Teksti suurus:

Ohtlike veoste autoveo eeskiri

Väljaandja:Teede- ja Sideminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.07.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.12.2005
Avaldamismärge:

Ohtlike veoste autoveo eeskiri1

Vastu võetud 14.12.2001 nr 118
RTL 2002, 6, 53
jõustumine 14.01.2002

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

29.08.2002 nr 56 (RTL 2002, 102, 1555) 16.09.2002

19.12.2002 nr 48 (RTL 2002, 149, 2177) 02.01.2003

10.07.2003 nr 111 (RTL 2003, 85, 1247) 26.07.2003

Määrus kehtestatakse «Autoveoseaduse» § 23 lõike 1 punkti 1 alusel ning arvestades «Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepet (ADR)». õ.15.11.2007 12:55

[RTL 2003, 85, 1247 - jõust. 26.07.2003]

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

(1) Määrus reguleerib ohtlike veoste vedu riigisisesel ja rahvusvahelisel autoveol.

(11) Määrus ei reguleeri veolepingu poolte lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi.

(2) Ohtlikeks veosteks loetakse vastavalt «Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppele (ADR)» (edaspidi ADR) ained ja esemed, mis plahvatus-, tule- või kiiritusohu, mürgisuse, sööbivuse või muude omaduste tõttu võivad tekitada veoprotsessis kahju inimeste tervisele, varale või keskkonnale.

(3) Ohtlikke veoseid liigitatakse järgmiselt:

1) klass 1

lõhkeained ja neid sisaldavad esemed;

2) klass 2

gaasid;

3) klass 3

kergestisüttivad vedelikud;

4) klass 4.1

kergestisüttivad tahked ained, isereageerivad ained ja tahked mitteplahvatavas olekus lõhkeained;

5) klass 4.2

isesüttivad ained;

6) klass 4.3

ained, mis veega kokku puutudes eraldavad kergestisüttivaid gaase;

7) klass 5.1

oksüdeerivad ained;

8) klass 5.2

orgaanilised peroksiidid;

9) klass 6.1

mürgised ained;

10) klass 6.2

nakatavad ained;

11) klass 7

radioaktiivsed materjalid;

12) klass 8

sööbivad ained;

13) klass 9

muud ohtlikud ained ja esemed.

(4) Ohtlike ainete ja esemete nimekiri on toodud määruse lisas 1.

[RTL 2002, 102, 1555 – jõust. 16.09.2002]

§ 2. Erisused

(1) Määruse nõudeid ei rakendata riigisisesel autoveol järgmistel juhtumitel:
1) füüsilise isiku poolt teostataval autoveol, juhul kui veos on jaemüügi pakendis, määratud isiklikuks või koduseks kasutamiseks, puhkuseks või sportimiseks. Jaemüügi pakend normaalsetes veotingimustes ei tohi lekkida. Jaemüügi pakendiks ei loeta paaki, vahekonteinerit ja suurpakendit;
2) masina või seadme veol, mille korpuses või tööseadmes sisaldub ohtlikke aineid, mis normaalsetes veotingimustes ei tohi lekkida;
3) veoste veol, mida teostab ettevõtja, kellele see pole põhitegevusala (näiteks saadetised ehitus- või tsiviilehitusplatsidele) või uurimise, remondi ja hooldusega seotud veosed, mille kogus ei ületa 450 liitrit pakendi kohta koos väikeses koguses ohtliku aine autoveoga (lisa 2) seotud vabastustega. Ettevõtja peab tarvitusele võtma vajalikke meetmeid mis tahes veose lekkimise vältimiseks normaalsetes veotingimustes. Käesolevas punktis nimetatud ettevõtja poolt tehtav hankevedu või sise- või välisjaotusvedu või klass 7 veoste vedu ei kuulu erisuse alla ning nendel vedudel kohaldatakse määruse nõudeid;
4) avariiteenistuse poolt või järelevalve all teostataval veol, sealhulgas tehnoabisõiduki puhul, mis veab ohtlikke veoseid sisaldavat ja avarii teinud või rikkis sõidukit;
5) hädaabi veol, mille eesmärk on inimelude päästmine või keskkonna kaitsmine tingimusel, et on rakendatud kõiki meetmeid sellise veo täielikult ohutuks teostamiseks;
6) tühjade puhastamata pakendite veol, kui on võetud tarvitusele meetmed riskide kõrvaldamiseks;
7) gaasi veol, kui:
a) gaas asub vedu teostava sõiduki paagis ja on ette nähtud mootori või mis tahes eriseadme tööks (näiteks külmutusseade);
b) gaas asub veetava sõiduki kütusepaagis, kusjuures kütuse kraan paagi ja mootori vahel peab olema suletud ning elektrikontakt avatud;
c) gruppide A ja O gaasi rõhk anumas temperatuuril 15 ºC ei ületa 200 kPa (2 baari) ja gaas on veo ajal täielikult gaasilises olekus. See kehtib igasuguste anumate või paakide kohta, näiteks ka masina osade ja mõõteseadmete kohta;
d) gaas sisaldub sõiduki tööks vajalikus seadmes (näiteks tulekustuti või täispumbatud rehvid ning ka varuosana või koormana);
e) gaas sisaldub sõiduki eriseadmes ning on vajalik tema eriseadme tööks veo ajal (jahutussüsteem, kalapaak, soojendusseade jne) ning ka nende eriseadmete varupaakides või puhastamata tühjades varupaakides, mida veetakse sama sõidukiga;
f) puhastamata, tühi, statsionaarne survepaak on veo ajal hermeetiliselt suletud;
g) gaas sisaldub toiduaines või joogis;
8) vedelkütuse veol, kui:
a) kütus asub vedu teostava sõiduki paakides ja on ette nähtud mootori või mis tahes eriseadme tööks. Kütust võib vedada kohtkindlas kütusepaagis, mis on vahetult ühendatud sõiduki mootoriga ja/või lisaseadmetega ning vastab tehnilistele nõuetele, või teisaldatavas kütusekonteineris (näiteks kanister). Kohtkindlate paakide kogu mahutavus veoüksuse kohta ei tohi ületada 1000 liitrit. Maksimaalselt 60 liitrit kütust veoüksuse kohta tohib vedada teisaldatavates kütusekonteinerites. Need piirangud ei kehti avariiteenistuse poolt kasutatava sõiduki kohta;
b) veosena veetavas sõidukis või muus veovahendis (näiteks mootorpaat) sisalduv kütus on ette nähtud nende liikumapanemiseks või nende mis tahes seadme tööks. Kõik kraanid mootori või seadme ja kütusepaagi vahel peavad olema veo ajal suletud, välja arvatud juhul, kui seda ei võimalda seadme töös hoidmise vajadus. Võimaluse korral peab sõiduk või muu veovahend olema laaditud püstiasendis ja kindlustatud ümberkukkumise vastu.

(2) Määruse kõiki nõudeid ei rakendata:
1) väikeses koguses ohtliku aine § 36 ja lisa 2 kohasel autoveol;
2) pakitud piiratud koguses ohtliku aine § 37 ja lisa 3 kohasel autoveol.

(3) Eridemineerimistöödel ei rakendata leitud lõhkematerjali veol leiukohast lõhkamiskohale veokirja nõuet.

[RTL 2003, 85, 1247 – jõust. 26.07.2003]

§ 3. Mõisted

Määruses ja selle lisades on kasutatud järgmisi mõisteid:
1) aeglustisüsteem (Endurance braking system) on ette nähtud hoidma sõiduki püsivat kiirust pikal laskumisel ilma sõidu-, avarii- või seisupidurit kasutamata;
2) anum (Receptacle) on ainete või esemete paigutamiseks ja hoidmiseks ette nähtud nõu koos kõikide sulguritega. See definitsioon ei kehti korpuste kohta. Klass 2 gaaside anumateks on krüotehnilised anumad, balloonid, torukujulised anumad, survevaadid, balloonikogumid ja klass 1 anumateks kastid, pudelid, plekknõud, vaadid, purgid või torukujulised anumad koos erineva sise- või vahepakendis kasutatavate sulguritega;
3) arvutuslik rõhk (Calculation pressure) on teoreetiline rõhk, mis on vähemalt võrdne katserõhuga, mis vastavalt veetava aine ohtlikkusele võib suuremal või väiksemal määral ületada töörõhku ning mida kasutatakse üksnes korpuse seina paksuse määramiseks, sõltumatult mis tahes välisest või sisemisest tugevduselemendist.
Arvutusliku rõhuga seotud mõisted:
a) katserõhk (Test pressure) on esmasel või korralisel katsetusel nõutav kõrgeim rõhk;
b) täitmise rõhk (Filling pressure) on maksimaalne rõhk, mis tegelikult paagis selle rõhu all täitmisel tekib;
c) tühjendamise rõhk (Discharge pressure) on maksimaalne rõhk, mis tegelikult paagis tekib selle rõhu all tühjendamise ajal;
d) maksimaalne töörõhk (manomeetriline rõhk) (Maximum working pressure (gauge pressure)) on kõrgeim järgmisest kolmest rõhust:
– kõrgeim paagile tegelikult lubatav rõhk täitmise ajal (maksimaalne lubatav täitmise rõhk);
– kõrgeim paagile tegelikult lubatav rõhk tühjendamise ajal (maksimaalne tühjendamise rõhk);
– tegelik manomeetriline rõhk, mida avaldab paagile maksimaalsel töötemperatuuril tema sisu;
4) balloon (Cylinder) on veetav surveanum mahutavusega mitte üle 150 liitri;
5) balloonikogum (Bundle of cylinders) on kogum veetavaid balloone, mis on üheskoos kinnitatud ja kollektoriga ühendatud ning veetakse kui komplekti. Komplekti kogu mahutavus ei ületa 3000 liitrit, kuid klass 2 mürgiste gaaside (aine liigi koodis täht T) korral lubatud kuni 1000 liitrit;
6) gaas (Gas) on aine, mis temperatuuril 20 ºC ja normaalrõhul 101,3 kPa on täielikult gaasiline ja temperatuuril 50 ºC omab aururõhku üle 300 kPa (3 baari);
7) hermeetiliselt suletud paak (Hermetically closed tank) on paak, mille avaused on hermeetiliselt suletud ja mis ei ole varustatud kaitseklappidega, kaitsemembraanidega või teiste sarnaste ohutusseadmetega või paak, millel on enne kaitseklappe kaitsemembraan;
8) kergpaak (Demountable tank) on paak, mis ei ole püsipaak, teisaldatav paak, paakkonteiner, mahutikogumiga veoki element või mitmeelemendiline gaasikonteiner, mille mahutavus on üle 450 liitri, mis pole konstrueeritud veoste vedamiseks ilma sõidukita ning mida saab normaalselt teisaldada ainult tühjana;
9) konteiner (Container) on veovahend, mis on:
– püsivate omadustega ja piisavalt vastupidav korduvaks kasutamiseks;
– spetsiaalselt konstrueeritud veoste veoks ühe või enama veoliigi poolt ilma veost vahepeal välja laadimata;
– varustatud seadmetega, mis võimaldavad selle kohest ümberlaadimist;
– konstrueeritud selliselt, et seda oleks lihtne täita ja tühjendada.
Konteineriga seotud mõisted:
a) vahetuskere (Swap body) on konteiner, mis on mehaanilist tugevust silmas pidades ehitatud ainult sõidukil vedamiseks, kusjuures teda saab sõidukitelt maha võtta ja uuesti laadida sõidukil asuvate seadmete ning selle enese toendite abil, kuid teda ei saa virnastada;
b) kinnine konteiner (Closed container) on täielikult suletud jäiga lae, külgseinte, otsaseinte ja põhjaga konteiner ning avatava laega konteiner, mille lagi on veo ajal suletud;
c) suurkonteiner (Large container) on rahvusvahelise ohutute konteinerite konventsiooni kohane konteiner, mille mahutavus on üle 3 m3;
d) väike konteiner (Small container) on konteiner, mille mahutavus on mitte väiksem kui 1 m3 ja mitte suurem kui 3 m3;
e) IBC (IBC – intermediate bulk container) on tahkete ainete või vedelike jäik või elastne vahekonteiner (transpordipakend), mis sõltuvalt veose pakendigrupist võib olla erineva mahutavusega, kuid mitte üle 3 m3, ning on ette nähtud mehhaniseeritud käitlemiseks ja vastupidav veol tekkivatele pingetele;

f) suurpakend (Large packaging) on pakend, mis koosneb välispakendist, milles on esemed või sisepakendid, mis on ette nähtud masinkäitlemiseks ja mille netomass on üle 400 kilogrammi või mahutavus üle 450 liitri, kuid kogu ruumala mitte üle 3 m3;
10) korpus (Shell) on ainet sisaldav kest koos avauste ja nende sulguritega;
11) krüotehniline anum (Cryogenic receptacle) on veetav, termiliselt isoleeritud sügavjahutamisega veeldatud gaaside anum mahutavusega mitte üle 1000 liitri;
12) leeksoojendi (Combustion heater) on seade, milles kasutatakse soojendamiseks otseselt vedel- või gaaskütust ja ei kasutata sõiduki töötava mootori jääksoojust;
13) anumakogumiga sõiduk (Battery-vehicle) on sõiduk, mis sisaldab üksteisega kollektoriga ühendatud ja veoüksusega püsivalt ühendatud elemente, milleks võivad olla balloonid, torukujulised anumad, balloonikogumid, survevaadid ning klass 2 gaaside veoks ette nähtud rohkem kui 450-liitrise mahutavusega paagid;
14) mitmeelemendiline gaasikonteiner (Multiple-element gas container (MEGC)) on omavahel kollektoriga kokku ühendatud ja raami paigutatud kogum elemente, milleks võivad olla balloonid, torukujulised anumad, surveanumad ja balloonikogumid ning klass 2 gaaside veoks ette nähtud rohkem kui 450-liitrise mahutavusega paagid;
15) n.o.s kirje («kui pole teisiti sätestatud» kirje) (N.O.S. entry (not otherwise specified entry)) on ühine kirje, millesse aine, segu, lahus või ese võib olla määratud, kui ta pole nimeliselt märgitud lisas 1 ning omab n.o.s kirjele vastavat klassile, klassifitseerimistunnusele, pakendigrupile ja nimele ning kirjeldusele vastavaid keemilisi, füüsilisi ja/või ohtlikke omadusi;
16) paak (Tank) on korpus koos käitamisvahenditega ja konstruktsioonielementidega. Kui seda kasutatakse üksinda, tähendab mõiste «paak» paakkonteinerit, teisaldatavat paaki, kergpaaki või püsipaaki, kaasa arvatud paagid, mille moodustavad anumakogumiga sõiduki või mitmeelemendilise gaasikonteineri elemendid;
17) paakkonteiner (Tank-container) on veovahend, mis vastab konteineri mõistele ning koosneb korpusest ja seadmetest, kaasa arvatud seadmed paakkonteineri laadimise hõlbustamiseks, mida kasutatakse gaasi, vedela, pulbrilise või granuleeritud aine veol, ja mille mahutavus ületab 450 liitrit;
18) paaksõiduk (Tank-vehicle) on vedeliku, gaasi, pulbrilise või granuleeritud aine veoks mõeldud sõiduk, mis koosneb ühest või mitmest püsipaagist. Lisaks vedavale sõidukile või selle käiguosale koosneb paaksõiduk ühest või mitmest korpusest, nende käitamisvahenditest ning sõlmedest nende kinnitamiseks sõiduki või veermiku külge;
19) pakendigrupp (Packing group) on grupp, millesse teatud ained või esemed pakkimise eesmärgil, nende veo ohtlikkuse astmest sõltuvalt, võib määrata. Pakendigrupid on järgmised:
a) I pakendigrupp: kõrge ohtlikkusega ained;
b) II pakendigrupp: keskmise ohtlikkusega ained;
c) III pakendigrupp: madala ohtlikkusega ained;
20) puistevedu (Carriage in bulk) on pakendamata tahke aine või esemete vedu sõidukis või konteineris;
21) püsipaak (Fixed tank) on rohkem kui 1000-liitrise mahutavusega paak, mis on kohtkindlalt kinnitatud sõidukile (milline muutub sel juhul paaksõidukiks) või on sellise sõiduki runga lahutamatu osa;
22) saadetis (Package) on pakkimisoperatsiooni l��pp-produkt, mis koosneb pakendist või suurest pakendist või IBC-st ja selle saatmiseks ette valmistatud sisust. Mõiste hõlmab gaasianumaid ja esemeid, mida oma suuruse, massi või kuju tõttu võib vedada pakendamata või tugiraamides, korvpakendites või teisaldusvahendites. Mõiste ei kehti veose kohta, mida veetakse puisteveosena või paagis;
23) surveanum (Pressure receptacle) on üldmõiste, mis hõlmab mõistet balloon, torukujuline anum, survevaat, krüotehniline anum ja balloonikogum;
24) sõiduk on kas komplektne (näiteks rungale ehitatud furgoonauto, veoauto, veduk, haagis), mittekomplektne (näiteks rung, rung koos kabiiniga, haagise rung) või komplekteeritud (näiteks rung koos kabiiniga, millele on paigaldatud kere), mis on ette nähtud ohtlike veoste veoks teedel;
Sõidukiga seotud mõisted:
a) EX/II sõiduk või EX/III sõiduk on ette nähtud lõhkeainete ja neid sisaldavate esemete (klass 1) veoks;
b) FL sõiduk on ette nähtud mitte üle 61 ºC  leekpunktiga vedeliku (välja arvatud diiselkütus, mis vastab standardile EN 590:1993, ja gaasiõli ja kerge kütteõli (ÜRO nr 1202), mille leekpunkt on määratud standardiga EN 590:1993) või kergestisüttiva gaasi veoks paakkonteineris, teisaldatavas paagis või MEGC-s mahutavusega üle 3 m3, püsipaagis või kergpaagis mahutavusega üle 1 m3 või anumakogumiga sõidukis mahutavusega üle 1 m3;
c) OX sõiduk on ette nähtud stabiliseeritud vesinikperoksiidi või üle 60% stabiliseeritud vesinikperoksiidi vesilahuse (klass 5.1 ÜRO nr 2015) veoks paakkonteineris või teisaldatavas paagis mahutavusega üle 3 m3, püsipaagis või kergpaagis mahutavusega üle 1 m3;
d) AT sõiduk on ette nähtud, peale FL või OX sõiduki, ohtlike veoste veoks paakkonteineris, teisaldatavas paagis või MEGC-s mahutavusega üle 3 m3, püsipaagis või kergpaagis mahutavusega üle 1 m3 või anumakogumiga sõidukis mahutavusega üle 1 m3, mis ei ole FL sõiduk;
e) lahtine sõiduk (Open vehicle) on madelveokastiga sõiduk;
f) kaetud sõiduk (Sheeted vehicle) on lahtine sõiduk, mis on varustatud veost kaitsva kattega (näiteks tent või koormakate);
g) kinnine sõiduk (Closed vehicle) on kinnise veoruumiga sõiduk;
25) teisaldatav paak (Portable tank) on rahvusvahelise ohutute konteinerite konventsioonile või rahvusvahelise merenduse ohtlike kaupade koodeksile (edaspidi IMDG koodeksile) vastav rohkem kui 450-liitrise mahutavusega multimodaalne paak;
26) torukujuline anum (Tube) (klass 2) on õmbluseta, veetav, üle 150- liitrise, kuid mitte üle 3000-liitrise mahutavusega surveanum;
27) täismass (Maximum mass) on sõiduki juhi, sõitjate ja veosega täisvarustuses sõiduki suurim mass, mida lubab valmistaja;
28) vaakum-jäätmepaak (Vacuum-operated waste tank) on püsi- või kergpaak, mida kasutatakse peamiselt ohtlike jäätmete veol, mille konstruktsioon ja/või varustus hõlbustavad jäätmete peale- ja mahalaadimist;
29) veoüksus (Transport unit) on haagiseta või haagisega mootorsõiduk;
30) ÜRO number (UN number) on neljast numbrist koosnev ÜRO poolt väljatöötatud ohtliku aine või eseme tunnusnumber;

31) survevaat (Pressure drum) on keevitatud, veetav surveanum, mille mahutavus on üle 150 liitri ja ei ületa 1000 liitrit (näiteks veerevööga varustatud silindrilised anumad, jalastega anumad või raamides anumad);
32) Euroopa Majanduskomisjoni eeskiri nr 13 (ECE Regulation) on ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni Genfi 1958. a «Ratassõidukile ning sellel kasutatava ja/või sellele paigaldatava varustuse ja osade ühtlustatud tehnonõuete vastuvõtmise ning nende nõuete alusel väljastatud kinnituste vastastikuse tunnustamise kokkuleppele» lisaks antud eeskiri.

[RTL 2003, 85, 1247 – jõust. 26.07.2003]

2. peatükk
RAHVUSVAHELINE AUTOVEDU

§ 4. Rahvusvahelise autoveo korraldus

(1) Rahvusvaheline autovedu toimub ADR nõuete kohaselt.

(2) Rahvusvahelisel autoveol peab autojuhil kaasas olema ADR nõuete kohane koolituse tunnistus ja sõiduki rahvusvahelisele ohtlike veoste autoveole lubamise tunnistus.

(3) Rahvusvahelisel autoveol kehtivad Riikliku Autoregistrikeskuse (edaspidi ARK) ja teiste riikide pädevate ametiasutuste poolt välja antud:
1) ADR kohane sõiduki rahvusvahelisele ohtlike veoste autoveole lubamise tunnistus;
2) ohtlikku veost vedava autojuhi ADR kohase koolituse tunnistus.

3. peatükk
RIIGISISENE AUTOVEDU

1. jagu
Ohutusalased kohustused

§ 5. Veos osalejad ja nende üldised ohutusalased kohustused

(1) Veos osalejad on kaubasaatja (edaspidi saatja), vedaja, kaubasaaja (edaspidi saaja) ja sõltuvalt veosest ka laadija, pakkija, paagi täitja või paagi operaator.

(2) Autoveos osalejad peavad tarvitusele võtma vajalikke meetmeid olenevalt võimalike ohtude laadist ja ulatusest, et vältida kahjustusi ning vigastusi ja vajaduse korral vähendada nende mõju miinimumini.

(3) Kui veoprotsessis ilmneb otsene oht inimeste tervisele, varale või keskkonnale, peavad osalejad sellest otsekohe teatama vastavatele päästeteenistustele ja andma informatsiooni, mis on nende tegevuseks vajalik.

§ 6. Saatja ohutusalased kohustused

(1) Ohtlike veoste saatja peab autoveoks üle andma nõuetele vastava veose. Ohutuse tagamiseks peab saatja:
1) kindlustama, et ohtlikud veosed on klassifitseeritud ja lubatud veoks ADR nõuete kohaselt;
2) varustama vedaja veokirja ja autojuhi kirjaliku ohutusjuhendiga (edaspidi ohutusjuhend) ja vajadusel nõutud veo- ja lisadokumentidega (load, kinnitused jne);
3) kasutama nende ainete veoks sobivat pakendit, suurt pakendit, vahekonteinerit ja paaki (paaksõiduk, kergpaak, anumakogumiga sõiduk, mitmeelemendiline gaasikonteiner, teisaldatav paak ja paakkonteiner), mis kannavad nõuetekohaseid tähistusi;
4) vastama lähetamise vahendite ja ekspedeerimise piirangute nõuetele;
5) kindlustama, et ka tühi, puhastamata ja degaseerimata paak (paaksõiduk, kergpaak, anumakogumiga sõiduk, mitmeelemendiline gaasikonteiner, teisaldatav paak ja paakkonteiner) või tühi, puhastamata sõiduk ning suur- ja väikekonteiner on vastavalt märgistatud ja tähistatud ning et tühi, puhastamata paak on suletud ja samasuguse lekkimiskindlusega, nagu oleks ta täidetud.

(2) Kui saatja kasutab teise osaleja (pakkija, laadija, täitja jne) teenuseid, peab ta võtma tarvitusele vastavaid meetmeid, et kindlustada saadetise vastavus nõuetele. Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1, 2, 3 ja 5 nimetatud nõuete täitmisel võib saatja lähtuda teiste osalejate informatsioonist ning andmetest.

(3) Kui saatja tegutseb kolmanda osapoole huvides, peab see saatjat kirjalikult informeerima, et tegu on ohtliku veosega ning andma talle kogu informatsiooni ja dokumendid, mida saatjal on vaja oma kohustuste täitmiseks.

[RTL 2003, 85, 1247 – jõust. 26.07.2003]

§ 7. Vedaja ohutusalased kohustused

(1) Ohutuse tagamiseks peab vedaja kontrollima, et:
1) veetavad veosed on veoks lubatud;
2) ettenähtud dokumentatsioon on veoüksusega kaasas;
3) sõidukil ja veosel puuduvad ilmsed defektid, lekked või praod ja et seadmeid ei ole puudu;
4) sõidukil oleva paagi, anumakogumi, kergpaagi, teisaldatava paagi, paakkonteineri ja mitmeelemendilise gaasikonteineri järgmise katsetamise kuupäev poleks möödunud;
5) sõiduk ei oleks ülekoormatud;
6) sõidukile ette nähtud tunnusmärgid ja ohumärgised on paigaldatud;
7) autojuhi ohutusjuhendis ette nähtud varustus on sõidukiga kaasas.

(2) Vedaja peab nimetatud asjaolude kontrollimisel lähtuma veo- ja lisadokumentide andmetest ning sõiduki, konteineri ja veose visuaalsest ülevaatusest.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1, 2, 5 ja 6 nimetatud nõuete täitmisel võib vedaja lähtuda teiste osalejate informatsioonist ning andmetest.

(4) Kui vedaja märkab lõikes 1 toodud nõuete rikkumist, siis ei tohi ta saadetist vedada rikkumise kõrvaldamiseni.

(5) Kui reisi jooksul avastatakse rikkumine, mis võib autovedu ohustada, peab autoveo niipea kui võimalik peatama, pidades silmas liiklusohutuse, veose ohutu liikumise tagamise ja ühiskondliku ohutuse nõudeid. Vedu võib jätkata pärast seda, kui veos vastab kehtivatele nõuetele.

[RTL 2003, 85, 1247 – jõust. 26.07.2003]

§ 8. Saaja ohutusalased kohustused

(1) Saaja ei või keelduda kauba vastuvõtmisest ilma mõjuvate põhjusteta ning ta peab pärast kauba mahalaadimist veenduma, et teda puudutavad ohtlike veoste autoveo nõuded on täidetud.

Ohutuse tagamiseks peab saaja:
1) läbi viima sõiduki ja konteineri puhastamise;
2) kindlustama, et mahalaaditud konteiner on täielikult tühjaks laaditud, puhastatud, degaseeritud ning konteiner pärast loetletud toiminguid ei kanna enam lisa 5 kohaseid ohumärgiseid.

(2) Kui saaja kasutab teiste osaliste teenuseid (mahalaadimine, puhastamine, saastusest puhastamise koht jne), peab ta tarvitusele võtma vastavaid meetmeid, et garanteerida nõuete täitmine.

(3) Kui kontrollimisel avastatakse nõuete rikkumine, peab saaja tagastama konteineri vedajale alles siis, kui rikkumine on kõrvaldatud.

§ 9. Laadija ohutusalased kohustused

(1) Ohutuse tagamiseks peab laadija:
1) ohtlikud veosed vedajale üle andma ainult juhul, kui need on veoks nõuetekohaselt ettevalmistatud;
2) pakitud ohtlike veoste või tühjade, puhastamata pakendite vedamiseks üleandmisel kontrollima, kas pakendid on kahjustamata. Ta ei tohi üle anda kahjustatud pakendis saadetist, eriti kui see ei ole lekkekindel, kuni kahjustuse parandamiseni. Nimetatud kohustus kehtib ka tühjade, puhastamata pakendite kohta;
3) ohtlike ainete sõidukisse, suur- või väikekonteinerisse laadimisel kinni pidama laadimist ning käitlemist käsitlevatest erieeskirjadest;
4) pärast ohtlike veoste konteinerisse laadimist tähistama konteineri lisa 5 kohaselt ohumärgistega;
5) saadetiste laadimisel kinni pidama kooslaadimist käsitlevatest keeldudest, võttes arvesse varem sõidukisse või suurkonteinerisse laaditud ohtlikke veoseid, ning nõuetest, mis käsitlevad toiduainete, teiste tarbeveoste või loomatoidu eraldamist veo ajal.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1, 4 ja 5 nimetatud nõuete täitmisel võib laadija lähtuda teiste osalejate informatsioonist ning andmetest.

§ 10. Pakkija ohutusalased kohustused

Pakkija peab järgima:
1) pakkimise või koospakkimise tingimusi käsitlevaid ettekirjutusi;
2) saadetise tähistamist ja ohumärgistega varustamist käsitlevaid ettekirjutusi.

§ 11. Paagi täitja ohutusalased kohustused

Paagi täitja peab:
1) veenduma enne paagi täitmist, et nii paak kui nende seadmed oleksid tehniliselt rahuldavas korras;
2) veenduma, et paaksõiduki, anumakogumiga sõiduki, kergpaagi, teisaldatava paagi, paakkonteineri ja mitmeelemendilise gaasikonteineri järgmise katsetamise tähtaeg ei oleks möödunud;
3) täitma paaki ainult sellise ohtliku veosega, mida on selles paagis lubatud vedada;
4) paagi täitmisel järgima kõrvutiasetsevates mahutites olevaid ohtlikke veoseid puudutavaid nõudeid;
5) paagi täitmisel jälgima täidetavat ainet puudutavat maksimaalset lubatavat täiteastet või maksimaalset lubatavat täitemassi mahu liitri kohta;
6) pärast paagi täitmist kontrollima sulgemisseadmete tihedust;
7) kindlustama, et täidetava ohtliku aine jääke ei jääks tema poolt täidetava paagi väliskestale;
8) ohtliku veose veoks ettevalmistamisel kinnitama ettenähtud tunnusmärgid ja ohumärgised nõuetele vastavalt tema poolt täidetud paagile, sõidukile ning suurele ja väikesele puisteveose konteinerile.

[RTL 2003, 85, 1247 – jõust. 26.07.2003]

§ 12. Paakkonteineri või teisaldatava paagi operaatori ohutusalased kohustused

Paakkonteineri või teisaldatava paagi operaator peab:
1) kindlustama ehitust, varustust, katsetamist ja märgistamist käsitlevate ettekirjutuste täitmise;
2) kindlustama, et korpuste ja nende seadmete hooldust teostatakse viisil, mis tagab normaalsete töötingimuste korral paakkonteineri või teisaldatava paagi vastavuse nõuetele kuni järgmise ülevaatuseni;
3) laskma teostada erakorralise kontrolli, kui korpuse või selle seadmete ohutus võib olla rikutud remondi, ümberehituse või avarii tõttu.

2. jagu
Veodokumendid

§ 13. Autojuhiga kaasasolevad dokumendid

(1) Ohtlike veoste riigisisesel autoveol peab autojuhil olema kaasas:
1) veokiri,
2) sõiduki ohtlike veoste autoveole lubamise tunnistus;
3) ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse tunnistus;
4) ohutusjuhend;
5) veotee kooskõlastus eriti ohtlike veoste veol.

(2) Riigisisesel autoveol kehtivad samuti ARK poolt välja antud:
1) sõiduki rahvusvahelisele ohtlike veoste autoveole lubamise tunnistus;
2) ohtlikku veost vedava autojuhi ADR kohase koolituse tunnistus.

§ 14. Veokiri

(1) Saatja peab väljastama vedajale veokirja, milles peavad olema veoks üle antava aine või eseme kohta järgmised andmed:
1) ÜRO number, millele eelnevad tähed UN;
2) veose tunnusnimetus kooskõlas lisaga 1. Vahetult tunnusnimetuse järele sulgudesse lisatakse, kui on kasutusel, aine tehniline nimetus või keemilise grupi nimetus;
3) veose ohumärgise number, mis on toodud lisa 1 veerus 6. Kui on toodud üle ühe ohumärgise numbri, siis esimesele numbrile järgnevad numbrid peavad olema sulgudes. Klassi 1 veoste puhul näidatakse aine liigi kood, mis on toodud lisa 1 veerus 4. Kui lisa 1 veerus 6 toodud ohumärgise numbrid ei ole 1, 1.4, 1.5 ja 1.6, siis nende ohumärgiste numbrid peavad sulgudes vahetult järgnema aine liigi koodile. Klass 7 andmed tuleb esitada vastavalt ADR nõuetele;
4) aine või eseme pakendigrupp, kui see on määratud. Pakendigrupi tähise ette võib kirjutada tähed PG (pakendigrupp);
5) pakendite arv ja kirjeldus;
6) üldkogus (vajadusel maht, täismass või puhasmass) iga ohtliku aine või eseme osas, millel on erinev ÜRO number või tunnusnimetus või, kui on kasutusel, pakendigrupp;
7) saatja nimi ja aadress;
8) saaja nimi ja aadress.

(2) Nõutavate andmete paigutus ja järjestus veokirjas on vabalt valitav, kuid lõike 1 punktide 1, 2, 3 ja 4 andmed peavad olema järjestuses kas 1, 2, 3 ja 4 või 2, 3, 1 ja 4, näiteks:
«UN 1098 ALLÜÜLALKOHOL, 6.1 (3), I» või
«ALLÜÜLALKOHOL, 6.1 (3), UN 1098, I».

(3) Kui veetakse ohtlikke aineid sisaldavaid jäätmeid (v.a radioaktiivsed jäätmed), peab ÜRO numbrile ja ohtliku veose tunnusnimetusele eelnema sõna «JÄÄTMED» tingimusel, et see pole juba eelnevalt ohtliku veose tunnusnimetuse osa, näiteks:
«JÄÄTMED, UN 1230 METANOOL, 3, II» või
«JÄÄTMED, UN 1993 KERGESTISÜTTIV VEDELIK, N.O.S., (tolueen ja etüülalkohol), 3, II».

(4) Kui vedajal pole sõidukis pärast veose saajale üleandmist veokirja vedaja eksemplari, peab vedaja tühjade, puhastamata pakendite ja paakide kohta koostama veokirja vastava kirjeldusega, milles näidatakse tühja veovahendi nimetus ja klassi number, näiteks:
«TÜHI PAKEND, 3» või “TÜHI PAAKKONTEINER, 3».

