Teksti suurus:

Ohtlike ainete lubatava heite piirväärtused toodanguühiku kohta

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.07.2010
Avaldamismärge:RTL 2003, 110, 1737

Ohtlike ainete lubatava heite piirväärtused toodanguühiku kohta1

Vastu võetud 16.10.2003 nr 76

Määrus kehtestatakse « Veeseaduse» (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2001, 7, 19; 42, 234; 50, 283; 94, 577; 2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387; 2003, 13, 64; 26, 156; 51, 352) § 26 5 lõike 9 alusel.

§ 1. Elavhõbeda heite piirväärtused toodanguühiku kohta

(1) Elavhõbeda (Hg) heite kuu keskmised piirväärtused toodanguühiku kohta on järgmised:
1) keemiatööstuses, mis kasutab kloroeteeni (vinüülkloriidi) tootmisel Hg-katalüsaatorit 0,1 g Hg 1 t kloroeteeni (vinüülkloriidi) tootmisvõimsuse kohta;
2) keemiatööstuses, mis kasutab kloroeteeni (vinüülkloriidi) tootmisel Hg-katalüsaatorit 5 g Hg 1 kg töödeldud Hg kohta muudes protsessides;
3) Hg katalüsaatorite valmistamisel, mida kasutatakse kloroeteeni (vinüülkloriidi) tootmisel 0,7 g Hg kg töödeldud Hg kohta;
4) orgaaniliste või anorgaaniliste Hg-ühendite tootmisel 0,05 g Hg 1 kg töödeldud Hg kohta;
5) Hg-sisaldavate patareide tootmisel 0,03 g Hg 1 kg töödeldud Hg kohta.

(2) Elavhõbeda heite kuu keskmised piirväärtused toodanguühiku kohta kloorleelis-elektrolüüsitööstuses on järgmised:
1) klooritootmiskäitise reovees 0,5 g Hg 1 t kloori tootmisvõimsuse kohta;
2) Hg kogus kogu käitise reovee, kui tegemist korduvkasutusega veega 1 g Hg 1 t kloori tootmisvõimsuse kohta;
3) Hg kogus kogu käitise reovees 5 g Hg 1 t kloori tootmisvõimsuse kohta.

(3) Elavhõbeda ööpäevane keskmine heide kloorleelis-elektrolüüsi tööstuses ei tohi ületada kuu keskmist heite piirväärtust üle 4 korra ning muude tööstuste korral üle 2 korra.

§ 2. Kaadmiumi heite piirväärtused toodanguühiku kohta

(1) Kaadmiumi (Cd) heite kuu keskmised piirväärtused toodanguühiku kohta on järgmised:
1) Cd-ühendite ja stabilisaatorite tootmisel 0,5 g Cd 1 kg kasutatud Cd kohta;
2) pigmentide tootmisel, galvaanikas 0,3 g Cd 1 kg kasutatud Cd kohta;
3) patareide tootmisel 1,5 g Cd 1 kg kasutatud Cd kohta.

(2) Kui kaadmiumiheite kuu keskmine piirväärtus on täidetud, ei tohi ööpäevane keskmine heide ületada kuu keskmist heite piirväärtust üle 2 korra.

§3. Pentaklorofenooli heite piirväärtused toodanguühiku kohta

(1) Pentaklorofenooli (PCP, C6HCl5O; CAS2 nr 87-86-5) heite kuu keskmised piirväärtused toodanguühiku kohta on Na-pentaklorofenolaadi tootmisel heksaklorobenseeni hüdrolüüsil 25 g PCP 1 t tootmis- või utiliseerimisvõimsuse kohta.

(2) Kui pentaklorofenooli heite kuu keskmine piirväärtus on täidetud, ei tohi ööpäevane keskmine heide ületada kuu keskmist heite piirväärtust üle 2 korra.

