Teksti suurus:

Loomaaia tegevusloa taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, taotluse menetlemise ja tegevusloa väljastamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RT I 2003, 62, 411

Loomaaia tegevusloa taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, taotluse menetlemise ja tegevusloa väljastamise kord

Vastu võetud 19.09.2003 nr 237

Määrus kehtestatakse « Loomakaitseseaduse» (RT I 2001, 3, 4; 2002, 13, 78; 61, 375; 63, 387; 96, 566) § 29 lõike 5 alusel.

§1. Tegevusloa eesmärk

Loomaaia tegevusluba (edaspidi tegevusluba) annab isikule, kellele see on välja antud, õiguse pidada loomaaeda, s.o alaliselt pidada loomi, et näidata neid avalikult seitse või enam päeva aastas.

§2. Tegevusloa väljaandmise otsustamine

(1) Tegevusloa andmise või sellest keeldumise otsustab kavandatava loomaaia (edaspidi loomaaed) asukohajärgne Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistus (edaspidi tegevusloa andja) pärast loomaaia tegevuslubade komisjoni (edaspidi komisjon) arvamuse ärakuulamist.

(2) Määruses sätestatud haldusmenetlusele kohaldatakse «Haldusmenetluse seaduse» (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375; 2003, 20, 117) sätteid, arvestades «Loomakaitseseadusest» tulenevate erisustega.

§3. Tegevusloa taotlus

(1) Tegevusloa saamiseks esitatakse tegevusloa andjale kirjalik taotlus, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) taotleja ärinimi või nimi;
2) registrikood või isikukood, riigi- või kohaliku omavalitsuse üksuse asutusel või avalik-õiguslikul juriidilisel isikul riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris registreerimise number;
3) loomaaia nimetus;
4) taotleja senise ja kavandatava loomaaiaga seonduva tegevuse kirjeldus;
5) taotleja kontaktandmed ning taotlusele lisatud dokumentide loetelu.

(2) Taotlusele peavad olema lisatud:
1) asutamisel oleva juriidilise isiku puhul notariaalselt tõestatud asutamisotsuse (-lepingu) ja põhikirja koopiad;
2) äriregistrisse kandmist taotleva äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtja puhul äriregistrisse kandmise avalduse notariaalselt tõestatud koopia;
3) loomaaia tegevuseks vajaliku maa-ala taotlejale kuulumist või kasutusõigust tõendavad dokumendid;
4) loomaaia loomaliikide loetelu, milles on märgitud ka loomaliigi ladinakeelne nimetus ja loomaaia jaoks kavandatav isendite hulk;
5) loomaaia administratsiooni ametikohtade loetelu koos ametijuhenditega ning loa taotlemise hetkel täitmata ametikohtade loetelu;
6) ülevaade loomaaia ehitistest või loomaaia ehitusprojekt koos ehitiste valmidusastme kirjeldusega;
7) järgmise majandusaasta vältel täiendavalt ehituseks ja loomaaia pidamiseks vajalike vahendite kalkulatsioon koos vajalike finantsvahendite kavandatavate allikate kirjeldusega.

§4. Komisjoni moodustamine

(1) Tegevusloa andja teeb hiljemalt 5 päeva jooksul pärast taotluse menetlusse võtmist Põllumajandusministeeriumile ja kohaliku omavalitsuse üksusele ettepaneku määrata oma esindaja keskkonnaministri poolt moodustatavasse nõuandvasse komisjoni.

(2) Põllumajandusministeerium ja soovi korral ka kohalik omavalitsus määravad oma esindaja või esindajad (kuni 3 inimest) komisjoni 5 tööpäeva jooksul kirjaliku ettepaneku saamise päevast arvates.

§5. Komisjoni töökorraldus

(1) Komisjoni istungi kutsub kokku ja seda juhatab komisjoni esimees, tema äraolekul esimehe asetäitja. Komisjon on otsustusvõimeline, kui istungist võtab osa vähemalt pool komisjoni liikmetest. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole hääletamisel osalenud komisjoni liikmetest, kuid mitte vähem kui kolm komisjoni liiget. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab istungi juhataja hääl.

(2) Tegevusloa andja edastab komisjonile taotluse koos selle lisadega hiljemalt 3 päeva jooksul pärast komisjoni moodustamist.

§6. Komisjoni istung

(1) Komisjoni istungile, kus tegevusloa saamise taotlus läbi vaadatakse, kutsutakse tegevusloa taotleja (edaspidi taotleja) esindaja.

(2) Kui taotleja esindaja istungile ei ilmu, taotlust läbi ei vaadata. Teistkordse mitteilmumise korral vaatab komisjon taotluse läbi ilma taotleja esindaja juuresolekuta.

§7. Komisjoni arvamus

(1) Komisjon selgitab välja loomaaia vastavuse «Loomakaitseseaduse» § 29 lõikes 4 sätestatud nõuetele, sealhulgas taotleja töökohtade ametijuhendites esitatud erialaste teadmiste taseme, ning analüüsib taotleja kavandatavat tegevust ja materiaal-tehnilist valmisolekut. Komisjon võib arvamuse ettevalmistamisele kaasata eksperte väljastpoolt komisjoni.

(2) Komisjon esitab arvamuse tegevusloa andmise või sellest keeldumise kohta 35 päeva jooksul pärast kõigi nõutavate dokumentide saamist tegevusloa andjalt.

§8. Tegevusluba

Tegevusloas märgitakse:
1) loa saaja;
2) loomaaia asukoht;
3) loomaaia nimetus;
4) milliste loomarühmade pidamine on lubatud;
5) loomade hulga piirarvud loomarühmade või liikide kaupa;
6) nõutav teadustöötajate, tehniliste töötajate ja veterinaaride arv.

§9. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2004. a.

Peaminister Juhan PARTS

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json