(5) Tühja puhastamata üle 1000 l mahuga gaasianuma ja sõidukil oleva paagi, anumakogumi, kergpaagi, teisaldatava paagi, paakkonteineri, mitmeelemendilise gaasikonteineri ja puisteveo konteineri korral peavad sellele kirjeldusele järgnema sõnad «VIIMANE VEOS» koos tähtedega UN, viimati laaditud veose ÜRO numbriga ja veose tunnusnimetusega, mida võib olemasolu korral täiendada aine tehniline nimetusega ja pakendigrupi tähisega, näiteks:
«TÜHI PAAKAUTO 2, VIIMANE VEOS: UN 1017 KLOOR».

(6) Kui vedeliku veotemperatuur on võrdne või suurem kui 100 ºC või tahke aine veotemperatuur on võrdne või suurem kui 240 ºC ning nende veoste tunnusnimetuses ei ole sõnu “SULAS OLEKUS» või «KÕRGENDATUD TEMPERATUUR», siis tunnusnimetusese ette peab lisama sõna «KUUM».

(7) Klass 4.1 isereageerivate ainete ja klass 5.2 orgaaniliste peroksüüdide veol, mille tunnusnimetuses on sõnad «STABILISEERITUD», peab veokirjas näitama kontroll- ja avariitemperatuuri, näiteks:
«Kontrolltemperatuur ......... ºC Avariitemperatuur: ......... ºC»

(8) Lisa 2 kohase väikeses koguses ohtliku aine veo korral peab:
1) veokirjas sisalduma sellekohane märge, näiteks «Ohtliku aine kogus ei ületa kehtestatud piirmäära.»;
2) lõike 1 punktis 6 nõutud üldkoguse näitamisel arvestama lisa 2 punkti 1 kohaseid veoühiku kohta maksimaalse koguse määramiseks ettenähtud ühikuid.
(9) Lisa 3 kohase piiratud kogustes veetavate ohtlike veoste kohta pole veokirja vaja kanda lõike 1 punktides 1, 2, 3 ja 4 nimetatud andmeid.
(10) Radioaktiivsete materjalide ja lõhkematerjalide toorainete veokirjale tuleb lisada ADR kohased andmed.

 [RTL 2003, 85, 1247 – jõust. 26.07.2003]

§ 15. Ohutusjuhend

(1) Veol tekkida võiva õnnetusjuhtumi ja hädaolukorra puhuks peab autojuhil olema veo ajal kaasas kirjalik ohutusjuhend, milles sisalduvad lisas 4 sätestatud andmed.

(2) Ohutusjuhendi peab koostama veose saatja ja see tuleb vedajale edastada hiljemalt veotellimuse esitamisel, et vedaja võiks oma töötajad veoks ette valmistada ja varustada sõiduk kohase varustusega ja konkreetse aine ohutusjuhendis nõutud lisa- ja erimeetmete rakendamiseks vajalike vahenditega.

(3) Ohutusjuhend peab olema koostatud eesti keeles, olema juhile arusaadav ja täidetav ning vajadusel dubleeritud muukeelse tekstiga. Ohutusjuhendi sisu eest vastutab saatja.

(4) Ohutusjuhend tuleb hoida juhikabiinis kergesti kättesaadavas kohas. Muud ohutusjuhendid, mis ei käi veetava veose kohta, tuleb segiajamise vältimiseks hoida eraldi.

(5) Erinevate pakendatud ohtlike ainete koosveol on lubatud sarnaste ohutunnustega erinevatesse ohtliku aine gruppidesse kuuluvate ainete kohta kasutada iga ohtliku aine klassi osas ühtset ohutusjuhendit. Sel juhul ei ole ohutusjuhendis vajalik näidata aine tunnusnimetust ja ÜRO numbrit.

3. jagu
Laadimine ja puhastamine

§ 16. Veoüksuse puhastamine enne pealelaadimist

Veoüksus või konteiner (paak) peab olema enne veose pealelaadimist puhastatud.

§ 17. Veose pealelaadimine ja kinnitamine

(1) Peale- või mahalaadimiskohta saabuv veoüksus ja autojuht peavad vastama kehtestatud nõuetele. Kui dokumentide ning veoüksuse ja laadimisseadmete ülevaatuse tulemusena selgub, et autojuht või veoüksus ei vasta kehtestatud nõuetele, siis on keelatud veoüksust laadida. Veoüksuse mahalaadimine on keelatud, kui eelnimetatud kontrollimise tulemusena selguvad puudused, mis teevad mahalaadimise ohtlikuks.

(2) Veos, mis sisaldab erinevaid ohtlikke aineid või esemeid, tuleb laadida ja kinnitada sobivate vahenditega, vältimaks nende nihkumist üksteise ja veoseruumi seinte suhtes.

(3) Samale veoüksusele võib koos laadida nõutavalt pakitud kõikide klasside ohtlikke aineid sisaldavaid saadetisi, välja arvatud saadetised, millel on ohumärgised nr 1, 1.4, 1.5, 1.6 või 01. Erinevate klass 1 ainete või esemete samale veoüksusele kooslaadimisel on vajalik arvestada kooslaadimise sobivusgruppidega.

(4) Toiduaineid, tarbekaupu ja loomasööta ei tohi laadida samale veoüksusele koos saadetisega, millel on ohumärgised nr 6.1, 6.2 või 9.

(5) Kõiki määruse sätteid, mis puudutavad ohtliku veose veoüksusele peale- ja mahalaadimist ning kinnitamist, kohaldatakse ka konteinerite kohta.

(6) Autojuht ei tohi avada ohtlikke aineid või esemeid sisaldavaid pakendeid.

§ 18. Veoüksuse puhastamine pärast mahalaadimist

(1) Kui saadetisest on voolanud või pudenenud veoüksusesse ohtlikku ainet, peab veoüksuse pärast veose mahalaadimist võimalikult kiiresti, kuid igal juhul enne uue veose pealelaadimist, puhastama. Vajaduse korral tuleb veoüksus degaseerida.

(2) Ohtlikku ainet puisteveosena vedava veoüksuse peab enne uut pealelaadimist korralikult puhastama, välja arvatud juhud, kui uus koorem koosneb samast ohtlikust ainest mis eelminegi.

(3) Kõik määruse sätted, mis puudutavad veoüksuse puhastamist või degaseerimist, kehtivad ka konteinerite puhastamise või degaseerimise kohta.

§ 19. Puhastamise korraldaja

Veoüksuse puhastamist peab korraldama vedaja ja konteineri puhastamist saatja, kui kirjalikus veolepingus pole ette nähtud teisiti.

§ 20. Veetava koguse piirangud

Ühel veoüksusel veetavate lõhkeainete kogu puhasmass, klass 5.2 orgaaniliste peroksiidide ja klass 4.1 isereageerivate ainete kogus kilogrammides on piiratud ADR nõuete kohaselt.

§ 21. Mootori töötamine peale- ja mahalaadimise ajal

Veoüksuse mootor peab peale- ja mahalaadimise ajal olema välja lülitatud, välja arvatud juhul, kui veose veoüksusele peale- ja mahalaadimisel käitatakse mootori abil pumpasid ja muid seadmeid, ning juhud, kui erieeskirjad nõuavad mootori töötamist.

§ 22. Ettevaatusabinõud staatilise elektri vastu

Ainete puhul, mille leekpunkt on 61 ºC või madalam, peab paaksõiduki rung enne paagi täitmist või tühjendamist olema ühendatud saatja või saaja seadmetega või kindlalt maandatud.

4. jagu
Nõuded veole

§ 23. Vedu

(1) Autoveol peab täitma ohutusjuhendi nõudeid.

(2) Ohtliku veose veotee valib vedaja. Veotee võib läbida asuala, puhketsooni, looduskaitseala või kulgeda kultuuri-, õppe-, eelkooli- ja raviasutuste, suurte tööstusettevõtete ning kultuurimälestiste läheduses ainult siis, kui vedu ei ole teisiti võimalik.

(3) Ohtlikku veost vedaval sõidukil on keelatud vedada sõitjaid, välja arvatud meeskonnaliikmed.

(4) Lõhkeainete, radioaktiivsete materjalide, orgaaniliste peroksiidide ja isereageerivate ainete veol on vaja täita vastavaid ADR erinõudeid.

§ 24. Saadetise märgistamine

(1) Igale saadetisele peab olema selgelt ja püsivalt märgitud sisalduvale ohtlikule veosele vastav ÜRO number, klass 1 veoste puhul lisaks lisa 1 kohane ohtliku veose tunnusnimetus. Pakkimata esemete puhul peab märgistus olema kantud esemele või selle säilitamise, teisaldamise või töölepanemise seadmele.

(2) Saadetise märgised peavad olema kergelt nähtavad ja loetavad ning vastupidavad ilmastiku mõjudele.

(3) Päästepakendid peavad lisaks olema märgistatud sõnaga «PÄÄSTE» (SALVAGE).

(4) Üle 450-liitrise mahuga puisteveose vahekonteinerid peavad olema märgistatud kahel vastasküljel.

(5) Taastäidetaval klass 2 veose anumal peab olema loetavate ja püsivate tähtedega kantud graveerituna või trükituna järgmised andmed:
1) gaasi või gaaside segude ÜRO number ja tunnusnimetus või viimase puudumisel gaasi tehniline nimetus. Segude puhul tuleb näidata mitte rohkem kui kaks koostisosa, mis omavad kõige suuremat ohtlikkust;
2) massi järgi täidetud kokkusurutud gaaside ja veeldatud gaaside puhul kas netomass ja taara mass või brutomass;
3) järgmise korralise ülevaatuse kuupäev (aasta).

(6) Klass 7 materjale sisaldavad saadetised peab märgistama ADR nõuete kohaselt.

§ 25. Saadetise tähistamine ohumärgistega

(1) Igale m��äruse lisas 1 loetletud ainet või eset sisaldavale saadetisele peavad olema kinnitatud lisa 1 tabeli veerus 6 näidatud ohumärgised.

(2) Ohumärgised peavad olema 90º nurkadega rombi kujulised minimaalsete mõõtmetega 100×100 mm ja vastama lisas 5 toodud näidistele.

(3) Ohumärgiste asemel võib kasutada kustumatuid ohutähiseid, mis sümboli ja värvi osas vastavad lõikes 2 nimetatud näidistele.

(4) Iga ohumärgis peab:
1) olema kinnitatud saadetise pinnale, kui saadetise mõõdud seda lubavad, ja klass 1 ja 7 saadetiste puhul ohtliku veose tunnusnimetust näitava märgise lähedale;
2) olema saadetisel selliselt paigutatud, et seda ei kata ega varja mingi pakendi lisand või mingi muu ohumärgis või -tähis;
3) olema paigutatud teise ohumärgise kõrvale, kui on nõutav rohkem kui üks ohumärgis.

(5) Kui saadetis on ebakorrapärase kujuga või nii väike, et ohumärgist ei saa rahuldavalt kinnitada, võib ohumärgise kinnitada saadetise külge sobiva lisavahendi abil.

(6) Üle 450-liitrise mahutavusega puisteveo vahekonteinerile peab kinnitama ohumärgised kahele vastasküljele.

§ 26. Veovahendi tähistamine suurte ohumärgistega

(1) Ohtliku veose veol kasutatava sõiduki, konteineri, mitmeelemendilise gaasikonteineri (edaspidi MEGC), paakkonteineri ja teisaldatava paagi tähistamiseks kasutatakse suuri ohumärgiseid mõõtmetega vähemalt 250×250 mm (edaspidi tahvlid), mis sümboli ja värvi osas vastavad lisas 5 toodule.

(2) Tahvlid tuleb kinnitada sõiduki, konteineri, MEGC-i, paakkonteineri ja teisaldatava paagi välispinnale vastavalt käesolevas paragrahvis toodud nõuetele ja nad peavad vastama lisa 1 tabeli veerus 6 nõutud konteineris, MEGC-s, paakkonteineris, teisaldatavas paagis või sõidukis sisalduvate ohtlike veoste ohumärgistele.

(3) Klass 1 puhul ei näidata tahvlil sobivusgruppi, kui veoüksus või konteiner veab kahte või enamasse sobivusgruppi kuuluvaid aineid või esemeid. Erinevatesse allklassidesse kuuluvaid aineid või esemeid vedava sõiduki või suure konteineri peab tähistama ainult kõige ohtlikuma aine kohaselt vastavalt järjekorrale 1.1 (kõige suurema ohuga), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (väikseima ohuga). Kui klassifikatsiooni koodiga 1.5D aineid veetakse koos allklassi 1.2 ainete või esemetega, tuleb sõidukile või suurele konteinerile kinnitada allklass 1.1 kohased tahvlid.

(4) Klass 7 jaoks peab peamise ohu tahvel vastama ADR kohasele näidisele nr 7D. See tahvel pole nõutav vabasaadetisi vedaval sõidukil või konteineril. Kui sõidukile, konteinerile, MEGC-ile, paakkonteinerile või teisaldatavale paagile kinnitamiseks on nõutavad nii klass 7 ohumärgised ja tahvlid, võib tahvel nr 7D asemel paigaldada suurendatud ohumärgise, mis vastab nõutavale ohumärgisele ning teenib mõlemat eesmärki.

(5) Rohkem kui ühe klassi veoseid sisaldav konteiner, MEGC, paakkonteiner, teisaldatav paak või sõiduk ei pea kandma kaasneva ohu tahvlit, kui sellel tahvlil näidatud oht on juba näidatud esmase või kaasneva ohu tahvlil.

(6) Tahvlid tuleb eemaldada või kinni katta, kui need ei ole seotud veetava ohtliku veose või selle jääkidega.

(7) Konteineri, MEGCi, paakkonteineri, paak-vahetuskere ja teisaldatava paagi kasutamise korral tuleb tahvlid kinnitada konteineri, MEGCi, paakkonteineri, paak-vahetuskere või teisaldatava paagi mõlema külje ja mõlema otsa välispinnale. Kui konteiner, MEGC, paakkonteiner, paak-vahetuskere või teisaldatav paak koosneb eraldatud sektsioonidest ja nendes veetakse kahte või enamat erinevat ohtlikku ainet, siis nõutavad tahvlid peavad olema iga asjasse puutuva sektsiooni mõlemal küljel ja igast külgedele nõutud ohumärgise variandist üks mõlema otsa välispinnal.

(8) Kui konteineri, MEGC-i, paakkonteineri, paak-vahetuskere või teisaldatava paagi külge kinnitatud tahvlid pole väljastpoolt vedavat sõidukit nähtavad, siis peab konteinerit, MEGC-i, paakkonteinerit, paak-vahetuskere või teisaldatavat paaki vedavale sõidukile kinnitama tahvlid sõiduki mõlemale küljele ja taha.

(9) Puisteveo sõiduki, paaksõiduki, anumakogumiga sõiduki ja kergpaagiga sõiduki kasutamise korral tuleb tahvlid kinnitada sõiduki mõlemale küljele ja taha. Kui teekonna jooksul või teekonna lõpus eraldatakse paak-poolhaagis oma vedukist laevale või siseveekogul sõitvale alusele laadimiseks, tuleb tahvlid paigaldada ka poolhaagise ette.

(10) Ainult klass 1 aineid või esemeid sisaldavaid saadetisi või klassi 7 radioaktiivseid materjale pakkides või IBC-des (peale vabasaadetiste) vedava sõiduki ja saadetistega laaditud vahetuskerede korral tuleb tahvlid kinnitada mõlemale küljele ja taha.

(11) Tühi, puhastamata ja degaseerimata või desaktiveerimata paaksõiduk, kergpaagiga sõiduk, anumakogumiga sõiduk, MEGC, paakkonteiner ja teisaldatav paak ning tühi sõiduk ja puhastamata puisteveose vahekonteiner peavad edasi kandma eelneva veose jaoks nõutud tahvleid.

(12) Kui ainult osa saadetise veost on autovedu, siis võib määruses ettenähtud ohumärgistele lisaks kinnitada ka teiste veoliikide nõuetele vastavaid ohumärgiseid (nagu nõutud merevedude korral IMDG koodeksis või õhuvedude korral ICAO tehnilistes instruktsioonides).

[RTL 2003, 85, 1247 – jõust. 26.07.2003]

§ 27. Veoüksuse tähistamine ohtliku veose tunnusmärgiga

(1) Ohtlikku veost vedavale veoüksusele peab olema kinnitatud kaks rõhtasendis valgustpeegeldavat oranþi värvi ristkülikukujulist 400 mm laiust ja vähemalt 300 mm kõrgust tahvlit – ohtliku veose tunnusmärki. Tahvlil peab olema vähemalt 15 mm laiune must ääris. Üks tahvel peab olema kinnitatud veoüksuse ette ja teine taha. Mõlemad tahvlid peavad olema risti veoüksuse pikiteljega. Tahvlid peavad olema hästi nähtavad. Kui veoüksuse suurus ja konstruktsioon on selline, et kasutada olev pind ei ole piisav ülaltoodud tahvlite kinnitamiseks, võib tahvlite mõõtmeid vähendada kuni 300 mm-ni laiuse, 120 mm-ni kõrguse ja 10 mm-ni musta äärise osas.

(2) Kui lisa 1 tabeli veerus 10 on näidatud ohu tunnusnumber, peab ühte või enamat ohtlike veostega paaki vedav paaksõiduk või veoüksus lisaks kandma iga paagi või paagi osa külgedel selgelt nähtavaid ja sõiduki pikiteljega paralleelselt asetsevaid oranþi värvi tahvleid, mis on sarnased lõikes 1 kirjeldatuile. Need oranþi värvi tahvlid peavad kandma ohu tunnusnumbrit ja ÜRO numbrit, mis on ette nähtud igale paagis või paagi osas veetavale ainele.

(3) Paaksõidukile või veoüksusele, millel on üks või rohkem paaki ja mis veab aineid ÜRO numbritega 1202, 1203 või 1223 või lennukikütust ÜRO numbriga 1268 või 1863, kuid mitte mingit muud ainet, ei ole vaja kinnitada lõikes 2 kirjeldatud oranþi tahvlit, kui ette ja taha lõike 1 kohaselt kinnitatud tahvlid kannavad kõige ohtlikuma veetava aine, s.t madalaima leekpunktiga aine ohu tunnusnumbrit ja ÜRO numbrit.

(4) Kui lisa 1 veerus 10 on näidatud ohu tunnusnumber, peab puistes ohtlikke tahkeid aineid vedav veoüksus ja konteiner lisaks kandma iga veoüksuse või konteineri külgedel selgelt nähtavaid ja sõiduki pikiteljega paralleelselt asetsevaid oranþi värvi tahvleid, mis on samasugused lõikes 1 kirjeldatuile. Need oranþi värvi tahvlid peavad kandma ohu tunnusnumbrit ja ÜRO numbrit, mis on vastavalt lisa 1 veergudes 1 ja 10 ette nähtud igale veoüksuse või konteineris puistes veetavale ainele.

(5) Ohtlikke tahkeid aineid puistes vedava konteineri ja paakkonteineri, MEGC-i ning teisaldatava paagi puhul võib lõigetes 2 ja 4 kirjeldatud tahvlid asendada kleebise, värvitud kujutisese või mõne muu samav��ärsega tingimusel, et selleks otstarbeks kasutatav materjal on ilmastikukindel ja tagab vastupidava tähistuse. Sel juhul ei kehti lõikes 7 toodud tulele vastupidavust puudutava lause sätted.

(6) Veoüksuse puhul, mis veab ainult üht ainet, ei ole lõigetes 2 ja 4 ette nähtud tahvlid nõutavad tingimusel, et lõike 1 kohaselt ees ja taga asuvad tahvlid kannavad vastavaid lisa 1 veergudes 1 ja 10 ette nähtud ohu tunnusnumbrit ja ÜRO numbrit.

(7) Ohu tunnusnumber ja ÜRO number peavad olema musta värvi, kõrgusega 100 mm ja joone paksusega 15 mm. Ohu tunnusnumber peab olema märgitud tahvli ülemisele osale ja ÜRO number alumisele osale ning need tuleb omavahel eraldada horisontaalse, 15 mm paksuse musta joonega, mis jaotab tahvli kaheks võrdseks osaks. Ohu tunnusnumber ja ÜRO number peavad olema kustutamatud ja jääma loetavaks veel pärast 15-minutilist tules olekut. Mitme erineva ohtliku aine või eseme üheaegsel veol, samuti aine või eseme veol, millel lisas 1 ei ole toodud ohu tunnusnumbrit, ohtliku veose tunnusmärgil vahejoon ja tunnusnumbrid puuduvad.

(8) Eeltoodud nõuded kehtivad samuti tühja, puhastamata ja degaseerimata püsi- või kergpaagi, paakkonteineri, MEGC- i, teisaldatava paagi ja anumakogumiga sõiduki ning tühja sõiduki ja tühja ning puhastamata puisteveose vahekonteineri kohta.

(9) Puisteveo sõiduki, paaksõiduki, anumakogumiga sõiduki ja kergpaagiga sõiduki kasutamise korral tuleb tahvlid kinnitada sõiduki mõlemale küljele ja taha. Kui puisteveo sõiduk, paaksõiduk, anumakogumiga sõiduk või kergpaagiga sõiduk koosneb eraldatud sektsioonidest ja nendes veetakse kahte või enamat erinevat ohtlikku ainet, siis nõutavad tahvlid peavad olema iga asjasse puutuva sektsiooni mõlemal küljel ja igast külgedele nõutud ohumärgise variandist üks sõiduki taga. Kui teekonna jooksul või teekonna lõpus eraldatakse paak-poolhaagis oma vedukist laevale või siseveekogul sõitvale alusele laadimiseks, tuleb tahvlid paigaldada ka poolhaagise ette.

(10) Kui veetava vedeliku veotemperatuur on võrdne või suurem kui 100 ºC või tahke aine veotemperatuur on võrdne või suurem kui 240 ºC ning veose ohu tunnusnumbriks on 99, siis peab kasutama täiendavat kõrgtemperatuurilise veose tähist. Tähis kujutab võrdkülgset kolmnurka külje pikkusega 250 mm, mille ümber on punast värvi ääris ja keskel punast värvi termomeetri kujutis.

Paaksõiduk, paakkonteiner, teisaldatav paak, erisõiduk või konteiner või spetsiaalse varustusega sõiduk, millele kõrgendatud temperatuuriga veose tähis on ette nähtud, peab sõiduki mõlemal küljel ja taga ning suur konteiner, paakkonteiner ja teisaldatav paak mõlemal küljel ja mõlema otsa välispinnal kandma nimetatud kolmnurkse kujuga punast märki.»;

[RTL 2003, 85, 1247 – jõust. 26.07.2003]

§ 28. Täiendavad nõuded sõidukile

(1) Ohtlikke veoseid vedava veoüksuse koosseisus võib olla ainult üks täis- või poolhaagis.

(2) Sõiduki tehnoseisund peab vastama ohtlike veoste veo sõidukile kehtestatud täiendavatele nõuetele, mis on toodud määruse 5. jaos.

(3) Ohtlike veoste veol kasutatav EX/II, EH/III, FL, OX ja AT sõiduk peab olema läbinud ohtlike veoste veo sõiduki ülevaatuse (edaspidi ülevaatus) ja omama määruse lisa 10 kohast kehtivat sõiduki ohtliku veose veole lubamise tunnistust. Ülevaatuse peab sõiduk läbima koos täis- või poolhaagisega, kui veoüksuse koosseisus on täis- või poolhaagis.

(4) Vaakum-jäätmepaagiga sõidukile väljastatud sõiduki ohtliku veose veole lubamise tunnistusele märgitakse ülevaatusel lause «Sõiduk on varustatud vaakum-jäätmepaagiga».

§ 29. Nõuded paaksõidukitele ja paakkonteineritele

Paaksõidukite paagid (püsi- ja teisaldatavad paagid ning mahutite kogumid) ja paakkonteinerid peavad olema kontrollitud kontrolliõigust omavas ettevõttes ja omama vastavat kasutusluba.

§ 30. Tulekustutusvahendid

(1) Igal ohtlikke veoseid vedaval veoüksusel peab olema vähemalt üks käsitulekustuti A, B ja C klassi tulekahjude kustutamiseks, mille vähim maht on 2 kg kuiva pulbrit (või samaväärset kustutusainet), mis sobib tulekahju kustutamiseks veoüksuse mootori juures või juhikabiinis.

(2) Lisaks lõikes 1 nimetatule peab olema veoüksusel, mille:
1) täismass on üle 7,5 tonni – üks või mitu käsitulekustutit A, B ja C klassi tulekahjude kustutamiseks, mille vähim kogumaht on 12 kg kuiva pulbrit (või samaväärset kustutusainet), millest vähemalt ühe vähim maht on 6 kg;
2) täismass on üle 3,5 tonni, kuid mitte üle 7,5 tonni kaasa arvatult – üks või mitu käsitulekustutit A, B ja C klassi tulekahjude kustutamiseks, mille vähim kogumaht on 8 kg kuiva pulbrit (või samaväärset kustutusainet), millest vähemalt ühe vähim maht on 6 kg;
3) täismass on kuni 3,5 tonni kaasa arvatult – üks või mitu käsitulekustutit A, B ja C klassi tulekahjude kustutamiseks, mille vähim kogumaht on 4 kg kuiva pulbrit (või samav��ärset kustutusainet).

(3) Tulekustutite kogumahu arvestamisel võib lõike 1 kohaselt nõutud mahu maha arvata lõike 2 kohaselt nõutud kogumahust.

(4) Väikeses koguses (lisa 2) ohtlikke veoseid vedaval veoüksusel peab olema üks käsitulekustuti A, B ja C klassi tulekahjude kustutamiseks, mille vähim maht on 2 kg kuiva pulbrit (või samaväärset kustutusainet).

(5) Kui sõiduk on varustatud automaatse või kergelt töölerakendatava püsitulekustutiga mootori tulekahju kustutamiseks, siis lisaks nõutav käsitulekustuti ei pea sobima tulekahju kustutamiseks veoüksuse mootori juures. Püsitulekustuti peab olema töökorras. Tulekustutis sisalduv kustutusaine ei tohi eritada tulekahju või soojuse mõjul mürgiseid gaase.

(6) Lõigetes 1, 2 ja 4 nimetatud käsitulekustuti peab olema varustatud plommiga, mis näitab, et tulekustutit ei ole kasutatud. Samuti peab tulekustuti markeeringule olema märgitud vähemalt tulekustuti maht ja järgmise kontrollimise kuu ja aasta. Tulekustuti peab paiknema autojuhile igal ajal hõlpsasti kättesaadavas kohas ja olema kaitstud ilmastiku mõjude eest. Kahe tulekustuti puhul peab üks tulekustuti paiknema veoüksuse vasakul ja teine paremal küljel.

[RTL 2003, 85, 1247 – jõust. 26.07.2003]

§ 31. Veoüksuse lisavarustus

Iga ohtlikke veoseid vedava veoüksusega peab kaasas olema:
1) üldiste meetmete rakendamiseks vajalik ohutust tagav lisavarustus:
a) vähemalt kaks tõkiskinga, mis oma mõõtmetelt sobivad sõiduki rataste läbimõõduga;
b) kaks ohusignaali (helkuritega koonused, toega kolmnurgad või autonoomse toitega vilkuvad oranžkollased valgustid);
c) ohutusvest või -riietus (näiteks Euroopa standardi EN 471 kohane) iga sõiduki meeskonna liikmele;
d) ohutu käsilamp (taskulamp) iga sõiduki meeskonna liikmele;
2) hingamisteede kaitsevahendid (näiteks näokaitse, gaasimask) mürgiste gaaside (lisa 1 tabelis toodud aine liigi koodis tähistatud tähtedega T, TO, TF, TFC, TOC) või neid sisaldavate esemete veol;
3) ohutusjuhendis nõutud autojuhi kaitsevarustus ja lisavarustus täiendavate või erimeetmete rakendamiseks sõltuvalt veetava aine omadustest ja klassist (näiteks kindad, jalatsid, kaitseprillid, veenõu, kühvel, absorbeeruv materjal, kogumispakend jms).

[RTL 2003, 85, 1247 – jõust. 26.07.2003]

§ 32. Peatumine ja parkimine

(1) Ohtlike veoste veol võib peatuda ainult meeskonnaliikmete peale- ja mahamineku või veose laadimise ajaks selleks ettenähtud kohtades.

(2) Ohtlikke veoseid vedava veoüksuse peatumisel ja parkimisel peab seisupidur olema töösse rakendatud ja vajadusel paigutatud tõkiskingad.

(3) Hädapeatumisel peavad veoüksusel põlema ohutuled. Kui veoüksuse ohutuled ei põle, siis hädapeatumisel peab asetama teele veoüksuse varustuses ettenähtud oranþikollase vilkuva tulega ja autonoomse toitega laternad – ühe umbes 10 m veoüksusest ettepoole ja teise umbes 10 m veoüksusest tahapoole. Autojuht peab kohe rakendama meetmed veoüksuse teelt eemaldamiseks.

(4) Kui hädapeatunud veoüksuses veetavad ohtlikud veosed kujutavad oma loomu poolest ohtu tee kasutajale ja keskkonnale ning veoüksuse meeskond ei ole v��imeline hädaohtu kiiresti kõrvaldama, peab autojuht informeerima lähimat päästeteenistust ja tee omanikku ning rakendama abinõud veoüksuse teelt eemaldamiseks. Vajaduse korral peab juht võtma tarvitusele ohutusjuhendi kohased abinõud.

§ 33. Veoüksuse valvamine

(1) Ohtlikke veoseid vedava veoüksuse parkimisel peab juht korraldama veoüksuse valvamise.

(2) Veoüksus võib parkida ilma meeskonnapoolse valveta, kui selle saab parkida valvatava hoiukoha eraldi asetseval seisukohal või valvataval ettevõtte territooriumil.

(3) Kui lõikes 2 toodud võimalus puudub, peab juht veoüksuse paigutama parklasse eraldatud seisukohale, kus veoüksust ei kahjusta teised sõidukid.

(4) Kui lõikes 3 toodud võimalus puudub, peab juht veoüksuse parkima platsil, mis asetseb üldkasutatavatest teedest ja elamutest eemal ning millele tavaliselt ei kogune inimesi.

§ 34. Suitsetamise ja lahtise tule kasutamise keeld

Suitsetamine ja lahtise tule kasutamine on keelatud ohtlike veoste laadimise ajal, pealelaadimist ootavate saadetiste lähedal, seisva veoüksuse juures ja veoüksuses.

§ 35. Eriti ohtliku veose vedu

(1) Eriti ohtlikud veosed on:
1) klass 1 lõhkeained ja neid sisaldavad esemed (v.a allklass 1.4 ja 1.6);
2) klass 6.1 väga tugevatoimelised mürkained, mis ei ole toodud II või III pakendigrupi all nende vedamisel paakides;
3) klass 7 radioaktiivsed materjalid (v.a lisas 2 toodud transpordikategooria 4 alla kuuluvad materjalid).

(2) Eriti ohtliku veose veotee kooskõlastab pädev asutus ja annab selle kohta lisa 7 kohase dokumendi.

(3) Kooskõlastuse taotleja peab vähemalt 5 päeva enne veo algust esitama:
1) avalduse, milles peavad olema toodud taotleja rekvisiidid, veo toimumise aeg, ohtliku veose ÜRO nr, tunnusnimetus, klass, klass 1 veose korral allklass ja koosveo sobivusgrupi täht, veose brutomass, sõiduki(te) riiklikud registreerimismärgid, saatja ja saaja rekvisiidid, veotee kirjeldus;
2) sõiduki ohtlike veoste autoveole lubamise tunnistuse;
3) ohutusjuhendi.

(4) Veotee kooskõlastus on kehtiv kogu eriti ohtliku veose veo aja, kuid mitte rohkem kui kuus kuud.

(5) Veotee kooskõlastus koostatakse kolmes eksemplaris. Üks eksemplar säilitatakse kooskõlastaja, teine vedaja juures ja kolmas eksemplar peab olema veo ajal veoüksuses ning see tuleb esitada kontrollija nõudel.

(6) Tugeva tormi ja tuisu korral ning kiilasjääga on eriti ohtliku veose vedu keelatud. Lubatud liikumiskiiruse eriti ohtliku veose veol määrab veotee kooskõlastaja arvestades konkreetseid teeolusid.

(7) Eriti ohtliku veose veoüksus peab olema varustatud kütusega kogu teekonnaks.

(8) Eriti ohtliku veose veol otsustab saateauto vajalikkuse veotee kooskõlastaja. Saateautona kasutatakse B-kategooria sõidukit, millel peab olema vähemalt üks kehtestatud nõuetele vastav ja igas rõhtsuunas nähtav sisselülitatud kollane vilkur või vilkurite kombinatsioon.

(9) Kui eriti ohtliku veose veol liiguvad sõidukid kolonnis, on saatmine saateauto(de)ga kohustuslik ning see näidatakse veotee kooskõlastuse alajaotuses «Eritingimused».

[RTL 2003, 85, 1247 – jõust. 26.07.2003]

§ 36. Väikeses koguses ohtliku aine autovedu

(1) Käesoleva paragrahvi ja lisa 2 mõistes on ohtlikud veosed määratud veokategooriatesse 0, 1, 2, 3 või 4, nagu näidatud määruse lisa 1 tabeli veerus 9. Tühjad, puhastamata pakendid, mis on sisaldanud veokategooriasse «0» määratud aineid, määratakse samuti veokategooriasse «0». Tühjad, puhastamata pakendid, mis on sisaldanud muudesse kui veokategooriasse «0» määratud aineid, määratakse veokategooriasse «4».

(2) Kui veoüksuses veetavate ohtlike veoste kogus ei ületa antud veokategooria jaoks (kui veoüksuses veetavad ohtlikud veosed kuuluvad samasse kategooriasse) määruse lisa 2 tabeli veerus 3 toodud väärtuseid või käesoleva paragrahvi lõike 4 kohaselt arvutatud väärtust (kui veoüksuses veetavad ohtlikud veosed kuuluvad erinevatesse veokategooriasse), võib neid vedada saadetises ühes veoüksuses ilma määruse §-de 15, 27, 28, 31, 49 ja 50 sätteid rakendamata.

(3) Kui veoüksuses veetavad ohtlikud veosed kuuluvad samasse kategooriasse, on maksimaalne kogus veoüksuses näidatud lisa 2 tabeli veerus 3.

(4) Kui erinevatesse veokategooriatesse kuuluvaid ohtlikke kaupu veetakse samas veoüksuses, ei tohi koguse ja lisas 2 toodud teguri korrutis ületada 1000.

§ 37. Piiratud koguses pakitud ohtlike veoste vedu puudutavad erandid

(1) Piiratud koguses (Limited Quantities) (edaspidi LQ) pakitud ohtlike veoste vedu puudutavat erandit võib rakendada, kui lisa 3 tabelis toodud pakendid vastavad pakkimise ja kasutamise üldistele nõuetele.

