Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2000. a määruse nr 184 "Põllumajandusloomade registri asutamine" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.09.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 61, 400

Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2000. a määruse nr 184 "Põllumajandusloomade registri asutamine" muutmine

Vastu võetud 05.09.2003 nr 226

Määrus kehtestatakse «Loomatauditõrje seaduse» (RT I 1999, 57, 598; 2002, 13, 80; 61, 375; 63, 387; 96, 566) § 11 lõike 3 ja «Andmekogude seaduse» (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 50, 317; 57, 373; 92, 597; 2001, 7, 17; 17, 77; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 18, 107; 26, 158) § 32 lõike 1 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2000. a määruses nr 184 «Põllumajandusloomade registri asutamine» (RT I 2000, 45, 284; 2001, 8, 40; 91, 547) tehakse järgmised muudatused:

1) sõnad «tööpäev» ja «kalendripäev» mis tahes käändes asendatakse sõnaga «päev» vastavas käändes kogu teksti ulatuses;

2) paragrahv 5 sõnastatakse järgmiselt:

« § 5. Registri objekt

(1) Registrisse kantakse andmed «Loomatauditõrje seaduse» paragrahvi 11 lõike 2 alusel identifitseeritud põllumajandusloomade kohta, kes kuuluvad järgmistesse liikidesse:
1) hobused;
2) kitsed;
3) lambad;
4) sead;
5) veised.

(2) Registrisse kantakse andmed «Loomatauditõrje seaduse» paragrahvi 7 lõike 2 alusel registreerimisele kuuluvate loomakasvatushoonete ja -rajatiste ning loomade pidamiseks piiritletud alade (edaspidi ehitis ) kohta.»;

3) paragrahv 8 sõnastatakse järgmiselt:

« § 8. Registrisse kantavad andmed ja registriandmete õiguslik režiim

(1) Registri elektroonilisse andmebaasi kantakse paragrahvi 5 lõikes 1 nimetatud registri objekti kohta järgmised andmed:
1) loomaomaniku või temaga rendi- või muu selletaolise suhte alusel loomapidamisega tegeleva isiku (edaspidi loomapidaja) nimi, elu- või asukoht, aadress, isiku- või registrikood;
2) põllumajanduslooma liik, sünnikuupäev, sugu, tõug või karva värvus; veise, lamba ja kitse kõrvamärgi number ning ema kõrvamärgi number; sea karjakood; hobuse elektroonilise kiibi number;
3) ehitise, kus põllumajandusloom sündis ja kus ta asub, registreerimise number; põllumajandusloomaga toimunud sündmus, nagu tema esmakordne poegimine, kui järglast ei ole võimalik märgistada; karjast väljaviimise, karja saabumise, kadumise, hukkumise või tapmise kuupäev ja muud taolised andmed;
4) veisepassi väljastamise andmed;
5) pärast veise kadumist, hukkumist, tapmist või väljavedu riiki, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik või kandidaatriik, volitatud töötlejale veisepassi esitamise andmed;
6) kande tegemise aeg ja kande tegija andmed.

(2) Põllumajanduslooma sisseveo puhul kantakse registrisse ka põllumajanduslooma päritoluriik.

(3) Veise sisseveo puhul väljastpoolt Euroopa Liidu liikmesriiki ja riiki, kus ei kohaldata Euroopa Liidu nõuetele vastavat põllumajandusloomade identifitseerimist ja registreerimist, kantakse registrisse ka tema päritoluriigi põllumajandusloomade registris registreerimise number.

(4) Registri elektroonilisse andmebaasi kantakse paragrahvi 5 lõikes 2 nimetatud registri objekti kohta järgmised andmed:
1) ehitist kasutava isiku ja selles ehitises tegevuse korraldamise eest vastutava isiku nimi, elu- või asukoht, aadress, isiku- või registrikood;
2) ehitise asukoht ja aadress; registreerimise number, mis koosneb Eesti ISO-koodi tähisest «EE» ja mitte rohkem kui 12 numbrist, tegevusvaldkond, millega selles ehitises tegeldakse ja muud taolised andmed;
3) kande tegemise aeg ja kande tegija andmed.

(5) Registriandmetel on informatiivne tähendus. Andmete registrisse kandmine ei too endaga kaasa õiguslikke tagajärgi, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.»;

4) paragrahv 9 sõnastatakse järgmiselt:

« § 9. Andmete registrisse kandmise kord

(1) Volitatud töötleja teeb registrisse kande, arvates alusdokumentide saamisest ja seal esitatud andmete kontrollimisest, 14 päeva jooksul.

(2) Volitatud töötlejal on õigus teha registriandmete esitajale järelepärimisi, kui tal on tekkinud põhjendatud kahtlus esitatud andmete õigsuses või kui on esitatud puudulikud andmed. Registriandmete esitaja on ebaõigete või puudulike andmete esitamise korral kohustatud esitama volitatud töötlejale õiged ja täielikud andmed 15 päeva jooksul volitatud töötlejalt vastava teate saamisest arvates.

(3) Volitatud töötlejal on õigus registrisse kantavate andmete saamiseks ristkasutuse korras teha päringuid ja saada andmeid äriregistrist, rahvastikuregistrist, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikust registrist ning põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrist.

(4) Põllumajandusloomale ja ehitisele registrinumbri andmise, muutmise või kustutamise õigus on üksnes volitatud töötlejal.»;
5) paragrahv 11 sõnastatakse järgmiselt:

« § 11. Arhiveerimine

(1) Elektroonilise kanderaamatu ja andmebaasi andmed arhiveeritakse elektrooniliselt ning registritoimikud paberkandjal registriobjekti registreeringu kustutamise päevast viie päeva jooksul.

