Teksti suurus:

Kõrghariduse hindamise nõukogu moodustamise kord ja töökord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.09.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.02.2007
Avaldamismärge:RT I 2003, 61, 402

Kõrghariduse hindamise nõukogu moodustamise kord ja töökord

Vastu võetud 05.09.2003 nr 229

Määrus kehtestatakse «Eesti Vabariigi haridusseaduse» (RT 1992, 12, 192; RT I 2003, 33, 205; 48, 342) § 5 lõike 2 punkti 8 ja «Ülikooliseaduse» (RT I 1995, 12, 119; 2003, 33, 206) § 10 lõike 4 alusel.

§ 1. Kõrghariduse hindamise nõukogu liikmed

Kõrghariduse hindamise nõukogu (edaspidi nõukogu) on 12-liikmeline.

§ 2. Nõukogu moodustamine

(1) Nõukogu moodustab ja selle koosseisu kinnitab kolmeks aastaks Vabariigi Valitsus haridus- ja teadusministri ettepanekul.

(2) Haridus- ja teadusministrile esitavad kandidaate nõukogu liikme kohale ülikoolid, rakenduskõrgkoolid, teadus- ja arendusasutused ning registreeritud kutse- ja erialaliidud, tööandjate ühendused ja üliõpilaskondade liidud.

(3) Haridus- ja teadusminister teeb esitatud kandidaatide hulgast valiku, arvestades, et:
1) ühest ülikoolist, rakenduskõrgkoolist, teadus- ja arendusasutusest, registreeritud kutse- ja erialaliidust, tööandjate ühendusest ja üliõpilaskondade liidust ei kuuluks nõukokku rohkem kui kaks liiget;
2) üks isik ei saa olla nõukogu liige rohkem kui 6 aastat.

§ 3. Nõukogu töö korraldamine

Nõukogu töötab enda koostatud aastaplaani põhjal. Plaani aluseks on õppeasutuste ettepanekud akrediteerimiseks ning Haridus- ja Teadusministeeriumi, teadus- ja arendusasutuste, registreeritud kutse- ja erialaliitude, tööandjate ühenduste või üliõpilaskondade liitude vastavad taotlused.

§ 4. Nõukogu töö juhtimine

(1) Nõukogu tööd juhib esimees, tema äraolekul aseesimees.

(2) Esimehe ja aseesimehe valib nõukogu oma liikmete hulgast nõukogu uue koosseisu esimesel istungil, mille kutsub kokku haridus- ja teadusminister.

§ 5. Nõukogu sekretär

Nõukogu sekretäri nimetab Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler. Sekretäri ülesanded nõukogus määrab esimees.

§ 6. Nõukogu istung

(1) Nõukogu töövorm on istung. Nõukogu istungid toimuvad vähemalt kaks korda aastas.

(2) Istungi kutsub kokku nõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees, vastavalt vajadusele või vähemalt nelja nõukogu liikme nõudmisel, teatades sellest nõukogu liikmetele kirjalikult vähemalt üks nädal enne istungi toimumist.

(3) Nõukogu sekretär saadab istungi päevakorra koos teiste vajalike materjalidega nõukogu liikmetele vähemalt üks nädal enne istungi toimumist.

(4) Nõukogu istungeid juhatab esimees, tema äraolekul aseesimees.

(5) Nõukogu esimehel, tema äraolekul aseesimehel, on õigus kutsuda päevakorras olevate küsimuste arutamiseks nõukogu istungist osa võtma nõukogu koosseisu mittekuuluvaid isikuid, eelkõige Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajaid.

§ 7. Istungi protokoll

(1) Nõukogu istungid protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla nõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees, ja nõukogu sekretär.

(2) Nõukogu sekretär edastab nõukogu istungi protokolli koopiad ühe nädala jooksul pärast istungi toimumist kõikidele nõukogu liikmetele.

§ 8. Nõukogu otsustusvõimelisus

(1) Nõukogu istung on otsustusvõimeline, kui istungil osaleb vähemalt kaheksa nõukogu liiget, sealhulgas esimees, tema äraolekul aseesimees.