(2) Kui määruse lisa 1 tabeli veerus 7 on antud aine või kauba kohta näidatud kood «LQ0», siis see aine või ese ei ole vabastatud ühestki määruse nõudest.

(3) Määruse nõuded ei kehti aine või eseme autoveol, kui lisa 1 tabeli veerus 7 on selle aine või eseme kohta toodud koodist «LQ0» erinev kood ja selle koodi kasutamiseks on täidetud vastavad ADR nõuded.

5. jagu

Sõiduki tehnoseisundile esitatavad täiendavad nõuded

[RTL 2003, 85, 1247 – jõust. 26.07.2003]


§ 38. Elektriseadmed

(1) EX/III, FL, OX ja AT sõidukite elektrisüsteemis kasutatavad juhtmed peavad olema küllaldase ristlõikega, et vältida nende ülekuumenemist. Juhtmed peavad olema nõuetekohaselt isoleeritud. Kõik vooluringid peavad olema kaitstud sulavkaitsme või automaatlülitiga, välja arvatud järgmisi seadmeid ühendavad juhtmed:
1) akut mootori külmalt käivitamise ja peatamise süsteemiga;
2) akut generaatoriga;
3) generaatorit sulavkaitsmete või automaatlülitite karbiga;
4) akut käivitiga;
5) akut aeglusti juhtimissüsteemi karbiga, kui see süsteem on elektriline või elektromagnetiline;
6) akut tugitelje elektrilise tõsteseadmega.

(2) Juhtmed peavad olema kindlalt kinnitatud ja paigaldatud nii, et nad oleks piisavalt kaitstud mehaaniliste löökide ja kuumuse eest. Lõikes 1 nimetatud kaitsmeta vooluringid peavad olema võimalikult lühikesed.

(3) EX/III ja FL sõiduki massilüliti peab paiknema akule nii lähedal kui võimalik, kusjuures seade, mis kergendab distantsmassilülitil vooluringide lahutamist ja ühendamist, peab olema paigaldatud juhiruumi, olema juhile kergesti kättesaadav ja silmatorkavalt märgistatud ning kaitstud tahtmatu kasutamise eest kas kaitsekattega, kahekordse lülitamise seadmega või muul sobival viisil. Lüliti kere peab olema kaitseastmega IP65 ja juhtmete ühendused akulülitil peavad omama kaitseastet IP54 vastavalt ADR nõuetele. See ei kehti, kui need ühendused on kere sees, milleks võib olla aku kast. Sel juhul on piisav isoleerida ühendused kaitseks lühise eest (näiteks kummiotsikutega).

(4) EX/II, EX/III ja FL sõiduki akuklemmid peavad olema elektriliselt isoleeritud või kaetud isoleeriva akukasti kaanega. Kui akud ei paikne mootoriruumi katte all, siis peavad nad olema ventileeritud kastis.

(5) EX/III ja FL sõidukite elektriseadmete osad, sh toitejuhtmed, mis jäävad pingestatuteks akulüliti avatud asendis, peavad olema kõlblikud kasutamiseks vastavalt ADR nõuetele.

(6) Juhtmed massilülitist elektriseadmetele, mis jäävad pingestatuteks, kui akulüliti on lahti ühendatud, peavad olema ülekuumenemise vastu kaitstud sobivate vahenditega (näiteks sulavkaitsmed, kaitselülitid või voolupiirikud).

(7) Tagapool kabiini paiknevad EX/II ja FL sõiduki elektriseadmed peavad olema kavandatud, valmistatud ja kaitstud nii, et sõiduki normaalsetes kasutamistingimustes ei saa tekkida mingit sädelemist ega lühist ja riskid oleks minimaalsed kokkupõrke või deformatsiooni korral. Juhtmed peavad olema sõiduki normaalse kasutamise kestel kaitstud löökide, kulumise ja hõõrdumise eest (näiteks kasutades polüamiidist gofreeritud toru, polüuretaanist katet või terasniitidega isoleerivat katet).

(8) Blokeerumatu pidurisüsteemi andurite juhtmed ei vaja lisakaitset.

(9) Keermestatud sokliga hõõglampe ei tohi kasutada.

(10) Elektrilised ühendused veduki ja haagise vahel peavad omama kaitseastet IP54 vastavalt ADR nõuetele ja vältima ühenduse juhusliku katkemise.

§ 39. Pidurid

(1) Mootorsõidukid ja haagised, mis on ette nähtud ohtlike veoste vedamiseks, peavad vastama ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja nr 13 pidurisüsteemi puudutavatele nõuetele.

(2) EX/III, FL, OX ja AT tüüpi mootorsõidukid peavad vastama ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja nr 13 lisa 5 pidurisüsteemi puudutavatele nõuetele ja olema varustatud aeglustisüsteemiga.

(3) Haagised peavad olema varustatud tõhusa süsteemiga pidurdamiseks või paigal hoidmiseks, kui nad on eraldatud vedavast sõidukist.

(4) Haagised peavad olema varustatud tõhusa, kõikidele ratastele toimiva rikkepiduriga, mis käitatakse vedava sõiduki sõidupiduri juhtimisega ja mis automaatselt peatab haagise haakeseadme purunemise korral.

[RTL 2003, 85, 1247 – jõust. 26.07.2003]

§ 40. Tuleohu vältimine

(1) EX/II ja EX/III tüüpi sõiduki kabiini ehituses peab kasutama ainult raskesti põlevaid materjale, mille põlemiskiirus ei tohi ületada 100 mm/min.

(2) OX sõidukil peab olema kabiini taha paigaldatud metallist või muust sobivast materjalist paagi laiune kaitsekilp. Mis tahes aken kabiini tagaseinas või kaitsekilbis peab olema hermeetiliselt suletud, valmistatud tulekindlast ohutust klaasist ja olema tulekindlas raamis. Paagi ja kabiini või kaitsekilbi vahe peab olema 15 cm.

(3) EX/II, EX/III, FL ja OX sõiduki mootori või eriseadme tööks ettenähtud kütusepaagid peavad vastama järgmistele nõuetele:
1) mis tahes lekke korral peab kütus voolama maapinnale kokkupuutesse sattumata sõiduki kuumade osade või veosega;
2) bensiini sisaldavad kütusepaagid peavad olema varustatud täiteavas tõhusalt toimiva leegipüüduriga v��i sulguriga täiteava hermeetiliseks sulgemiseks.

(4) EX/II, EX/III, FL ja OX tüüpi sõiduki mootor peab olema paigutatud ja varustatud nii, et oleks välditud veose süttimine või mittevastuvõetav kuumenemine. EX/II ja EX/III sõidukite mootor peab olema kompressioonsüütega (diiselmootor).

(5) EX/II, EX/III ja FL tüüpi sõiduki heitgaasi väljalaskesüsteem peab olema paigaldatud ja kaitstud nii, et oleks välditud veose süttimine või mittevastuvõetav kuumenemine. Diiselkütust sisaldava paagi all asuvad väljalaskesüsteemi osad peavad olema sellest vähemalt 100 mm kaugusel või kaitstud soojuskaitsekilbiga.

(6) EX/III, AT, FL ja OX tüüpi sõiduki kabiini taga paikneva kõrget temperatuuri tekitava aeglustisüsteemiga varustatud sõidukil peab olema soojuskaitsekilp, mis on kindlalt kinnitatud ja paikneb otseselt selle süsteemi ja kütusepaagi või veose vahel nii, et oleks välditud ka kohalik paagi seina või veose kuumenemine. Lisaks peab soojuskaitsekilp kaitsema pidurisüsteemi veose mis tahes väljavoolu või lekke eest ka õnnetusjuhtumil (näiteks kahekihiline kilp).

§ 41. Erinõuded EX/II ja EX/III sõidukile

(1) Sõiduki kere ehituseks ei tohi kasutada materjale, mis võivad veetava plahvatusohtliku ainega ühinedes moodustada ohtliku koostisega ühendeid. Sõiduk peab olema selliselt ehitatud, et üheski olukorras heitgaasisüsteem või selle osad ei põhjustaks veosele ohtu veoseruumi sisepindade temperatuuri tõusuga üle 80 ºC.

(2) Elektrisüsteemi lubatud pinge ei tohi ületada 24 V.

(3) Elektriseadmete paigaldus veoseruumis peab olema tolmukindel (vähemalt IP54 või sellega ekvivalentsete nõuete kohane) või sobivusgrupi J puhul vähemalt IP65 nõuete kohane.

(4) EX/II sõiduk peab olema konstrueeritud, ehitatud ja varustatud nii, et plahvatusohtlik aine on kaitstud välise ohu ja ilmastiku eest. Sõiduk peab olema kinnine või kaetud. Tent peab olema rebenemis- ja veekindel, raskelt süttiv ja tihedalt katma kõik sõiduki küljed mitte väiksema ülekattega kui 20 cm sõiduki küljest allapoole ning kinnituma lukustuva seadmega.

(5) EX/II sõiduki kinnisel veoseruumil ei tohi olla aknaid ja kõik avad peavad olema suletavad lukustatavate uste või katetega.

(6) EX/III sõiduki veoseruum peab olema kinnine. Veoseruum peab olema ühes tükis. Kere soojusisolatsioon peab olema võrdne vähemalt 10 mm paksuse tulekindlaks töödeldud raskeltsüttiva puidu kihiga kaetud metallvälisseinaga või kere tulekindlus peab tagama, et leek või kohtsoojenemine üle 120 ºC ei tungiks kere sisemusse kiiremini kui 15 minuti vältel alates tule süttimisest, mis oli tingitud sõiduki kasutamisest (nagu näiteks rehvide süttimine). Kõik uksed peavad olema lukustatavad. Need peavad olema konstrueeritud ja paigaldatud nii, et ühenduskohad oleksid kaetud.

(7) EX/III sõiduki mootor peab asetsema veoseruumi esiseinast eespool ja ei tohi olla veoseruumi põranda all. Ühelgi juhtumil ei tohi veoseruumi sisepinnal temperatuur tõusta üle 80 ºC.

§ 42. Erinõuded teatud FL, OX ja AT tüüpi paaksõidukile

(1) Käesolevas paragrahvis paaksõiduki all on mõeldud püsipaagis, mahutikogumis ja kergpaagis mahuga üle 1 m3 või paakkonteineris, teisaldatavas paagis ja MEGC-is mahuga üle 3 m3 ohtlikke veoseid vedavat FL, OX ja AT sõidukit.

(2) Kui sõidukile on paigaldatud kergpaak, siis kogu veoüksus peab vastama paaksõidukile ette nähtud nõuetele.

(3) Paaksõiduki, anumakogumiga sõiduki ja kergpaagiga sõiduki kinnituselemendid peavad taluma veosest tingitud staatilist ja dünaamilist koormust vastavalt ADR nõuetele.

(4) Metallist või tugevdatud fiiberplastikust paakidega FL sõiduki ja anumakogumiga sõiduki osad peavad olema ühendatud sõiduki veermikuga vähemalt ühe hästi elektrit juhtiva ühendusega. Juhtmete ühenduskohtade elektrokeemilist korrosiooni peab võimalikult vältima.

(5) Tagakaitseraud peab kaitsema sõidukit tagant kogu paagi laiuses. Kaitseraua kaugus paagi tagaseinast peab olema vähemalt 100 mm ja seda mõõdetakse paagi tagaseina tagumisest punktist, osast või lisaseadmest, millega võib veetav aine kontakteeruda. Mahalaadimisel taha kallutaval puisteveo sõidukil ja vaakum-jäätmepaagiga sõidukil ei nõuta kaitserauda, kui nende tagaosa on ehitatud nii, et see kaitseb veoseruumi samuti nagu kaitseraud.

(6) Lõige 5 ei kehti paakkonteineri, MEGC-i või teisaldatava paagiga ohtliku veose veo sõidukile.

(7) FL sõidukid peavad vastama lisaks § 38 nõuetele järgmistele erinõuetele:
1) sõiduki elektriseadmed ja nende paigaldus peavad täitma nendele seadmete gruppidele ette nähtud veetavast ainest sõltuvaid temperatuuriklassi nõudeid;
2) plahvatusohtliku atmosfääriga alale või alale, kus see võib tekkida, paigaldatud elektriseadmed peavad olema sellise kvaliteediga ja nõutava ohutusega, mis tagaks nende kasutamise ohtlikus tsoonis. Ohtlikud tsoonid on:
a) tsoon 0 – paakides, täitmis- ja tühjendamisseadmetes ja aurutagastustorudes;
b) tsoon 1 – täitmis- ja tühjendamisseadmete kappides ja vähemalt 0,5 m kaugusel ventilatsiooniseadmetest ja kaitseklappidest;
3) tina sisaldusega püsielektriseadmed, mis ei kuulu 0 ega 1 tsooni, peavad vastama tsooni 1 üldnõuetele, juhikabiinis paiknevad seadmed peavad vastama tsooni 2 nõuetele. Elektriseadmete grupid peavad vastama ADR erinõuetele sõltuvalt veosest.

[RTL 2003, 85, 1247 – jõust. 26.07.2003]

§ 43. Erinõuded kontrollitud veoseruumi temperatuuriga sõidukile

4.1 klassi isereageerivate ainete või 5.2 klassi orgaaniliste peroksiidide veoks määratud isoleeritud, jahutatavate ja mehaaniliselt jahutatavate kontrollitud temperatuuriga sõidukid peavad vastama järgmistele nõuetele:
1) sõiduki ehitus ja varustus peab kindlustama ADR nõuetele vastava veoruumi jahutuse ja veose püsiva nõuetekohase temperatuuri. Soojusülekandetegur ei tohi olla suurem kui 0,4 W/m2 K;
2) sõiduk peab olema selliselt sisustatud, et aine või jahutusvedeliku aurud ei pääseks juhikabiini;
3) juhikabiinist peab igal ajahetkel olema võimalik määrata veoseruumi temperatuuri;
4) jahutust kahjustamata veoseruumi ventilatsioon või ventilatsiooniklapp peab välistama seal ohtliku rõhu tõusu;
5) jahutus ei tohi olla tuleohtlik;
6) sõiduki mehaanilised jahutusseadmed peavad olema võimelised töötama sõltumatult sõiduki veomootorist.

§ 44. Leeksoojendi

(1) Sõiduki leeksoojendi ja nende heitgaaside suunamine peab olema kavandatud, paigutatud, kaitstud ja kaetud nii, et oleks välditud veose süttimine või mittevastuvõetav kuumenemine. See nõue loetakse täidetuks, kui seadme kütusepaak ja heitgaaside väljalaskesüsteem täidavad sõiduki kütusepaagile ja väljalaskesüsteemile kehtestatud nõudeid.

(2) Leeksoojendi tööst väljalülitamine peab toimuma järgmiste meetoditega:
1) ettekavatsetud käsitsi väljalülitamine juhikabiinist;
2) sõiduki mootori seiskumine. Sellisel juhul võib juht seadme käsitsi uuesti töösse lülitada;
3) sõidukil oleva ohtliku veose laadimispumba töösselülitamine.

(3) Lubatud on leeksoojendi edasitöötamine inertsreþiimil pärast väljalülitamist. Lõikes 2 nimetatud meetodite 2 ja 3 korral peab põlemisõhuga varustamise sobivate vahenditega katkestatama pärast järeltöötamise tsüklit kestusega mitte enam kui 40 sekundit.

(4) Leeksoojendi peab töösse lülitama käsitsi. Programmseadmed on keelatud.

(5) Gaasilisel kütusel töötavad leeksoojendid ei ole lubatud.

§ 45. Lisanõuded leeksoojendi paigaldamiseks EX/II ja EX/III sõidukile

(1) Leeksoojendit ei tohi paigaldada EX/II ja EX/III sõiduki veoseruumi.

(2) Leeksoojendi peab vastama järgmistele lisanõuetele:
1) lüliti peab olema paigaldatud väljapoole juhikabiini;
2) seadet peab olema võimalik välja lülitada veoseruumi välisküljelt;
3) nõutav ei ole tõend selle kohta, et soojusvaheti peab vastu lühendatud töötsüklile inertsreþiimil pärast väljalülitamist.

(3) Veoseruumi ei tohi paigaldada kütusepaaki, jõuallikat, põlemisõhu ja küttesüsteemi õhuvõtu sisselasketorusid. Välditud peab olema võimalus, et veos sulgeb kütteseadme õhu väljundava. Veose pakendite temperatuur ei tohi tõusta üle 50 ºC.

§ 46. Lisanõuded leeksoojendi paigaldamiseks teatud sõidukile

(1) Kui sõiduk valmistaja sildi järgi on ehitatud ohumärgistega nr 3, 4.1, 4.3, 5.1 või 5.2 tähistatud veoste veoks, siis sõiduki veoseruumi ei tohi paigaldada kütusepaaki, jõuallikat, kütteseadme õhuvõtu torusid või leeksoojendit. Peab olema kindlustatud, et veos ei sulge leeksoojendi õhu väljundava. Veose soojenemise temperatuur ei tohi ületada 50 ºC. Veoseruumi paigaldatud leeksoojendi peab olema ehitatud nii, et selle töötamisel oleks välditud plahvatava atmosfääri süttimine.

(2) FL sõidukil on lubatud kasutada ainult leeksoojendit, mille kohta on esitatud tõend, et soojusvahendi peab vastu 40-sekundilise kestusega inertsreþiimil töötamise tsükli korral kogu seadme tavalise kasutamisaja.

§ 47. Lisanõuded leeksoojendi paigaldamiseks pakendis veo sõidukile

Leeksoojendi paigaldamisel pakendis ohtlikku veost vedavale sõidukile (v.a EX/II ja EX/III sõiduk), kui sõiduk valmistaja sildi järgi on ehitatud ohumärgistega nr 1, 1.4, 1.5, 1.6, 3, 4.1, 4.3, 5.1 või 5.2 tähistatud veoste veoks, ei tohi veoseruumi paigaldada kütusepaaki, jõuallikat, põlemisõhu või kütteseadme õhuvõtutorusid. Välditud peab olema võimalus, et veos sulgeb kütteseadme õhu väljundava. Veose pakendi temperatuur ei tohi ületada 50 ºC. Veoseruumi paigaldatud kütteseade peab olema konstrueeritud nii, et seadme töötamisel oleks välistatud plahvatusohtliku atmosfääri süttimine.

§ 48. Lisanõuded leeksoojendi paigaldamiseks puisteveo sõidukile

Kui sõiduk valmistaja sildi järgi on ehitatud ohumärgistega nr 4.1, 4.3 või 5.1 tähistatud veoste veoks, siis ei tohi veoseruumis paikneda kütusepaaki, jõuallikat, põlemisõhu või leeksoojendi õhuvõtutorusid. Samuti ei tohi paigaldada veoseruumi kütteseadme heitgaasitoru otsa. Veos ei tohi sulgeda kütteseadme õhu väljundava otsa. Veose temperatuur ei tohi tõusta üle 50 ºC. Veoseruumi paigaldatud kütteseade peab olema konstrueeritud nii, et seadme töötamisel oleks välistatud plahvatusohtliku atmosfääri süttimine.

6. jagu
Koolitus

§ 49. Ohtlikke veoseid vedavate autojuhtide koolitus

(1) Autojuht peab läbima ohtlike veoste autoveo alase koolituse ja sooritama sellekohase eksami teede- ja sideministri määrusega kehtestatud korra kohaselt, kui ta:
1) veab ohtlikke veoseid üle 3,5-tonnise täismassiga mootorsõidukiga;
2) veab ohtlikke veoseid püsi- või kergpaakides, mille mahutavus ületab 1 m3, samuti üle 1 m3 kogumahutavusega anumakogumiga sõidukis või veoüksuse kohta üle 3 m3 mahutavusega paakkonteineris, teisaldatavas paagis või mitmeelemendilises gaasikonteineris.

(2) Sõltumata sõiduki täismassist peab klass 1 lõhkeaineid ja neid sisaldavaid esemeid või klass 7 teatud radioaktiivseid materjale vedava sõiduki juht läbima vastavalt lõhkeainete või radioaktiivsete materjalide autoveo alase koolituse ja sooritama sellekohase eksami lõikes 1 nimetatud korra kohaselt.

[RTL 2003, 85, 1247 – jõust. 26.07.2003]

§ 50. Isikute koolitus, kes lisaks autojuhtidele on seotud autoveoga

(1) Ohtlike ainete peale- ja mahalaadimise ning ladustamisega tegelevate töötajate koolitus peab tagama §-des 5–12 toodud veos osalejate ohutusalaste kohustuste täitmise ja võib toimuda kas ettevõttes või koolitusasutuses.

(2) Laadimisega ja ladustamisega tegelevatele töötajatele peab perioodiliselt läbi viima täienduskoolitust.

4. peatükk
NÕUETE TÄITMISE KONTROLLIMINE

§ 51. Kontrollimise korraldus

(1) Kontrolli määruse täitmise üle teostavad politseiametnikud ja teised seaduse alusel autovedude üle kontrolli ülesandeid täitvad ametiisikud.

(2) Kontrolli läbiviimisel tuleb kasutada lisas 8 toodud kontrollkaarti.

(3) Kontrollimiseks valitud kohad peavad võimaldama määruse nõudeid rikkuvate sõidukite vastavusse viimist nõudmistega või sõiduki kohapeale või selleks ettenähtud kohta seismajätmist liiklust ohustamata.

(4) Kontrolli võib läbi viia ettevõtja juures, kelle kaudu on liiklusesse saabunud ohutusnõuetele mittevastav veos.

5. peatükk
PÄDEVAD ASUTUSED

§ 52. Pädevate asutuste tegevusvaldkonnad

(1) ARK korraldab pädeva asutusena:
1) ohtlikku veost vedavate autojuhtide koolitust, teostab nende eksamineerimist ja annab välja lisas 9 toodud tunnistuse;
2) riigisisesele autoveole lubatavate sõidukite tehnoseisundi määruse nõuetele vastavuse kontrolli ja annab välja lisas 10 toodud tunnistuse;
3) rahvusvahelisele autoveole lubatavate sõidukite tehnoseisundi ADR nõuetele vastavuse kontrolli ja annab välja lisas 11 toodud tunnistuse;
4) ettepanekute läbivaatamist ohtlike veoste autoveo autojuhtide koolitamise õppeasutuste tunnustamiseks ja teostab regulaarselt kontrolli ohtlike veoste veo autojuhtide koolitamise vastavuse osas käesoleva määruse ja ADR nõuetele.

(2) Riigisisesel eriti ohtlike veoste veol kooskõlastab pädeva asutusena veotee:
1) Maanteeamet, kui vedu toimub riigi teedel ühe või mitme maakonna piires;
2) tee omanik või tema volitatud isik, kui vedu toimub linnatänavatel, vallateedel või erateel.

(3) Linnavalitsuse, vallavalitsuse või eratee omaniku volitusel võib Maanteeamet kooskõlastada autoveo lõike 2 punktis 2 nimetatud teedel.

6. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 53. Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

Teede- ja sideministri 15. jaanuari 1996. a määrus nr 3 «Ohtlike veoste teedel vedamise kord» (RTL 1996, 43–45, 292; 139, 687; 1997, 90, 530; 1999, 77, 958; 2000, 108, 1656) tunnistatakse kehtetuks.

§ 54. Määruse jõustumine

(1) Käesoleva määruse § 1 lõike 3 punktis 11 nimetatud klass 7 radioaktiivsete materjalide osas jõustub määrus kehtestatud korras, ülejäänud klasse puudutav osa jõustub 1. juulil 2002. aastal.

(2) Käesoleva määruse § 38 lõigetes 1 ja 2 nimetatud nõuded juhtmestikule § 3 punkti 24 alapunktis d) nimetatud AT sõidukite osas jõustuvad 1. jaanuaril 2005. aastal.

(3) Käesoleva määruse § 39 lõige 2 jõustub 2010. aasta 1. jaanuaril.

(4) Käesoleva määruse § 30 lõikes 2 nimetatud täiendavad nõuded käsitulekustutite kustutusaine kogumahu osas jõustuvad 2005. aasta 1. jaanuaril.

[RTL 2003, 85, 1247 – jõust. 26.07.2003]


1 Määruses on arvestatud EÜ Nõukogu direktiivide 94/55/EÜ (EÜT L 319, 12.12.1994 lk 7), viimati parandatud direktiiviga 2001/7/EÜ (EÜT L 30/43, 1.2.2001 lk 43) ja 95/50/EÜ (EÜT L 249, 17.10.1995), parandatud direktiiviga 2001/26/EÜ (EÜT L 168/23, 23.6.2001) nõudeid.

 

Teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 118 «Ohtlike veoste autoveo eeskiri»
lisa 1

OHTLIKE VEOSTE NIMEKIRI ÜRO NUMBRITE JÄRJESTUSES

1. Üldreeglina näitab iga tabeli rida ainet/aineid või eset/esemeid, millisele vastab ÜRO number. Kui sama ÜRO numbri alla kuuluvatel ainetel või esemetel on erinevad keemilised omadused, füüsilised omadused ja/või veotingimused, võib selle ÜRO numbri jaoks kasutada mitut järjestikust rida.

2. Iga tabeli veerg on määratud kindlale näitajale. Veergude ja ridade ristumiskoht (lahter) sisaldab informatsiooni selles veerus käsitletud näitaja kohta selles reas oleva aine/ainete või eseme/esemete jaoks:
1) esimesed neli lahtrit näitavad sellesse ritta kuuluvat ainet/aineid või eset/esemeid;
2) järgmised lahtrid näitavad rakendatud erisätteid, kas täieliku informatsioonina või kodeeritult. Koodid viitavad detailsele informatsioonile, millist võib leida allpool näidatud selgitustes osutatud määruse osas. Tühi lahter tähendab, et erisäte puudub või kehtivad ainult üldised nõuded.

3. Kehtivaile üldistele nõuetele ei ole vastavates lahtrites viidatud.

Selgitused iga veeru kohta

Veerg 1

«ÜRO nr»


Sisaldab:
1) ohtliku aine või eseme ÜRO numbrit, kui ainele või esemele on antud oma spetsiifiline ÜRO number;
2) üldise või n.o.s. kirje ÜRO numbrit, millele nimetuse järgi nimetamata ohtlikud ained või esemed on kinnitatud.

Veerg 2

«Aine nimetus ja kirjeldus»


Sisaldab suurtähtedega aine või eseme nimetust, kui ainele või esemele on määratud oma spetsiifiline ÜRO number, või üldise või n.o.s. kirje nimetust, millele see on kinnitatud. Seda nimetust peab kasutama kui ohtliku veose tunnusnimetust.

Väiketähtedega kirjeldav tekst lisatakse pärast ohtliku veose tunnusnimetust, et selgitada kirje tähendust, kui aine või eseme klassifikatsiooni ja/või veo tingimused võivad olla teatud tingimustel erinevad.

Veerg 3

«Klass»


Sisaldab selle klassi numbrit, mille nimetus hõlmab ohtlikku ainet või eset. Klassi number on määratud vastavalt kindlatele kriteeriumidele.

Veerg 4

«Aine liigi kood»


Sisaldab ohtliku aine või eseme klassifikatsiooni koodi:
1) klass 1 ohtlike ainete ja esemete jaoks koosneb kood allklassi numbrist ja sobivusgrupi tähest, millised on määratud vastavalt kindlatele kriteeriumidele;
2) klass 2 ohtlike ainete ja esemete jaoks koosneb kood numbrist ja ühest või enamast tähest, mis märgivad ohtliku omaduse gruppe;
3) klass 7 ohtlikud ained ja esemed ei oma klassifikatsiooni koodi;
4) ülejäänud klasside korral (klassid 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 ja 9) tähistavad omadusi.

Veerg 5

«Pakendi grupp»


Sisaldab ohtlikule ainele määratud pakendi grupi numbrit/numbreid (I, II või III). Need pakendi grupi numbrid on määratud kindlate kriteeriumide alusel. Teatud ained ja esemed ei ole määratud pakendi gruppidesse.

Veerg 6

«Ohumärgise number»


Sisaldab ohumärkide/tahvlite näidiste numbreid (vt lisa 5), millised tuleb kinnitada saadetisele, konteinerile, paakkonteinerile, teisaldatavale paagile, MEGC-ile ja sõidukile.

Tabelis klass 7 ainete ja esemete osas kasutatav 7X tähistab ohumärgiseid 7A, 7B, 7C või 7D.

Näidis 11 kohase ohumärgise kasutamist tabel ei näita.

Veerg 7

«Piirkogus»


Sisaldab järgmise tähendusega tähtnumbrilist koodi:
1) «LQ 0» tähendab, et piiratud koguses pakitud ohtlike veoste jaoks ei ole erandeid ADR sätetest;
2) kõik ülejäänud «LQ»-ga algavad tähtnumbrilised koodid tähendavad, et ADR sätteid ei rakendata, kui määruse lisa 2 kohased tingimused on täidetud.

Veerg 8

«Sõiduk paagi veoks»


Sisaldab koodi, mis tähistab sõidukit, mida kasutatakse aine paakides veol. Sõidukite ehitust puudutavad nõuded on ära toodud määruse 5. jaos.

Veerg 9

«Veo kategooria»


Sisaldab arvu, milline näitab veokategooriat, millesse aine või ese on määratud ühe veoüksuse kohta veetavate koguste alusel.

Veerg 10

«Ohu tunnusnumber»


See veerg sisaldab kahe või kolme numbrilist arvu (millele eelneb teatud juhtudel täht «x»), mis peab § 27 kohasel paak- või puisteveo korral olema ära toodud ohtliku veose tunnusmärgi ülemises osas. Ohu tunnusnumbrite tähendused on toodud lisas 6.

 

ÜRO nr

Aine nimetus ja kirjeldus

Klass

Aine liigi kood

Pakendi-
grupp

Ohu-
märgise
nr

Piir-
kogus

Sõiduk paagi veoks

Veo kate-
gooria

Ohu tunnus-
number

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0004

AMMOONIUMPIKRAAT, kuiv või sisaldab kuni 10 mass% vett

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0005

PADRUN, lõhkelaenguga

1

1.1F

 

1

LQ0

 

1

 

0006

PADRUN, lõhkelaenguga

1

1.1E

 

1

LQ0

 

1

 

0007

PADRUN, lõhkelaenguga

1

1.2F

 

1

LQ0

 

1

 

0009

SÜÜTELASKEMOON lõhke-, heite- või väljapaiskelaenguga või ilma

1

1.2G

 

1

LQ0

 

1

 

0010

SÜÜTELASKEMOON lõhke-, heite- või väljapaiskelaenguga või ilma

1

1.3G

 

1

LQ0

 

1

 

0012

PADRUN INERTKUULIGA

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0014

PAUKPADRUN

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0015

SUITSULASKEMOON lõhke-, heite- või väljapaiskelaenguga või ilma

1

1.2G

 

1

LQ0

 

1

 

0016

SUITSULASKEMOON lõhke-, heite- või väljapaiskelaenguga või ilma

1

1.3G

 

1

LQ0

 

1

 

0018

PISARGAASILASKEMOON lõhke-, heite- või väljapaiskelaenguga

1

1.2G

 

1+
6.1
+8

LQ0

 

1

 

0019

PISARGAASILASKEMOON lõhke-, heite- või väljapaiskelaenguga

1

1.3G

 

1
+6.1
+8

LQ0

 

1

 

0020

Mürgine laskemoon lõhke-, heite- või väljapaiskelaenguga

1

1.2K

VEDU KEELATUD

0021

Mürgine laskemoon lõhke-, heite- või väljapaiskelaenguga

1

1.3K

VEDU KEELATUD

0027

MUST PÜSSIROHI, suitsev, graanulite või pulbrina

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0028

MUST PÜSSIROHI, SUITSEV, PRESSITUD või BRIKETTIDENA

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0029

DETONAATOR, MITTEELEKTRILINE, õhkimistöödeks

1

1.1B

 

1

LQ0

 

1

 

0030

DETONAATOR, ELEKTRILINE, õhkimistöödeks

1

1.1B

 

1

LQ0

 

1

 

0033

POMM, lõhkelaenguga

1

1.1F

 

1

LQ0

 

1

 

0034

POMM, lõhkelaenguga

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0035

POMM, lõhkelaenguga

1

1.2D

 

1

LQ0

 

1

 

0037

VALGUSTUSPOMM

1

1.1F

 

1

LQ0

 

1

 

0038

VALGUSTUSPOMM

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0039

VALGUSTUSPOMM

1

1.2G

 

1

LQ0

 

1

 

0042

VAHEDETONAATOR kapseldetonaatorita

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0043

PURUSTUSLAENG

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0044

SÜÜTEKAPSEL

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0048

ÕHKIMISLAENG

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0049

VALGUSTUSPADRUN

1

1.1G

 

1

LQ0

 

1

 

0050

VALGUSTUSPADRUN

1

1.3G

 

1

LQ0

 

1

 

0054

SIGNAALPADRUN

1

1.3G

 

1

LQ0

 

1

 

0055

PADRUNIKEST SÜTIKUGA, TÜHI

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0056

SÜVAVEEPOMM

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0059

KUMULATIIVLAENG, tööstuslik, kapseldetonaatoriga

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0060

LISALÕHKELAENG

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0065

LÕHKENÖÖR, elastne

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0066

SÜÜTENÖÖR

1

1.4G

 

1.4

LQ0

 

2

 

0070

KAABLILÕIKUR (TRAALPADRUN), PLAHVATAV

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0072

TSÜKLOTRIMETÜLEENTRINITRAMIIN (TSÜKLONIIT, HEKSOGEEN, RDX), NIISKE, sisaldab vähemalt 15 mass% vett

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0073

LASKEMOONA DETONAATOR

1

1.1B

 

1

LQ0

 

1

 

0074

DIASODINITROFENOOL, NIISKE, sisaldab vähemalt 40 mass% vett või alkoholi ja vee segu

1

1.1A

 

1

LQ0

 

0

 

0075

DIETÜÜLGLÜKOOLDINITRAAT, DESENSIBILISEERITUD mittelenduva ja vees mittelahustuva flegmatisaatoriga, mida on vähemalt 25 mass%

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0076

DINITROFENOOL, kuiv või sisaldab vett kuni 15 mass%

1

1.1D

 

1
+6.1

LQ0

 

1

 

0077

DINITROFENOLAADID, leelismetallide, kuivad või sisaldavad vett kuni 15 mass%

1

1.3C

 

1
+6.1

LQ0

 

1

 

0078

DINITORESORTSIONOOL, kuiv või sisaldab vett kuni 15 mass%

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0079

HEKSANITRODIFENÜÜLAMIIN (DIPIKRÜÜLAMIIN, HEKSÜÜL)

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0081

BRISANTLÕHKEAINE, TÜÜP A

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0082

BRISANTLÕHKEAINE, TÜÜP B

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0083

BRISANTLÕHKEAINE, TÜÜP C

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0084

BRISANTLÕHKEAINE, TÜÜP D

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0092

PINNAVALGUSTUSRAKETT

1

1.3G

 

1

LQ0

 

1

 

0093

VALGUSTUSPOMM

1

1.3G

 

1

LQ0

 

1

 

0094

VÄLKVALGUSTUSPULBER

1

1.1G

 

1

LQ0

 

1

 

0099

LÕHKESEADE, detonaatorita, naftapuuraukude jaoks

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0101

SÜÜTENÖÖR, MITTEDETONEERIV

1

1.3G

 

1

LQ0

 

1

 

0102

LÕHKENÖÖR, metallümbrises

1

1.2D

 

1

LQ0

 

1

 

0103

TORUSÜTIK, metallümbrises

1

1.4G

 

1.4

LQ0

 

2

 

0104

LÕHKENÖÖR, NÕRGA TOIMEGA, metallümbrises

1

1.4D

 

1.4

LQ0

 

2

 

0105

SÜÜTENÖÖR, OHUTU

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0106

LÕHKETORU

1

1.1B

 

1

LQ0

 

1

 

0107

LÕHKETORU

1

1.2B

 

1

LQ0

 

1

 

0110

GRANAAT, ÕPPE, käsi- või püssi-

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0113

GUANÜÜLNITROSAMINO-GUANÜLIDEEN-
HÜDRASIIN, NIISKE, sisaldab vähemalt
30 mass% vett

1

1.1A

 

1

LQ0

 

0

 

0114

GUANÜÜLNITROSAMINO-
GUANÜÜLTETRASEEN (TETRASEEN), NIISKE, sisaldab vähemalt 30 mass% vett või alkoholi ja vee segu

1

1.1A

 

1

LQ0

 

0

 

0118

HEKSOLIIT (HEKSOTOOL), kuiv või niiske, vett kuni 15 mass%

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0121

SÜÜTEL

1

1.1G

 

1

LQ0

 

1

 

0124

PERFORSAATORLAENG, detonaatorita, naftapuuraukude jaoks

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0129

PLIIASIID, NIISKE, sisaldab vähemalt
20 mass% vett või alkoholi ja vee segu

1

1.1A

 

1

LQ0

 

0

 

0130

PLIITRINITRORESORTSINAAT, NIISKE, sisaldab vähemalt 20 mass% vett või alkoholi ja vee segu

1

1.1A

 

1

LQ0

 

0

 

0131

SÜÜTENÖÖRI SÜÜTEL

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0132

AROMAATSETE NITRODERIVAATIDE PÕLEVAD METALLISOOLAD, N.O.S.