(2) Alusdokumente ja elektroonilisi andmeid säilitatakse arhiivis nende saamisest arvates kümme aastat.»;

6) paragrahv 12 sõnastatakse järgmiselt:

« § 12. Registriandmete esitaja

Registriandmete esitaja on loomapidaja, põllumajanduslooma tapmist korraldav isik, loomsete jäätmete käitlemist korraldav isik, ehitist kasutada sooviv isik ja ehitist kasutav isik.»;

7) paragrahvi 13 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

« 3) loomapidaja surma korral tema surmatunnistus või omandiõiguse üleminekut tõendav dokument.»;

8) paragrahv 14 sõnastatakse järgmiselt:

« § 14. Andmete registrisse üleandmise kord ja tähtajad

(1) Loomapidaja peab andmed registrisse üle andma seitsme päeva jooksul, arvates põllumajanduslooma märgistamise, Euroopa Liidu liikmesriigist või kandidaatriigist sisseveo või registrisse kantavate andmete muutumise päevast.

(2) Põllumajanduslooma tapmist korraldav isik peab andmed registrisse üle andma seitsme päeva jooksul, arvates põllumajanduslooma tapmise päevast. Selleks peab nimetatud isik esitama volitatud töötlejale tapmisele saadetud põllumajandusloomaga kaasasoleva veterinaartõendi koopia ja veise puhul ka passi.

(3) Loomsete jäätmete käitlemist korraldav isik peab andmed registrisse üle andma seitsme päeva jooksul, arvates looma nimetatud ettevõttesse vastuvõtmise päevast. Selleks peab nimetatud isik esitama volitatud töötlejale põllumajandusloomaga kaasasoleva veterinaartõendi koopia.

(4) Ehitist kasutada sooviv isik peab andmed registrisse üle andma enne ehitise kasutamist. Kui registreeritud ehitist kasutav isik soovib muuta tegevusvaldkonda ehitises, peab ta eelnevalt sellest teavitama volitatud töötlejat. Samuti peab ta volitatud töötlejat teavitama, juhul kui ta ei ole ehitist «Loomatauditõrje seaduse» paragrahvi 7 lõike 2 alusel kehtestatud korras nimetatud tegevuseks kasutanud kolm aastat.»;

9) paragrahvi 15 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Registrist väljastatakse andmeid:
1) volitatud ja vastutava töötleja teenistujatele, kellele vastav õigus on antud ametijuhendi alusel;
2) haldusorganitele, kui see on vajalik neile õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks;
3) isikule, kelle andmeid registris töödeldakse, või tema seaduslikule esindajale;
4) kolmandatele isikutele, kui see ei ole vastuolus «Isikuandmete kaitse seadusega» (RT I 1996, 48, 944; 1998, 59, 941; 111, 1833; 2000, 50, 317; 92, 597; 104, 685; 2001, 50, 283; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 26, 158).»;

10) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Registri vastutav töötleja otsustab andmetele juurdepääsu andmise andmesideühenduse kaudu andmete saajale õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks. Vastavas otsuses sätestatakse väljastatavate andmete loetelu ja andmete kaitse tagamise nõuded.»;

11) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Registri volitatud töötleja esitab ebaõigete andmete kohta järelepärimise registriandmete esitajale viie päeva jooksul, arvates ebaõigete andmete avastamisest. Registriandmete esitaja on kohustatud esitama registri volitatud töötlejale õiged andmed 15 päeva jooksul pärast vastava teate saamist.»;

12) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Registri volitatud töötlejal on õigus kustutada registrist andmed ehitise kohta, kui vastavalt paragrahvi 14 lõikele 4 on teda teavitatud, et ehitist ei ole kasutatud kolm aastat või kui paragrahvi 8 lõike 1 alusel registrisse kantavate andmete põhjal ilmneb, et ehitises ei ole kolm aastat põllumajanduslooma peetud.»;

13) paragrahv 19 sõnastatakse järgmiselt:

« § 19. Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest sihtotstarbelise summana registri volitatud töötleja eelarve kaudu.»;

14) määrust täiendatakse peatükiga 3 järgmises sõnastuses:

«3. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 21. Määruse rakendamine

(1) Enne 1. jaanuari 2003. a registreeritud põllumajanduslooma pidamiseks kasutatava ehitise andmete registrisse kandmiseks on volitatud töötlejal õigus teha loomapidajale määruses ettenähtud korras järelepärimine, et luua seos põllumajanduslooma ja tema pidamiseks kasutatava ehitise andmete vahel.

(2) Volitatud töötleja peab registris looma lõikes 1 nimetatud seose hiljemalt 1. veebruariks 2004. a.»;

15) määrust täiendatakse normitehnilise märkusega järgmises sõnastuses:
«1 2002/4/EÜ (EÜT L 30, 31.01.02, lk 44), 2000/678/EÜ (EÜT L 281, 07.11.2000, lk 0016–0017), 92/102/EMÜ (EÜT L 355, 05.12.1992, lk 0032–0036), 64/432/EMÜ (EÜT P 121, 29.07.1964, lk 1977–2012)».

§ 2. Määrus jõustub 15. septembril 2003. a.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
peaministri ülesannetes Meelis ATONEN

Keskkonnaminister
põllumajandusministri ülesannetes Villu REILJAN

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json