(2) Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub nõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kahe nädala jooksul kokku uue istungi.

§ 9. Nõukogu otsus

(1) Nõukogu võtab oma pädevuse piires vastu nõuandva iseloomuga otsuseid.

(2) Nõukogu võtab oma otsused (välja arvatud akrediteerimisalased otsused) vastu avalikul hääletamisel lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab nõukogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

(3) Nõukogu otsused, millega tehakse ettepanek haridus- ja teadusministrile õigusakti väljaandmiseks, esitatakse haridus- ja teadusministrile kahe nädala jooksul nende vastuvõtmise päevast arvates.

§ 10. Akrediteerimisalane otsus

(1) Akrediteerimise küsimuses esitatakse nõukogule «Ülikooliseaduse» § 12 lõike 7 alusel moodustatud ajutise hindamiskomisjoni (edaspidi hindamiskomisjon) otsus ning õppeasutuse kirjalik seisukoht selle kohta.

(2) Nõukogu liikmetel on õigus tutvuda hindamiskomisjoni otsuse ja õppeasutuse kirjaliku seisukohaga selle kohta, samuti arutatavate küsimuste kohta esitatud teiste materjalidega vähemalt seitse päeva enne istungit. Kui sellist võimalust pole antud, viiakse küsimus üle järgmisele istungile eeldusel, et üleviimise poolt hääletab vähemalt 1/3 hääleõiguslikest kohalviibivatest nõukogu liikmetest.

(3) Akrediteerimisalased otsused võetakse vastu nõukogu liikmete 2/3 häälteenamusega, kusjuures arvestatakse ka kirja teel laekunud seisukohtadega.

(4) Nõukogu liige ei hääleta, kui akrediteerimisalane otsus puudutab õppeasutust, mille liikmeskonda ta kuulub.

(5) Koosolekult puuduv nõukogu liige on kohustatud oma kirjalikult vormistatud seisukoha (kinnises ümbrikus) esitama nõukogule istungi alguseks. Ümbrikud avatakse häälte lugemisel.

(6) Kui otsus akrediteerimise või mitteakrediteerimise kohta ei saa vajalikku arvu poolthääli, hääletatakse õppeasutuse või õppekava tingimisi akrediteerimise üle. Otsus võetakse sel juhul vastu lihthäälteenamusega.

(7) Kui nõukogu otsus akrediteerimise kohta erineb hindamiskomisjoni tehtud ettepanekust, esitatakse koos otsusega ka vastavasisulised kirjalikud põhjendused.

§ 11. Ekspertkomisjonid ja töögrupid

Nõukogu võib moodustada ekspertkomisjone ja töögruppe kõrghariduse kvaliteedi tagamisega seotud probleemide lahendamiseks ja ettepanekute saamiseks. Ekspertkomisjonid ja töögrupid töötavad nõukogu kinnitatud statuudi alusel.

§ 12. Aruandlus

(1) Nõukogu esitab oma tegevuse aastaaruande ja ettepanekud haridus- ja teadusministrile kehtestatud tähtaegadeks.

(2) Akrediteerimist puudutavad otsused esitatakse haridus- ja teadusministrile kahe nädala jooksul otsuse vastuvõtmise päevast arvates.

(3) Nõukogu dokumendid kuuluvad säilitamisele vastavalt seadustele ja teistele õigusaktidele.

(4) Akrediteerimisotsused avalikustatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Kõrghariduse Hindamise Nõukogu koduleheküljel.

§ 13. Nõukogu teenindamine

Nõukogu tehnilise teenindamise tagab Haridus- ja Teadusministeeriumi volitatud isik või asutus.

§ 14. Määruse kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valitsuse 11. aprilli 1995. a määrus nr 179 «Kõrghariduse hindamise nõukogu põhikirja kinnitamine» (RT I 1995, 42, 630; 1996, 41, 798; 2000, 65, 422) tunnistatakse kehtetuks.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
peaministri ülesannetes Meelis ATONEN

Haridus- ja teadusminister Toivo MAIMETS

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json