1

1.3C

 

1

LQ0

 

1

 

0133

MANNITOOLHEKSANITRAAT (NITROMANNIIT), NIISKE, sisaldab mitte vähem kui 40 mass% vett või alkoholi ja vee segu

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0135

ELAVHÕBE(II)FULMINAAT, NIISKE, sisaldab vähemalt 20 mass% vett või alkoholi ja vee segu

1

1.1A

 

1

LQ0

 

0

 

0136

MIIN lõhkelaenguga

1

1.1F

 

1

LQ0

 

1

 

0137

MIIN lõhkelaenguga

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0138

MIIN lõhkelaenguga

1

1.2D

 

1

LQ0

 

1

 

0143

NITROGLÜTSERIIN, DESENSIBILISEERITUD, mittelenduva ja vees mittelahustuva flegmatisaatoriga, mida on vähemalt 40 mass%

1

1.1D

 

1
+6.1

LQ0

 

1

 

0144

NITROGLÜTSERIINI ALKOHOLILAHUS rohkem kui 1%, kuid mitte üle 10% nitroglütseriiniga

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0146

NITROTÄRKLIS, kuiv või niiske, sisaldab vähem kui 20 mass% vett

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0147

LÄMMASTIKKLORAMIID

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0150

PENTAERÜTRIITTETRANITRAAT (PENTAERÜTRITOOLTETRANITRAAT; PETN), NIISKE, sisaldab kuni 25 mass% vett või on DESENSIBILISEERITUD flegmatisaatoriga, mida on kuni 15 mass%

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0151

PENTOLIIT, kuiv või niiske. Sisaldab kuni
15 mass % vett

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0153

TRINITROANILIIN (PIKRAMIID)

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0154

TRINITROFENOOL (PIKRIINHAPE), kuiv või sisaldab kuni 30 mass% vett

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0155

TRINITROKLOROBENSEEN (PIKRÜÜLKLORIID)

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0159

PÜSSIROHU BRUKETT (PÜSSIROHU PASTA), NIISKE, sisaldab vähemalt 25 mass% vett

1

1.3C

 

1

LQ0

 

1

 

0160

PÜSSIROHI, SUITSUTA

1

1.1C

 

1

LQ0

 

1

 

0161

PÜSSIROHI, SUITSUTA

1

1.3C

 

1

LQ0

 

1

 

0167

MÜRSK, lõhkelaenguga

1

1.1F

 

1

LQ0

 

1

 

0168

MÜRSK, lõhkelaenguga

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0169

MÜRSK, lõhkelaenguga

1

1.2D

 

1

LQ0

 

1

 

0171

VALGUSTUSLASKEMOON, omab lõhke-, heite- või väljapaiskelaengut või ilma selleta

1

1.2G

 

1

LQ0

 

1

 

0173

ERALDAMISSEADIS, PLAHVATAV

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0174

LÕHKENEET

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0180

RAKETT lõhkelaenguga

1

1.1F

 

1

LQ0

 

1

 

0181

RAKETT lõhkelaenguga

1

1.1E

 

1

LQ0

 

1

 

0182

RAKETT lõhkelaenguga

1

1.2E

 

1

LQ0

 

1

 

0183

RAKETT, inertpeaga

1

1.3C

 

1

LQ0

 

1

 

0186

RAKETIMOOTOR

1

1.3C

 

1

LQ0

 

1

 

0190

PROOVID, PLAHVATAVAD, v.a plahvatust initsieerivad

1

 

 

 

LQ0

 

0

 

0191

KÄSISIGNAALSEADIS

1

1.4G

 

1.4

LQ0

 

2

 

0192

RAUDTEEPETARD, PLAHVATAV

1

1.1G

 

1

LQ0

 

1

 

0193

RAUDTEEPETARD, PLAHVATAV

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0194

HÄDASIGNAAL, laeva

1

1.1G

 

1

LQ0

 

1

 

0195

HÄDASIGNAAL, laeva

1

1.3G

 

1

LQ0

 

1

 

0196

SUITSUSIGNAAL

1

1.1G

 

1

LQ0

 

1

 

0197

SUITSUSIGNAAL

1

1.4G

 

1.4

LQ0

 

2

 

0204

HELISEADIS, PLAHVATAV

1

1.2F

 

1

LQ0

 

1

 

0207

TETRANITROANILIIN

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0208

TRINITROFENÜÜLMETÜÜLNITRAMIIN (TETRÜÜL)

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0209

TRINITROTOLUEEN (TNT), kuiv või sisaldab kuni 30 mass% vett

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0212

LASKEMOONA TRASSEERLAENG

1

1.3G

 

1

LQ0

 

1

 

0213

TRINITROANISOOL

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0214

TRINITROBENSEEN, kuiv või sisaldab kuni 30 mass% vett

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0215

TRINITROBENSOEHAPE, kuiv või sisaldab kuni 30 mass% vett

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0216

TRINITRO-m-KRESOOL

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0217

TRINITRONAFTALEEN

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0218

TRINITROFENETOOL

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0219

TRINITRORESORTSIONOOL (STÜFNIINHAPE), kuiv või sisaldab kuni 20 mass% vett või alkoholi ja vee segu

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0220

KARBAMIID, kuiv või sisaldab kuni
20 mass% vett

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0221

TORPEEDO LÕHKEPEA lõhkelaenguga

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0222

AMMOONIUMNITRAAT, sisaldab üle 0,2% põlevaineid, kaasa arvatud mis tahes orgaanilised ained, mis on arvutatud süsiniku järgi, arvestamata muid lisandeid

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0224

BAARIUMASIID, kuiv või sisaldab alla
50 mass% vett

1

1.1A

 

1
+6.1

LQ0

 

0

 

0225

VAHEDETONAATOR KAPSELDETONAATORIGA

1

1.1B

 

1

LQ0

 

1

 

0226

TSÜKLOTETRAMET��LEENTETRANITRAMIIN (HMX; OKTOGEEN), NIISKE, sisaldab kuni
15 mass% vett

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0234

NAATRIUMDINITRO-o-KRESOLAAT, kuiv või niiske, sisaldab vähem kui 15 mass% vett

1

1.3C

 

1

LQ0

 

1

 

0235

NAATRIUMPIKRAMAAT, kuiv või sisaldab kuni 20 mass% vett

1

1.3C

 

1

LQ0

 

1

 

0236

TSIRKOONIUMPIKRAMAAT, kuiv või sisaldab kuni 20 mass% vett

1

1.3C

 

1

LQ0

 

1

 

0237

KUMULATIIVLAENG, ELASTNE, LINEAARNE

1

1.4D

 

1.4

LQ0

 

2

 

0238

LIINIVISKERAKETT

1

1.2G

 

1

LQ0

 

1

 

0240

LIINIVISKERAKETT

1

1.3G

 

1

LQ0

 

1

 

0241

BRISANTLÕHKEAINE, TÜÜP E

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0242

SUURTÜKI HEITELAENG

1

1.3C

 

1

LQ0

 

1

 

0243

SÜÜTELASKEMOON VALGE FOSFORIGA ja lõhke-, heite- või väljapaiskelaenguga

1

1.2H

 

1

LQ0

 

1

 

0244

SÜ��TELASKEMOON VALGE FOSFORIGA ja lõhke-, heite- või väljapaiskelaenguga

1

1.3H

 

1

LQ0

 

1

 

0245

SUITSELASKEMOON VALGE FOSFORIGA ja lõhke-, heite- või väljapaiskelaenguga

1

1.2H

 

1

LQ0

 

1

 

0246

SUITSELASKEMOON VALGE FOSFORIGA ja lõhke-, heite- või väljapaiskelaenguga

1

1.3H

 

1

LQ0

 

1

 

0247

SÜÜTELASKEMOON, sisaldab vedelikku või geeli ja omab lõhke-, heite- või väljapaiskelaengut

1

1.3J

 

1

LQ0

 

1

 

0248

VEEGA AKTIVEERITAV SEADE lõhke-, heite- või väljapaiskelaenguga

1

1.2L

 

1

LQ0

 

0

 

0249

VEEGA AKTIVEERITAV SEADE lõhke-, heite- või väljapaiskelaenguga

1

1.3L

 

1

LQ0

 

0

 

0250

RAKETIMOOTOR HÜPERGOOLSEL VEDELIKUL töötav, väljapaiskelaenguga või ilma selleta

1

1.3L

 

1

LQ0

 

0

 

0254

VALGUSTUSLASKEMOON, omab lõhke-, heite- või väljapaiskelaengut või ilma selleta

1

1.3G

 

1

LQ0

 

1

 

0255

DETONAATOR, ELEKTRILINE, õhkimistöödeks

1

1.4B

 

1.4

LQ0

 

2

 

0257

LÕHKETORU

1

1.4B

 

1.4

LQ0

 

2

 

0266

OKTOLIIT (OKTOOL), kuiv või niiske, vett kuni 15 mass%

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0267

DETONAATORKAPSEL, MITTE-ELEKTRILINE, õhkimistöödeks

1

1.4B

 

1.4

LQ0

 

2

 

0268

VAHEDETONAATOR KAPSELDETONAATORIGA

1

1.2B

 

1

LQ0

 

1

 

0271

HEITELAENG

1

1.1C

 

1

LQ0

 

1

 

0272

HEITELAENG

1

1.3C

 

1

LQ0

 

1

 

0275

MEHHANISMI KÄIVITUSPADRUN

1

1.3C

 

1

LQ0

 

1

 

0276

MEHHANISMI KÄIVITUSPADRUN

1

1.4C

 

1.4

LQ0

 

2

 

0277

PADRUN, NAFTAPUURAUGUS KASUTATAV

1

1.3C

 

1

LQ0

 

1

 

0278

PADRUN, NAFTAPUURAUGUS KASUTATAV

1

1.4C

 

1.4

LQ0

 

2

 

0279

SUURTÜKI HEITELAENG

1

1.1C

 

1

LQ0

 

1

 

0280

RAKETIMOOTOR

1

1.1C

 

1

LQ0

 

1

 

0281

RAKETIMOOTOR

1

1.2C

 

1

LQ0

 

1

 

0282

NITROGUANIDIINE (PIKRIIT), kuiv või sisaldab kuni 20 mass% vett

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0283

VAHEDETONAATOR kapseldetonaatorita

1

1.2D

 

1

LQ0

 

1

 

0284

GRANAAT, käsi- või püssi-, lõhkelaenguga

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0285

GRANAAT, käsi- või püssi-, lõhkelaenguga

1

1.2D

 

1

LQ0

 

1

 

0286

RAKETI LÕHKEPEA, lõhkelaenguga

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0287

RAKETI LÕHKEPEA, lõhkelaenguga

1

1.2D

 

1

LQ0

 

1

 

0288

KUMULATIIVLAENG, ELASTNE, LINEAARNE

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0289

LÕHKENÖÖR, elastne

1

1.4D

 

1.4

LQ0

 

2

 

0290

LÕHKENÖÖR, metallümbrises

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0291

POMM lõhkelaenguga

1

1.2F

 

1

LQ0

 

1

 

0292

GRANAAT, käsi- või püssi-, lõhkelaenguga

1

1.1F

 

1

LQ0

 

1

 

0293

GRANAAT, käsi- või püssi-, lõhkelaenguga

1

1.2F

 

1

LQ0

 

1

 

0294

MIIN lõhkelaenguga

1

1.2F

 

1

LQ0

 

1

 

0295

RAKETT lõhkelaenguga

1

1.2F

 

1

LQ0

 

1

 

0296

HELISEADIS, PLAHVATAV

1

1.1F

 

1

LQ0

 

1

 

0297

VALGUSTUSLASKEMOON, omab lõhke-, heite- või väljapaiskelaengut või ilma selleta

1

1.4G

 

1.4

LQ0

 

2

 

0299

VALGUSTUSPOMM

1

1.3G

 

1

LQ0

 

1

 

0300

SÜÜTELASKEMOON lõhke-, heite- või väljapaiskelaenguga või ilma selleta

1

1.4G

 

1.4

LQ0

 

2

 

0301

PISARGAASILASKEMOON lõhke-, heite- või väljapaiskelaenguga

1

1.4G

 

1.4
+6.1
+8

LQ0

 

2

 

0303

SUITSULASKEMOON lõhke-, heite- või väljapaiskelaenguga või ilma selleta

1

1.4G

 

1.4


LQ0

 

2

 

0305

VÄLKVALGUSTUSPULBER

1

1.3G

 

1

LQ0

 

1

 

0306

LASKEMOONA TRASSEERLAENG

1

1.4G

 

1.4

LQ0

 

2

 

0312

SIGNAALPADRUN

1

1.4G

 

1.4

LQ0

 

2

 

0313

SUITSUSIGNAAL

1

1.2G

 

1

LQ0

 

1

 

0314

SÜÜTEL

1

1.2G

 

1

LQ0

 

1

 

0315

SÜÜTEL

1

1.3G

 

1

LQ0

 

1

 

0316

SÜÜTETORU

1

1.3G

 

1

LQ0

 

1

 

0317

SÜÜTETORU

1

1.4G

 

1.4

LQ0

 

2

 

0318

GRANAAT, ÕPPE, käsi- või püssi-

1

1.3G

 

1

LQ0

 

1

 

0319

SÜÜTEKAPSEL, TORUJAS

1

1.3G

 

1

LQ0

 

1

 

0320

SÜÜTEKAPSEL, TORUJAS

1

1.4G

 

1.4

LQ0

 

2

 

0321

PADRUN lõhkelaenguga

1

1.2E

 

1

LQ0

 

1

 

0322

RAKETIMOOTOR, HÜPERGOOLSEL VEDELIKUL t��ötav, väljapaiskelaenguga või ilma selleta

1

1.2L

 

1+8

LQ0

 

0

 

0323

MEHHANISMI KÄIVITUSPADRUN

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0324

MÜRSK lõhkelaenguga

1

1.2F

 

1

LQ0

 

1

 

0325

SÜÜTEL

1

1.4G

 

1.4

LQ0

 

2

 

0326

PAUKPADRUN

1

1.1C

 

1

LQ0

 

1

 

0327

PAUKPADRUN

1

1.3C

 

1

LQ0

 

1

 

0328

PADRUN INERTKUULIGA

1

1.2C

 

1

LQ0

 

1

 

0329

TORPEEDO lõhkelaenguga

1

1.1E

 

1

LQ0

 

1

 

0330

TORPEEDO lõhkelaenguga

1

1.1F

 

1

LQ0

 

1

 

0331

BRISANTLÕHKEAINE, TÜÜP B, LIHTLÕHKEAINE KOMPONENT, TÜÜP B

1

1.5D

 

1.5

LQ0

 

1

 

0332

BRISANTLÕHKEAINE, TÜÜP E, LIHTLÕHKEAINE KOMPONENT, TÜÜP E

1

1.5D

 

1.5

LQ0

 

1

 

0333

PÜROTEHNILINE VAHEND

1

1.1G

 

1

LQ0

 

1

 

0334

PÜROTEHNILINE VAHEND

1

1.2G

 

1

LQ0

 

1

 

0335

PÜROTEHNILINE VAHEND

1

1.3G

 

1

LQ0

 

1

 

0336

PÜROTEHNILINE VAHEND

1

1.4G

 

1.4

LQ0

 

2

 

0337

PÜROTEHNILINE VAHEND

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0338

PAUKPADRUN

1

1.4C

 

1.4

LQ0

 

2

 

0339

PADRUN INERTKUULIGA

1

1.4C

 

1.4

LQ0

 

2

 

0340

NITROTSELLULOOS, kuiv või sisaldab kuni 25 mass% vett (või alkoholi)

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0341

NITROTSELLULOOS, modifitseerimata või plastne, sisaldab kuni 18 mass% plastifitseerivat ainet

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0342

NITROTSELLULOOS, sisaldab vähemalt
25 mass% alkoholi

1

1.3C

 

1

LQ0

 

1

 

0343

NITROTSELLULOOS, pehmendatud vähemalt 18 mass% plastifikaatoriga

1

1.3C

 

1

LQ0

 

1

 

0344

MÜRSK lõhkelaenguga

1

1.4D

 

1.4

LQ0

 

2

 

0345

MÜRSK (KUUL), inert-, trasseeriv

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0346

MÜRSK lõhke- või väljapaiskelaenguga

1

1.2D

 

1

LQ0

 

1

 

0347

MÜRSK lõhke- või väljapaiskelaenguga

1

1.4D

 

1.4

LQ0

 

2

 

0348

PADRUN lõhkelaenguga

1

1.4F

 

1.4

LQ0

 

2

 

0349

ESE, PLAHVATAV, N.O.S.

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0350

ESE, PLAHVATAV, N.O.S.

1

1.4B

 

1.4

LQ0

 

2

 

0351

ESE, PLAHVATAV, N.O.S.

1

1.4C

 

1.4

LQ0

 

2

 

0352

ESE, PLAHVATAV, N.O.S.

1

1.4D

 

1.4

LQ0

 

2

 

0353

ESE, PLAHVATAV, N.O.S.

1

1.4G

 

1.4

LQ0

 

2

 

0354

ESE, PLAHVATAV, N.O.S.

1

1.1L

 

1

LQ0

 

0

 

0355

ESE, PLAHVATAV, N.O.S.

1

1.2L

 

1

LQ0

 

0

 

0356

ESE, PLAHVATAV, N.O.S.

1

1.3L

 

1

LQ0

 

0

 

0357

LÕHKEAINE, N.O.S.

1

1.1L

 

1

LQ0

 

0

 

0358

LÕHKEAINE, N.O.S.

1

1.2L

 

1

LQ0

 

0

 

0359

LÕHKEAINE, N.O.S.

1

1.3L

 

1

LQ0

 

0

 

0360

DETONAATORITE KOGUM, MITTE-ELEKTRILINE õhkimistöödeks

1

1.1B

 

1

LQ0

 

1

 

0361

DETONAATORITE KOGUM, MITTE-ELEKTRILINE õhkimistöödeks

1

1.4B

 

1.4

LQ0

 

2

 

0362

ÕPPELASKEMOON

1

1.4G

 

1.4

LQ0

 

2

 

0363

KATSELASKEMOON

1

1.4G

 

1.4

LQ0

 

2

 

0364

LASKEMOONA DETONAATOR

1

1.2B

 

1

LQ0

 

1

 

0365

LASKEMOONA DETONAATOR

1

1.4B

 

1.4

LQ0

 

2

 

0366

LASKEMOONA DETONAATOR

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0367

LÕHKETORU

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0368

SÜÜTETORU

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0369

RAKETI LÕHKEPEA lõhkelaenguga

1

1.1F

 

1

LQ0

 

1

 

0370

RAKETI LÕHKEPEA lõhke- ja väljapaiskelaenguga

1

1.4D

 

1.4

LQ0

 

2

 

0371

RAKETI LÕHKEPEA lõhke- ja väljapaiskelaenguga

1

1.4F

 

1.4

LQ0

 

2

 

0372

GRANAAT, ÕPPE, käsi- või püssi-

1

1.2G

 

1

LQ0

 

1

 

0373

KÄSISIGNAALSEADIS

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0374

HELISEADIS, PLAHVATAV

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0375

HELISEADIS, PLAHVATAV

1

1.2D

 

1

LQ0

 

1

 

0376

SÜÜTEKAPSEL, TORUJAS

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0377

SÜÜTEKAPSEL

1

1.1B

 

1

LQ0

 

1

 

0378

SÜÜTEKAPSEL

1

1.4B

 

1.4

LQ0

 

2

 

0379

PADRUNIKEST SÜTIKUGA, TÜHI

1

1.4C

 

1.4

LQ0

 

2

 

0380

ISESÜTTIV ESE

1

1.2L

 

1

LQ0

 

0

 

0381

MEHHANISMI KÄIVITUSPADRUN

1

1.2C

 

1

LQ0

 

1

 

0382

LÕHKEAHELA KOOSTISOSAD, N.O.S.

1

1.2B

 

1

LQ0

 

1

 

0383

LÕHKEAHELA KOOSTISOSAD, N.O.S.

1

1.4B

 

1.4

LQ0

 

2

 

0384

LÕHKEAHELA KOOSTISOSAD, N.O.S.

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0385

5-NITROBENSOTRIASOOL

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0386

TRINITROBENSEENSULFOONHAPE

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0387

TRINITROFLUORENOON

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0388

TRINITROTOLUEEN (TNT) JA TRINITROBENSEENI SEGU või TRINITROTOLUEENI (TNT) JA HEKSANITROSTILBEENI SEGU

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0389

TRINITROTOLUEENI (TNT) SEGUD, MIS SISALDAVAD TRINITROBENSEENI JA HEKSANITROSTILBEENI

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0390

TRITONAAL

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0391

TSÜKLOMETÜLEENTRINITRAMIINI (TSÜKLONIIT; HEKSOGEEN; RDX) JA TSÜKLOTETRAMETÜLEENTETRANITRAMIINI (HMX; OKTOGEEN) SEGU, NIISKE, mis sisaldab kuni 15 mass% vett või DESENSIBILISEERITUD kuni 10 mass% flegmatisaatoriga

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0392

HEKSANITROSTILBEEN

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0393

HEKSATONAAL

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0394

TRINITRORESORTSINOOL (STÜFNIINHAPE), NIISKE, sisaldab vähemalt 20 massi% vett või vee ja alkoholi segu

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0395

RAKETIMOOTOR, VEDELKÜTUSEL TÖÖTAV

1

1.2J

 

1

LQ0

 

1

 

0396

RAKETIMOOTOR, VEDELKÜTUSEL TÖÖTAV

1

1.3J

 

1

LQ0

 

1

 

0397

RAKETT, VEDELKÜTUSEL TÖÖTAV, lõhkelaenguga

1

1.1J

 

1

LQ0

 

1

 

0398

RAKETT, VEDELKÜTUSEL TÖÖTAV, lõhkelaenguga

1

1.2J

 

1

LQ0

 

1

 

0399

POMM, SISALDAB kergestisüttivat VEDELIKKU ja omab lõhkelaengut

1

1.1J

 

1

LQ0

 

1

 

0400

POMM, SISALDAB kergestisüttivat VEDELIKKU ja omab lõhkelaengut

1

1.2J

 

1

LQ0

 

1

 

0401

DIPIKRÜÜLSULFIID, kuiv või sisaldab kuni 10 mass% vett

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0402

AMMOONIUMPERKLORAAT

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0403

VALGUSTUSPOMM

1

1.4G

 

1.4

LQ0

 

2

 

0404

VALGUSTUSPOMM

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0405

SIGNAALPADRUN

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0406

DINITROSOBENSEEN

1

1.3C

 

1

LQ0

 

1

 

0407

TETRASOOL-1-ÄÄDIKHAPE

1

1.4C

 

1.4

LQ0

 

2

 

0408

LÕHKETORU, kaitseelementidega

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0409

LÕHKETORU, kaitseelementidega

1

1.2D

 

1

LQ0

 

1

 

0410

LÕHKETORU, kaitseelementidega

1

1.4D

 

1.4

LQ0

 

2

 

0411

PENTAERÜTRIITTETRANITRAAT (PENTAERÜTRITOOLTETRANITRAAT; PETN, mis sisaldab vähemalt 7 mass% vaha

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0412

PADRUN lõhkelaenguga

1

1.4E

 

1.4

LQ0

 

2

 

0413

PAUKPADRUN

1

1.2C

 

1

LQ0

 

1

 

0414

SUURTÜKI HEITELAENG

1

1.2C

 

1

LQ0

 

1

 

0415

HEITELAENG

1

1.2C

 

1

LQ0

 

1

 

0417

PADRUN, INERTKUULIGA

1

1.3C

 

1

LQ0

 

1

 

0418

PINNAVALGUSTUSRAKETT

1

1.1G

 

1

LQ0

 

1

 

0419

PINNAVALGUSTUSRAKETT

1

1.2G

 

1

LQ0

 

1

 

0420

VALGUSTUSPOMM

1

1.1G

 

1

LQ0

 

1

 

0421

VALGUSTUSPOMM

1

1.2G

 

1

LQ0

 

1

 

0424

MÜRSK (KUUL), inert-, trasseeriv

1

1.3G

 

1

LQ0

 

1

 

0425

MÜRSK (KUUL), inert-, trasseeriv

1

1.4G

 

1.4

LQ0

 

2

 

0426

MÜRSK, lõhke- või väljapaiskelaenguga

1

1.2F

 

1

LQ0

 

1

 

0427

MÜRSK, lõhke- või väljapaiskelaenguga

1

1.4F

 

1.4

LQ0

 

2

 

0428

PÜROTEHNILINE ESE, tehniliseks otstarbeks

1

1.1G

 

1

LQ0

 

1

 

0429

PÜROTEHNILINE ESE, tehniliseks otstarbeks

1

1.2G

 

1

LQ0

 

1

 

0430

PÜROTEHNILINE ESE, tehniliseks otstarbeks

1

1.3G

 

1

LQ0

 

1

 

0431

PÜROTEHNILINE ESE, tehniliseks otstarbeks

1

1.4G

 

1.4

LQ0

 

2

 

0432

PÜROTEHNILINE ESE, tehniliseks otstarbeks

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0433

PÜSSIROHU BRIKETT (PÜSSIROHU PASTA), NIISKE, sisaldab mitte alla 17 mass% alkoholi

1

1.1C

 

1

LQ0

 

1

 

0434

MÜRSK, lõhke- või väljapaiskelaenguga

1

1.2G

 

1

LQ0

 

1

 

0435

MÜRSK, lõhke- või väljapaiskelaenguga

1

1.4G

 

1.4

LQ0

 

2

 

0436

RAKETT, väljapaiskelaenguga

1

1.2C

 

1

LQ0

 

1

 

0437

RAKETT, väljapaiskelaenguga

1

1.3C

 

1

LQ0

 

1

 

0438

RAKETT, väljapaiskelaenguga

1

1.4C

 

1.4

LQ0

 

2

 

0439

KUMULATIIVLAENG, TÖÖSTUSLIK, kapseldetonaatorita

1

1.2D

 

1

LQ0

 

1

 

0440

KUMULATIIVLAENG, TÖÖSTUSLIK, kapseldetonaatorita

1

1.4D

 

1.4

LQ0

 

2

 

0441

KUMULATIIVLAENG, TÖÖSTUSLIK, kapseldetonaatorita

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0442

LÕHKELAENG, TÖÖSTUSLIK, kapseldetonaatorita

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0443

LÕHKELAENG, TÖÖSTUSLIK, kapseldetonaatorita

1

1.2D

 

1

LQ0

 

1

 

0444

LÕHKELAENG, TÖÖSTUSLIK, kapseldetonaatorita

1

1.4D

 

1.4

LQ0

 

2

 

0445

LÕHKELAENG, TÖÖSTUSLIK, kapseldetonaatorita

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0446

PADRUNIKEST, SÜTIKUTA, PÕLEV, TÜHI

1

1.4C

 

1.4

LQ0

 

2

 

0447

PADRUNIKEST, SÜTIKUTA, PÕLEV, TÜHI

1

1.3C

 

1

LQ0

 

1

 

0448

5-MERKAPTOTETRASOOL-1-ÄÄDIKHAPE

1

1.4C

 

1.4

LQ0

 

2

 

0449

TORPEEDO, VEDELKÜTUSEL TÖÖTAV, lõhkelaenguga või ilma

1

1.1J

 

1

LQ0

 

1

 

0450

TORPEEDO, VEDELKÜTUSEL TÖÖTAV, inertpeaga

1

1.3J

 

1

LQ0

 

1

 

0451

TORPEEDO, lõhkelaenguga

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0452

GRANAAT, ÕPPE, käsi- või püssi-

1

1.4G

 

1.4

LQ0

 

2

 

0453

LIINIVISKERAKETT

1

1.4G

 

1.4

LQ0

 

2

 

0454

SÜÜTEL

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0455

KAPSELDETONAATOR, MITTE-ELEKTRILINE õhkimistöödeks

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0456

DETONAATOR, ELEKTRILINE õhkimistöödeks

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0457

LÕHKELAENG PLASTMASS-SEOTISEGA

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0458

LÕHKELAENG PLASTMASS-SEOTISEGA

1

1.2D

 

1

LQ0

 

1

 

0459

LÕHKELAENG PLASTMASS-SEOTISEGA

1

1.4D

 

1.4

LQ0

 

2

 

0460

LÕHKELAENG PLASTMASS-SEOTISEGA

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0461

LÕHKEAHELA KOOSTISOSAD, N.O.S.

1

1.1B

 

1

LQ0

 

1

 

0462

ESE, PLAHVATAV, N.O.S.

1

1.1C

 

1

LQ0

 

1

 

0463

ESE, PLAHVATAV, N.O.S.

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0464

ESE, PLAHVATAV, N.O.S.

1

1.1E

 

1

LQ0

 

1

 

0465

ESE, PLAHVATAV, N.O.S.

1

1.1F

 

1

LQ0

 

1

 

0466

ESE, PLAHVATAV, N.O.S.

1

1.2C

 

1

LQ0

 

1

 

0467

ESE, PLAHVATAV, N.O.S.

1

1.2D

 

1

LQ0

 

1

 

0468

ESE, PLAHVATAV, N.O.S.

1

1.2E

 

1

LQ0

 

1

 

0469

ESE, PLAHVATAV, N.O.S.

1

1.2F

 

1

LQ0

 

1

 

0470

ESE, PLAHVATAV, N.O.S.

1

1.3C

 

1

LQ0

 

1

 

0471

ESE, PLAHVATAV, N.O.S.

1

1.4E

 

1.4

LQ0

 

2

 

0472

ESE, PLAHVATAV, N.O.S.

1

1.4F

 

1.4

LQ0

 

2

 

0473

LÕHKEAINE, N.O.S.

1

1.1A

 

1

LQ0

 

0

 

0474

LÕHKEAINE, N.O.S.

1

1.1C

 

1

LQ0

 

1

 

0475

LÕHKEAINE, N.O.S.

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0476

LÕHKEAINE, N.O.S.

1

1.1G

 

1

LQ0

 

1

 

0477

LÕHKEAINE, N.O.S.

1

1.3C

 

1

LQ0

 

1

 

0478

LÕHKEAINE, N.O.S.

1

1.3G

 

1

LQ0

 

1

 

0479

LÕHKEAINE, N.O.S.

1

1.4C

 

1.4

LQ0

 

2

 

0480

LÕHKEAINE, N.O.S.

1

1.4D

 

1.4

LQ0

 

2

 

0481

LÕHKEAINE, N.O.S.

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0482

LÕHKEAINE, ERITI TUIM (AINED, EVI), N.O.S.

1

1.5D

 

1.5

LQ0

 

1

 

0483

TSÜKLOTRIMETÜLEEN-TRINITRAMIIN (TSÜKLONIIT; HEKSOGEEN; RDX), DESENSIBILISEERITUD

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0484

TSÜKLOTETRAMETÜLEENTETRANITRAMIIN (HMX; OKTOGEEN), DESENSIBILISEERITUD

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0485

LÕHKEAINE, N.O.S.

