Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Madalmaade valitsuse kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise alase koostöö vastastikuse mõistmise memorandum vastavalt Kyoto protokolli artiklile 6

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.09.2003
Avaldamismärge:RT II 2003, 24, 114

Eesti Vabariigi valitsuse ja Madalmaade valitsuse kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise alase koostöö vastastikuse mõistmise memorandum vastavalt Kyoto protokolli artiklile 6

(õ) 26.01.10 16:05

"Eesti Vabariigi valitsuse ja Madalmaade valitsuse kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise alase koostöö vastastikuse mõistmise memorandumi vastavalt Kyoto protokolli artiklile 6" eelnõu heakskiitmine ja volituse andmine

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

Koostatud 9. septembril 2003. a Tallinnas, jõustunud 9. septembril 2003. a


Eesti Vabariigi Keskkonnaministeerium, olles selle memorandumi kohaldamise seisukohalt pädev Eesti Vabariigi ametivõim, edaspidi Eesti pool,
ja

Madalmaade majandusminister ja Madalmaade elamumajanduse, ruumiplaneerimise ja keskkonnaminister, olles selle memorandumi kohaldamise seisukohalt pädevad Madalmaade ametivõimud, edaspidi Madalmaade pool,

silmas pidades, et Eesti Vabariik ja Madalmaad on ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni ning selle konventsiooni Kyoto protokolli osalised,

silmas pidades Kyoto protokolli artiklit 6 ning võttes edaspidi arvesse Kyoto protokolli osaliste koosolekuna toimiva konventsiooniosaliste konverentsi istungil artikli 6 kohta koostatavaid edasisi juhiseid ning võttes edaspidi arvesse ka Kyoto protokolli osaliste koosolekuna toimiva konventsiooniosaliste konverentsidel edaspidi vastuvõetavaid artikli 6 täitmist puudutavaid otsuseid,

silmas pidades, et vastastikuse mõistmise memorandum ei too rahvusvahelise õiguse seisukohalt kaasa mingeid õigusi ega kohustusi,

soovides väljendada poliitilist tahet alustada koostööd ühisrakenduse alal,

soovides hõlbustada kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise ühikute maksimaalse koguse ülekandmist Madalmaadele,

on sõlminud järgmise memorandumi.

Artikkel 1. Mõisted

1. Heitkoguste vähendamise ühik – vastavalt artiklile 6 ja sellest tulenevatele nõuetele arvutatud ühik, mis võrdub ühe tonni süsinikdioksiidi ekvivalendiga, arvutatuna globaalse soojenemise potentsiaali järgi, mis on määratletud otsuses 2/CP.3 ning hiljem muudetud vastavalt artiklile 5.

2. Ühisrakendus – mehhanism, mille eesmärk on (1) abistada konventsiooni I lisas nimetatud osalisi säästva arengu saavutamisel ja (2) kaasa aidata konventsiooni lõppeesmärgi saavutamisele ning (3) aidata konventsiooni I lisas nimetatud osalistel täita oma heitkoguste piiramise ja vähendamise kohustust.

3. Nõudeõigus – ühisrakendusprojektist tulenev nõue heitkoguste vähendamise ühikute omandamiseks.

4. Sõltumatu üksus – järelevalvekomitee poolt akrediteeritud institutsioon või, nii kaua kuni ei ole järelevalvekomiteed, riigi poolt akrediteeritud isik, kes võib kinnitada ühisrakendusprojekte ja tõendada kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamist. Sõltumatu üksus on pooltest ja projekti üksustest sõltumatu ja erapooletu.

5. Järelevalvekomitee – Kyoto protokolli osaliste koosolekuna toimiva konventsiooniosaliste konverentsi volitusel tegutsev organ, mis teostab järelevalvet ühisrakenduse üle.

6. Kinnitamine – projekti baasjoone määramine sõltumatu üksuse poolt.

7. Baasjoon – stsenaarium, mis põhjendab inimtekkeliste kasvuhoonegaaside või neeldajates seotud gaaside koguseid, mis võiksid tekkida esitatud projekti puudumisel.

