Teksti suurus:

Reklaamimaksu määruse kehtestamine

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2003, 144, 2215

Reklaamimaksu määruse kehtestamine

Vastu võetud 25.09.2003 nr 20

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141) § 5 lõikest 2 ja § 22 lõike 1 punktist 2, maksukorralduse seaduse (RT I 2002, 26, 150; 57, 358; 63, 387; 99, 581; 110, 660; 111, 662; 2003, 2, 17; 48, 341) § 3 lõikest 3 ning kohalike maksude seaduse (RT I 1994, 68, 1169; 1996, 49, 953; 1999, 16, 269; 101, 903; 2000, 33, 196; 81, 515; 2002, 44, 284; 110, 654) § 2 lõikest 1, § 5 punktist 5 ja §-st 10, Harku Vallavolikogu määrab:

1. Kehtestada:
1.1. reklaamimaks Harku valla territooriumil vastavalt lisale 1;
1.2. reklaamimaksu deklaratsiooni vorm vastavalt lisale 2.

2. Tunnistada kehtetuks 24. mai 1995. a määrus nr 34 «Reklaamimaksu kehtestamine Harku vallas».

3. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2004. a.

Volikogu liige volikogu esimehe ülesannetes Malle AROLD

Lisa 1
Kehtestatud
Harku Vallavolikogu 25. septembri 2003. a
määrusega nr 20

REKLAAMIMAKSU MÄÄRUS

§ 1. Maksu objekt

(1) Reklaamimaksu objekt on Harku valla territooriumil avalikku kohta väljaspoole ehitise siseruume, samuti Harku vallas elavale või asuvale isikutele kuuluvale ühissõidukile paigaldatud reklaam.

(2) Maksumääruses kasutatakse mõistet reklaam reklaamiseaduse § 2 lõike 1 tähenduses.

§ 2. Maksumaksja

(1) Reklaamimaksu maksja on paragrahvis 1 nimetatud reklaami avaldaja, kui maksumääruses ei ole sätestatud teisiti.

(2) Eraldiseisvale reklaamikonstruktsioonile paigaldatud reklaami eest maksab reklaamimaksu selle objekti omanik või valdaja, viimaste puudumisel reklaami avalikustaja.

(3) Ühissõidukile paigaldatud reklaami eest maksab reklaamimaksu veoluba omav isik.

§ 3. Maksumäärad

(1) Reklaamimaksu määr on 90 krooni kuus reklaamipinna ühe ruutmeetri kohta kalendrikuus 30 päeva arvestuses.

(2) Alkohoolse joogi, mille etanoolisisaldus on kuni 6 (kaasa arvatud) mahuprotsenti, reklaamile rakendatakse kahekordset maksumäära.

(3) Alkohoolse joogi, mille etanoolisisaldus on üle 6 mahuprotsendi, reklaamile rakendatakse kolmekordset maksumäära.

§ 4. Maksu arvutamine

(1) Reklaamimaksu arvutamisel võetakse aluseks reklaamiga kaetud pinna (reklaamipinna) ühe ruutmeetri maksumus.

(2) Reklaamipinna suurus määratakse:
1) tasapinnalise reklaami puhul reklaami pindalaga, mis on suunatud avalikkusele;
2) ruumilise reklaami puhul kolme iseloomuliku vaate arvutusliku pindalaga, mille moodustavad väljaulatuvaid punkte ühendavad kontuurid.

(3) Ühest ruutmeetrist väiksema reklaami pinna suuruseks loetakse 1 ruutmeeter.

(4) Ühest ruutmeetrist suurema reklaami pinna suurus näidatakse täisruutmeetrites ühe komakohaga.

(5) Tasumisele kuuluv maksusumma ümardatakse täiskroonideks.

§ 5. Maksustamisperiood

(1) Reklaamimaksu maksustamisperiood on ajavahemik, mille jooksul reklaam on paigaldatud.

(2) Maksukohustus tekib maksustamisperioodi esimesest päevast arvates.

§ 6. Maksuhaldur

(1) Reklaamimaksu haldur on Harku Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

(2) Maksuhaldur rakendab reklaamimaksu kogumisel maksukorralduse seadusega antud õigusi.

§ 7. Maksudeklaratsioon

(1) Maksumaksja on kohustatud esitama maksuhaldurile hiljemalt reklaami paigaldamisele järgneval esimesel tööpäeval maksudeklaratsiooni.