1

1.4G

 

1.4

LQ0

 

2

 

0486

PLAHVATAV ESE, ��LITUIM (AINED, EEI)

1

1.6N

 

1.6

LQ0

 

2

 

0487

SUITSUSIGNAAL

1

1.3G

 

1

LQ0

 

1

 

0488

LASKEMOON, õppe-

1

1.3G

 

1

LQ0

 

1

 

0489

DINITROGLÜKOLURIIL (DINGU)

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0490

NITROTRIASOLOON (NTO)

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0491

HEITELAENG

1

1.4C

 

1.4

LQ0

 

2

 

0492

RAUDTEEPETARD, PLAHVATAV

1

1.3G

 

1

LQ0

 

1

 

0493

RAUDTEEPETARD, PLAHVATAV

1

1.4G

 

1.4

LQ0

 

2

 

0494

PERFORSAATORLAENG, detonaatorita, naftapuuraukude jaoks

1

1.4D

 

1.4

LQ0

 

2

 

0495

VEDELKÜTUS

1

1.3C

 

1

LQ0

 

1

 

0496

OKTONAAL

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

0497

VEDELKÜTUS

1

1.1C

 

1

LQ0

 

1

 

0498

TAHKEKÜTUS

1

1.1C

 

1

LQ0

 

1

 

0499

TAHKEKÜTUS

1

1.3C

 

1

LQ0

 

1

 

0500

DETONAATORI KOMPLEKTID, MITTE-ELEKTRILISED, lõhketöödeks

1

1.4S

 

1.4

LQ0

 

4

 

0501

TAHKEKÜTUS

1

1.4C

 

1.4

LQ0

 

2

 

0502

RAKETT, inertpeaga

1

1.2C

 

1

LQ0

 

1

 

0503

TURVAPADJA TÄITJAD, TURVAPADJA MOODULID, TURVAVÖÖ EELPINGUTID

1

1.4G

 

1.4

LQ0

 

1

 

0504

1H-TETRASOOL

1

1.1D

 

1

LQ0

 

1

 

1001

ATSETÜLEEN, LAHUSTATUD

2

4F

 

2.1

LQ0

FL

2

239

1002

ÕHK, KOKKU SURUTUD

2

1A

 

2.2

LQ1

AT

3

20

1003

ÕHK, JAHUTATUD, VEDELIK

2

3O

 

2.2
+5.1

LQ0

AT

3

225

1005

AMMONIAAK, VEEVABA

2

2TC

 

2.3
+8

LQ0

AT

1

268

1006

ARGOON, KOKKU SURUTUD

2

1A

 

2.2

LQ1

AT

3

20

1008

BOORTRIFLUORIID

2

2TC

 

2.3
+8

LQ0

AT

1

268

1009

BROOMTRIFLUOROMETAAN (KÜLMUTUSGAAS R 13B1)

2

2A

 

2.2

LQ1

AT

3

20

1010

1,2-BUTADIEEN, INHIBEERITUD või 1,3-BUTADIEEN, INHIBEERITUD või 1,3-BUTADIEENI JA INHIBEERITUD SÜSIVESINIKE SEGUD, mille aururõhk temperatuuril 70 ºC ei ületa 1,1 Mpa (11bar) ja tihedus temperatuuril 50 ºC pole madalam kui 0,525 kg/l

2

2F

 

2.1

LQ0

FL

2

239

1011

BUTAAN

2

2F

 

2.1

LQ0

FL

2

23

1012

BUTÜLEENIDE SEGUD või 1-BUTÜLEEN või CIS-2-BUTÜLEEN või TRANS-2-BUTÜLEEN

2

2F

 

2.1

LQ0

FL

2

23

1013

SÜSINIKDIOKSIID

2

2A

 

2.2

LQ1

AT

3

20

1014

SÜSINIKDIOKSIIDI JA HAPNIKU SEGU, KOKKU SURUTUD

2

1O

 

2.2
+5.1

LQ0

AT

3

25

1015

SÜSINIKDIOKSIIDI JA DILÄMMASTIKOKSIIDI SEGU

2

2A

 

2.2

LQ1

AT

3

20

1016

SÜSINIKMONOKSIID, KOKKU SURUTUD

2

1TF

 

2.3
+2.1

LQ0

FL

1

263

1017

KLOOR

2

2TC

 

2.3+8

LQ0

AT

1

268

1018

KLORODIFLUOROMETAAN (KÜLMUTUSGAAS R22)

2

2A

 

2.2

LQ1

AT

3

20

1020

KLOROPENTAFLUOROETAAN (KÜLMUTUSGAAS R 115)

2

2A

 

2.2

LQ1

AT

3

20

1021

1-KLORO-1,2,2,2-TETRAFLUOROETAAN (KÜLMUTUSGAAS R 124)

2

2A

 

2.2

LQ1

AT

3

20

1022

KLOROTRIFLUOROMETAAN (KÜLMUTUSGAAS R 13)

2

2A

 

2.2

LQ1

AT

3

20

1023

KIVISÖEGAAS, KOKKU SURUTUD

2

1TF

 

2.3
+2.1

LQ0

FL

1

263

1026

TSÜAAN

2

2TF

 

2.3
+2.1

LQ0

FL

1

263

1027

TSÜKLOPROPAAN

2

2F

 

2.1

LQ0

FL

2

23

1028

DIKLORODIFLUOROMETAAN (KÜLMUTUSGAAS R 12)

2

2A

 

2.2

LQ1

AT

3

20

1029

DIKLOROMONOFLUOROMETAAN (KÜLMUTUSGAAS R 21)

2

2A

 

2.2

LQ1

AT

3

20

1030

1,1-DIFLUOROETAAN (KÜLMUTUSGAAS
R 152a)

2

2F

 

2.1

LQ0

FL

2

23

1032

DIMETÜÜLAMIIN, VEEVABA

2

2F

 

2.1

LQ0

FL

2

23

1033

DIMETÜÜLEETER

2

2F

 

2.1

LQ0

FL

2

23

1035

ETAAN

2

2F

 

2.1

LQ0

FL

2

23

1036

ETÜÜLAMIIN

2

2F

 

2.1

LQ0

FL

2

23

1037

ETÜÜLKLORIID

2

2F

 

2.1

LQ0

FL

2

23

1038

ETÜLEEN, JAHUTATUD VEDELIK

2

3F

 

2.1

LQ0

FL

2

223

1039

ETÜÜLMETÜÜLEETER

2

2F

 

2.1

LQ0

FL

2

23

1040

ETÜLEENOKSIID

2

2TF

 

2.3
+2.1

LQ0

FL

1

 

1040

ETÜLEENOKSIID LÄMMASTIKUGA kuni max rõhuni 1 MPa (10 bar) temperatuuril 50 ºC

2

2TF

 

2.3
+2.1

LQ0

 

1

263

1041

ETÜLEENOKSIIDI JA SÜSINIKDIOKSIIDI SEGU, milles on etüleenoksiidi üle 9%, kuid mitte üle 87%

2

2F

 

2.1

LQ0

FL

2

239

1043

VÄETISE AMMONISEERIV LAHUS vaba ammoniaagiga

2

 

2.2

 

1044

TULEKUSTUTID kokku surutud või veeldatud gaasiga

2

6A

 

2.2

LQ0

 

3

 

1045

FLUOR, KOKKU SURUTUD

2

1TOC

 

2.3
+5.1
+8

LQ0

 

1

 

1046

HEELIUM, KOKKU SURUTUD

2

1A

 

2.2

LQ1

AT

3

20

1048

VESINIKBROMIID, VEEVABA

2

2TC

 

2.3
+8

LQ0

AT

1

268

1049

VESINIK, KOKKU SURUTUD

2

1F

 

2.1

LQ0

FL

2

23

1050

VESINIKKLORIID, VEEVABA

2

2TC

 

2.3
+8

LQ0

AT

1

268

1051

VESINIKTSÜANIID, STABILISEERITUD, sisaldab kuni 3% vett

6.1

TF1

I

6.1
+3

LQ0

 

0

 

1052

VESINIKFLUORIID, VEEVABA

8

CT1

I

8
+6.1

LQ0

AT

1

886

1053

VESINIKSULFIID

2

2TF

 

2.3
+2.1

LQ0

FL

1

263

1055

ISOBUTÜLEEN

2

2F

 

2.1

LQ0

FL

2

23

1056

KRÜPTOON, KOKKU SURUTUD

2

1A

 

2.2

LQ1

AT

3

20

1057

TULEMASINAD v��i NENDE TÄITEBALLOONID, sisaldavad põlevgaasi

2

6F

 

2.1

LQ0

 

2

 

1058

VEELDATUD GAASID, mittepõlevad, sisaldavad lämmastikku, süsinikdioksiidi või õhku

2

2A

 

2.2

LQ1

AT

3

20

1060

METÜÜLATSETAADI JA PROPADIEENI SEGUD, STABILISEERITUD, nagu segu P1 või segu P2

2

2F

 

2.1

LQ0

FL

2

239

1061

METÜÜLAMIIN, VEEVABA

2

2F

 

2.1

LQ0

FL

2

23

1062

METÜÜLBROMIID, sisaldab mitte üle 2% kloropikriini

2

2T

 

2.3

LQ0

AT

1

26

1063

METÜÜLKLORIID (KÜLMUTUSGAAS R 40)

2

2F

 

2.1

LQ0

FL

2

23

1064

METÜÜLMERKAPTAAN

2

2TF

 

2.3
+2.1

LQ0

FL

1

263

1065

NEOON, KOKKU SURUTUD

2

1A

 

2.2

LQ1

AT

3

20

1066

LÄMMASTIK, KOKKU SURUTUD

2

1A

 

2.2

LQ1

AT

3

20

1067

DILÄMMASTIKTETROKSIID (LÄMMASTIKDIOKSIID)

2

2TOC

 

2.3
+5.1
+8

LQ0

AT

1

265

1069

NITROSÜÜLKLORIID

2

2TC

 

2.3
+8

LQ0

 

1

 

1070

DILÄMMASTIKOKSIID

2

2O

 

2.2
+5.1

LQ0

AT

3

25

1071

GAASILISED SÜSIVESINIKUD, KOKKU SURUTUD

2

1TF

 

2.3
+2.1

LQ0

FL

1

263

1072

HAPNIK, KOKKU SURUTUD

2

1O

 

2.2
+5.1

LQ0

AT

3

25

1073

HAPNIK, JAHUTATUD VEDELIK

2

3O

 

2.2
+5.1

LQ0

AT

3

225

1075

NAFTAGAASID, VEELDATUD

2

2F

 

2.1

LQ0

FL

2

23

1076

FOSGEEN

2

2TC

 

2.3
+8

LQ0

AT

1

268

1077

PROPÜLEEN

2

2F

 

2.1

LQ0

FL

2

23

1078

KÜLMUTUSGAASID, N.O.S., nagu segu F1, segu F2 või segu F2

2

2A

 

2.2

LQ1

AT

3

20

1079

VÄÄVELDIOKSIID

2

2TC

 

2.3
+8

LQ0

AT

1

268

1080

VÄÄVELHEKSAFLUORIID

2

2A

 

2.2

LQ1

AT

3

20

1081

TETRAFLUOROETÜLEEN, STABILISEERITUD

2

2F

 

2.1

LQ0

 

2

 

1082

TRIFLUORKLOROETÜLEEN, STABILISEERITUD

2

2TF

 

2.3
+2.1

LQ0

FL

1

263

1083

TRIMETÜÜLAMIIN, VEEVABA

2

2F

 

2.1

LQ0

FL

2

23

1085

VINÜÜLBROMIID, STABILISEERITUD

2

2F

 

2.1

LQ0

FL

2

239

1086

VINÜÜLKLORIID, STABILISEERITUD

2

2F

 

2.1

LQ0

FL

2

239

1087

METÜÜLVINÜÜLEETER, STABILISEERITUD

2

2F

 

2.1

LQ0

FL

2

239

1088

ATSETAAL

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1089

ATSEETALDEHÜÜD

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

33

1090

ATSETOON

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1091

ATSETOONÕLID

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1092

AKROLEIIN, STABILISEERITUD

6.1

TF1

I

6.1
+3

LQ0

FL

1

663

1093

AKRÜLONITRIIL, STABILISEERITUD

3

FT1

I

3
+6.1

LQ0

FL

1

336

1098

ALLÜÜLALKOHOL

6.1

TF1

I

6.1
+3

LQ0

FL

1

663

1099

ALLÜÜLBROMIID

3

FT1

I

3
+6.1

LQ0

FL

1

336

1100

ALLÜÜLKLORIID

3

FT1

I

3
+6.1

LQ0

FL

1

336

1104

AMÜÜLATSETAADID

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1105

PENTANOOLID

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1105

PENTANOOLID

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1106

AM��LAMIIN

3

FC

II

3+8

LQ4

FL

2

338

1106

AMÜÜLAMIIN

3

FC

III

3+8

LQ7

FL

3

38

1107

AMÜÜLKLORIID

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1108

1-PENTEEN (n-AMÜLEEN)

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

33

1109

AMÜÜLFORMAADID

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1110

n-AMÜÜLMETÜÜLKETOON

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1111

AMÜÜLMERKAPTAAN

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1112

AMÜÜLNITRAAT

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1113

AMÜÜLNITRIT

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1114

BENSEEN

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1120

BUTANOOLID

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1120

BUTANOOLID

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1123

BUTÜÜLATSETAADID

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1123

BUTÜÜLATSETAADID

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1125

n-BUTÜÜLAMIIN

3

FC

II

3+8

LQ4

FL

2

338

1126

1-BROMOBUTAAN

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1127

KLOROBUTAANID

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1128

n-BUTÜÜLFORMAAT

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1129

BUTÜÜRALDEHÜÜD

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1130

KAMPRIÕLI

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1131

SÜSINIKDISULFIID

3

FT1

I

3+6.1

LQ0

FL

1

336

1133

ADHESIIVID (liimid), sisaldavad kergestisüttivat vedelikku (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 175 kPa)

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

33

1133

ADHESIIVID (liimid), sisaldavad kergestisüttivat vedelikku (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa)

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

33

1133

ADHESIIVID (liimid), sisaldavad kergestisüttivat vedelikku (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa)

3

F1

II

3

LQ6

FL

2

33

1133

ADHESIIVID (liimid), sisaldavad kergestisüttivat vedelikku (aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte üle 175 kPa)

3

F1

II

3

LQ6

FL

2

33

1133

ADHESIIVID (liimid), sisaldavad kergestisüttivat vedelikku (mitteviskoosne)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1133

ADHESIIVID (liimid), sisaldavad kergestisüttivat vedelikku (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastavalt ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 175 kPa)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1133

ADHESIIVID (liimid), sisaldavad kergestisüttivat vedelikku (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastavalt ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1133

ADHESIIVID (liimid), sisaldavad kergestisüttivat vedelikku (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastavalt ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte üle 110 kPa)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1134

KLOROBENSEEN

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1135

ETÜLEENKLOROHÜDRIIN

6.1

TF1

I

6.1
+3

LQ0

FL

1

663

1136

KIVISÖETÕRVA DESTILLAADID, kergestisüttivad

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1136

KIVISÖETÕRVA DESTILLAADID, kergestisüttivad

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1139

PINNAKATTELAHUSED (kaasa arvatud pinnakatted või töötluslahused, mida kasutatakse tööstuslikel või muudel eesmärkidel nagu näiteks sõidukite alt katmiseks, vaatide või tünnide tihendamiseks) (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 175 kPa)

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

33

1139

PINNAKATTELAHUSED (kaasa arvatud pinnakatted või töötluslahused, mida kasutatakse tööstuslikel või muudel eesmärkidel nagu näiteks sõidukite alt katmiseks, vaatide või tünnide tihendamiseks)(aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa)

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

33

1139

PINNAKATTELAHUSED (kaasa arvatud pinnakatted või töötluslahused, mida kasutatakse tööstuslikel või muudel eesmärkidel nagu näiteks sõidukite alt katmiseks, vaatide või tünnide tihendamiseks) (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa)

3

F1

II

3

LQ6

FL

2

33

1139

PINNAKATTELAHUSED (kaasa arvatud pinnakatted või töötluslahused, mida kasutatakse tööstuslikel või muudel eesmärkidel nagu näiteks sõidukite alt katmiseks, vaatide või tünnide tihendamiseks)(aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte üle 110 kPa)

3

F1

II

3

LQ6

FL

2

33

1139

PINNAKATTELAHUSED (kaasa arvatud pinnakatted või töötluslahused, mida kasutatakse tööstuslikel või muudel eesmärkidel nagu näiteks sõidukite alt katmiseks, vaatide või tünnide tihendamiseks)(mitteviskoossed)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1139

PINNAKATTELAHUSED (kaasa arvatud pinnakatted või töötluslahused, mida kasutatakse tööstuslikel või muudel eesmärkidel nagu näiteks sõidukite alt katmiseks, vaatide või tünnide tihendamiseks), (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastavalt ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC
üle 175 kPa)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1139

PINNAKATTELAHUSED (kaasa arvatud pinnakatted või töötluslahused, mida kasutatakse tööstuslikel või muudel eesmärkidel nagu näiteks sõidukite alt katmiseks, vaatide või tünnide tihendamiseks), (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastavalt ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC
üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1139

PINNAKATTELAHUSED (kaasa arvatud pinnakatted või töötluslahused, mida kasutatakse tööstuslikel või muudel eesmärkidel nagu näiteks sõidukite alt katmiseks, vaatide või tünnide tihendamiseks), (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastavalt ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte üle 110 kPa)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1143

KROOTONALDEHÜÜD, STABILISEERITUD

6.1

TF1

I

6.1+3

LQ0

FL

1

663

1144

KROTONÜLEEN

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

339

1145

TSÜKLOHEKSAAN

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1146

TSÜKLOPENTAAN

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1147

DEKAHÜDRONAFTALEEN

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1148

DIATSETOONALKOHOL

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1148

DIATSETOONALKOHOL

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1149

DIBUTÜÜLEETRID

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1150

1,2-DIKLOROETÜLEEN

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1152

DIKLOROPENTAANID

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1153

ETÜLEENGLÜKOOLDIETÜÜLEETER

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1153

ETÜLEENGLÜKOOL DIETÜÜLEETER

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1154

DIETÜÜLAMIIN

3

FC

II

3+8

LQ4

FL

2

338

1155

DIETÜÜLEETER (ETÜÜLEETER)

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

33

1156

DIETÜÜLKETOON

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1157

DIISOBUTÜÜLKETOON

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1158

DIISOPROPÜÜLAMIIN

3

FC

II

3+8

LQ4

FL

2

338

1159

DIISOPROPÜÜLEETER

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1160

DIMETÜÜLAMIINI VESILAHUS

3

FC

II

3+8

LQ4

FL

2

338

1161

DIMETÜÜLKARBONAAT

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1162

DIMETÜÜLDIKLOROSILAAN

3

FC

II

3+8

LQ4

FL

2

X338

1163

DIMETÜÜLHÜDRASIIN, EBASÜMMEETRILINE

6.1

TFC

I

6.1+3+8

LQ0

FL

1

663

1164

DIMETÜÜLSULFIID

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1165

DIOKSAAN

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1166

DIOKSALAAN

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1167

DIVINÜÜLEETER, STABILISEERITUD

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

339

1169

AROOMIEKSTRAKTID, VEDELAD (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 175 kPa)

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

33

1169

AROOMIEKSTRAKTID, VEDELAD (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa)

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

33

1169

AROOMIEKSTRAKTID, VEDELAD (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa)

3

F1

II

3

LQ6

FL

2

33

1169

AROOMIEKSTRAKTID, VEDELAD (aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte üle 110 kPa)

3

F1

II

3

LQ6

FL

2

33

1169

AROOMIEKSTRAKTID, VEDELAD (mitteviskoossed)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1169

AROOMIEKSTRAKTID, VEDELAD (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastavalt ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 175 kPa)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1169

AROOMIEKSTRAKTID, VEDELAD (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastavalt ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1169

AROOMIEKSTRAKTID, VEDELAD (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastavalt ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte üle 110 kPa)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1170

ETANOOL (ETÜÜLALKOHOL) või ETANOOLI (ETÜÜLALKOHOLI) LAHUS

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1170

ETANOOLI (ETÜÜLALKOHOLI) LAHUS

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1171

ETÜLEENGLÜKOOL-MONOETÜÜLEETER

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1172

ETÜLEENGLÜKOOL-MONOETÜÜLEETER-
ATSETAAT

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1173

ETÜÜLATSETAAT

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1175

ETÜÜLBENSEEN

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1176

ETÜÜLBORAAT

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1177

2-ETÜÜLBUTÜÜLATSETAAT

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1178

2-ETÜÜLBUTÜÜLALDEHÜÜD

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1179

ETÜÜLBUTÜÜLEETER

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1180

ETÜÜLBUTÜRAAT

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1181

ETÜÜLKLOROATSETAAT

6.1

TF1

II

6.1
+3

LQ17

FL

2

63

1182

ETÜÜLKLOROFORMAAT

6.1

TFC

I

6.1
+3
+8

LQ0

FL

1

663

1183

ETÜÜLDIKLOROSILAAN

4.3

WFC

I

4.3
+3
+8

LQ0

FL

0

X338

1184

ETÜLEENDIKLORIID

3

FT1

II

3
+6.1

LQ0

FL

2

336

1185

ETÜLEENIMIIN, INHIBEERITUD

6.1

TF1

I

6.1
+3

LQ0

FL

1

663

1188

ETÜLEENGLÜKOOL-MONOMETÜÜLEETER

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1189

ETÜLEENGLÜKOOL-MONOMETÜÜLEETER-
ATSETAAT

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1190

ETÜÜLFORMAAT

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1191

OKTÜÜLALDEHÜÜDID

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1192

ETÜÜLLAKTAAT

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1193

ETÜÜLMETÜÜLKETOON (METÜÜLETÜÜLKETOON)

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1194

ETÜÜLNITRITI LAHUS

3

FT1

I

3+6.1

LQ0

FL

1

336

1195

ETÜÜLPROPINAAT

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1196

ETÜÜLTRIKLOROSILAAN

3

FC

II

3+8

LQ4

FL

2

X338

1197

LÕHNAEKSTRAKTID, VEDELAD (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 175 kPa)

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

33

1197

LÕHNAEKSTRAKTID, VEDELAD (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa)

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

33

1197

LÕHNAEKSTRAKTID, VEDELAD (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa)

3

F1

II

3

LQ6

FL

2

33

1197

LÕHNAEKSTRAKTID, VEDELAD (aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte üle 110 kPa)

3

F1

II

3

LQ6

FL

2

33

1197

L����HNAEKSTRAKTID, VEDELAD (mitteviskoossed)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1197

LÕHNAEKSTRAKTID, VEDELAD (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 175 kPa)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1197

LÕHNAEKSTRAKTID, VEDELAD (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1197

LÕHNAEKSTRAKTID, VEDELAD (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte üle 110 kPa)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1198

FORMALDEHÜÜDI LAHUS, kergestisüttiv

3

FC

III

3+8

LQ7

FL

3

38

1199

FURAANALDEHÜÜDID

6.1

TF1

II

6.1+3

LQ0

FL

2

63

1201

PUSKARIÕLI

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1201

PUSKARIÕLI

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1202

GAASIÕLI või DIISLIKÜTUS või KÜTTEÕLI, KERGE (leekpunkt mitte üle 61 ºC)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1202

DIISLIKÜTUS, vastab standardile EN 590:1993 või GAASIÕLI või KÜTTEÕLI, KERGE, mille leekpunkt on määratud standardis EN 590:1993

3

F1

III

3

LQ7

 AT

3

30

1202

GAASIÕLI v��i DIISLIKÜTUS või KÜTTEÕLI, KERGE (leekpunkt üle 61 ºC ja mitte üle 100 ºC)

3

F1

III

3

LQ7

AT

3

30

1203

MOOTORIBENSIIN

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1204

NITROGLÜTSERIINI ALKOHOLILAHUS, milles on mitte üle 1% nitroglütseriini

3

D

II

3

LQ0

 

2

 

1206

HEPTAANID

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1207

HEKSAALDEHÜÜD

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1208

HEKSAANID

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1210

TRÜKIVÄRV, kergestisüttiv või TRÜKIVÄRVI AINED, kergestisüttivad (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 175 kPa)

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

33

1210

TRÜKIVÄRV, kergestisüttiv või TRÜKIVÄRVI AINED, kergestisüttivad (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa)

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

33

1210

TRÜKIVÄRV, kergestisüttiv või TRÜKIVÄRVI AINED, kergestisüttivad (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa)

3

F1

II

3

LQ6

FL

2

33

1210

TRÜKIVÄRV, kergestisüttiv või TRÜKIVÄRVI AINED, kergestisüttivad (aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte üle 110 kPa)

3

F1

II

3

LQ6

FL

2

33

1210

TRÜKIVÄRV, kergestisüttiv või TRÜKIVÄRVI AINED, kergestisüttivad (mitteviskoossed)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1210

TRÜKIVÄRV, kergestisüttiv või TRÜKIVÄRVI AINED, kergestisüttivad (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 175 kPa)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1210

TRÜKIVÄRV, kergestisüttiv või TRÜKIVÄRVI AINED, kergestisüttivad (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1210

TRÜKIVÄRV, kergestisüttiv või TRÜKIVÄRVI AINED, kergestisüttivad (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte üle 110 kPa)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1212

ISOBUTANOOL (ISOBUTÜÜLALKOHOL)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1213

ISOBUTÜÜLATSETAAT

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1214

ISOBUTÜÜLAMIIN

3

FC

II

3+8

LQ4

FL

2

338

1216

ISOOKTEENID

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1218

ISOPREEN, STABILISEERITUD

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

339

1219

ISOPROPANOOL (ISOPROPÜÜLALKOHOL)

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1220

ISOPROPÜÜLATSETAAT

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1221

ISOPROPÜÜLAMIIN

3

FC

I

3+8

LQ3

FL

1

338

1222

ISOPROPÜÜLNITRAAT

3

F1

II

3

LQ4

 

2

 

1223

PETROOLEUM

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1224

KETOONID, VEDELAD, N.O.S. (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa)

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1224

KETOONID, VEDELAD, N.O.S. (aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte üle 110 kPa)

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1224

KETOONID, VEDELAD, N.O.S.

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1228

MERKAPTAANID, VEDELAD, kergestisüttivad, MÜRGISED, N.O.S. või MERKAPTAANI SEGU, VEDEL, kergestisüttiv, MÜRGINE, N.O.S.

3

FT1

II

3+6.1

LQ0

FL

2

336

1228

MERKAPTAANID, VEDELAD, kergestisüttivad, MÜRGISED, N.O.S. või MERKAPTAANI SEGU, VEDEL, kergestisüttiv, MÜRGINE, N.O.S.

3

FT1

III

3+6.1

LQ7

FL

3

36

1229

MESITÜÜLOKSIID

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1230

METANOOL

3

FT1

II

3+6.1

LQ0

FL

2

336

1231

METÜÜLATSETAAT

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1233

METÜÜLAMÜÜLATSETAAT

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1234

METÜLAAL

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1235

METÜÜLAMIINI VESILAHUS

3

FC

II

3+8

LQ4

FL

2

338

1237

METÜÜLBUTÜRAAT

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1238

METÜÜLKLOROFORMAAT

6.1

TFC

I

6.1
+3+8

LQ0

FL

1

663

1239

METÜÜLKLOROMETÜÜLEETER

6.1

TF1

I

6.1+3

LQ0

FL

1

663

1242

METÜÜLDIKLOROSILAAN

4.3

WFC

I

4.3
+3+8

LQ0

FL

0

X338

1243

METÜÜLFORMAAT

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

33

1244

METÜÜLHÜDRASIIN

6.1

TFC

I

6.1
+3+8

LQ0

FL

1

663

1245

METÜÜLISOBUTÜÜLKETOON

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1246

METÜÜLISOPROPENÜÜLKETOON, STABLISEERITUD

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

339

1247

METÜÜLMETAKRÜLAADI MONOMEER, STABILISEERITUD

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

339

1248

METÜÜLPROPIONAAT

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1249

METÜÜLPROPÜÜLKETOON

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1250

METÜÜLTRIKLOROSILAAN

3

FC

I

3+8

LQ3

FL

1

X338

1251

METÜÜLVINÜÜLKETOON, STABILISEERITUD

6.1

TFC

I

6.1+3+8

LQ0

FL

1

639

1259

NIKKELKARBONÜÜL

6.1

TF1

I

6.1+3

LQ0

FL

1

663

1261

NITROMETAAN

3

F1

II

3

LQ4

 

2

 

1262

OKTAANID

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1263

VÄRV (kaasa arvatud värv, lakk, email, peits, shellak, värnits, polituur, vedel täteaine ja vedel laki alus) või VÄRVI AINED (kaasa arvatud värvi vedeldid ja redutseerivad ühendid) (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 175 kPa)

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

33

1263

VÄRV või VÄRVI AINED (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa,
kuid mitte üle 175 kPa)

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

33

1263

VÄRV või VÄRVI AINED (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa,
kuid mitte üle 175 kPa)

3

F1

II

3

LQ6

FL

2

33

1263

VÄRV või VÄRVI AINED (aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte üle 110 kPa)

3

F1

II

3

LQ6

FL

2

33

1263

VÄRV või VÄRVI AINED (mitteviskoossed)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1263

VÄRV või VÄRVI AINED (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 175 kPa)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1263

VÄRV v��i VÄRVI AINED (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC
üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1263

VÄRV või VÄRVI AINED (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte üle 110 kPa)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1264

PARALDEHÜÜD

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1265

PENTAANID, vedelad

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

33

1265

PENTAANID, vedelad

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1266

PARFÜMEERIATOOTED kergestisüttivate lahustitega (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 175 kPa)

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

33

1266

PARFÜMEERIATOOTED kergestisüttivate lahustitega (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa)

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

33

1266

PARFÜMEERIATOOTED kergestisüttivate lahustitega (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa)

3

F1

II

3

LQ6

FL

2

33

1266

PARFÜMEERIATOOTED kergestisüttivate lahustitega (aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte üle 110 kPa)

3

F1

II

3

LQ6

FL

2

33

1266

PARFÜMEERIATOOTED kergestisüttivate lahustitega (mitteviskoossed)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1266

PARFÜMEERIATOOTED kergestisüttivate lahustitega (mille leekpunkt on alla 23 ºC
ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 175 kPa)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1266

PARFÜMEERIATOOTED kergestisüttivate lahustitega (mille leekpunkt on alla 23 ºC
ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1266

PARFÜMEERIATOOTED kergestisüttivate lahustitega (mille leekpunkt on alla 23 ºC
ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC
mitte üle 110 kPa)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1267

TOORNAFTA (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 175 kPa)

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

33

1267

TOORNAFTA (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa)

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

33

1267

TOORNAFTA (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa)

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1267

TOORNAFTA (aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte üle 110 kPa)

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1267

TOORNAFTA

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1268

NAFTADESTILLAADID, N.O.S. või NAFTASAADUSED, N.O.S. (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 175 kPa)

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

33

1268

NAFTADESTILLAADID, N.O.S. või NAFTASAADUSED, N.O.S. (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa,
kuid mitte üle 175 kPa)

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1268

NAFTADESTILLAADID, N.O.S. või NAFTASAADUSED, N.O.S. (aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte üle 110 kPa)

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1268

NAFTADESTILLAADID, N.O.S. või NAFTASAADUSED, N.O.S.

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1268

NAFTADESTILLAADID, N.O.S. või NAFTASAADUSED, N.O.S. (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa,
kuid mitte üle 175 kPa)

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

33

1272

MÄNNIÕLI

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1274

n-PROPANOOL (PROPÜÜLALKOHOL, NORMAALNE)

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1274

n-PROPANOOL (PROPÜÜLALKOHOL, NORMAALNE)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1275

PROPIOONALDEHÜÜD

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1276

n-PROPÜÜLATSETAAT

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1277

PROPÜÜLAMIIN

3

FC

II

3+8

LQ4

FL

2

338

1278

1-KLOROPROPAAN

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1279

1,2-DIKLOROPROPAAN

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1280

PROPÜLEENOKSIID

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

33

1281

PROPÜÜLFORMAADID

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1282

PÜRIDIIN

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1286

KAMPOLIÕLI (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 175 kPa)

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

33

1286

KAMPOLIÕLI (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa)

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

33

1286

KAMPOLIÕLI (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa)

3

F1

II

3

LQ6

FL

2

33

1286

KAMPOLIÕLI (aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte üle 110 kPa)

3

F1

II

3

LQ6

FL

2

33

1286

KAMPOLIÕLI (mitteviskoosne)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1286

KAMPOLIÕLI (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 175 kPa)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1286

KAMPOLIÕLI (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1286

KAMPOLIÕLI (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte üle 110 kPa)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1287

KUMMILAHUS (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 175 kPa)

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

33

1287

KUMMILAHUS (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa)

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

33

1287

KUMMILAHUS (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa)

3

F1

II

3

LQ6

FL

2

33

1287

KUMMILAHUS (aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte üle 110 kPa)

3

F1

II

3

LQ6

FL

2

33

1287

KUMMILAHUS (mitteviskoosne)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1287

KUMMILAHUS (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 175 kPa)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1287

KUMMILAHUS (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1287

KUMMILAHUS (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte üle 110 kPa)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1288

PÕLEVKIVIÕLI

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1288

PÕLEVKIVIÕLI

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1289

NAATRIUMMETÜLAADI LAHUS alkoholis

3

FC

II

3+8

LQ4

FL

2

338

1289

NAATRIUMMETÜLAADI LAHUS alkoholis

3

FC

III

3+8

LQ7

FL

3

38

1292

TETRAETÜÜLSILIKAAT

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1293

TINKTUURID, MEDITSIINILISED

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1293

TINKTUURID, MEDITSIINILISED

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1294

TOLUEEN

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1295

TRIKLOROSILAAN

4.3

WFC

I

4.3+3+8

LQ0

FL

0

X338

1296

TRIETÜÜLAMIIN

3

FC

II

3+8

LQ4

FL

2

338

1297

TRIMETÜÜLAMIINI VESILAHUS, mitte üle
50 mass% trimetüülamiini

3

FC

I

3+8

LQ3

FL

1

338

1297

TRIMETÜÜLAMIINI VESILAHUS, mitte üle
50 mass% trimetüülamiini

3

FC

II

3+8

LQ4

FL

2

338

1297

TRIMETÜÜLAMIINI VESILAHUS, mitte üle
50 mass% trimetüülamiini

3

FC

III

3+8

LQ7

FL

3

38

1298

TRIMETÜÜLKLOROSILAAN

3

FC

II

3+8

LQ4

FL

2

X338

1299

TÄRPENTIN

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1300

TÄRPENTINI ASENDAJA

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1300

TÄRPENTINI ASENDAJA

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1301

VINÜÜLATSETAAT, STABILISEERITUD

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

339

1302

VINÜÜLETÜÜLEETER, STABILISEERITUD

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

339

1303

VINÜLIDEENKLORIID, STABILISEERITUD

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

339

1304

VINÜÜLISOBUTÜÜLEETER, STABILISEERITUD

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

339

1305

VINÜÜLTRIKLOROSILAAN, STABILISEERITUD

3

FC

I

3+8

LQ3

FL

1

X338

1306

PUIDU KAITSEAINED, VEDELAD (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa)

3

F1

II

3

LQ6

FL

2

33

1306

PUIDU KAITSEAINED, VEDELAD (aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte üle 110 kPa)

3

F1

II

3

LQ6

FL

2

33

1306

PUIDU KAITSEAINED, VEDELAD (mitteviskoossed)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1306

PUIDU KAITSEAINED, VEDELAD (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 175 kPa)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1306

PUIDU KAITSEAINED, VEDELAD (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1306

PUIDU KAITSEAINED, VEDELAD (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte üle 110 kPa)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1307

KSÜLEENID

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1307

KSÜLEENID

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1308

TSIRKOONIUM SUSPENDEERITUD KERGESTISÜTTIVAS VEDELIKUS (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 175 kPa)

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

33

1308

TSIRKOONIUM SUSPENDEERITUD KERGESTISÜTTIVAS VEDELIKUS (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid
mitte üle 175 kPa)

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

33

1308

TSIRKOONIUM SUSPENDEERITUD KERGESTISÜTTIVAS  VEDELIKUS (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid
mitte üle 175 kPa)

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1308

TSIRKOONIUM SUSPENDEERITUD KERGESTISÜTTIVAS   VEDELIKUS (aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte ��le 110 kPa)

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1308

TSIRKOONIUM SUSPENDEERITUD KERGESTISÜTTIVAS VEDELIKUS

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1309

ALUMIINIUMI PULBER, PLAKEERITUD

4.1

F3

II

4.1

LQ8

AT

2

40

1309

ALUMIINIUMI PULBER, PLAKEERITUD

4.1

F3

III

4.1

LQ9

AT

3

40

1310

AMMOONIUMPIKRAAT, SISALDAB vähemalt 10 mass% VETT

4.1

D

I

4.1

LQ0

 

1

 

1312

BORNEOOL

4.1

F1

III

4.1

LQ9

AT

3

40

1313

KALTSIUMRESINAAT

4.1

F3

III

4.1

LQ9

AT

3

40

1314

KALTSIUMRESINAAT, SULATATUD

4.1

F3

III

4.1

LQ9

AT

3

40

1318

KOOBALTRESINAAT, SADESTUNUD

4.1

F3

III

4.1

LQ9

AT

3

40

1320

DINITROFENOOL, NIISKE, sisaldab vähemalt 15 mass% vett

4.1

DT

I

4.1
+6.1

LQ0

 

1

 

1321

DINITROFENOLAADID, NIISKED, sisaldavad vähemalt 15 mass% vett

4.1

DT

I

4.1
+6.1

LQ0

 

1

 

1322

DINITRORESORTSINOOL, NIISKE, sisaldab vähemalt 15 mass% vett

4.1

D

I

4.1

LQ0

 

1

 

1323

FERROTSEERIUM

4.1

F3

II

4.1

LQ8

AT

2

40

1324

FILMID, NITROTSELLULOOSI BAASIL valmistatud, þelatiiniga kaetud, välja arvatud jäätmed

4.1

F1

III

4.1

LQ9

 

3

 

1325

KERGESTISÜTTIVAD ORGAANILISED TAHKED AINED N.O.S.