8. Tõendamine – menetlus, mille käigus sõltumatu üksus kinnitab projekti teostamise käigus toodetud kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamist.

9. Projektikokkulepe – leping, mis on sõlmitud vahendaja ja lepinguosalise vahel Madalmaade ühisrakenduse skeemi alusel ning mis puudutab ühisrakendusprojekti heitkoguste vähendamise ühikute nõuete üleandmist Madalmaadele.

Artikkel 2. Üldpõhimõtted

Memorandum käsitleb eelkõige Kyoto protokollis märgitud meetmeid, mida viiakse selle kohaselt ellu, eeldades, et Kyoto protokoll jõustub.

Juhul kui Kyoto protokoll ei jõustu, teevad Eesti Vabariik ja Madalmaad võimalikke mõistlikke jõupingutusi, et heitkoguste vähendamise ühikute müümisel ja ülekandmisel järgida mis tahes teist Kyoto protokolliga samalaadsete eesmärkidega rahvusvahelist reguleerivat raamistikku. Sellisel juhul käsitleb memorandum selle uue reguleeriva raamistiku kohaselt elluviidavaid meetmeid.

Juhul kui ühtki teist Kyoto protokolliga samalaadsete eesmärkidega rahvusvahelist reguleerivat raamistikku ei ole välja töötatud, teevad pooled võimalikke mõistlikke jõupingutusi, et kanda sõlmitud kokkuleppe heakskiidukirja alusel Madalmaadele üle kokkulepitud heitkoguste vähendamise ühikud.

Artikkel 3. Objekt

Memorandumit kohaldatakse meetmete suhtes, mis vastavalt Kyoto protokolli artiklile 6 hõlbustavad heitkoguste vähendamise projektide koostamist ja teostamist Eesti Vabariigis ning nende projektide tulemusena tekkinud heitkoguste vähendamise ühikute kokkulepitud osa ülekandmist Madalmaadele.

Artikkel 4. Heitkoguste vähendamise ühikute ülekandmine

Memorandumi raames tehtava koostöö eesmärk on saavutatud heitkoguste vähendamise ühikute kokkulepitud taseme ülekandmine Madalmaadele vastavalt projektikokkuleppele kohustusperioodil 2008–2012. Heitkoguste vähendamise ühikute ülekandmise tingimused ja kord sätestatakse sõlmitavates projektikokkulepetes iga projekti kohta eraldi.

Kui Eesti riigi energeetika- või keskkonna- jne poliitika muutub sel määral, et heitkoguste vähendamise ühikute ülekandmine projekti teostaja poolt osutub võimatuks, annab Eesti pool oma parima, et üle kanda sellised heitkoguste vähendamise ühikud, mille suhtes on ettevõttega heakskiidukirja raames kokku lepitud.

Pooled uurivad ühisrakendusprojektide tulemusena saavutatud heitkoguste vähendamise ühikute ülekandmise võimalusi enne 2008. a.

Artikkel 5. Madalmaade poole panus

Madalmaade pool aitab kaasa projektide koostamisele ja elluviimisele, hankides nõudeid heitkoguste vähendamise ühikutele või läbi teiste Madalmaades välja töötatud ühisrakenduse vahendite. Nõudeid müüvad ettevõtted, kes koostavad ja teostavad heitkoguste vähendamise projekte Eesti Vabariigis. Konkreetne projektikokkulepe sisaldab ametlikku Madalmaade-poolset projekti kinnitust.

Artikkel 6. Eesti poole panus

Eesti pool aitab kaasa projektide koostamisele ja elluviimisele, toetades asjast huvitatud ettevõtteid informatsiooni ja konsultatsioonidega jne ning kinnitades projekte heakskiidukirjaga.

