käibemaksuga
kroonides
 
I1 418,60          
I2 4 186          
I3–1 41 860          
I3–2 41 860          
I4–1 418 600          
I4–2 418 600          
I5 4 186 000          

* Alumine kütteväärtus (GJ) ....................

2. Hinna kujundamise alused:

.....................................................................................................................................................................
............................................................ ........................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Andmed esitas
.......................................................................


..........................................................
                            (nimi)                            (amet)

.......................................................................

..........................................................

                        (telefoni nr, e-post)

                          (allkiri)

/otsingu_soovitused.json