Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ning Belgia prantsuskeelse kogukonna ja Vallooni piirkonna koostöökokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.08.2003
Avaldamismärge:RT II 2003, 24, 113

Eesti Vabariigi valitsuse ning Belgia prantsuskeelse kogukonna ja Vallooni piirkonna koostöökokkulepe

(õ) 26.01.10 15:55

«Eesti Vabariigi valitsuse ning Belgia prantsuskeelse kogukonna ja Vallooni piirkonna koostöökokkuleppe» eelnõu heakskiitmine

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

Koostatud 14. detsembril 2001. a Brüsselis, jõustunud 7. augustil 2003. a


Eesti Vabariigi valitsus ning Belgia prantsuskeelne kogukond ja Vallooni piirkond,

edaspidi «lepingupooled»,

tuginedes oma rahvaste sõprus- ja koostöösidemetele, vastastikusele usaldusele ning vabaduse, demokraatia, õigluse ja solidaarsuse üldistele väärtustele;

soovides lepingupoolte rahvaid ühendavaid sidemeid veelgi tugevdada;

võttes arvesse sotsiaalse progressi ja säästva arengu väärtusi;

pidades oluliseks üldist kahepoolset koostööd ja ühistegevuse arendamist mitmepoolse koostöö raames;

võttes arvesse Belgia uut põhiseaduslikku korda, mille kohaselt kogukonnad ja piirkonnad võivad sõlmida oma ainupädevusse kuuluvates valdkondades rahvusvahelisi lepinguid;

on otsustanud sõlmida koostöökokkuleppe ning on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1

Lepingupooled otsustavad edendada oma partnerlus- ja koostöösuhteid.

Lepingupooled arendavad oma sõprussuhteid võrdõiguslikkuse alusel, tunnustades poliitilist suveräänsust ja iseseisvust ning vabaduse, demokraatia, seaduse ülimuslikkuse ja inimõiguste austamise põhimõtteid.

Artikkel 2

Lepingupooled aitavad igati kaasa Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni autoriteedi, rolli ja tõhususe tugevdamisele ning Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja täielikule järgimisele.

Lepingupooled kinnitavad, et pooldavad reservatsioonideta Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirjas sätestatud põhimõtteid tüliküsimuste rahumeelsete vahenditega lahendamise kohta.

Lepingupooled teevad aktiivset koostööd, et tõhusamalt tagada inimõigusi sotsiaal- ja keskkonnaküsimustes.

Artikkel 3

Tuginedes oma valitsusasutuste pädevusele ja minemata vastuollu oma rahvusvaheliste ja riigiüleste kohustuste täitmisega, arendavad lepingupooled omavahelist üldist ja konkreetset koostööd, mis on suunatud eelkõige inimressursside väärtustamisele, säästvale arengule ning ametiasutuste, institutsioonide, assotsiatsioonide ja majandusüksuste vahelisele partnerlusele.

Belgia prantsuskeelse kogukonna ja Vallooni piirkonna pädevusse kuuluvad tegevusvaldkonnad on loetletud lepingu lisas.

Artikkel 4

Lepingupooled teevad eelkõige järgmist koostööd:
– pidev teabevahetus;
– kogemuste- ja isikutevahetus;
– vastastikune koolitus-, uurimis-, eriala- või suveõppestipendiumide andmine, arvestades Euroopa Liidus kehtivat võrdse kohtlemise põhimõtet;
– sektorilepete sõlmimine eespool nimetatud valdkondades;
– otsekoostöö mitmesuguste üksuste vahel (kaubanduskojad, ülikoolid, ettevõtted, assotsiatsioonid jne);
– ühisprojektide väljatöötamine ja rakendamine;
– oskusteabevahetus;
– ekspertidele ja projektides osalejatele kohtumiste, seminaride ja õpikodade korraldamine;
– uurimistöö ja ekspertrühmade töö korraldamine;
– detsentraliseeritud koostöö toetamine;
– toodete ja teenuste vastastikune arendamine;
– ettevõtetevaheliste partnerlussuhete arendamine ja ühisettevõtete loomine.