Eesti kinnitus on vajalik konkreetsete projektikokkulepete sõlmimisel. Kirjalik kinnitus sisaldab Eesti poole kinnitust, et Eesti Vabariik kannab Madalmaadele üle tekkinud heitkoguste vähendamise ühikute selle osa, mida võib projektikokkuleppe alusel nõuda.

Artikkel 7. Ühisrakenduse vahendid

Madalmaade pool ostab ettevõtetelt heitkoguste vähendamise ühikute nõudeid, rakendades selleks avaliku hankemenetlust või teisi Madalmaades välja töötatud ühisrakenduse vahendeid.

Eesti pool toetab lõplikku hankeprotsessi, sealhulgas ka meetmete ajakava koostamist, sedavõrd, kuivõrd see sõltub Eesti ametivõimudest.

Madalmaade pool seab sisse ühisrakendusprojektide kinnitamise ja tõendamise sõltumatute üksuste poolt vastavalt sellistele eeskirjadele ja juhistele, mis on kehtivad Kyoto protokolli artikli 6 alusel teostatavate projektide kohta.

Artikkel 8. Spetsialiseerunud asutused Eesti Vabariigis

Seni, kuni algatatud projektide hindamine sõltub Eesti spetsialiseerunud asutustest, mida esialgu ei ole veel moodustatud, toetab Madalmaade pool Eesti poolt selliste asutuste väljaarendamisel.

Koostatud Tallinnas 9. septembril 2003. aastal kahes eksemplaris eesti ja inglise keeles, kusjuures kõik tekstid on autentsed. Tõlgendamisel tekkivate erimeelsuste korral on ingliskeelne tekst ülimuslik.

Eesti Vabariigi valitsuse poolt Madalmaade valitsuse poolt
Villu REILJAN Joanna M.P.F. van VLIET
Keskkonnaminister Erakorraline ja täievoliline suursaadik

 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON CO-OPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA AND THE GOVERNMENT OF THE NETHERLANDS IN REDUCING EMISSIONS OF GREENHOUSE GASES UNDER ARTICLE 6 OF THE KYOTO PROTOCOL
Done at Tallinn on 9th September 2003


The Estonian Ministry of the Environment, being the competent Estonian authority for the purpose of this memorandum, hereinafter referred to as the Estonian Party,
and

The Netherlands Minister for Economic Affairs and the Netherlands Minister of Housing, Spatial Planning and the Environment, being the competent Netherlands authorities for the purpose of this memorandum, hereinafter referred to as the Netherlands Party,

Recalling that the Republic of Estonia and the Netherlands are Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change and to the Kyoto Protocol to that Convention,

Recalling Article 6 of the Kyoto Protocol, and taking into account any further Guidelines on Article 6 yet to be developed by CoP/MoP in one of its future sessions, and also taking into account future decisions by CoP/MoP on compliance,

Recalling that this Memorandum of Understanding does not create any rights or obligations under international law,

Desirous to express the political will to start the co-operation in the field of joint implementation,

Desirous to facilitate the transfer of a maximal number of emission reduction units to the Netherlands,

Have entered into the following memorandum:

Article 1. Definitions

1. “Emission reduction unit (ERU)” – A unit pursuant to Article 6 and the requirements thereunder, equal to one metric tonne of carbon dioxide equivalent, calculated using global warming potentials defined in decision 2/CP.3 or as subsequently revised in accordance with article 5;

2. “Joint Implementation (JI)” – Mechanism with the purpose (1) to assist Annex I Parties in achieving sustainable development and (2) to contribute to the ultimate objective of the Convention and (3) to assist Parties included in Annex I in achieving compliance with their quantified emission limitation and reduction commitments.

3. “Claim” – a claim on ERU’s resulting from a JI project.

4. “Independent Entity (IE)” – organisation, accredited by the Supervisory Committee (SC) or, as long as the SC is not in existence, a national accreditation body, that can validate JI projects and/or verify greenhouse gas emissions reductions. The IE is independent and impartial from the Parties and the project entities.

