Teksti suurus:

Noore pedagoogi toetuse taotlemise ja eraldamise kord

Väljaandja:Antsla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2003, 142, 2193

Noore pedagoogi toetuse taotlemise ja eraldamise kord

Vastu võetud 30.09.2003 nr 19

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 82, 489; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141) § 22 lõike 1 punkti 5 ning vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni ettepaneku, Antsla Vallavolikogu määrab:

1. Kinnitada «Noore pedagoogi toetuse taotlemise ja eraldamise kord» (juurde lisatud).

2. Avaldada käesolev määrus elektroonilises Riigi Teatajas.

3. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2004. a.

Volikogu esimees Hele ANGERJÄRV

Antsla Vallavolikogu 30. septembri 2003. a määruse nr 19
lisa

NOORE PEDAGOOGI TOETUSE TAOTLEMISE JA ERALDAMISE KORD

1. Noore pedagoogi toetuse taotlemise ja eraldamise kord (edaspidi kord) reguleerib noorte pedagoogide toetuste taotlemist, taotluste läbivaatamist, eraldamist ja selle üle järelevalve teostamist Antsla vallas (edaspidi vald), pakkumaks noortele pedagoogidele võimalust töö alustamiseks Antsla valla koolides.

2. Noore pedagoogi toetus (edaspidi toetus) on ühekordne toetus, mida makstakse valla eelarvest noorele pedagoogile üks kord esmakordsel tööle asumisel Antsla Gümnaasiumi, Lepistu Põhikooli, Lusti Lasteaed-Algkooli või Antsla Muusikakooli.

3. Toetuse suurus on 15 000 krooni.

4. Toetust on õigus saada alla 27 a vanusel pedagoogil, kellel on kõrg- või rakenduslik kõrgharidus ja vastavalt Eesti rahvastikuregistri andmetele elab valla haldusterritooriumil ning on korra punktis 2 märgitud valla kooliga töösuhtes.

5. Taotlus toetuse määramiseks tuleb esitada kirjalikult Antsla Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) hiljemalt jooksva aasta 1. detsembriks.

6. Toetuse taotlemisel esitab taotleja enda kohta järgmised andmed:

1) ees- ja perekonnanimi;

2) andmed koolis töötamise kohta;

3) koopia isikut ja haridust tõendavatest dokumentidest;

4) andmed pangarekvisiitide kohta.

7. Taotlused vaatab läbi Antsla Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjon hiljemalt 15. detsembriks ja esitab omapoolsed ettepanekud seisukohavõtuks kirjalikult vallavalitsusele.

8. Toetuse andmise või sellest keeldumise kinnitab vallavalitsus oma korraldusega.

9. Toetuse maksmiseks nähakse iga-aastases valla eelarves ette vähemalt 60 000 krooni.

10. Toetuse saajal on kohustus tagastada temale makstud toetus osaliselt või täielikult juhul, kui töösuhe kooliga lõpetatakse enne kolme tööaasta möödumist.

11. Korra punktis 10 märgitud tingimuse täitmiseks sõlmib vallavalitsus toetuse saajaga noore pedagoogi toetuse eraldamise lepingu (edaspidi leping).

12. Leping toetuse saajaga sõlmitakse 30 päeva jooksul arvates toetuse eraldamise korralduse jõustumisest.

13. Sõlmitavas lepingus sätestatakse:

1) toetuse saamise eesmärk ja toetussumma ülekandmise tähtaeg;

2) toetuse saaja kohustused seoses saadud toetusega;

3) vallavalitsuse õigused seoses toetuse eraldamisega;

4) sanktsioonid lepingu rikkumise või valeandmete esitamise korral;

5) toetuse saaja pangarekvisiidid;

6) toetuse ülekandmise kord;

7) lepingu jõustumise tähtaeg.

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json