(2) Maksudeklaratsioon saadetakse posti teel, elektroonset andmesidet kasutades või antakse üle maksuhalduri ametiruumides.

(3) Erinevatele reklaamipindadele paigaldatud sama reklaami kohta võib esitada ühe maksudeklaratsiooni.

(4) Maksuhaldur teeb maksudeklaratsioonile märked maksudeklaratsiooni laekumise ja andmete andmebaasi sisestamise kuupäevade kohta.

(5) Maksudeklaratsiooni vormi kehtestab Harku Vallavolikogu.

§ 8. Maksu tasumine

(1) Reklaamimaksu tasumise tähtaeg on viieteistkümnes päev maksukohustuse tekkimise päevast arvates.

(2) Maksumaksja arvutab maksudeklaratsiooni alusel tasumisele kuuluva maksusumma ja tasub selle Harku valla eelarvesse.

(3) Reklaami paigaldamisel pikemaks perioodiks kui 3 kuud jaotatakse maksuperiood 90-päevasteks osadeks. Maksusumma esimese 90 päeva eest tasutakse käesoleva paragrahvi 7 lõikes 1 sätestatud tähtajaks, teise ja järgneva osa eest vastava osa esimeseks päevaks.

(4) Enammakstud maksusumma tagastatakse maksukorralduse seaduses sätestatud alustel ja korras.

§ 9. Maksuvabastused

Reklaamimaksuga ei maksustata:
1) riigi- ja omavalitsusasutuste reklaami;
2) erakondade ja üksikkandidaatide valimiskampaania reklaami;
3) inimeste poolt vahetult teostatavat reklaami (kostüümide kandmine, trükiste jagamine jm);
4) muuseumide, kunstinäituste ja teatrietenduste reklaami;
5) mittetulundusühingute ja -liitude ning muude mittetulundusorganisatsioonide reklaami;
6) äriühingu või ettevõtja tegutsemiskoha sissepääsu juurde paigaldatud reklaami, mis kajastab selle äriühingu või ettevõtja nimetust või registreeritud kaubamärki;
7) kaupluse või muu teeninduskoha sissepääsu juurde paigaldatud reklaami, mis kajastab tema lahtioleku aega, pakutavate teenuste ja kaupade sortimenti ning hinda;
8) ehitisele paigutatud reklaami, mis tutvustab selles asuvat ettevõtjat või äriühingut ning tema poolt pakutavaid teenuseid või tooteid, samuti äriühingu, ettevõtja, kaupluse või teenindusasutuse nime ja logo;
9) reklaami kaubanduslikul inventaril (toolid, lauad, külmikud, päikesevarjud, prügikastid, tuhatoosid jms esemed) jaekaubandusettevõtte tegevuse laiendamisel väljapoole siseruume või kauplemisel avalikul üritusel;
10) krediidiasutuse nime ja logo paigaldamine sularahaautomaadi asukoha tähisena ja reklaami sularahaautomaadi ekraanil;
11) seadusejärgne teave ehitusseaduse § 29 lõike 2 punktis 3 nimetatud informatsioonitahvlil, samuti ehitusettevõtja logo, nime ja kontaktandmete paigaldamine ehituse piirdele.

§ 10. Maksusoodustused

(1) Maksusoodustust võib anda isikule, kes on toetanud Harku vallas haridus-, kultuuri-, spordi-, sotsiaalabi-, tervishoiu- või kommunaalteenuse osutamiseks vajaliku objekti ehitamist või ekspluateerimist.

(2) Maksusoodustust ei anta:
1) maksusoodustuse taotlemisel valeandmeid esitanud isikule;
2) reklaami- või muu kohaliku maksu võlglasele.

§ 11. Maksusoodustuste või -vabastuste andmise kord

(1) Maksusoodustuse või -vabastuse andmise ning selle suuruse, samuti maksusoodustuse andmisest keeldumise otsustab vallavalitsus.

(2) Maksusoodustuse või -vabastuse suurus ei tohi ületada § 10 esimeses lõikes märgitud toetuse suurust.

(3) Taotlus maksusoodustuse või -vabastuse saamiseks esitatakse vallavalitsusele, millele lisatakse selle reklaami näidis või kavand, mille osas maksusoodustust või -vabastust soovitakse. Näidise või kavandi taotlusele lisamata jätmisel tagastatakse taotlus läbivaatamata.

Lisa 2
Kehtestatud
Harku Vallavolikogu 25. septembri 2003. a
määrusega nr 20