Teksti suurus:

Nõuete kehtestamine ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete kohta

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.10.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2023
Avaldamismärge:RTL 2003, 110, 1736

Nõuete kehtestamine ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete kohta1

Vastu võetud 16.10.2003 nr 75

Määrus kehtestatakse «Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse» (RT I 1999, 25, 363; 2000, 39, 238; 102, 670; 2001, 102, 668; 2002, 41, 251; 61, 375; 63, 387; 2003, 13, 64) § 10 lõike 2 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse piirväärtused ühiskanalisatsiooni juhitavas heitvees olevate ohtlike ainete kohta.

§ 2. Piirväärtused ühiskanalisatsiooni juhitavas heitvees olevate ohtlike ainete kohta

Ohtlike ainete piirväärtused ühiskanalisatsiooni juhitavas heitvees on järgmised:

Ohtliku aine nimetus CAS nr2 Mõõtühik Piirväärtus
Anorgaanilised ained      
Elavhõbe   mg/l 0,05
Hõbe   mg/l 0,2  
Kaadmium   mg/l 0,2  
Üldkroom   mg/l 0,5  
Kroomiühendid, Cr (VI)   mg/l 0,1  
Vask   mg/l 2,0  
Plii   mg/l 0,5  
Nikkel   mg/l 1,0  
Tsink   mg/l 2,0  
Tina   mg/l 0,5  
Antimon   mg/l 0,5  
Fluor   mg/l 3,0  
Tsüaniidid   mg/l 0,2  
Arseen   mg/l 0,2  
Orgaanilised ained      
Absorbeeritavate halogeenorgaaniliste ühendite (AOX) sisaldus   mg/l 1,0  
Süsiniktetrakloriid 56-23-5 mg/l 1,5  
DDT ja selle derivaadid DDE ja DDD 50-29-3 µg/l 0,05
Pentaklorofenool 87-86-5 µg/l 0,2  
Driinid: sh      
   Aldriin 309-00-2 µg/l 0,05
   Dieldriin 60-57-1 µg/l 0,05
   Endriin 72-20-8 µg/l 0,05
   Isodriin 465-73-6 mg/l   0,002
Heksaklorobenseen 118-74-1 µg/l 5,0  
Heksaklorobutadieen 87-68-3 mg/l 1,0  
Triklorometaan (kloroform) 67-66-3 mg/l 1,0  
1,2-dikloroetaan 107-06-2 µg/l 3,0  
Trikloroetüleen 79-01-6 mg/l 0,1  
Triklorobenseen (isomeeride summa)   mg/l 0,05
   1,2,3-TCB 87-61-6 mg/l 0,05
   1,2,4-TCB 120-82-1 mg/l 0,05
   1,3,5-TCB 108-70-3 mg/l 0,05
Heksaklorotsükloheksaan 608-73-1 µg/l 1,0  
Lindaan 58-89-9 mg/l 2,0  
Polükloreeritud bifenüülid, PCB   µg/l 0,05
Polükloreeritud terfenüülid, PCT   µg/l 0,05
Polüaromaatsete süsivesinike (PAH) sisaldus kokku   mg/l 0,01

§ 3. Määruse kehtetuks tunnistamine

Keskkonnaministri 4. juuni 1999. a määrus nr 55 «Nõuete kehtestamine ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete kohta» (RTL 1999, 98, 1199) tunnistatakse kehtetuks.

1 Euroopa Nõukogu direktiivid:
76/464/EMÜ (EÜT L 194, 25.07.1976, lk 26); 80/68/EMÜ (EÜT L 20, 26.01.1980, lk 43);
82/176/EMÜ (EÜT L 81, 27.03.1982, lk 29); 84/156/EMÜ (EÜT L 74, 17.03.1984, lk 49);
83/513/EMÜ (EÜT L 291, 24.10.1983, lk 1); 86/280/EMÜ (EÜT L 181, 04.07.1986, lk 16);
88/347/EMÜ (EÜT L 158, 25.06.1988, lk 35); 90/415/EMÜ (EÜT L 219, 14.08.1990, lk 49);
84/491/EMÜ (EÜT L 274, 17.10.1984, lk 11); 2000/60/EÜ (EÜT L 327, 22.12.2000, lk 2) ning selle lisa 10 (otsus 2455/2001/EÜ) (EÜT L 331, 15.12.2001, lk 1).
2 CAS number on Chemical Abstracts Service infoteenistuse keemiliste ainete loetelu number.

Minister Villu REILJAN

Kantsler Sulev VARE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json