Artikkel 5

Lepingupooled tagavad vajaliku ühistegevuse kahepoolsetes koostööprojektides, mida viiakse ellu käesoleva kokkuleppe ja eelkõige Euroopa Liidu arendatavate mitmepoolsete või riigiüleste programmide raames, ning samuti prantsuse keelt kõnelevate riikide riigipeade ja valitsusjuhtide tippkohtumistel vastu võetud otsuste kohaselt.

Lepingupooled kasutavad kõiki võimalusi, mida programmides osalevad institutsioonid pakuvad ühistes arenguprogrammides osalemiseks, ning käsitavad sellisel juhul teineteist eelispartneritena.

Artikkel 6

Lepingupooled tõhustavad nii poliitilisi kui ka tehniliste ekspertide kahepoolseid kohtumisi. Lisaks kahepoolsetele kohtumistele toimuvad ka mitmepoolsed kohtumised, pidades silmas liitumist Euroopa Liiduga. Kohtumistel väljendatakse ühishuvisid. Lepingupooled soodustavad oma välissuhete eest vastutavate ametiasutuste regulaarseid nõupidamisi aktuaalsetel teemadel.

Artikkel 7

Lepingupooled toetavad ettevõtete ja teiste juriidiliste isikute vahelisi otsekontakte ning nende tegevust, investeerimist ja soodustavad majandusteabe vahetamist.

Artikkel 8

Lepingupooled aitavad ühiste ettevõtmistega kaasa oma sotsiaal-, majandus- ja kultuurivaldkondade esindajate ühinemisele rahvusvahelisse partnerlusse, mis on võimaluse korral seotud mitmepoolsete või riigiüleste institutsioonidega. Nad otsivad selliste ühenduste soodustamiseks sobivaid meetmeid.

Artikkel 9

Lepingupooled soodustavad noortevahetust, mille eesmärgiks on kutsealane rakendamine, üleilmse maailmatunnetuse levitamine ja kahepoolsete suhete arendamine.

Artikkel 10

Kokkuleppe kohaldamiseks ja hindamiseks loovad lepingupooled alalise ühiskomisjoni.

Alaline ühiskomisjon tuleb kokku vähemalt kord kolme aasta jooksul vaheldumisi Vallooni piirkonnas ja/või Brüsselis ning Tallinnas. Alaline ühiskomisjon otsustab nimetatud koostöö tingimused.

Alaline ühiskomisjon võib konkreetsete küsimustega tegelemiseks moodustada allkomisjone.

Artikkel 11

Kokkulepe jõustub päeval, mil edastatakse viimane teade kokkuleppe jõustumiseks vajalike siseriiklike protseduuride täitmise kohta.

Artikkel 12

Kokkulepe sõlmitakse viieks aastaks ning see pikeneb igal aastal automaatselt, kui kumbki lepingupooltest ei teata teisele lepingupoolele kuus kuud enne kokkuleppe lõppkuupäeva kirjalikult oma soovist kokkulepe lõpetada.

Kokkuleppe lõpetamise korral kohaldatakse selle sätteid kõikidele programmidele, vahetustele, lepetele või projektidele, mis on käesoleva kokkuleppe alusel juba vastu võetud, kuid mida kokkuleppe lõpetamise hetkel ei ole veel teostatud.

Selle kinnituseks on täievolilised esindajad kokkuleppele alla kirjutanud kolmes eksemplaris eesti ja prantsuse keeles. Kõik tekstid omavad võrdset jõudu.

Koostatud Brüsselis, 14. XII 2001. aastal.

Eesti Vabariigi valitsuse nimel Belgia prantsuskeelse kogukonna nimel Vallooni piirkonna nimel
Toomas Hendrik ILVES

Jean-Claude van CAUWENBERGHE

 

LISA

Belgia prantsuskeelse kogukonna pädevusvaldkond
– ülikoolidevaheline ja teaduskoostöö,
– haridus,
– kultuur,
– noorsootöö ja pidevõpe,
– audiovisuaalvaldkond (kaas arvatud informaatika),
– tervishoid (ennetustöö, arendamine ja haridus),
– sotsiaalküsimused (väikelapsed, sotsiaalabi noortele),
– spordipoliitika.

