Teksti suurus:

Müügimaksu määruse kehtestamine

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2003, 126, 2100

Müügimaksu määruse kehtestamine

Vastu võetud 28.08.2003 nr 18

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141) § 5 lõikest 2 ja § 22 lõike 1 punktist 2, kohalike maksude seaduse (RT I 1994, 68, 1169; 1996, 49, 953; 1999, 16, 269; 101, 903; 2000, 33, 196; 81, 515; 2002, 44, 284; 110, 654) § 2 lõikest 1, §-dest 3, 4, 5, 8 ja maksukorralduse seaduse (RT I 2002, 26, 150; 57, 358; 63, 387; 99, 581; 110, 660; 111, 662; 2003, 2, 17; 48, 341) §-dest 28-30,  Harku Vallavolikogu määrab:

1. Kehtestada «Müügimaksu määrus» vastavalt lisale.

2. Tunnistada kehtestuks Harku Vallavolikogu 21. detsembri 2000. a määrus nr 24 «Müügimaksu määruse kehtestamine».

3. Määrus jõustub 1. oktoobril 2003. a.

Volikogu esimees Allan KIIL

Kehtestatud
Harku Vallavolikogu 28. augusti 2003. a määrusega nr 18

MÜÜGIMAKSU MÄÄRUS

§ 1. Maksu objekt

(1) Müügimaksu objekt on maksumaksja poolt valla territooriumil müüdud kaupade teenuste maksumus müügihinnas. Kaupade ja teenuste müügihind kohalike maksude seaduse tähenduses on käibemaksuseaduses defineeritud maksustatava käibe maksustatav väärtus ilma müügimaksuta .

§ 2. Maksumaksja

(1) Müügimaksu maksavad valla territooriumil kauplemis-või teenindusluba omavad füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised isikud.

§ 3. Maksumäär

(1) Müügimaksu määr Harku vallas on 0,1 protsenti.

§ 4. Maksu tasumise kord

(1) Maksumaksja on kohustatud:
1) arvestama valla territooriumil tema müüdud kaupade ja teenuste maksumuselt müügimaksu käesoleva maksumääruse paragrahvis 3 kehtestatud määra järgi;
2) esitama vallavalitsusele kvartalile järgneva kuu 20. kuupäevaks müügimaksu kohta rahandusministri kehtestatud deklaratsiooni;
3) tasuma müügimaksu Harku valla eelarvesse käibedeklaratsiooni esitamise tähtpäevaks.

(2) Müügimaksu tasumise kinnituseks esitab maksumaksja maksu tasumist tõendava dokumendi, milleks on maksekviitung, maksekorralduse maksjale jääv eksemplar, konto väljavõte.

§ 5. Maksuvabastused

(1) Maksust on vabastatud:
1) füüsilisest isikust ettevõtjad – pensionärid, invaliidid;
2) valla- või riigiasutuste allasutused;
3) tervishoiuasutused ja apteegid.

§ 6. Maksu haldamine

(1) Maksuhaldur on vallavalitsus ja maksu haldamise toiminguid teostab abivallavanem.

(2) Maksuhaldur rakendab maksu kogumisel seadusega antud õigusi.

§ 7. Vastutus maksumääruse rikkumise eest

(1) Müügimaksu määruse rikkumise korral karistatakse maksumaksjat vastavalt maksukorralduse seaduses ja väärteomenetluse seadustikus sätestatud korrale.

/otsingu_soovitused.json