5. “Supervisory Committee (SC)” – body under the authority and guidance of the COP/MOP that supervises the JI;

6. “Validation” – the determination by independent entity of the project baseline;

7. “Baseline” – the scenario that reasonably represents the anthropogenic emissions by sources or anthropogenic removals by sinks of greenhouse gases that would occur in the absence of the proposed project;

8. “Verification” – a procedure whereby the amount of emission reductions generated by a project is confirmed by an independent entity;

9. “Project Agreement” – a contract entered between an intermediate and the contractor, under auspicies of any Dutch JI scheme, pertaining to the JI project for delivery of claims on ERU’s to the Netherlands.

Article 2. General

This memorandum will first of all refer to and carry out procedures described in the Kyoto Protocol and will anticipate on the entry into force of the Kyoto Protocol.

In case the Kyoto Protocol does not enter into force the Netherlands and the Republic of Estonia will make all reasonable efforts to comply with any other international regulatory framework similar to the intentions of the Kyoto Protocol, for the sale and the transfer of emission reduction units. This memorandum shall then refer to and carry out procedures of this new regulatory framework.

In case no other international regulatory framework similar to the intentions of the Kyoto Protocol has been developed the Parties will make all reasonable efforts to transfer the agreed emission reduction units to the Netherlands on the basis of the agreement made in Letter of Approval.

Article 3. Objective

This memorandum shall apply to procedures that – in accordance with article 6 of the Kyoto protocol – facilitate the development and implementation of emission reduction projects in the Republic of Estonia and the transfer to the Netherlands of the agreed parts of emission reduction units resulting from those projects.

Article 4. Transfer of emission reduction units

The co-operation under this memorandum is aimed at generating and transferring of an agreed number of emission reduction units according to project agreements to the Netherlands in the commitment period 2008 to 2012. Terms and conditions for transfer of emission reduction units shall be set forth in the project agreements for each project separately.

In case of changes in national energy, environmental etc. policy of Estonia that result in the impossibility of transfer of the emission reduction units by the project executor, the Estonian Party will do utmost to have the emission reduction units agreed upon with the company in the Letter of Approval, transferred.

The Parties will investigate the possibility of transfer of emission reductions units before 2008 from JI projects.

Article 5. Contribution of the Netherlands Party

The Netherlands Party will contribute to the development and implementation of projects by the procurement of claims on emission reduction units, (or by other JI instruments developed by the Netherlands). Claims will be sold by companies that will develop and realise emission reduction projects in the Republic of Estonia. The definite project agreement includes the formal Netherlands approval of the project.

Article 6. Contribution of the Estonian Party

The Estonian Party will contribute to the development and implementation of projects by supporting interested companies the information and consultation etc. and by the formal approval of the project by means of a Letter of Approval.

The Estonian approval is necessary to enter a definite project agreement. The approval needs to contain the binding affirmation of the Estonian Party that the Republic of Estonia will transfer parts of the resulting emission reduction units which are claimed under the project agreements, to the Netherlands.

Article 7. JI Instruments

The Netherlands Party will buy claims on emission reduction units through a public procurement procedure and/or through other JI instruments developed by the Netherlands.

The Estonian Party will support final procurement process as far as dependent on Estonian authorities, including the time schedule of the procedure.

The Netherlands Party will establish guidelines on Joint Implementation Validation and Verification by independent entities, according to the rules and guidelines for Article 6 projects under the Kyoto protocol.

Article 8. Specialised institutions in the Republic of Estonia

As far as the assessment of a proposed project depends on specialised institutions in the Republic of Estonia which are not yet available, the Netherlands Party may support the Estonian Party in the development of such institutions.

Done at Tallinn on 9th September 2003 in two originals in Estonian and English languages all text being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government
of the Republic of Estonia
For the Government
of the Netherlands
Villu REILJAN Joanna M.P.F. van VLIET
Minister of the Environment Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary

 

Õiend
Metaandmetes parandatud akti andja: Vabariigi Valitsus.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json