4.1

F1

II

4.1

LQ8

AT

2

40

1325

KERGESTISÜTTIVAD ORGAANILISED TAHKED AINED N.O.S.

4.1

F1

III

4.1

LQ9

AT

3

40

1326

HAFNIUMI PULBER, NIISKE, milles on vähemalt 25% vett

4.1

F3

II

4.1

LQ8

AT

2

40

1327

Hein, õled või aganad

4.1

F1

 

ADR EI KEHTI

1328

HEKSAMETÜLEENTETRAMIIN

4.1

F1

III

4.1

LQ9

AT

3

40

1330

MANGAANRESINAAT

4.1

F3

III

4.1

LQ9

AT

3

40

1331

TERMOTULETIKUD, 'KÕIKJAL PÕLEMA SÜÜDATAVAD'

4.1

F1

III

4.1

LQ9

 

4

 

1332

METALDEHÜÜD

4.1

F1

III

4.1

LQ9

AT

3

40

1333

TSEERIUM, tahvli, valandi või kangina

4.1

F3

II

4.1

LQ8

 

2

 

1334

NAFTALIIN, PUHASTAMATA või NAFTALIIN, PUHASTATUD

4.1

F1

III

4.1

LQ9

AT

3

40

1336

NITROGUANIDIIN (PIKRIIT), NIISKE, sisaldab vähemalt 20 mass% vett

4.1

D

I

4.1

LQ0

 

1

 

1337

NITROTÄRKLIS, NIISKE, sisaldab vähemalt 20 mass% vett

4.1

D

I

4.1

LQ0

 

1

 

1338

FOSFOR, AMORFNE

4.1

F3

III

4.1

LQ9

AT

3

40

1339

FOSFORHEPTASULFIID, kollase ja valge fosfori vaba

4.1

F3

II

4.1

LQ8

AT

2

40

1340

FOSFORPENTASULFIID, kollase ja valge fosfori vaba

4.3

WF2

II

4.3
+4.1

LQ11

AT

0

423

1341

FOSFORSESKVISULFIID, kollase ja valge fosfori vaba

4.1

F3

II

4.1

LQ8

AT

2

40

1343

FOSFORTRISULFIID, kollase ja valge fosfori vaba

4.1

F3

II

4.1

LQ8

AT

2

40

1344

TRINITROFENOOL, NIISKE, sisaldab vähemalt 30 mass% vett

4.1

D

I

4.1

LQ0

 

1

 

1345

KUMMIJÄÄTMED, pulbriline või granuleeritud

4.1

F1

II

4.1

LQ8

AT

4

40

1346

SILIKOONI PULBER, AMORFNE

4.1

F3

III

4.1

LQ9

AT

3

40

1347

HÕBEPIKRAAT, NIISKE, sisaldab vähemalt
30 mass% vett

4.1

D

I

4.1

LQ0

 

1

 

1348

NAATRIUMDINITRO-o-KRESOLAAT, NIISKE, sisaldab vähemalt 15 mass% vett

4.1

DT

I

4.1
+6.1

LQ0

 

1

 

1349

NAATRIUMPIKRAMAAT, NIISKE, sisaldab vähemalt 20 mass% vett

4.1

D

I

4.1

LQ0

 

1

 

1350

VÄÄVEL

4.1

F3

III

4.1

LQ9

AT

3

40

1352

TITAANI PULBER, NIISKE, sisaldab vähemalt 25% vett

4.1

F3

II

4.1

LQ8

AT

2

40

1353

KIUD või KOOTUD ESEMED, IMMUTATUD NÕRGALT NITREERITUD TSELLULOOSIGA, N.O.S.

4.1

F1

III

4.1

LQ9

 

3

 

1354

TRINITROBENSEEN, NIISKE, sisaldab vähemalt 30 mass% vett

4.1

D

I

4.1

LQ0

 

1

 

1355

TRINITROBENSOEHAPE, NIISKE, sisaldab vähemalt 30 mass% vett

4.1

D

I

4.1

LQ0

 

1

 

1356

TRINITROTOLUEEN (TNT), NIISKE, sisaldab vähemalt 30 mass% vett

4.1

D

I

4.1

LQ0

 

1

 

1357

KARBAMIIDNITRAAT, NIISKE, sisaldab vähemalt 20 mass% vett

4.1

D

I

4.1

LQ0

 

1

 

1358

TSIRKOONIUMI PULBER, NIISKE, sisaldab vähemalt 25 % vett

4.1

F3

II

4.1

LQ8

AT

2

40

1360

KALTSIUMFOSFIID

4.3

WT2

I

4.3
+6.1

LQ0

 

1

 

1361

SÜSINIK, loomse või taimse päritoluga

4.2

S2

II

4.2

LQ0

AT

2

40

1361

SÜSINIK, loomse või taimse päritoluga

4.2

S2

III

4.2

LQ0

AT

4

40

1362

SÜSINIK, AKTIVEERITUD

4.2

S2

III

4.2

LQ0

AT

4

40

1363

KOPRA

4.2

S2

III

4.2

LQ0

AT

3

40

1364

PUUVILLAJÄÄTMED, ÕLISED

4.2

S2

III

4.2

LQ0

AT

3

40

1365

PUUVILL, NIISKE

4.2

S2

III

4.2

LQ0

AT

3

40

1366

DIETÜÜLTSINK

4.2

SW

I

4.2
+4.3

LQ0

AT

0

X333

1369

p-NITROSODIMETÜÜLANILIIN

4.2

S2

II

4.2

LQ0

AT

2

40

1370

DIMETÜÜLTSINK

4.2

SW

I

4.2
+4.3

LQ0

AT

0

X333

1372

Kiud, loomsed või taimsed, märjad või niisked

4.2

S2

ADR EI KEHTI

1373

KIUD või KOOTUD ESEMED, TAIMSED, LOOMSED või SÜNTEETILISED, N.O.S., õliga

4.2

S2

III

4.2

LQ0

AT

3

40

1374

KALAJAHU (KALAJÄÄTMED), STABILISEERIMATA

4.2

S2

II

4.2

LQ0

 

2

 

1376

RAUDOKSIID, KASUATUD või URBNE RAUD, KASUTATUD, saadud kivisöegaasi puhastamisel

4.2

S4

III

4.2

LQ0

AT

3

40

1378

METALLKATALÜSAATOR, NIISKE, nähtava vedeliku liiaga

4.2

S4

II

4.2

LQ0

AT

2

40

1379

PABER, KÜLLASTAMATA ÕLIGA IMMUTATUD, mittetäielikult kuivatatud (kaasa arvatud kopeerpaber)

4.2

S2

III

4.2

LQ0

AT

3

40

1380

PENTABORAAN

4.2

ST3

I

4.2
+6.1

LQ0

AT

0

333

1381

FOSFOR, VALGE või KOLLANE, VEEGA KAETUD või LAHUSES

4.2

ST3

I

4.2
+6.1

LQ0

AT

0

46

1381

FOSFOR, VALGE või KOLLANE, KUIV

4.2

ST4

I

4.2
+6.1

LQ0

AT

0

46

1382

KAALIUMSULFIID, VEEVABA või KAALIUMSULFIID, milles on kuni 30% kristallvett

4.2

S4

II

4.2

LQ0

AT

2

40

1383

PÜROFOORILISED METALLID, N.O.S. või PÜROFOORILISED SULAMID, N.O.S.

4.2

S4

I

4.2

LQ0

 

0

 

1384

NAATRIUMDITIONIIT (NAATRIUMHÜDROSULFIT)

4.2

S4

II

4.2

LQ0

AT

2

40

1385

NAATRIUMSULFIID, VEEVABA  või NAATRIUMSULFIID, milles on kuni 30% kristallvett

4.2

S4

II

4.2

LQ0

AT

2

40

1386

ÕLIKOOK, sisaldab üle 1,5% õli ja mitte üle 11% niiskust

4.2

S2

III

4.2

LQ0

AT

3

40

1387

Villa jäätmed, märjad

4.2

S2

ADR EI KEHTI

1389

LEELISMETALLIDE AMALGAAMID

4.3

W2

I

4.3

LQ0

AT

1

X423

1390

LEELISMULDMETALLIDE AMIIDID

4.3

W2

II

4.3

LQ11

AT

0

423

1391

LEELISMETALLIDE DISPERSIOONID või LEELISMULDMETALLIDE DISPERSIOONID

4.3

W1

I

4.3

LQ0

AT

1

X423

1392

LEELISMULDMETALLIDE AMALGAAMID

4.3

W2

I

4.3

LQ0

AT

1

X423

1393

LEELISMULDMETALLIDE SULAMID, N.O.S.

4.3

W2

II

4.3

LQ11

AT

2

423

1394

ALUMIINIUMKARBIID

4.3

W2

II

4.3

LQ11

AT

2

423

1395

ALUMIINIUMFERROSILIKOONPULBER

4.3

WT2

II

4.3 +6.1

LQ11

AT

2

462

1396

ALUMIINIUMI PULBER, PLAKEERIMATA

4.3

W2

II

4.3

LQ12

AT

2

423

1396

ALUMIINIUMI PULBER, PLAKEERIMATA

4.3

W2

III

4.3

LQ12

 

3

423

1397

ALUMIINIUMFOSFIID

4.3

WT2

I

4.3
+6.1

LQ0

 

1

 

1398

ALUMIINIUMSILIKOONPULBER, PLAKEERIMATA

4.3

W2

III

4.3

LQ12

AT

3

423

1400

BAARIUM

4.3

W2

II

4.3

LQ11

AT

2

423

1401

KALTSIUM

4.3

W2

II

4.3

LQ11

AT

2

423

1402

KALTSIUMKARBIID

4.3

W2

I

4.3

LQ0

 

1

 

1402

KALTSIUMKARBIID

4.3

W2

II

4.3

LQ11

AT

2

423

1403

KALTSIUMTSÜAANAMIID, milles on üle 0,1% kaltsiumkarbiidi

4.3

W2

III

4.3

LQ12

AT

0

423

1404

KALTSIUMHÜDRIID

4.3

W2

I

4.3

LQ0

 

1

 

1405

KALTSIUMSILITSIID

4.3

W2

II

4.3

LQ11

AT

2

423

1405

KALTSIUMSILITSIID

4.3

W2

III

4.3

LQ12

AT

3

423

1407

TSEESIUM

4.3

W2

I

4.3

LQ0

AT

1

X423

1408

FERROSILIKOON, milles on 30% või rohkem, kuid alla 90% räni

4.3

WT2

III

4.3
+6.1

LQ12

AT

3

462

1409

METALLHÜDRIIDID, VEEGA REAGEERIVAD, N.O.S.

4.3

W2

I

4.3

LQ0

 

1

 

1409

METALLHÜDRIIDID, VEEGA REAGEERIVAD, N.O.S.

4.3

W2

II

4.3

LQ11

AT

2

423

1410

LIITIUMALUMIINIUMHÜDRIID

4.3

W2

I

4.3

LQ0

 

1

 

1411

LIITIUMALUMIINIUMHÜDRIID, EETRIS

4.3

WF1

I

4.3

+3

LQ0

 

1

 

1413

LIITIUMBOORHÜDRIID

4.3

W2

I

4.3

LQ0

 

1

 

1414

LIITIUMHÜDRIID

4.3

W2

I

4.3

LQ0

 

1

 

1415

LIITIUM

4.3

W2

I

4.3

LQ0

AT

1

X423

1417

LIITIUMSILIKOON

4.3

W2

II

4.3

LQ11

AT

2

423

1418

MAGNEESIUMI PULBER või MAGNEESIUMI SULAMITE PULBER

4.3

WS

I

4.3
+4.2

LQ0

 

1

 

1418

MAGNEESIUMI PULBER või MAGNEESIUMI SULAMITE PULBER

4.3

WS

II

4.3
+4.2

LQ11

AT

2

423

1418

MAGNEESIUMI PULBER või MAGNEESIUMI SULAMITE PULBER

4.3

WS

III

4.3
+4.2

LQ12

 

3

423

1419

MAGNEESIUM-ALUMIINIUMFOSFIID

4.3

WT2

I

4.3
+6.1

LQ0

 

1

 

1420

KAALIUM, METALNE, SULAMID

4.3

W2

I

4.3

LQ0

AT

1

X423

1421

LEELISMETALLIDE SULAMID, VEDELAD, N.O.S.

4.3

W1

I

4.3

LQ0

AT

1

X423

1422

KAALIUMI-NAATRIUMI SULAMID

4.3

W2

I

4.3

LQ0

AT

1

X423

1423

RUBIIDIUM

4.3

W2

I

4.3

LQ0

AT

1

X423

1426

NAATRIUMBOORHÜDRIID

4.3

W2

I

4.3

LQ0

 

1

 

1427

NAATRIUMHÜDRIID

4.3

W2

I

4.3

LQ0

 

1

 

1428

NAATRIUM

4.3

W2

I

4.3

LQ0

AT

1

X423

1431

NAATRIUMMETÜLAAT

4.2

SC4

II

4.2

+8

LQ0

AT

2

48

1432

NAATRIUMFOSFIID

4.3

WT2

I

4.3

+6.1

LQ0

 

1

 

1433

TINAFOSFIIDID

4.3

WT2

I

4.3

+6.1

LQ0

 

1

 

1435

TSINGITUHAD

4.3

W2

III

4.3

LQ12

AT

3

423

1436

TSINGIPULBER või TSINGITOLM

4.3

WS

I

4.3

+4.2

LQ0

 

1

 

1436

TSINGIPULBER või TSINGITOLM

4.3

WS

II

4.3

+4.2

LQ11

AT

2

423

1436

TSINGIPULBER või TSINGITOLM

4.3

WS

III

4.3

+4.2

LQ12

AT

3

423

1437

TSIRKOONIUMHÜDRIID

4.1

F3

II

4.1

LQ8

AT

2

40

1438

ALUMIINIUMNITRAAT

5.1

O2

III

5.1

LQ12

AT

3

50

1439

AMMOONIUMDIKROMAAT

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1442

AMMOONIUMPERKLORAAT

5.1

O2

II

5.1

LQ10

AT

2

50

1444

AMMOONIUMPERSULFAAT

5.1

O2

III

5.1

LQ12

AT

3

50

1445

BAARIUMKLORAAT

5.1

OT2

II

5.1

+6.1

LQ11

AT

2

56

1446

BAARIUMNITRAAT

5.1

OT2

II

5.1

+6.1

LQ11

AT

2

56

1447

BAARIUMPERKLORAAT

5.1

OT2

II

5.1

+6.1

LQ11

AT

2

56

1448

BAARIUMPERMANGANAAT

5.1

OT2

II

5.1

+6.1

LQ11

AT

2

56

1449

BAARIUMPEROKSIID

5.1

OT2

II

5.1

+6.1

LQ11

AT

2

56

1450

BROMAADID, ANORGAANILISED, N.O.S.

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1451

TSEESIUMNITRAAT

5.1

O2

III

5.1

LQ12

AT

3

50

1452

KALTSIUMKLORAAT

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1453

KALTSIUMKLORIT

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1454

KALTSIUMNITRAAT

5.1

O2

III

5.1

LQ12

AT

3

50

1455

KALTSIUMPERKLORAAT

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1456

KALTSIUMPERMANGANAAT

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1457

KALTSIUMPEROKSIID

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1458

KLORAADI JA BORAADI SEGU

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1458

KLORAADI JA BORAADI SEGU

5.1

O2

III

5.1

LQ12

 

3

50

1459

KLORAADI JA MAGNEESIUMKLORIIDI SEGU

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1459

KLORAADI JA MAGNEESIUMKLORIIDI SEGU

5.1

O2

III

5.1

LQ12

 

3

50

1461

KLORAADID, ANORGAANILISED, N.O.S.

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1462

KLORITID, ANORGAANILISED, N.O.S.

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1463

KROOMTRIOKSIID, VEEVABA

5.1

OC2

II

5.1+8

LQ11

AT

2

58

1465

DIDÜÜMNITRAAT

5.1

O2

III

5.1

LQ12

AT

3

50

1466

RAUDNITRAAT

5.1

O2

III

5.1

LQ12

AT

3

50

1467

GUANIDIINNITRAAT

5.1

O2

III

5.1

LQ12

AT

3

50

1469

PLIINITRAAT

5.1

OT2

II

5.1

+6.1

LQ11

AT

2

56

1470

PLIIPERKLORAAT

5.1

OT2

II

5.1

+6.1

LQ11

AT

2

56

1471

LIITIUMHÜPOKLORIT, KUIV või LIITIUMHÜPOKLORITI SEGU

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1472

LIITIUMPEROKSIID

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1473

MAGNEESIUMBROMAAT

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1474

MAGNEESIUMNITRAAT

5.1

O2

III

5.1

LQ12

AT

3

50

1475

MAGNEESIUMPERKLORAAT

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1476

MAGNEESIUMPEROKSIID

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1477

NITRAADID, ANORGAANILISED, N.O.S.

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1477

NITRAADID, ANORGAANILISED, N.O.S.

5.1

O2

III

5.1

LQ12

AT

3

50

1479

OKSÜDEERIV TAHKE AINE, N.O.S.

5.1

O2

I

5.1

LQ0

 

1

 

1479

OKSÜDEERIV TAHKE AINE, N.O.S.

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1479

OKSÜDEERIV TAHKE AINE, N.O.S.

5.1

O2

III

5.1

LQ12

AT

3

50

1481

PERKLORAADID, ANORGAANILISED, N.O.S.

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1481

PERKLORAADID, ANORGAANILISED, N.O.S.

5.1

O2

III

5.1

LQ12

 

3

50

1482

PERMANGANAADID, ANORGAANILISED, N.O.S.

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1482

PERMANGANAADID, ANORGAANILISED, N.O.S.

5.1

O2

III

5.1

LQ12

 

3

50

1483

PEROKSIIDID, ANORGAANILISED, N.O.S.

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1483

PEROKSIIDID, ANORGAANILISED, N.O.S.

5.1

O2

III

5.1

LQ12

 

3

50

1484

KAALIUMBROMAAT

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1485

KAALIUMKLORAAT

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1486

KAALIUMNITRAAT

5.1

O2

III

5.1

LQ12

AT

3

50

1487

KAALIUMNITRAADI JA NAATRIUMNITRAADI SEGU

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1488

KAALIUMNITRIT

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1489

KAALIUMPERKLORAAT

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1490

KAALIUMPERMANGANAAT

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1491

KAALIUMPEROKSIID

5.1

O2

I

5.1

LQ0

 

1

 

1492

KAALIUMPERSULFAAT

5.1

O2

III

5.1

LQ12

AT

3

50

1493

HÕBENITRAAT

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1494

NAATRIUMBROMAAT

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1495

NAATRIUMKLORAAT

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1496

NAATRIUMKLORIT

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1498

NAATRIUMNITRAAT

5.1

O2

III

5.1

LQ12

AT

3

50

1499

NAATRIUMNITRAADI JA KAALIUMNITRAADI SEGU

5.1

O2

III

5.1

LQ12

AT

3

50

1500

NAATRIUMNITRIT

5.1

OT2

III

5.1

+6.1

LQ12

AT

3

56

1502

NAATRIUMPERKLORAAT

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1503

NAATRIUMPERMANGANAAT

5.1

O2

II

5.1

LQ11

 

2

50

1504

NAATRIUMPEROKSIID

5.1

O2

I

5.1

LQ0

 

1

 

1505

NAATRIUMPERSULFAAT

5.1

O2

III

5.1

LQ12

AT

3

50

1506

STRONTSIUMKLORAAT

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1507

STRONTSIUMNITRAAT

5.1

O2

III

5.1

LQ12

AT

3

50

1508

STRONTSIUM-PERKLORAAT

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1509

STRONTSIUMPEROKSIID

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1510

TETRANITROMETAAN

5.1

OT1

I

5.1

+6.1

LQ0

AT

1

559

1511

KARBAMIIDVESINIKPEROKSIID

5.1

OC2

III

5.1

+8

LQ12

AT

3

58

1512

TSINKAMMOONIUMNITRAAT

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1513

TSINKKLORAAT

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1514

TSINKNITRAAT

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1515

TSINKPERMANGANAAT

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1516

TSINKPEROKSIID

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1517

TSIRKOONIUMPIKRAMAAT, NIISKE, sisaldab vähemalt 20 mass% vett

4.1

D

I

4.1

LQ0

 

1

 

1541

ATSETOONTSÜAANHÜDRIIN, STABILISEERITUD

6.1

T1

I

6.1

LQ0

AT

1

669

1544

ALKALOIDID, TAHKED, N.O.S. või ALKALOIDIDE SOOLAD, TAHKED, N.O.S.

6.1

T2

I

6.1

LQ0

AT

1

66

1544

ALKALOIDID, TAHKED, N.O.S. või ALKALOIDIDE SOOLAD, TAHKED, N.O.S.

6.1

T2

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1544

ALKALOIDID, TAHKED, N.O.S. või ALKALOIDIDE SOOLAD, TAHKED, N.O.S.

6.1

T2

III

6.1

LQ9

AT

2

60

1545

ALLÜÜLISOTIOTSÜANAAT, STABILISBEERITUD

6.1

TF1

II

6.1

+3

LQ17

FL

2

639

1546

AMMOONIUMARSENAAT

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1547

ANILIIN

6.1

T1

II

6.1

LQ17

AT

2

60

1548

ANILIINHÜDROKLORIID

6.1

T2

III

6.1

LQ9

AT

2

60

1549

ANTIMONIÜHEND, ANORGAANILINE, TAHKE, N.O.S.

6.1

T5

III

6.1

LQ9

AT

2

60

1550

ANTIMONLAKTAAT

6.1

T5

III

6.1

LQ9

AT

2

60

1551

ANTIMONKAALIUMTARTRAAT

6.1

T5

III

6.1

LQ9

AT

2

60

1553

ARSEENHAPE, VEDEL

6.1

T4

I

6.1

LQ0

AT

1

66

1554

ARSEENHAPE, TAHKE

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1555

ARSEENBROMIID

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1556

ARSEENIÜHENDID, VEDELAD, N.O.S., anorgaanilised, kaasa arvatud: arsenaadid, n.o.s., arseniidid, n.o.s. ja arseensulfiidid, n.o.s.

6.1

T4

I

6.1

LQ0

AT

1

66

1556

ARSEENIÜHENDID, VEDELAD, N.O.S., anorgaanilised, kaasa arvatud: arsenaadid, n.o.s., arseniidid, n.o.s. ja arseensulfiidid, n.o.s.

6.1

T4

II

6.1

LQ17

AT

2

60

1556

ARSEENIÜHENDID, VEDELAD, N.O.S., anorgaanilised, kaasa arvatud: arsenaadid, n.o.s., arseniidid, n.o.s. ja arseensulfiidid, n.o.s.

6.1

T4

III

6.1

LQ19

AT

2

60

1557

ARSEENIÜHENDID, TAHKED, N.O.S., anorgaanilised, kaasa arvatud: arsenaadid, n.o.s., arseniidid, n.o.s. ja arseensulfiidid, n.o.s.

6.1

T5

I

6.1

LQ0

AT

1

66

1557

ARSEENIÜHENDID, TAHKED, N.O.S., anorgaanilised, kaasa arvatud: arsenaadid, n.o.s., arseniidid, n.o.s. ja arseensulfiidid, n.o.s.

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1557

ARSEENIÜHENDID, TAHKED, N.O.S., anorgaanilised, kaasa arvatud: arsenaadid, n.o.s., arseniidid, n.o.s. ja arseensulfiidid, n.o.s.

6.1

T5

III

6.1

LQ9

AT

2

60

1558

ARSEEN

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1559

ARSEENPENTOKSIID

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1560

ARSEENTRIKLORIID

6.1

T4

I

6.1

LQ0

AT

1

66

1561

ARSEENTRIOKSIID

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1562

ARSEENIÜHENDEID SISALDAV TOLM

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1564

BAARIUMIÜHEND, N.O.S.

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1564

BAARIUMIÜHEND, N.O.S.

6.1

T5

III

6.1

LQ9

AT

2

60

1565

BAARIUMTSÜANIID

6.1

T5

I

6.1

LQ0

AT

1

66

1566

BERÜLLIUMIÜHEND, N.O.S.

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1566

BERÜLLIUMIÜHEND, N.O.S.

6.1

T5

III

6.1

LQ9

AT

2

60

1567

BERÜLLIUMIPULBER

6.1

TF3

II

6.1

+4.1

LQ18

AT

2

64

1569

BROMOATSETOON

6.1

TF1

II

6.1

+3

LQ17

FL

2

63

1570

BRUTSIIN

6.1

T2

I

6.1

LQ0

AT

1

66

1571

BAARIUMASIID, NIISKE, sisaldab vähemalt 50 mass% vett

4.1

DT

I

4.1

+6.1

LQ0

 

1

 

1572

KAKODÜÜLHAPE

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1573

KALTSIUMARSENAAT

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1574

KALTSIUMARSENAADI JA KALTSIUMARSENIIDI SEGU, TAHKE

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1575

KALTSIUMTSÜANIID

6.1

T5

I

6.1

LQ0

AT

1

66

1577

KLORODINITROBENSEENID, VEDELAD

6.1

T1

II

6.1

LQ17

AT

2

60

1577

KLORODINITROBENSEENID, TAHKED

6.1

T2

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1578

KLORONITROBENSEENID, vedelad

6.1

T1

II

6.1

LQ17

AT

2

60

1578

KLORONITROBENSEENID, tahked

6.1

T2

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1579

4-KLORO-o-TOLUIDIINHÜDROKLORIID

6.1

T2

III

6.1

LQ9

AT

2

60

1580

KLOROPIKRIIN

6.1

T1

I

6.1

LQ0

AT

1

66

1581

KLOROPIKRIINI JA METÜÜLBROMIIDI SEGU, sisaldab üle 2% kloropikriini

2

2T

 

2.3

LQ0

AT

1

26

1582

KLOROPIKRIINI JA METÜÜLKLORIIDI SEGU

2

2T

 

2.3

LQ0

AT

1

26

1583

KLOROPIKRIINI SEGU, N.O.S.

6.1

T1

I

6.1

LQ0

AT

1

66

1583

KLOROPIKRIINI SEGU, N.O.S.

6.1

T1

II

6.1

LQ17

AT

2

60

1583

KLOROPIKRIINI SEGU, N.O.S.

6.1

T1

III

6.1

LQ19

AT

2

60

1585

VASKATSETOARSENIT

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1586

VASKARSENIT

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1587

VASKTSÜANIID

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1588

TSÜANIIDID, ANORGAANILISED, TAHKED, N.O.S.

6.1

T5

I

6.1

LQ0

AT

1

66

1588

TSÜANIIDID, ANORGAANILISED, TAHKED, N.O.S.

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1588

TSÜANIIDID, ANORGAANILISED, TAHKED, N.O.S.

6.1

T5

III

6.1

LQ9

AT

2

60

1589

KLOORTSÜAAN, INHIBEERITUD

2

2TC

 

2.3+8

LQ0

 

1

 

1590

DIKLOROANILIINID, VEDELAD

6.1

T1

II

6.1

LQ17

AT

2

60

1590

DIKLOROANILIINID, TAHKED

6.1

T1

III

6.1

LQ19

AT

2

60

1591

o-DIKLOROBENSEEN

6.1

T1

III

6.1

LQ19

AT

2

60

1593

DIKLOROMETAAN

6.1

T1

II

6.1

LQ17

AT

2

60

1594

DIETÜÜLSULFAAT

6.1

TC1

I

6.1+8

LQ0

AT

1

668

1595

DIMETÜÜLSULFAAT

6.1

T2

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1596

DINITROANILIINID

6.1

T1

II

6.1

LQ17

AT

2

60

1597

DINITROBENSEENID, VEDELAD

6.1

T2

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1597

DINITROBENSEENID, TAHKED

6.1

T2

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1598

DINITRO-o-KRESOOL

6.1

T1

II

6.1

LQ17

AT

2

60

1599

DINITROFENOOLI LAHUS

6.1

T1

III

6.1

LQ19

AT

2

60

1599

DINITROFENOOLI LAHUS

6.1

T1

II

6.1

LQ0

AT

2

60

1600

DINITROTOLUEENID, SULAS OLEKUS

6.1

T1

II

6.1

LQ0

 

2

60

1601

DESINFEKTSIOONIVAHEND, TAHKE, MÜRGINE, N.O.S.

6.1

T2

I

6.1

LQ0

AT

1

66

1601

DESINFEKTSIOONIVAHEND, TAHKE, MÜRGINE, N.O.S.

6.1

T2

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1601

DESINFEKTSIOONIVAHEND, TAHKE, MÜRGINE, N.O.S.

6.1

T2

III

6.1

LQ9

AT

2

60

1602

VÄRVAINE, VEDEL, MÜRGINE, N.O.S. või VÄRVAINE POOLTOODE, VEDEL, MÜRGINE, N.O.S.

6.1

T1

I

6.1

LQ0

AT

1

66

1602

VÄRVAINE, VEDEL, MÜRGINE, N.O.S. või VÄRVAINE POOLTOODE, VEDEL, MÜRGINE, N.O.S.

6.1

T1

II

6.1

LQ17

AT

2

60

1602

VÄRVAINE, VEDEL, MÜRGINE, N.O.S. või VÄRVAINE POOLTOODE, VEDEL, MÜRGINE, N.O.S.

6.1

T1

III

6.1

LQ19

AT

2

60

1603

ETÜÜLBROMOATSETAAT

6.1

TF1

II

6.1+3

LQ17

FL

2

63

1604

ETÜLEENDIAMIIN

8

CF1

II

8+3

LQ22

FL

2

83

1605

ETÜLEENDIBROMIID

6.1

T1

I

6.1

LQ0

AT

1

66

1606

RAUDARSENAAT

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1607

RAUDARSENIT

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1608

RAUD(II)ARSENAAT

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1611

HEKSAETÜÜLTETRAFOSFAAT

6.1

T1

II

6.1

LQ17

AT

2

60

1612

HEKSAETÜÜLTETRAFOSFAADI JA KOKKU SURUTUD GAASI SEGU

2

1T

 

2.3

LQ0

AT

1

26

1613

TSÜAANVESINIKHAPE, VESILAHUS (VESINIKTSÜANIID, VESILAHUS), milles on kuni 20% vesiniktsüaniidi

6.1

TF1

I

6.1+3

LQ0

FL

0

663

1614

VESINIKTSÜANIID, STABILISEERITUD, sisaldab kuni 3% vett ja on absorbeeritud poorse inertse ainega

6.1

TF1

I

6.1+3

LQ0

 

0

 

1616

PLIIATSETAAT

6.1

T5

III

6.1

LQ9

AT

2

60

1617

PLIIARSENAADID

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1618

PLIIARSENITID

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1620

PLIITSÜANIID

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1621

LONDONI PURPUR

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1622

MAGNEESIUMARSENAAT

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1623

ELAVHÕBEARSENAAT

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1624

ELAVHÕBE(II)KLORIID

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1625

ELAVHÕBE(II)NITRAAT

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1626

ELAVHÕBE(II)KAALIUMTSÜANIID

6.1

T5

I

6.1

LQ0

AT

1

66

1627

ELAVHÕBE(I)NITRAAT

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1629

ELAVHÕBEATSETAAT

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1630

ELAVHÕBE(II)AMMONIUMKLORIID

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1631

ELAVHÕBEBENSOAAT

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1634

ELAVHÕBEBROMIIDID

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1636

ELAVHÕBETSÜANIID

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1637

ELAVHÕBEGLÜKONAAT

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1638

ELAVHÕBEJODIID

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1639

ELAVHÕBENUKLEAAT

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1640

ELAVHÕBEOLEAAT

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1641

ELAVHÕBEOKSIID

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1642

ELAVHÕBE(I)OKSOTSÜANIID, DESENSIBILISEERITUD

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1643

ELAVHÕBE(II)KAALIUMIODIID

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1644

ELAVHÕBESALITSÜLAAT

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1645

ELAVHÕBE(II)SULFAAT

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1646

ELAVHÕBETIOTSÜANAAT

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1647

METÜÜLBROMIIDI JA ETÜLEENDIBROMIIDI SEGU, VEDEL

6.1

T1

I

6.1

LQ0

AT

1

66

1648

ATSETOONNITRIIL

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1649

MOOTORIKÜTUSE DETONATSIOONI-
VASTANE LISAND

6.1

T3

I

6.1

LQ0

AT

1

66

1650

beeta-NAFTÜÜLAMIIN

6.1

T2

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1651

NAFTÜÜLTIOKARBAMIID

6.1

T2

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1652

NAFTÜÜLKARBAMIID

6.1

T2

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1653

NIKKELTSÜANIID

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1654

NIKOTIIN

6.1

T1

II

6.1

LQ17

AT

2

60

1655

NIKOTIINI ÜHEND, TAHKE, N.O.S. või NIKOTIINI PREPARAAT, TAHKE, N.O.S.