Vallooni piirkonna pädevusvaldkond
– majandus (välismajandus, innovaatika, restruktureerimine, tööstus, väliskaubandus, loodusvarade kasutamine, väike- ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine),
– keskkond ja veepoliitika,
– maaelu arendamine ja loodushoid,
– haldusalane detsentraliseerimine ja alama astme võimuorganid (provintsid ja kommuunid),
– teadus- ja tehnoloogiauuringud,
– põllumajanduspoliitika,
– energeetika,
– regionaalmajandus, kaasa arvatud kultuuriväärtuste kaitse,
– elamumajandus,
– turism,
– kutsekoolitus,
– tööhõive ja elatustaseme tõstmine,
– tervishoid,
– sotsiaalküsimused ja puuetega inimeste integratsioonipoliitika,
– avalikud teenused ja transport,
– sport (infrastruktuurid).

 

ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE, D’UNE PART, LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE ET, D’AUTRE PART, LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE DE BELGIQUE ET LA RÉGION WALLONNE.


Le Gouvernement de la République d’Estonie, d’une part
et,

la Communauté française de Belgique et la Région wallonne, d’autre part

Ci-après dénommés les Parties contractantes;

S’appuyant sur les liens d’amitié et de coopération entre leurs peuples, la confiance mutuelle et l’attachement aux valeurs communes de la liberté, de la démocratie, de la justice et de la solidarité;

Animées du désir de renforcer ces liens qui unissent les peuples des deux Parties;

Prenant en compte les valeurs de progrès social et de développement durable;

Considérant l’intérêt d’une coopération bilatérale globale et du développement des synergies avec la coopération multilatérale;

Compte tenu de la nouvelle situation constitutionnelle belge accordant aux Communautés et aux Régions la compétence de signer des traités internationaux dans les matières de leurs compétences exclusives;

Ont décidé de conclure le présent Accord de coopération et sont convenus de ce qui suit:

Article 1

Les Parties contractantes décident de conférer à leurs relations bilatérales une qualité nouvelle d’entente et de partenariat.

Les Parties contractantes développent leurs relations d’amitié sur la base de l’égalité en droits, du respect de la souveraineté et de l’indépendance politique, de l’attachement réciproque aux principes de liberté, de démocratie, de primauté de la loi et des droits de l’Homme.

Article 2

Les Parties contractantes contribuent par tous les moyens à leur disposition au renforcement de l’autorité, du rôle et de l’efficacité de l’Organisation des Nations Unies ainsi qu’au plein respect de la Charte des Nations Unies.

Les Parties contractantes confirment leur attachement sans réserve aux principes du règlement pacifique des différends contenus dans la Charte des Nations Unies.

Les Parties contractantes coopèrent activement au développement d’une action efficace quant au respect des droits humains dans les domaines social et environnemental.

Article 3

Se fondant sur leurs dispositions institutionnelles respectives et respectant leurs obligations internationales et supranationales, les Parties développent entre elles une coopération globale porteuse de retombées concrète et orientée notamment vers la valorisation des ressources humaines, le développement durable et le partenariat entre administrations, institutions, associations et opérateurs économiques.

Les compétences des parties belges sont énumérées en annexe du présent Accord.

Article 4

La coopération entre les Parties contractantes au présent Accord prend les formes suivantes:
– échange permanent d’informations;
– échange d’expériences et de personnes;
– octroi mutuel de bourses de stage, de recherche, de spécialisation ou d’été, sans préjudice du principe de non-discrimination en vigueur dans l’Union européenne;
– conclusion d’ententes sectorielles dans les secteurs précités;
– collaboration directe entre institutions diverses (chambres de commerce, universités, entreprises, associations, etc.);
– élaboration et réalisation de projets conjoints;
– transfert réciproque de technologies et de savoir-faire;
– organisation de rencontres professionnelles, séminaires, ateliers au bénéfice d’experts et de porteurs de projets;
– réalisation d’études et d’expertises;
– encouragement à la coopération décentralisée;
– promotion réciproque de produits et de services;
– promotion de partenariats inter-entreprises et création de sociétés mixtes.

