Teksti suurus:

Julgeolekuasutuse teenistujate tulumaksu, sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakse arvestamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.01.2004
Avaldamismärge:RTL 2003, 111, 1765

Julgeolekuasutuse teenistujate tulumaksu, sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakse arvestamise kord

Vastu võetud 16.10.2003 nr 94

Määrus kehtestatakse «Tulumaksuseaduse» (RT I 1999, 101, 903; 2001, 11, 49; 16, 69; 50, 283; 59, 359; 79, 480; 91, 544; 2002, 23, 131; 41, 253; 44, 284; 47, 297; 62, 377; 111, 662; 2003, 18, 105; 58, 387) § 40 lõike 7, «Sotsiaalmaksuseaduse» (RT I 2000, 102, 675; 2001, 50, 285; 59, 359; 79, 480; 91, 544; 95, 587; 2002, 44, 284; 62, 377; 111, 662) § 9 lõike 8 ja «Töötuskindlustuse seaduse» (RT I 2001, 59, 359; 82, 488; 2002, 44, 284; 57, 357; 61, 375; 89, 511; 111, 663; 2003, 17, 95) § 42 lõike 7 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrus sätestab Kaitsepolitseiameti ja Teabeameti (edaspidi julgeolekuasutus) teenistujate, kelle koosseis, koondandmed või konkreetsed tööülesanded on riigisaladus (edaspidi salastatud töötaja) sotsiaalmaksu arvestamise ning tulumaksu ja töötuskindlustusmakse arvestamise ja kinnipidamise korra.

§ 2. Üldpõhimõtted

Salastatud töötajale tehtud väljamaksetelt tulu- ja sotsiaalmaksu ning töötuskindlustusmakse arvestamine (edaspidi maksuarvestus ) toimub julgeolekuasutuse valikul:
1) üldises maksuarvestuse korras;
2) varistruktuuri või teeseldud isiku kaudu;
3) salastatud töötaja registreerimisega Maksuameti kohalikus asutuses füüsilisest isikust ettevõtjana.

§ 3. Maksuarvestus varistruktuuri või teeseldud isiku kaudu

Varistruktuuri või teeseldud isiku registreerimisel näidatakse tema ettevõtlusena üksnes maksuvaba käibena käsitatavate kaupade müüki või teenuste osutamist. Salastatud töötaja maksuarvestus varistruktuuri või teeseldud isiku kaudu toimub üldises maksuarvestuse korras.

§ 4. Maksuarvestus füüsilisest isikust ettevõtjana registreerimise korral

(1) Käesoleva määruse § 2 punktis 3 nimetatud juhul näitab salastatud töötaja füüsilisest isikust ettevõtjana registreerimisel oma ettevõtlusena üksnes maksuvaba käibena käsitatavate kaupade müüki või teenuste osutamist.

(2) Füüsilisest isikust ettevõtjana registreeritud salastatud töötajale avatakse krediidiasutuses tulumaksu ja sotsiaalmaksu arvestuse pidamiseks vajalik konto (edaspidi topeltkonto).

(3) Salastatud töötaja topeltkontole omavad juurdepääsu julgeolekuasutus ja julgeolekuasutuse juhi poolt selleks volitatud isikud ning kontot kasutatakse üksnes salastatud töötaja tulu- ja sotsiaalmaksu maksmiseks.

(4) Julgeolekuasutus maksab salastatud töötajale tehtud väljamaksetelt arvestatud sotsiaalmaksu ja kinnipeetud tulumaksu selleks volitatud isikute kaudu salastatud töötaja topeltkontole.

(5) Julgeolekuasutus teeb maksuseadustes füüsilisest isikust ettevõtjale sätestatud kohustuste täitmiseks salastatud töötaja eest sotsiaalmaksu ja tulumaksu avansilisi makseid.

(6) Füüsilisest isikust ettevõtjana registreeritud salastatud töötaja täidab residendist füüsilise isiku deklaratsioonivormi E vastavalt julgeolekuasutuse ja Maksuameti kokkuleppele.

§ 5. Töötuskindlustusmakse arvestamine

(1) Salastatud töötaja (kaasa arvatud füüsilisest isikust ettevõtjana registreeritud salastatud töötaja) ja julgeolekuasutuse variisiku töötuskindlustusmakse võib julgeolekuasutus kanda Maksuameti pangakontole üle ilma summat isikustamata. Maksuamet kannab laekunud töötuskindlustusmakse üle Eesti Töötukassa arvele.

(2) Töötuskindlustusmakse summad kajastatakse töötuskindlustuse andmekogus tagasiulatuvalt, kui kindlustatu on esitanud töötuskindlustushüvitise saamise avalduse.

§ 6. Erineva maksuarvestuse lõppemine

Pärast asjaolu äralangemist, mille tõttu isikut käsitatakse salastatud töötajana käesoleva määruse mõistes, toimub isiku tulumaksu ja sotsiaalmaksu ning töötuskindlustusmakse arvestus ja tasumine üldises korras.

§ 7. Erisused maksudeklaratsioonide esitamisel

Julgeolekuasutuse poolt esitatud deklaratsioonivormi TSD punktides 1–4 deklareeritud summad ei pea olema vastavuses deklaratsioonivormi TSD lisas 1 arvestatud sotsiaalmaksu ning kinnipeetud tulumaksu ja töötuskindlustusmakse summadega.

§ 8. Määruse kehtetuks tunnistamine

Rahandusministri 2. veebruari 2000. a määrus nr 14 «Tulu- ja sotsiaalmaksu arvestamise kord erijuhtudel» (RTL 2000, 19, 251; 2001, 11, 151) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Taavi VESKIMÄGI

Kantsler Aare JÄRVAN

/otsingu_soovitused.json