6.1

T2

I

6.1

LQ0

AT

1

66

1655

NIKOTIINI ÜHEND, TAHKE, N.O.S. või NIKOTIINI PREPARAAT, TAHKE, N.O.S.

6.1

T2

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1655

NIKOTIINI ÜHEND, TAHKE, N.O.S. või NIKOTIINI PREPARAAT, TAHKE, N.O.S.

6.1

T2

III

6.1

LQ9

AT

2

60

1656

NIKOTIINHÜDROKLORIID, vedel või NIKOTIINHÜDROKLORIIDI LAHUS

6.1

T1

II

6.1

LQ17

AT

2

60

1656

NIKOTIINHÜDROKLORIID, tahke

6.1

T2

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1657

NIKOTIINSALITSÜLAAT

6.1

T2

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1658

NIKOTIINSULFAADI LAHUS

6.1

T1

II

6.1

LQ17

AT

2

60

1658

NIKOTIINSULFAAT, TAHKE

6.1

T2

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1659

NIKOTIINTARTRAAT

6.1

T2

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1660

LÄMMASTIKOKSIID, KOKKU SURUTUD

2

1TOC

 

2.3

+5.1

+8

LQ0

 

1

 

1661

NITROANILIINID (o-, m-, p-)

6.1

T2

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1662

NITROBENSEEN

6.1

T1

II

6.1

LQ17

AT

2

60

1663

NITROFENOOLID (o-, m-, p-)

6.1

T2

III

6.1

LQ9

AT

2

60

1664

NITROTOLUEENID, VEDELAD

6.1

T1

II

6.1

LQ17

AT

2

60

1664

NITROTOLUEENID, TAHKED

6.1

T2

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1665

NITROKSÜLEENID, VEDELAD

6.1

T1

II

6.1

LQ17

AT

2

60

1665

NITROKSÜLEENID, TAHKED

6.1

T2

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1669

PENTAKLOROETAAN

6.1

T1

II

6.1

LQ17

AT

2

60

1670

PERKLOROMETÜÜLMERKAPTAAN

6.1

T1

I

6.1

LQ0

AT

1

66

1671

FENOOL, TAHKE

6.1

T2

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1672

FENÜÜLKARBÜÜLAMIINKLORIID

6.1

T1

I

6.1

LQ0

AT

1

66

1673

FENÜÜLEENDIAMIINID

(o-, m-, p-)

6.1

T2

III

6.1

LQ9

AT

2

60

1674

FENÜÜLELAVHÕBEATSETAAT

6.1

T3

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1677

KAALIUMARSENAAT

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1678

KAALIUMARSENIT

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1679

KAALIUMKUPROTSÜANIID

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1680

KAALIUMTSÜANIID

6.1

T5

I

6.1

LQ0

AT

1

66

1683

HÕBEARSENIIT

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1684

HÕBETSÜANIID

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1685

NAATRIUMARSENAAT

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1686

NAATRIUMARSENIDI VESILAHUS

6.1

T4

II

6.1

LQ17

AT

2

60

1686

NAATRIUMARSENIDI VESILAHUS

6.1

T4

III

6.1

LQ19

AT

2

60

1687

NAATRIUMASIID

6.1

T5

II

6.1

LQ18

 

2

 

1688

NAATRIUMKAKODÜLAAT

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1689

NAATRIUMTSÜANIID

6.1

T5

I

6.1

LQ0

AT

1

66

1690

NAATRIUMFLUORIID

6.1

T5

III

6.1

LQ9

AT

2

60

1691

STRONTSIUMARSENIT

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1692

STRÜHNIIN või STRÜHNIINI SOOLAD

6.1

T2

I

6.1

LQ0

AT

1

66

1693

PISARGAASI TOOTMISE LÄHTEAINE, VEDEL, N.O.S.

6.1

T1

I

6.1

LQ0

AT

1

66

1693

PISARGAASI TOOTMISE LÄHTEAINE, VEDEL, N.O.S.

6.1

T1

II

6.1

LQ17

AT

2

60

1693

PISARGAASI TOOTMISE LÄHTEAINE, TAHKE, N.O.S.

6.1

T2

I

6.1

LQ0

AT

1

66

1693

PISARGAASI TOOTMISE LÄHTEAINE, TAHKE, N.O.S.

6.1

T2

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1694

BROMOBENSÜÜLTSÜANIIDID, VEDELAD

6.1

T1

I

6.1

LQ0

AT

1

66

1694

BROMOBENSÜÜLTSÜANIIDID, TAHKED

6.1

T2

I

6.1

LQ0

AT

1

66

1695

KLOROATSETOON, STABILISEERITUD

6.1

TFC

I

6.1

+3+8

LQ0

FL

1

663

1697

KLOROATSETOFENOON

6.1

T1

II

6.1

LQ17

AT

2

60

1698

DIFENÜÜLAMIINKLOROARSIIN

6.1

T3

I

6.1

LQ0

AT

1

66

1699

DIFENÜÜLKLOROARSIIN, VEDEL

6.1

T3

I

6.1

LQ0

AT

1

66

1699

DIFENÜÜLKLOROARSIIN, TAHKE

6.1

T3

I

6.1

LQ0

AT

1

66

1700

PISARGAASIGA SUITSUKÜÜNLAD

6.1

TF3

II

6.1

+4.1

LQ18

 

2

 

1701

KSÜLÜÜLBROMIID

6.1

T1

II

6.1

LQ17

AT

2

60

1702

1, 1, 2, 2-TETRAKLOROETAAN

6.1

T1

II

6.1

LQ17

AT

2

60

1704

TETRAETÜÜLDITIOPÜROFOSFAAT

6.1

T2

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1707

TALLIUMI ÜHEND, N.O.S.

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1708

TOLUIDIINID, VEDELAD

6.1

T1

II

6.1

LQ17

AT

2

60

1708

TOLUIDIINID, TAHKED

6.1

T2

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1709

2,4-TOLUÜLEENDIAMIIN

6.1

T2

III

6.1

LQ9

AT

2

60

1710

TRIKLOROETÜLEEN

6.1

T1

III

6.1

LQ19

AT

2

60

1711

KSÜLIDIINID, VEDELAD

6.1

T1

II

6.1

LQ17

AT

2

60

1711

KSÜLIDIINID, TAHKED

6.1

T2

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1712

TSINKARSENAAT, TSINKARSENIT või TSINKARSENAADI JA TSINKARSENIDI SEGU

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1713

TSINKTSÜANIID

6.1

T5

I

6.1

LQ0

AT

1

66

1714

TSINKFOSFIID

4.3

WT2

I

4.3

+6.1

LQ0

 

1

 

1715

ÄÄDIKHAPPEANHÜDRIID

8

CF1

II

8+3

LQ22

FL

2

83

1716

ATSETÜÜLBROMIID

8

C3

II

8

LQ22

AT

2

80

1717

ATSETÜÜLKLORIID

3

FC

II

3+8

LQ4

FL

2

X338

1718

BUTÜÜLHAPPE FOSFAAT

8

C3

III

8

LQ19

AT

3

80

1719

SÖÖVITAV LEELISELINE VEDELIK, N.O.S.

8

C5

II

8

LQ22

AT

2

80

1719

SÖÖVITAV LEELISELINE VEDELIK, N.O.S.

8

C5

III

8

LQ19

AT

3

80

1722

ALLÜÜLKLOROFORMAAT

6.1

TFC

I

6.1

+3

+8

LQ0

FL

1

668

1723

ALLÜÜLJODIID

3

FC

II

3+8

LQ4

FL

2

338

1724

ALLÜÜLTRIKLOROSILAAN, STABILISEERITUD

8

CF1

II

8+3

LQ22

FL

2

X839

1725

ALUMIINIUMBROMIID, VEEVABA

8

C2

II

8

LQ23

AT

2

80

1726

ALUMIINIUKLORIID, VEEVABA

8

C2

II

8

LQ23

AT

2

80

1727

AMMONIUMVESINIKDIFLUORIID, TAHKE

8

C2

II

8

LQ23

AT

2

80

1728

AMÜÜLTRIKLOROSILAAN

8

C3

II

8

LQ22

AT

2

X80

1729

ANISOÜÜLKLORIID

8

C3

II

8

LQ23

AT

2

80

1730

ANTIMONPENTAKLORIID, VEDEL

8

C1

II

8

LQ22

AT

2

X80

1731

ANTIMONPENTAKLORIIDI LAHUS

8

C1

II

8

LQ22

AT

2

80

1731

ANTIMONPENTAKLORIIDI LAHUS

8

C1

III

8

LQ19

AT

3

80

1732

ANTIMONPENTAFLUORIID

8

CT1

II

8

+6.1

LQ22

AT

2

86

1733

ANTIMONTRILORIID

8

C2

II

8

LQ23

AT

2

80

1736

BENSOÜÜLKLORIID

8

C3

II

8

LQ22

AT

2

80

1737

BENSÜÜLBROMIID

6.1

TC1

II

6.1

+8

LQ17

AT

2

68

1738

BENSÜÜLKLORIID

6.1

TC1

II

6.1

+8

LQ17

AT

2

68

1739

BENSÜÜLKLOROFORMAAT

8

C9

I

8

LQ20

AT

1

88

1740

VESINIKDIFLUORIIDID, N.O.S.

8

C2

II

8

LQ23

AT

2

80

1740

VESINIKDIFLUORIIDID, N.O.S.

8

C2

III

8

LQ24

AT

3

80

1741

BOORTRIKLORIID

2

2TC

 

2.3

+8

LQ0

 

1

 

1742

BOORTRIFLUORIIDI ÄÄDIKHAPPE KOMPLEKSÜHEND

8

C3

II

8

LQ22

AT

2

80

1743

BOORTRIFLUORIIDI PROPIOONHAPPE KOMPLEKSÜHEND

8

C3

II

8

LQ22

AT

2

80

1744

BROOM või BROOMI LAHUS

8

CT1

I

8

+6.1

LQ0

AT

1

886

1745

BROOMPENTAFLUORIID

5.1

OTC

I

5.1

+6.1

+8

LQ0

AT

0

568

1746

BROOMTRIFLUORIID

5.1

OTC

I

5.1

+6.1

+8

LQ0

AT

0

568

1747

BUTÜÜLTRIKLOROSILAAN

8

CF1

II

8+3

LQ22

FL

2

X83

1748

KALTSIUMHÜPOKLORIT, KUIV või KALTSIUMHÜPOKLORIDI SEGU, KUIV, sisaldab üle 39% kättesaadavat kloori (8,8% kättesaadavat hapnikku)

5.1

O2

II

5.1

LQ11

AT

2

50

1749

KLOORTRIFLUORIID

2

2TOC

 

2.3

+5.1

+8

LQ0

AT

1

265

1750

KLOROÄÄDIKHAPPE LAHUS

6.1

TC1

II

6.1

+8

LQ17

AT

2

68

1751

KLOROÄÄDIKHAPE, TAHKE

6.1

TC2

II

6.1

+8

LQ18

AT

2

68

1752

KLOROATSETÜÜLKLORIID

6.1

TC1

I

6.1

+8

LQ0

AT

1

668

1753

KLOROFENÜÜLTRIKLOROSILAAN

8

C3

II

8

LQ22

AT

2

X80

1754

KLOROSULFOONHAPE (vääveltrioksiidiga või ilma)

8

C1

I

8

LQ20

AT

1

X88

1755

KROOMHAPPE LAHUS

8

C1

II

8

LQ22

AT

2

80

1755

KROOMHAPPE LAHUS

8

C1

III

8

LQ19

AT

3

80

1756

KROOMFLUORIID, TAHKE

8

C2

II

8

LQ23

AT

2

80

1757

KROOMFLUORIIDI LAHUS

8

C1

II

8

LQ22

AT

2

80

1757

KROOMFLUORIIDI LAHUS

8

C1

III

8

LQ19

AT

3

80

1758

KROOMOKSÜKLORIID

8

C1

I

8

LQ20

AT

1

X88

1759

SÖÖBIV TAHKE AINE, N.O.S.

8

C10

I

8

LQ21

AT

1

88

1759

SÖÖBIV TAHKE AINE, N.O.S.

8

C10

II

8

LQ23

AT

2

80

1759

SÖÖBIV TAHKE AINE, N.O.S.

8

C10

III

8

LQ24

AT

3

80

1760

SÖÖBIV VEDELIK, N.O.S.

8

C9

I

8

LQ20

AT

1

88

1760

SÖÖBIV VEDELIK, N.O.S.

8

C9

II

8

LQ22

AT

2

80

1760

SÖÖBIV VEDELIK, N.O.S.

8

C9

III

8

LQ19

AT

3

80

1761

VASKETÜLEENDIAMIINI LAHUS

8

CT1

II

8+6.1

LQ22

AT

2

86

1761

VASKETÜLEENDIAMIINI LAHUS

8

CT1

III

8+6.1

LQ19

AT

3

86

1762

TSÜKLOHEKSENÜÜLTRIKLOROSILAAN

8

C3

II

8

LQ22

AT

2

X80

1763

TSÜKLOHEKSÜÜLTRIKLOROSILAAN

8

C3

II

8

LQ22

AT

2

X80

1764

DIKLOROÄÄDIKHAPE

8

C3

II

8

LQ22

AT

2

80

1765

DIKLOROATSETÜÜLKLORIID

8

C3

II

8

LQ22

AT

2

X80

1766

DIKLOROFENÜÜLTRIKLOROSILAAN

8

C3

II

8

LQ0

AT

2

X80

1767

DIETÜÜLDIKLOROSILAAN

8

CF1

II

8+3

LQ22

FL

2

X83

1768

DIFLUOROFOSFORHAPE, VEEVABA

8

C1

II

8

LQ22

AT

2

80

1769

DIFENÜÜLDIKLOROSILAAN

8

C3

II

8

LQ22

AT

2

X80

1770

DIFENÜÜLMETÜÜLBROMIID

8

C10

II

8

LQ23

AT

2

80

1771

DODETSÜÜLTRIKLOROSILAAN

8

C3

II

8

LQ22

AT

2

X80

1773

RAUDKLORIID, VEEVABA

8

C2

III

8

LQ24

AT

3

80

1774

TULEKUSTUTI LAENG, sööbiv vedelik

8

C11

II

8

LQ22

 

2

 

1775

FLUOROBOORHAPE

8

C1

II

8

LQ22

AT

2

80

1776

FLUOROFOSFORHAPE, VEEVABA

8

C1

II

8

LQ22

AT

2

80

1777

FLUOROSULFOONHAPE

8

C1

I

8

LQ20

AT

1

88

1778

FLUOROSILIKAATHAPE

8

C1

II

8

LQ22

AT

2

80

1779

SIPELGHAPE

8

C3

II

8

LQ22

AT

2

80

1780

FUMARÜÜLKLORIID

8

C3

II

8

LQ22

AT

2

80

1781

HEKSADETSÜÜLTRIKLOROSILAAN

8

C3

II

8

LQ22

AT

2

X80

1782

HEKSAFLUOROFOSFORHAPE

8

C1

II

8

LQ22

AT

2

80

1783

HEKSAMETÜLEENDIAMIINI LAHUS

8

C7

II

8

LQ22

AT

2

80

1783

HEKSAMETÜLEENDIAMIINI LAHUS

8

C7

III

8

LQ19

AT

3

80

1784

HEKSÜÜLTRIKLOROSILAAN

8

C3

II

8

LQ22

AT

2

X80

1786

FLUORVESINIKHAPPE JA VÄÄVELHAPPE SEGU

8

CT1

I

8+6.1

LQ20

AT

1

886

1787

JOODVESINIKHAPE

8

C1

II

8

LQ22

AT

2

80

1787

JOODVESINIKHAPE

8

C1

III

8

LQ19

AT

3

80

1788

BROOMVESINIKHAPE

8

C1

II

8

LQ22

AT

2

80

1788

BROOMVESINIKHAPE

8

C1

III

8

LQ19

AT

3

80

1789

KLOORVESINIKHAPE

8

C1

II

8

LQ22

AT

2

80

1789

KLOORVESINIKHAPE

8

C1

III

8

LQ19

AT

3

80

1790

FLUORVESINIKHAPE, milles on üle 60%, kuid mitte üle 85% fluorvesinikhapet

8

CT1

I

8+6.1

LQ20

AT

1

886

1790

FLUORVESINIKHAPE, milles on üle 85% fluorvesinikhapet

8

CT1

I

8+6.1

LQ0

AT

1

886

1790

FLUORVESINIKHAPE, milles on kuni 60% fluorvesinikhapet

8

CT1

II

8+6.1

LQ22

AT

2

86

1791

HÜPOKLORITI LAHUS

8

C9

II

8

LQ22

AT

2

80

1791

HÜPOKLORITI LAHUS

8

C9

III

8

LQ19

AT

3

80

1792

MONOKLOORJODIID

8

C1

II

8

LQ22

AT

2

80

1793

ISOPROPÜÜLHAPPE-FOSFAAT

8

C3

III

8

LQ19

AT

3

80

1794

PLIISULFAATE, sisaldab üle 3% vaba hapet

8

C2

II

8

LQ23

AT

2

80

1796

NITREERIVA HAPPE SEGU, mis sisaldab kuni 50% lämmastikhapet

8

C1

II

8

LQ22

AT

2

80

1796

NITREERIVA HAPPE SEGU, mis sisaldab üle 50% lämmastikhapet

8

CO1

I

8+5.1

LQ20

AT

1

885

1798

Kuningvesi

8

COT

VEDU KEELATUD

1799

NONÜÜLTRIKLOROSILAAN

8

C3

II

8

LQ22

AT

2

X80

1800

OKTADETSÜÜLTRIKLOROSILAAN

8

C3

II

8

LQ22

AT

2

X80

1801

OKTÜÜLTRIKLOROSILAAN

8

C3

II

8

LQ22

AT

2

X80

1802

PERKLOORHAPE, sisaldab kuni 50 mass% hapet

8

CO1

II

8+5.1

LQ22

AT

2

85

1803

FENOOLSULFOONHAPE, VEDEL

8

C3

II

8

LQ22

AT

2

80

1804

FENÜÜLTRIKLOROSILAAN

8

C3

II

8

LQ22

AT

2

X80

1805

FOSFORHAPE, VEDEL

8

C1

III

8

LQ19

AT

3

80

1805

FOSFORHAPE, TAHKE

8

C2

III

8

LQ24

AT

3

 

1806

FOSFORPENTAKLORIID

8

C2

II

8

LQ23

AT

2

80

1807

FOSFORPENTAOKSIID

8

C2

II

8

LQ23

AT

2

80

1808

FOSFORTRIBROMIID

8

C1

II

8

LQ22

AT

2

X80

1809

FOSFORTRIKLORIID

6.1

TC3

I

6.1+8

LQ0

AT

1

668

1810

FOSFOROKSÜKLORIID

8

C1

II

8

LQ22

AT

2

X80

1811

KAALIUMVESINIKDIFLUORIID

8

CT2

II

8+6.1

LQ23

AT

2

86

1812

KAALIUMFLUORIID

6.1

T5

III

6.1

LQ9

AT

2

60

1813

KAALIUMHÜDROKSIID, TAHKE

8

C6

II

8

LQ23

AT

2

80

1814

KAALIUMHÜDROKSIIDI LAHUS

8

C5

II

8

LQ22

AT

2

80

1814

KAALIUMHÜDROKSIIDI LAHUS

8

C5

III

8

LQ19

AT

3

80

1815

PROPIONÜÜLKLORIID

3

FC

II

3+8

LQ4

FL

2

338

1816

PROPÜÜLTRIKLOROSILAAN

8

CF1

II

8+3

LQ22

FL

2

X83

1817

PÜROSULFURÜÜLKLORIID

8

C1

II

8

LQ22

AT

2

X80

1818

SILIKOONTETRAKLORIID

8

C1

II

8

LQ22

AT

2

X80

1819

NAATRIUMALUMINAADI LAHUS

8

C5

II

8

LQ22

AT

2

80

1819

NAATRIUMALUMINAADI LAHUS

8

C5

III

8

LQ19

AT

3

80

1823

NAATRIUMHÜDROKSIID, TAHKE

8

C6

II

8

LQ23

AT

2

80

1824

NAATRIUMHÜDROKSIIDI LAHUS

8

C5

II

8

LQ22

AT

2

80

1824

NAATRIUMHÜDROKSIIDI LAHUS

8

C5

III

8

LQ19

AT

3

80

1825

NAATRIUMMONOKSIID

8

C6

II

8

LQ23

AT

2

80

1826

NITREERIVA HAPPE SEGU, KASUTATUD, sisaldab kuni 50% lämmastikhapet

8

C1

II

8

LQ22

AT

2

80

1826

NITREERIVA HAPPE SEGU, KASUTATUD, sisaldab üle 50% lämmastikhapet

8

CO1

I

8+5.1

LQ20

AT

1

885

1827

TINAKLORIID, VEEVABA

8

C1

II

8

LQ22

AT

2

X80

1828

VÄÄVELKLORIIDID

8

C1

I

8

LQ20

AT

1

X88

1829

VÄÄVELTRIOKSIID, STABILISEERITUD

8

C1

I

8

LQ20

AT

1

X88

1830

VÄÄVELHAPE, milles on üle 51% hapet

8

C1

II

8

LQ22

AT

2

80

1831

VÄÄVELHAPE, SUITSEV

8

CT1

I

8+6.1

LQ20

AT

1

X886

1832

VÄÄVELHAPE, KASUTATUD

8

C1

II

8

LQ22

AT

2

80

1833

VÄÄVLISHAPE

8

C1

II

8

LQ22

AT

2

80

1834

SULFURÜÜLKLORIID

8

C1

I

8

LQ20

AT

1

X88

1835

TETRAMETÜÜLAMMONIUMHÜDROKSIID

8

C7

II

8

LQ22

AT

2

80

1836

TIONÜÜLKLORIID

8

C1

I

8

LQ20

AT

1

X88

1837

TIOFOSFORÜÜLKLORIID

8

C1

II

8

LQ22

AT

2

X80

1838

TITAANTETRAKLORIID

8

C1

II

8

LQ22

AT

2

X80

1839

TRIKLOROÄÄDIKHAPE

8

C4

II

8

LQ23

AT

2

80

1840

TSINKKLORIIDI LAHUS

8

C1

III

8

LQ19

AT

3

80

1841

ATSETAALDEHÜÜDAMMONIAAK

9

M11

III

9

LQ27

AT

3

90

1843

AMMONIUMDINITRO-o-KRESOLAAT

6.1

T2

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1845

Süsinikdioksiid, tahke (kuiv jää)

9

M11

ADR EI KEHTI

1846

SÜSINIKTETRAKLORIID

6.1

T1

II

6.1

LQ17

AT

2

60

1847

KAALIUMSULFIID, HÜDRATEERITUD, sisaldab vähemalt 30% kristallvett

8

C6

II

8

LQ23

AT

2

80

1848

PROPIOONHAPE

8

C3

III

8

LQ19

AT

3

80

1849

NAATRIUMSULFIID, HÜDRATEERITUD, sisaldab vähemalt 30% vett

8

C6

II

8

LQ23

AT

2

80

1851

RAVIM, VEDEL, MÜRGINE, N.O.S.

6.1

T1

II

6.1

LQ17

AT

2

60

1851

RAVIM, VEDEL, MÜRGINE, N.O.S.

6.1

T1

III

6.1

LQ19

AT

2

60

1854

BAARIUMI SULAMID, ISESÜTTIVAD

4.2

S4

I

4.2

LQ0

 

0

 

1855

KALTSIUM, ISESÜTTIV või KALTSIUMI SULAMID, ISESÜTTIVAD

4.2

S4

I

4.2

LQ0

 

0

 

1856

Kaltsud, õlised

4.2

S2

ADR EI KEHTI

1857

Tekstiilijäätmed, märjad

4.2

S2

ADR EI KEHTI

1858

HEKSAFLUOROPROPÜ-LEEN (KÜLMUTUSGAAS R 1216)

2

2A

 

2.2

LQ1

AT

3

20

1859

SILIKOONTETRAFLUORIID

2

2TC

 

2.3+8

LQ0

AT

1

268

1860

VINÜÜLFLUORIID, STABILISEERITUD

2

2F

 

2.1

LQ0

FL

2

239

1862

ETÜÜLKROTONAAT

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1863

LENNUKI TURBIINMOOTORI KÜTUS (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 175 kPa)

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

33

1863

LENNUKI TURBIINMOOTORI KÜTUS (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa)

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

33

1863

LENNUKI TURBIINMOOTORI KÜTUS (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa)

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1863

LENNUKI TURBIINMOOTORI KÜTUS (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa)

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1863

LENNUKI TURBIINMOOTORI KÜTUS

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1865

n-PROPÜÜLNITRAAT

3

F1

II

3

LQ4

 

2

 

1866

VAIGU LAHUS, kergestisüttiv (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 175 kPa)

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

33

1866

VAIGU LAHUS, kergestisüttiv (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa)

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

33

1866

VAIGU LAHUS, kergestisüttiv (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa)

3

F1

II

3

LQ6

FL

2

33

1866

VAIGU LAHUS, kergestisüttiv (aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte üle 110 kPa)

3

F1

II

3

LQ6

FL

2

33

1866

VAIGU LAHUS, kergestisüttiv (mitteviskoosne)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1866

VAIGU LAHUS, kergestisüttiv (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastavalt ADR ajajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 175 kPa)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1866

VAIGU LAHUS, kergestisüttiv (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastavalt ADR ajajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1866

VAIGU LAHUS, kergestisüttiv (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastavalt ADR ajajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1868

DEKABORAAN

4.1

FT2

II

4.1

+6.1

LQ0

AT

2

46

1869

MAGNEESIUM või MAGNEESIUMI SULAMID, milles on üle 50% magneesiumi tompudena, laastudena või ribadena

4.1

F3

III

4.1

LQ9

AT

3

40

1870

KAALIUMBOROHÜDRIID

4.3

W2

I

4.3

LQ0

 

1

 

1871

TITAANHÜDRIID

4.1

F3

II

4.1

LQ8

AT

2

40

1872

PLIIDIOKSIID

5.1

OT2

III

5.1

+6.1

LQ12

AT

3

56

1873

PERKLOORHAPE, sisaldab üle 50%, kuid mitte üle 72 mass% hapet

5.1

OC1

I

5.1

+8

LQ0

AT

1

558

1884

BAARIUMOKSIID

6.1

T5

III

6.1

LQ9

AT

2

60

1885

BENSIDIIN

6.1

T2

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1886

BENSÜLIDEENKLORIID

6.1

T1

II

6.1

LQ17

AT

2

60

1887

BROMOKLOROMETAAN

6.1

T1

III

6.1

LQ19

AT

2

60

1888

KLOROFORM

6.1

T1

III

6.1

LQ19

AT

2

60

1889

TSÜAANBROMIID

6.1

TC2

I

6.1+8

LQ0

AT

1

668

1891

ETÜÜLBROMIID

6.1

T1

II

6.1

LQ17

AT

2

60

1892

ETÜÜLDIKLOROARSIIN

6.1

T3

I

6.1

LQ0

AT

1

66

1894

FENÜÜLELAVHÕBEHÜDROKSIID

6.1

T3

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1895

FENÜÜLELAVHÕBENITRAAT

6.1

T3

II

6.1

LQ18

AT

2

60

1897

TETRAKLOROETÜLEEN

6.1

T1

III

6.1

LQ19

AT

2

60

1898

ATSETÜÜLJODIID

8

C3

II

8

LQ22

AT

2

80

1902

DIISOOKTÜÜLHAPPE FOSFAAT

8

C3

III

8

LQ19

AT

3

80

1903

DESINFEKTSIOONIVAHEND, VEDEL, SÖÖBIV, N.O.S.

8

C9

I

8

LQ20

AT

1

88

1903

DESINFEKTSIOONIVAHEND, VEDEL, SÖÖBIV, N.O.S.

8

C9

II

8

LQ22

AT

2

80

1903

DESINFEKTSIOONIVAHEND, VEDEL, SÖÖBIV, N.O.S.

8

C9

III

8

LQ19

AT

3

80

1905

SELEENHAPE

8

C2

I

8

LQ21

AT

1

88

1906

VÄÄVELHAPPE JÄÄDE

8

C1

II

8

LQ22

AT

2

80

1907

NAATRIUMLUBI, milles on üle 4% naatriumhüdroksiidi

8

C6

III

8

LQ24

AT

3

80

1908

KLORITI LAHUS

8

C9

II

8

LQ22

AT

2

80

1908

KLORITI LAHUS

8

C9

III

8

LQ19

AT

3

80

1910

Kaltsiumoksiid

8

C6

ADR EI KEHTI

1911

DIBORAAN

2

2TF

 

2.3

+2.1

LQ0

 

1

 

1912

METÜÜLKLORIIDI JA METÜLEENKLORIIDI SEGU

2

2F

 

2.1

LQ0

FL

2

23

1913

NEOON, JAHUTATUD VEDELIK

2

3A

 

2.2

LQ1

AT

3

22

1914

BUTÜÜLPROPIONAADID

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1915

TSÜKLOHEKSANOON

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1916

2,2'-DIKLORODIETÜÜLEETER

6.1

TF1

II

6.1+3

LQ17

FL

2

63

1917

ETÜÜLAKRÜLAAT, STABILISEERITUD

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

339

1918

ISOPROPÜÜLBENSEEN

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1919

METÜÜLAKRÜLAAT, STABILISEERITUD

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

339

1920

NONAANID

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1921

PROPÜÜLNIMIIN, STABILISEERITUD

3

FT1

I

3+6.1

LQ0

FL

0

336

1922

PÜRROLIDIIN

3

FC

II

3+8

LQ4

FL

2

338

1923

KALTSIUMDITIONIIT (KALTSIUMHÜDROSULFIIT)

4.2

S4

II

4.2

LQ0

AT

2

40

1928

METÜÜLMAGNEESIUMBROMIID ETÜÜLEETRIS

4.3

WF1

I

4.3+3

LQ0

FL

0

X323

ÜRO
nr

Aine nimetus ja kirjeldus

Klass

Aine liigi
kood

Pakendi-
grupp

Ohu-
märgise
nr

Piir-
kogus

Sõiduk
paagi
veoks

Veo
kate-
gooria

Ohu
tunnus-
number

1929

KAALIUMDITIONIIT (KAALIUMHÜDROSULFIIT)

4.2

S4

II

4.2

LQ0

AT

2

40

1931

TSINKDITIONIIT (TSINKHÜDROSULFIIT)

9

M11

III

9

LQ27

AT

3

90

1932

TSIRKOONIUMI JÄÄTMED

4.2

S4

III

4.2

LQ0

AT

3

40

1935

TSÜANIIDI LAHUS, N.O.S.

6.1

T4

I

6.1

LQ0

AT

1

66

1935

TSÜANIIDI LAHUS, N.O.S.

6.1

T4

II

6.1

LQ17

AT

2

60

1935

TSÜANIIDI LAHUS, N.O.S.

6.1

T4

III

6.1

LQ19

AT

2

60

1938

BROMOÄÄDIKHAPE

8

C3

II

8

LQ22

AT

2

80

1939

FOSFOROOKSÜBROMIID

8

C2

II

8

LQ23

AT

2

80

1940

TIOGLÜKOOLHAPE

8

C3

II

8

LQ22

AT

2

80

1941

DIBROMODIFLUOROMETAAN

9

M11

III

9

LQ28

AT

3

90

1942

AMMOONIUMNITRAAT, sisaldab kokku mitte üle 0,2% põlevaid materjale, kaasa arvatud igasugused süsiniku alusel arvutatud orgaanilised ained ja välja arvatud igasugused muud lisatud ained

5.1

O2

III

5.1

LQ12

AT

3

50

1944

TULETIKUD, OHUTUD (vihikuna, kaartidena või kraabitavates topsides)

4.1

F1

III

4.1

LQ9

 

4

 

1945

VAHATULETIKUD

4.1

F1

III

4.1

LQ9

 

4

 

1950

AEROSOOLID, lämmatavad

2

5A

 -

2.2

LQ2

 -

3

 -

1950

AEROSOOLID, sööbivad

2

5C

 -

2.2+8

LQ2

 -

1

 -

1950

AEROSOOLID, sööbivad, oksüdeerivad

2

5CO

 -

2.2+5.1+8

LQ2

 -

1

 -

1950

AEROSOOLID, kergestisüttivad

2

5F

 -

2.1

LQ2

 -

2

 -

1950

AEROSOOLID, kergestisüttivad, sööbivad

2

5FC

 -

2.1+8

LQ2

 -

1

 -

1950

AEROSOOLID, oksüdeerivad

2

5O

 -

2.2+5.1

LQ2

 

3

 

1950

AEROSOOLID, mürgised

2

5T

 -

2.2+6.1

LQ1

 -

1

 -

1950

AEROSOOLID, mürgised, sööbivad

2

5TC

 -

2.2+6.1+8

LQ1

 -

1

 -

1950

AEROSOOLID, mürgised, kergestisüttivad

2

5TF

 -

2.1+6.1

LQ1

 -

1

 -

1950

AEROSOOLID, mürgised, kergestisüttivad, sööbivad

2

5TFC

-

2.1+6.1+8

LQ1

-

1

-

1950

AEROSOOLID, mürgised, oksüdeerivad

2

5TO

-

2.2+5.1+6.1

LQ1

-

1

-

1950

AEROSOOLID, mürgised, oksüdeerivad, sööbivad

2

5TOC

-

2.2+5.1+6.1+8

LQ1

-

1

-

1951

ARGOON, JAHUTAMISEGA VEELDATUD

2

3A

 

2.2

LQ1

AT

3

22

1952

ETÜLEENOKSIIDI JA SÜSINIKDIOKSIIDI SEGU, milles ei ole üle 9% etüleenoksiidi

2

2A

 

2.2

LQ1

AT

3

20

1953

KOKKU SURUTUD GAAS, MÜRGINE, kergestisüttiv, N.O.S.