Article 5

Les Parties contractantes veilleront à établir toutes synergies utiles entre les projets de coopération bilatérale qui seront menés dans le cadre du présent Accord et les programmes multilatéraux ou supranationaux développés notamment par l’Union européenne et dans le suivi des Sommets des Chefs d’Etat et de Gouvernement des pays ayant le français en partage.

Elles veilleront à utiliser toutes les possibilités offertes par ces institutions pour participer ensemble à des programmes de développement, et se considèrent à cette fin comme des partenaires privilégiés.

Article 6

Les Parties contractantes intensifient les rencontres bilatérales à un niveau approprié, tant au niveau politique que d’experts techniques, nonobstant les contacts réguliers lors des rencontres au niveau multilatéral et en liaison avec l’Union européenne. Ces rencontres portent sur toutes les questions d’intérêt commun. Les Parties contractantes favorisent des consultations régulières sur les thèmes d’actualité au niveau de leurs services chargés des relations internationales.

Article 7

Les Parties contractantes contribuent à la création de conditions favorables à l’établissement de contacts directs et aux activités des entreprises et d’autres personnes morales, à l’encouragement des investissements et à la promotion des échanges d’informations économiques.

Article 8

Les Parties contractantes entendent mettre en oeuvre dans leurs concertations et actions conjointes la préoccupation de voir leurs opérateurs dans les domaines social, économique et culturel intégrer des réseaux de partenariat international, en liaison le cas échéant avec des institutions multilatérales ou supranationales. Elles recherchent les démarches appropriées favorisant de telles intégrations.

Article 9

Les Parties contractantes favorisent les échanges de jeunes en situant ces actions dans un objectif d’insertion professionnelle, de diffusion d’une conscience internationale et de vécu des relations bilatérales.

Article 10

En vue de l’application et de l’évaluation du présent Accord, les Parties contractantes créent une Commission mixte permanente.

Cette Commission se réunit au moins une fois tous les trois ans, alternativement en Wallonie et /ou à Bruxelles d’une part et en Estonie d’autre part. La Commission permanente décidera des termes et conditions de cette coopération.

Cette Commission mixte permanente peut organiser des sous-commissions chargées de gérer des matières spécifiques.

Article 11

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la dernière notification concernant l’accomplissement des formalités légales internes requises pour son approbation.

Article 12

La présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans et sera tacitement prorogé d’année en année tant que l’une des deux Parties ne notifiera pas, par écrit à l’autre Partie son intention d’y mettre fin et ce, six mois avant la date d’expiration du présent Accord.

En cas de dénonciation du présent Accord, ses dispositions resteront en vigueur pour tous programmes ou échanges, arrangements ou projets déjà adoptés en vertu du présent Accord, mais non encore réalisés au moment de sa cessation.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent texte en trois exemplaires originaux, en langue estonien et française. Les trois textes font également foi.

Fait à Bruxelles, le 14 Décembre 2001.

 

Pour le Gouvernement
de la République d’Estonie
Pour la Communauté française de Belgique Pour la Région wallonne
Toomas Hendrik ILVES

Jean-Claude van CAUWENBERGHE

 

ANNEXE

Compétences de la Communauté française
– la coopération interuniversitaire et scientifique;
– l’éducation;
– la culture;
– la jeunesse et l’éducation permanente;
– l’audiovisuel (y compris l’information);
– la santé (prévention, promotion et éducation);
– les affaires sociales (petite enfance, aide sociale à la jeunesse);
– la politique sportive.

Compétences de la Région wallonne
– l’économie (expansion économique – innovation – restructuration – initiative industrielle – commerce extérieur – exploitation des richesses naturelles – promotion des PME);
– l’environnement et la politique de l’eau;
– la rénovation rurale et la conservation de la nature;
– la décentralisation administrative et les pouvoirs subordonnés (provinces et communes);
– la recherche scientifique et technologique;
– la politique agricole;
– l’énergie;
– l’aménagement du territoire en ce compris la politique et la protection du patrimoine;
– le logement;
– le tourisme;
– la formation professionnelle;
– l’emploi et la promotion sociale;
– la santé curative;
– les affaires sociales et la politique d’intégration des personnes handicapées;
– les travaux publics et les transports;
– le sport (infrastructures).

 

Õiend
Metaandmetes parandatud akti andja: Vabariigi Valitsus.