2

1TF

 

2.3

+2.1

LQ0

FL

1

263

1954

KOKKU SURUTUD GAAS, kergestisüttiv, N.O.S.

2

1F

 

2.1

LQ0

FL

2

23

1955

KOKKU SURUTUD GAAS, MÜRGINE, N.O.S.

2

1T

 

2.3

LQ0

AT

1

26

1956

KOKKU SURUTUD GAAS, N.O.S.

2

1A

 

2.2

LQ1

AT

3

20

1957

DEUTEERIUM, KOKKU SURUTUD

2

1F

 

2.1

LQ0

FL

2

23

1958

1,2-DIKLORO-1,1,2,2-TETRAFLUOROETAAN (KÜLMUTUSGAAS R 114)

2

2A

 

2.2

LQ1

AT

3

20

1959

1,1-DIFLUOROETÜLEEN (KÜLMUTUSGAAS R 1132a)

2

2F

 

2.1

LQ0

FL

2

239

1961

ETAAN, JAHUTAMISEGA VEELDATUD

2

3F

 

2.1

LQ0

FL

2

223

1962

ETÜLEEN

2

2F

 

2.1

LQ0

FL

2

23

1963

HEELIUM, JAHUTAMISEGA VEELDATUD

2

3A

 

2.2

LQ1

AT

3

22

1964

GAASILISTE SÜSIVESINIKE SEGU, KOKKU SURUTUD, N.O.S.

2

1F

 

2.1

LQ0

FL

2

23

1965

GAASILISTE SÜSIVESINIKE SEGU, VEELDATUD, N.O.S., segud nagu A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B või C

2

2F

 

2.1

LQ0

FL

2

23

1966

VESINIK, JAHUTATUD VEDELIK

2

3F

 

2.1

LQ0

FL

2

223

1967

INSEKTITSIIDGAAS, MÜRGINE, N.O.S.

2

2T

 

2.3

LQ0

AT

1

26

1968

INSEKTITSIIDGAAS, N.O.S.

2

2A

 

2.2

LQ1

AT

3

20

1969

ISOBUTAAN

2

2F

 

2.1

LQ0

FL

2

23

1970

KRÜPTOON, JAHUTAMISEGA VEELDATUD

2

3A

 

2.2

LQ1

AT

3

22

1971

METAAN, KOKKU SURUTUD või LOODUSLIK GAAS, KOKKU SURUTUD, kõrge metaani- sisaldusega

2

1F

 

2.1

LQ0

FL

2

23

1972

METAAN, JAHUTAMISEGA VEELDATUD või LOODUSLIK GAAS, JAHUTAMISEGA VEELDATUD, kõrge metaanisisaldusega

2

3F

 

2.1

LQ0

FL

2

223

1973

KLORODIFLUOROMETAANI JA KLOROPENTAFLUOROETAANI SEGU kindla keemispunktiga, umbes 49% klorodifluorometaani sisaldusega (KÜLMUTUSGAAS R 502)

2

2A

 

2.2

LQ1

AT

3

20

1974

KLORODIFLUOROBROMOMETAAN (KÜLMUTUSGAAS R 12B1)

2

2A

 

2.2

LQ1

AT

3

20

1975

LÄMMASTIKOKSIIDI JA DILÄMMASTIKTETRAOKSIIDI SEGU (LÄMMASTIKOKSIIDI JA LÄMMASTIKDIOKSIIDI SEGU)

2

2TOC

 

2.3

+5.1

+8

LQ0

 

1

 

1976

OKTAFLUOROTSÜKLOBUTAAN (KÜLMUTUSGAAS RC 318)

2

2A

 

2.2

LQ1

AT

3

20

1977

LÄMMASTIK, JAHUTAMISEGA VEELDATUD

2

3A

 

2.2

LQ1

AT

3

22

1978

PROPAAN

2

2F

 

2.1

LQ0

FL

2

23

1979

VÄÄRISGAASIDE SEGU, KOKKU SURUTUD

2

1A

 

2.2

LQ1

AT

3

20

1980

VÄÄRISGAASIDE JA HAPNIKU SEGU, KOKKU SURUTUD

2

1A

 

2.2

LQ1

AT

3

20

1981

VÄÄRISGAASIDE JA LÄMMASTIKU SEGU, KOKKU SURUTUD

2

1A

 

2.2

LQ1

AT

3

20

1982

TETRAFLUOROMETAAN (KÜLMUTUSGAAS R 14)

2

2A

 

2.2

LQ1

AT

3

20

1983

1-KLORO-2,2,2-TRIFLUOROETAAN (KÜLMUTUSGAAS R 133a)

2

2A

 

2.2

LQ1

AT

3

20

1984

TRIFLUOROMETAAN (KÜLMUTUSGAAS R 23)

2

2A

 

2.2

LQ1

AT

3

20

1986

ALKOHOLID, kergestis��ttivad, MÜRGISED, N.O.S.

3

FT1

I

3

+6.1

LQ0

FL

1

336

1986

ALKOHOLID, kergestisüttivad, MÜRGISED, N.O.S.

3

FT1

II

3

+6.1

LQ0

FL

2

336

1986

ALKOHOLID, kergestisüttivad, MÜRGISED, N.O.S.

3

FT1

III

3

+6.1

LQ7

FL

3

36

1987

ALKOHOLID, N.O.S. (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa)

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1987

ALKOHOLID, N.O.S. (aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte üle 110 kPa)

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1987

ALKOHOLID, N.O.S.

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1988

ALDEHÜÜDID, kergestisüttivad, MÜRGISED, N.O.S.

3

FT1

I

3

+6.1

LQ0

FL

1

336

1988

ALDEHÜÜDID, kergestisüttivad, MÜRGISED, N.O.S.

3

FT1

II

3

+6.1

LQ0

FL

2

336

1988

ALDEHÜÜDID, kergestisüttivad, MÜRGISED, N.O.S.

3

FT1

III

3

+6.1

LQ7

FL

3

36

1989

ALDEHÜÜDID, N.O.S. (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 175 kPa)

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

33

1989

ALDEHÜÜDID, N.O.S. (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte rohkem kui 175 kPa)

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

33

1989

ALDEHÜÜDID, N.O.S. (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte rohkem kui 175 kPa)

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1989

ALDEHÜÜDID, N.O.S. (aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte üle 110 kPa)

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1989

ALDEHÜÜDID, N.O.S.

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1990

BENSALDEHÜÜD

9

M11

III

9

LQ28

AT

3

90

1991

KLOROPREEN, INHIBEERITUD

3

FT1

I

3

+6.1

LQ0

FL

1

336

1992

kergestisüttivad VEDELIKUD, MÜRGISED, N.O.S.

3

FT1

I

3

+6.1

LQ0

FL

1

336

1992

kergestisüttivad VEDELIKUD, MÜRGISED, N.O.S.

3

FT1

II

3

+6.1

LQ0

FL

2

336

1992

kergestisüttivad VEDELIKUD, MÜRGISED, N.O.S.

3

FT1

III

3

+6.1

LQ7

FL

3

36

1993

KERGESTISÜTTIV VEDELIK, N.O.S.
(aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 175 kPa)

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

33

1993

kergestisüttiv VEDELIK, N.O.S.

(aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa)

3

F1

I

3

LQ3

FL

1

33

1993

kergestisüttiv VEDELIK, N.O.S.

(aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa)

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1993

kergestisüttiv VEDELIK, N.O.S.

(aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte üle 110 kPa)

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

1993

kergestisüttiv VEDELIK, N.O.S.

(mitteviskoosne)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1993

kergestisüttiv VEDELIK, N.O.S.

(mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 175 kPa)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1993

kergestisüttiv VEDELIK, N.O.S.

(mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1993

kergestisüttiv VEDELIK, N.O.S.

(mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastab ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte üle 110 kPa)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1994

RAUDPENTAKARBONÜÜL

6.1

TF1

I

6.1

+3

LQ0

FL

1

663

1999

TÕRVAD, VEDELAD, kaasa arvatud tee asfalt ja õlid, bituumen ja bituumenlahus (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa)

3

F1

II

3

LQ6

FL

2

33

1999

TÕRVAD, VEDELAD, kaasa arvatud tee asfalt ja õlid, bituumen ja bituumenlahus (aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte üle 110 kPa)

3

F1

II

3

LQ6

FL

2

33

1999

TÕRVAD, VEDELAD, kaasa arvatud tee asfalt ja õlid, bituumen ja bituumenlahus

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

1999

TÕRVAD, VEDELAD, kaasa arvatud tee asfalt ja õlid, bituumen ja bituumenlahus (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastav
ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 175 kPa)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1999

TÕRVAD, VEDELAD, kaasa arvatud tee asfalt ja õlid, bituumen ja bituumenlahus (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastav
ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

1999

TÕRVAD, VEDELAD, kaasa arvatud tee asfalt ja õlid, bituumen ja bituumenlahus (mille leekpunkt on alla 23 ºC ja viskoossus vastav
ADR alajaole 2.2.3.1.4) (aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte üle 110 kPa)

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

33

2000

TSELLULOID plokkidena, varrastena, rullidena, lehtedena, torudena jne, välja arvatud jäätmed

4.1

F1

III

4.1

LQ9

 

3

 

2001

KOOBALTNAFTHENAADID, PULBER

4.1

F3

III

4.1

LQ9

AT

3

40

2002

TSELLULOIDI JÄÄTMED

4.2

S2

III

4.2

LQ0

 

3

 

2003

METALLIDE ALKÜÜLID, REAGEERIVAD VEEGA, N.O.S. või METALLIDE ARÜÜLID, REAGEERIVAD VEEGA, N.O.S.

4.2

SW

I

4.2

+4.3

LQ0

AT

0

X333

2004

MAGNEESIUMDIAMIID

4.2

S4

II

4.2

LQ0

AT

2

40

2005

MAGNEESIUMDIFENÜÜL

4.2

SW

I

4.2

+4.3

LQ0

AT

0

X333

2006

PLASTMASS, NITROTSELLULOOSIL PÕHINEV, ISEKUUMENEV, N.O.S.

4.2

S2

III

4.2

LQ0

 

3

 

2008

TSIRKOONIUMI PULBER, KUIV

4.2

S4

I

4.2

LQ0

 

0

 

2008

TSIRKOONIUMI PULBER, KUIV

4.2

S4

II

4.2

LQ0

AT

2

40

2008

TSIRKOONIUMI PULBER, KUIV

4.2

S4

III

4.2

LQ0

AT

3

40

2009

TSIRKOONIUM, KUIV, viimistletud lehed, laastud või keritud traat

4.2

S4

III

4.2

LQ0

 

3

 40

2010

MAGNEESIUMHÜDRIID

4.3

W2

I

4.3

LQ0

 

1

 

2011

MAGNEESIUMFOSFIID

4.3

WT2

I

4.3

+6.1

LQ0

 

1

 

2012

KAALIUMFOSFIID

4.3

WT2

I

4.3

+6.1

LQ0

 

1

 

2013

STRONTSIUMFOSFIID

4.3

WT2

I

4.3

+6.1

LQ0

 

1

 

2014

VESINIKPEROKSIIDI VESILAHUS, milles on vähemalt 20%, kuid mitte ��le 60% vesinikperoksiidi (vajadusel stabiliseeritud)

5.1

OC1

II

5.1

+8

LQ10

AT

2

58

2015

VESINIKPEROKSIIDI VESILAHUS, STABILISEERITUD, milles on üle 60%, kuid mitte üle 70% vesinikperoksiidi

5.1

OC1

I

5.1

+8

LQ0

OX

1

559

2015

VESINIKPEROKSIIDI VESILAHUS, STABILISEERITUD, milles on üle 70% vesinikperoksiidi

5.1

OC1

I

5.1

+8

LQ0

OX

1

559

2016

LASKEMOON, MÜRKAINETEGA, MITTE PLAHVATAV, ilma lõhke- või heitelaenguta ja sütikuta

6.1

T2

II

6.1

LQ0

 

2

 

2017

LASKEMOON, PISARGAASIGA, MITTE PLAHVATAV, ilma lõhke- või heitelaenguta ja sütikuta

6.1

TC2

II

6.1

+8

LQ0

 

2

 

2018

KLOROSILAANID, TAHKED

6.1

T2

II

6.1

LQ18

AT

2

60

2019

KLOROSILAANID, VEDELAD

6.1

T1

II

6.1

LQ17

AT

2

60

2020

KLOROFENOOLID, TAHKED

6.1

T2

III

6.1

LQ9

AT

2

60

2021

KLOROFENOOLID, VEDELAD

6.1

T1

III

6.1

LQ19

AT

2

60

2022

KRESÜÜLHAPE

6.1

TC1

II

6.1

+8

LQ17

AT

2

68

2023

EPIKLOROHÜDRIIN

6.1

TF1

II

6.1

+3

LQ17

FL

2

63

2024

ELAVHÕBEDA ÜHENDID, VEDELAD, N.O.S.

6.1

T4

I

6.1

LQ0

AT

1

66

2024

ELAVHÕBEDA ÜHENDID, VEDELAD, N.O.S.

6.1

T4

II

6.1

LQ17

AT

2

60

2024

ELAVHÕBEDA ÜHENDID, VEDELAD, N.O.S.

6.1

T4

III

6.1

LQ19

AT

2

60

2025

ELAVHÕBEDA ÜHENDID, TAHKED, N.O.S.

6.1

T5

I

6.1

LQ0

AT

1

66

2025

ELAVHÕBEDA ÜHENDID, TAHKED, N.O.S.

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

2025

ELAVHÕBEDA ÜHENDID, TAHKED, N.O.S.

6.1

T5

III

6.1

LQ9

AT

2

60

2026

FENÜÜLELAVHÕBE-ÜHEND, N.O.S.

6.1

T3

I

6.1

LQ0

AT

1

66

2026

FENÜÜLELAVHÕBE-ÜHEND, N.O.S.

6.1

T3

II

6.1

LQ18

AT

2

60

2026

FENÜÜLELAVHÕBE-ÜHEND, N.O.S.

6.1

T3

III

6.1

LQ9

AT

2

60

2027

NAATRIUMARSENIT, TAHKE

6.1

T5

II

6.1

LQ18

AT

2

60

2028

SUITSUPOMMID, MITTEPLAHVATAVAD, sisaldavad sööbivat vedelikku, ilma initseeriva seadmeta

8

C11

II

8

LQ0

 

2

 

2029

HÜDRASIIN, VEEVABA

8

CFT

I

8+3

+6.1

LQ20

 

1

 

2030

HÜDRASIIN, VESILAHUS, milles on üle 37 mass% hüdrasiini

8

CT1

I

8+6.1

LQ20

AT

1

886

2030

HÜDRASIIN, VESILAHUS, milles on üle 37 mass% hüdrasiini

8

CT1

II

8+6.1

LQ22

AT

2

86

2030

HÜDRASIIN, VESILAHUS, milles on üle 37 mass% hüdrasiini

8

CT1

III

8+6.1

LQ19

AT

3

86

2031

LÄMMASTIKHAPE, peale punase, suitseva, milles on üle 70% hapet

8

CO1

I

8

+5.1

LQ20

AT

1

885

2031

LÄMMASTIKHAPE, peale punase, suitseva, milles on mitte üle 70% hapet

8

CO1

II

8

LQ22

AT

2

80

2032

LÄMMASTIKHAPE, PUNANE, SUITSEV

8

COT

I

8

+5.1

+6.1

LQ20

AT

1

856

2033

KAALIUMMONOKSIID

8

C6

II

8

LQ23

AT

2

80

2034

VESINIKU JA METAANI SEGU, KOKKU SURUTUD

2

1F

 

2.1

LQ0

FL

2

23

2035

1,1,1-TRIFLUOROETAAN (KÜLMUTUSGAAS
R 143a)

2

2F

 

2.1

LQ0

FL

2

23

2036

KSENOON

2

2A

 

2.2

LQ1

AT

3

20

2037

MAHUTID, VÄIKESED, SISALDAVAD GAASI (GAASIPADRUNID), ilmalahtipääste-
seadiseta, uuesti mittetäidetavad

2

5A

 

2.2

LQ2

 

3

 

2037

MAHUTID, VÄIKESED, SISALDAVAD GAASI (GAASIPADRUNID), ilma lahtipääste-
seadiseta, uuesti mittetäidetavad

2

5F

 

2.1

LQ2

 

2

 

2037

MAHUTID, VÄIKESED, SISALDAVAD GAASI (GAASIPADRUNID), ilma lahtipääste-
seadiseta, uuesti mittetäidetavad

2

5O

 

2.2

+5.1

LQ2

 

3

 

2037

MAHUTID, VÄIKESED, SISALDAVAD GAASI (GAASIPADRUNID), ilma lahtipääste-
seadiseta, uuesti mittetäidetavad

2

5T

 

2.3

LQ1

 

1

 

2037

MAHUTID, VÄIKESED, SISALDAVAD GAASI (GAASIPADRUNID), ilma lahtipääste-
seadiseta, uuesti mittetäidetavad

2

5TC

 

2.3

+8

LQ1

 

1

 

2037

MAHUTID, VÄIKESED, SISALDAVAD GAASI (GAASIPADRUNID), ilma lahtipääste-
seadiseta, uuesti mittetäidetavad

2

5TF

 

2.3

+2.1

LQ1

 

1

 

2037

MAHUTID, VÄIKESED, SISALDAVAD GAASI (GAASIPADRUNID), ilma lahtipääste-
seadiseta, uuesti mittetäidetavad

2

5TFC

 

2.3

+2.1

+8

LQ1

 

1

 

2037

MAHUTID, VÄIKESED, SISALDAVAD GAASI (GAASIPADRUNID), ilma lahtipääste-
seadiseta, uuesti mittetäidetavad

2

5TO

 

2.3 +5.1

LQ1

 

1

 

2037

MAHUTID, VÄIKESED, SISALDAVAD GAASI (GAASIPADRUNID), ilma lahtipääste-
seadiseta, uuesti mittetäidetavad

2

5TOC

 

2.3

+5.1

+8

LQ1

 

1

 

2038

DINITROTOLUEENID, VEDELAD

6.1

T1

II

6.1

LQ17

AT

2

60

2038

DINITROTOLUEENID, TAHKED

6.1

T2

II

6.1

LQ18

AT

2

60

2044

2,2-DIMETÜÜLPROPAAN

2

2F

 

2.1

LQ0

FL

2

23

2045

ISOBUTÜÜRALDEHÜÜD (ISOBUTÜÜLALDEHÜÜD)

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

2046

KUMEENID

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

2047

DIKLOROPROPEENID

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

2047

DIKLOROPROPEENID

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

2048

DITSÜKLOPENTADIEEN

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

2049

DIETÜÜLBENSEEN

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

2050

DIISOBUTÜLEEN, ISOMEERILISED ÜHENDID

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

2051

2-DIMETÜÜLAMINOETANOOL

8

CF1

II

8+3

LQ22

FL

2

83

2052

DIPENTEEN

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

2053

METÜÜLISOBUTÜÜLKARBINOOL

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

2054

MORFOLIIN

8

CF1

I

8+3

LQ20

FL

1

883

2055

STÜREEN MONOMEER, INHIBEERITUD

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

39

2056

TETRAHÜDROFURAAN

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

2057

TRIPROPÜLEEN

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

2057

TRIPROPÜLEEN

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

2058

PALDERJANALDEHÜÜD

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

2059

NITROTSELLULOOSI LAHUS, kergestisüttiv, milles on mitte üle 12,6 kuivmassi% lämmastikku ja mitte üle 55 % nitrotselluloosi (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 175 kPa)

3

D

I

3

LQ3

FL

1

33

2059

NITROTSELLULOOSI LAHUS, kergestisüttiv, milles on mitte üle 12,6 kuivmassi% lämmastikku ja mitte üle 55 % nitrotselluloosi (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa)

3

D

I

3

LQ3

FL

1

33

2059

NITROTSELLULOOSI LAHUS, kergestisüttiv, milles on mitte üle 12,6 kuivmassi% lämmastikku ja mitte üle 55 % nitrotselluloosi (aururõhk temperatuuril 50 ºC üle 110 kPa, kuid mitte üle 175 kPa)

3

D

II

3

LQ4

FL

2

33

2059

NITROTSELLULOOSI LAHUS, kergestisüttiv, milles on mitte üle 12,6 kuivmassi% lämmastikku ja mitte üle 55 % nitrotselluloosi (aururõhk temperatuuril 50 ºC mitte üle 110 kPa)

3

D

II

3

LQ4

FL

2

33

2059

NITROTSELLULOOSI LAHUS, kergestisüttiv, milles on mitte üle 12,6 kuivmassi% lämmastikku ja mitte üle 55 % nitrotselluloosi

3

D

III

3

LQ7

FL

3

30

2067

AMMOONIUMNITRAADIL PÕHINEV VÄETIS

5.1

O2

III

5.1

LQ12

AT

3

50

2071

Ammooniumnitraatväetised

9

M11

ADR EI KEHTI

2073

AMMONIAAGI LAHUS, suhteline tihedus 15 ºC juures vees vähem kui 0,880, milles on üle 35%, kuid mitte üle 40% ammoniaaki; milles on üle 40%, kuid mitte üle 50% ammoniaaki

2

4A

 

2.2

LQ1

AT

3

20

2074

AKRÜÜLAMIID

6.1

T2

III

6.1

LQ9

AT

2

60

2075

KLORAAL, VEEVABA, STABILISEERITUD

6.1

T1

II

6.1

LQ17

AT

2

69

2076

KRESOOLID, VEDELAD

6.1

TC1

II

6.1
+8

LQ17

AT

2

68

2076

KRESOOLID, TAHKED

6.1

TC2

II

6.1
+8

LQ18

AT

2

68

2077

alfa-NAFTÜÜLAMIIN

6.1

T2

III

6.1

LQ9

AT

2

60

2078

TOLUEENDIISOTSÜANAAT

6.1

T1

II

6.1

LQ17

AT

2

60

2079

DIETÜÜLEENTRIAMIIN

8

C7

II

8

LQ22

AT

2

80

2186

Vesinikkloriid, jahutatud vedelik

2

3TC

VEDU KEELATUD

2187

SÜSINIKDIOKSIID, JAHUTAMISEGA VEELDATUD

2

3A

 

2.2

LQ1

AT

3

22

2188

ARSIIN (ARSEENVESINIK)

2

2TF

 

2.3
+2.1

LQ0

 

1

 

2189

DIKLOROSILAAN

2

2TFC

 

2.3
+2.1
+8

LQ0

FL

1

263

2190

OKSÜDIFLUORIID, KOKKU SURUTUD

2

1TOC

 

2.3
+5.1
+8

LQ0

 

1

 

2191

SULFURÜÜLFLUORIID

2

2T

 

2.3

LQ0

AT

1

26

2192

GERMAANIUM

2

2TF

 

2.3
+2.1

LQ0

 

1

 

2193

HEKSAFLUOROETAAN (KÜLMUTUSGAAS R 116)

2

2A

 

2.2

LQ1

AT

3

20

2194

SELEENHEKSAFLUORIID

2

2TC

 

2.3
+8

LQ0

 

1

 

2195

TELLUURHEKSAFLUORIID

2

2TC

 

2.3
+8

LQ0

 

1

 

2196

VOLFRAMHEKSAFLUORIID

2

2TC

 

2.3
+8

LQ0

 

1

 

2197

VESINIKJODIID, VEEVABA

2

2TC

 

2.3
+8

LQ0

AT

1

268

2198

FOSFORPENTAFLUORIID

2

2TC

 

2.3
+8

LQ0

 

1

 

2199

FOSFORVESINIK

2

2TF

 

2.3
+2.1

LQ0

 

1

 

2200

PROPADIEEN, INHIBEERITUD

2

2F

 

2.1

LQ0

FL

2

239

2201

LÄMMASTIKOKSIID, JAHUTAMISEGA VEELDATUD

2

3O

 

2.2
+5.1

LQ0

AT

3

225

2202

VESINIKSELENIID, VEEVABA

2

2TF

 

2.3
+2.1

LQ0

 

1

 

2203

SILAAN

2

2F

 

2.1

LQ0

FL

2

23

2204

KARBONÜÜLSULFIID

2

2TF

 

2.3
+2.1

LQ0

FL

1

263

2205

ADIPONITRIIL

6.1

T1

III

6.1

LQ19

AT

2

60

2206

ISOTSÜANAADID, MÜRGISED, N.O.S. või ISOTSÜANAADI LAHUS, MÜRGINE, N.O.S.

6.1

T1

II

6.1

LQ17

AT

2

60

2206

ISOTSÜANAADID, MÜRGISED, N.O.S. või ISOTSÜANAADI LAHUS, MÜRGINE, N.O.S.

6.1

T1

III

6.1

LQ19

AT

2

60

2208

KALTSIUMHÜPOKLORITI SEGU, KUIV, sisaldab üle 10%, kuid mitte üle 39% kättesaadavat kloori

5.1

O2

III

5.1

LQ12

AT

3

50

2209

FORMALDEHÜÜDI LAHUS, sisaldab vähemalt 25% formaldehüüdi

8

C9

III

8

LQ19

AT

3

80

2210

MANEEB või MANEEBI PREPARAAT, sisaldab mitte alla 60% maneebi

4.2

SW

III

4.2
+4.3

LQ0

AT

3

40

2211

POLÜMEERKUULID, PAISUVAD, eraldavad kergestisüttivat auru

9

M3

III

puudub

LQ27

AT

3

90

2212

SININE ASBEST (kroküdoliit) või PRUUN ASBEST (amosiit, müsoriit)

9

M1

II

9

LQ25

AT

2

90

2213

PARAFORMALDEHÜÜD

4.1

F1

III

4.1

LQ9

AT

3

40

2214

FTAALHAPPEANHÜDRIID, sisaldab üle 0,05% maleiinhappeanhüdriidi

8

C4

III

8

LQ24

AT

3

80

2215

MALEIINHAPPEANHÜDRIID, SULAS OLEKUS

8

C3

III

8

LQ0

AT

0

80

2215

MALEIINHAPPEANHÜDRIID

8

C4

III

8

LQ24

AT

3

80

2216

Kalasööt (kalajäätmed), stabiliseeritud

9

M11

ADR EI KEHTI

2217

ÕLIKOOK, sisaldab mitte üle 1,5% õli ja mitte üle 11% niiskust

4.2

S2

III

4.2

LQ0

AT

3

40

2218

AKRÜÜLHAPE, STABILISEERITUD

8

CF1

II

8+3

LQ22

FL

2

839

2219

ALLÜÜLGLÜTSIDÜÜLEETER

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

2222

ANISOOL

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

2224

BENSONITRIIL

6.1

T1

II

6.1

LQ17

AT

2

60

2225

BENSEENSULFONÜÜLKLORIID

8

C3

III

8

LQ19

AT

3

80

2226

BENSOTRIKLORIID

8

C9

II

8

LQ22

AT

2

80

2227

n-BUTÜÜLMETAKRÜLAAT, STABILISEERITUD

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

39

2232

2-KLOROETANAAL

6.1

T1

I

6.1

LQ0

AT

1

66

2233

KLOROANISIDIINID

6.1

T2

III

6.1

LQ9

AT

2

60

2234

KLOROBENSOTRIFLUORIIDID

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

2235

KLOROBENSÜÜLKLORIIDID

6.1

T2

III

6.1

LQ9

AT

2

60

2236

3-KLORO-4-METÜÜLFENÜÜLISOTSÜANAAT

6.1

T2

II

6.1

LQ18

AT

2

60

2237

KLORONITROANILIINID

6.1

T2

III

6.1

LQ9

AT

2

60

2238

KLOROTOLUEENID

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

2239

KLOROTOLUIDIINID, vedelad

6.1

T1

III

6.1

LQ19

AT

2

60

2239

KLOROTOLUIDIINID, tahked

6.1

T2

III

6.1

LQ9

AT

2

60

2240

KROOMVÄÄVELHAPE

8

C1

I

8

LQ20

AT

1

88

2241

TSÜKLOHEPTAAN

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

2242

TSÜKLOHEPTEEN

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

2243

TSÜKLOHEKSÜÜLATSETAAT

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

2244

TSÜKLOPENTANOOL

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

2245

TSÜKLOPENTANOON

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

2246

TSÜKLOPENTEEN

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

2247

n-DEKAAN

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

2248

DI-n-BUTÜÜLAMIIN

8

CF1

II

8+3

LQ22

FL

2

83

2249

Diklorodimetüüleeter, sümmeetriline

6.1

T1

VEDU KEELATUD

2250

DIKLOROFENÜÜLISOTSÜANAADID

6.1

T2

II

6.1

LQ17

AT

2

60

2251

BITSÜKLO[2.2.1]HEPTA-2,5-DIEEN, INHIBEERITUD (2,5-NORBORNADIEEN, INHIBEERITUD)

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

339

2252

1,2-DIMETOKSÜETAAN

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

2253

N,N-DIMETÜÜLANILIIN

6.1

T1

II

6.1

LQ17

AT

2

60

2254

TORMITULETIKUD

4.1

F1

III

4.1

LQ9

 

4

 

2256

TSÜKLOHEKSEEN

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

2257

KAALIUM

4.3

W2

I

4.3

LQ0

AT

1

X423

2258

1,2-PROPÜLEENDIAMIIN

8

CF1

II

8+3

LQ22

FL

2

83

2259

TRIETÜLEENTETRAMIIN

8

C7

II

8

LQ22

AT

2

80

2260

TRIPROPÜÜLAMIIN

3

FC

III

3+8

LQ7

FL

3

38

2261

KSÜLENOOLID, vedelad

6.1

T1

II

6.1

LQ17

AT

2

60

2261

KSÜLENOOLID, tahked

6.1

T2

II

6.1

LQ18

AT

2

60

2262

DIMETÜÜLKARBAMOÜÜLKLORIID

8

C3

II

8

LQ22

AT

2

80

2263

DIMETÜÜLTSÜKLHEKSAANID

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

2264

N, N-DIMETÜÜL-TSÜKLOHEKSÜÜLAMIIN

8

CF1

II

8+3

LQ22

FL

2

83

2265

N,N-DIMETÜÜLFORMAMIID

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

2266

DIMETÜÜL-N-PROPÜÜLAMIIN

3

FC

II

3+8

LQ4

FL

2

338

2267

DIMETÜÜLTIOFOSFORÜÜLKLORIID

6.1

TC1

II

6.1
+8

LQ17

AT

2

68

2269

3,3'-IMINODIPROPÜÜLAMIIN

8

C7

III

8

LQ19

AT

3

80

2270

ETÜÜLAMIIN, VESILAHUS, sisaldab mitte alla 50%, kuid mitte üle 70% etüülamiini

3

FC

II

3+8

LQ4

FL

2

338

2271

ETÜÜLAMÜÜLKETOONID

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

2272

N-ETÜÜLANILIIN

6.1

T1

III

6.1

LQ19

AT

2

60

2273

2-ETÜÜLANILIIN

6.1

T1

III

6.1

LQ19

AT

2

60

2274

N-ETÜÜL-N-BENSÜÜLANILIIN

6.1

T1

III

6.1

LQ19

AT

2

60

2275

2-ET��ÜLBUTANOOL

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

2276

2-ETÜÜLHEKSÜÜLAMIIN

3

FC

III

3+8

LQ7

FL

3

38

2277

ETÜÜLMETAAKRÜLAAT, STABILISEERITUD

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

339

2278

n-HEPTEEN

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

2279

HEKSAKLOROBUTADIEEN

6.1

T1

III

6.1

LQ19

AT

2

60

2280

HEKSAMETÜLEENDIAMIIN, TAHKE

8

C8

III

8

LQ24

AT

3

80

2281

HEKSAMETÜLEENDIISOTSÜANAAT

6.1

T1

II

6.1

LQ17

AT

2

60

2282

HEKSANOOLID

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

2283

ISOBUTÜÜLMETAAKRÜLAAT, STABILISEERITUD

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

39

2284

ISOBUT��ÜRNITRIIL

3

FT1

II

3
+6.1

LQ0

FL

2

336

2285

ISOTSÜANAATBENSOTRIFLUORIIDID

6.1

TF1

II

6.1
+3

LQ17

FL

2

63

2286

PENTAMETÜÜLHEPTAAN

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

2287

ISOHEPTEEN

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

2288

ISOHEKSEEN

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

2289

ISOFORONIDIAMIIN

8

C7

III

8

LQ19

AT

3

80

2290

ISOFORONIDIISOTSÜANAAT

6.1

T1

III

6.1

LQ19

AT

2

60

2291

PLIIÜHEND, LAHUSTUV, N.O.S.

6.1

T5

III

6.1

LQ9

AT

2

60

2293

4-METOKSÜ-4-METÜÜLPENTAAN-2-OON

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

2294

N-METÜÜLANILIIN

6.1

T1

III

6.1

LQ19

AT

2

60

2295

METÜÜLKLOROATSETAAT

6.1

TF1

I

6.1+3

LQ0

FL

1

663

2296

METÜÜLTSÜKLOHEKSAAN

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

2297

METÜÜLTSÜKLOHEKSANOONID

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

2298

METÜÜLTSÜKLOPENTAAN

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

2299

METÜÜLDIKLOROATSETAAT

6.1

T1

III

6.1

LQ19

AT

2

60

2300

2-METÜÜL-5-ETÜÜLPÜRIDIIN

6.1

T1

III

6.1

LQ19

AT

2

60

2301

2-METÜÜLFURAAN

3

F1

II

3

LQ4

FL

2

33

2302

5-METÜÜLHEKSAAN-2-OON

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

2303

ISOPROPENÜÜLBENSEEN

3

F1

III

3

LQ7

FL

3

30

2304

NAFTALIIN, SULAS OLEKUS

4.1

F2

III

4.1

LQ0

AT

0

44

2305

NITROBENSEENSULFOONHAPE