§4. Heksaklorobutadieeni heite piirväärtused toodanguühiku kohta

(1) Heksaklorobutadieeni (HCBD, C4Cl6, CAS nr 87-68-3) heite kuu keskmised piirväärtused toodanguühiku kohta on perkloroetüleeni ja tetraklorometaani (süsiniktetrakloriidi) tootmisel perkloreerimise teel 1,5 g HCBD 1 t perkloroetüleeni ja süsiniktetrakloriidi tootmisvõimsuse kohta.

(2) Kui heksaklorobutadieeni heite kuu keskmine piirväärtus on täidetud, ei tohi ööpäevane keskmine heide ületada kuu keskmist heite piirväärtust üle 2 korra.

§ 5. Triklorometaani heite piirväärtused toodanguühiku kohta

(1) Triklorometaani (kloroform, CHCl3, CAS nr 67-66-3) heite kuu keskmised piirväärtused toodanguühiku kohta on järgmised:
1) klorometaanide tootmisel metanoolist või metanoolist ja metaanist (metanooli hüdrokloreerimine ning metüülkloriidi kloorimine) 10 g CHCl 3 1 t klorometaanide tootmisvõimsuse kohta;
2) klorometaanide tootmisel metaani kloorimisel 7,5 g CHCl3 1 t klorometaanide tootmisvõimsuse kohta.

(2) Kui triklorometaani heite kuu keskmine piirväärtus on täidetud, ei tohi ööpäevane keskmine heide ületada kuu keskmist heite piirväärtust üle 2 korra.

§ 6. Trikloroeteeni heite piirväärtused toodanguühiku kohta

(1) Trikloroeteeni (trikloroetüleen TRI, C2HCl3 , CAS nr 79-01-6) heite kuu keskmised piirväärtused toodanguühiku kohta kehtib TRI ja tetrakloroeteeni tootmisel 2,5 g TRI 1 t TRI ja tetrakloroeteeni summaarse tootmisvõimsuse kohta.

(2) Kui trikloroeteeni heite kuu keskmine piirväärtus on täidetud, ei tohi ööpäevane keskmine heide ületada kuu keskmist heite piirväärtust üle 2 korra.

§ 7. Tetrakloroeteeni heite piirväärtused toodanguühiku kohta

(1) Tetrakloroeteeni (tetrakloroetüleen, perkloroetüleen, PER, C 2Cl4, CAS nr 127-18-4) heite kuu keskmised piirväärtused toodanguühiku kohta on järgmised:
1) kehtib summaarse TRI ja PER tootmisvõimsuse või summaarse TETRA ja PER tootmisvõimsuse kohta 2,5 g PER 1 t TRI ja PER tootmisvõimsuse kohta (TRI-PER protsessil);
2) kehtib summaarse TRI ja PER tootmisvõimsuse või summaarse TETRA ja PER tootmisvõimsuse kohta 2,5 g PER 1 t süsiniktetrakloriidi ja PER-i tootmisvõimsuse kohta (TETRA-PER protsessil).

(2) Kui tetrakloroeteeni heite kuu keskmine piirväärtus on täidetud, ei tohi ööpäevane keskmine heide ületada kuu keskmist heite piirväärtust üle 2 korra.

§ 8. Triklorobenseeni heite piirväärtused toodanguühiku kohta

(1) Triklorobenseeni (TCB, C6H3Cl3) heite kuu keskmised piirväärtused toodanguühiku kohta on järgmised:
1) TCB tootmisel heksaklorotsükloheksaani dekloorimisega või ümbertöötlemisel TCB-st 10 g TCB 1 t TCB kogutootmisvõimsuse kohta;
2) arvestades mono- ja diklorobenseenide kogu tootmis- või töötlemisvõimsust 0,5 g TCB 1 t klorobenseeni tootmis- või töötlemisvõimsuse kohta benseeni kloorimisel.

(2) Kui triklorobenseeni heite kuu keskmine piirväärtus on täidetud, ei tohi ööpäevane keskmine heide ületada kuu keskmist heite piirväärtust üle 2 korra.

§ 9. Heksaklorobenseeni heite piirväärtused toodanguühiku kohta

(1) Heksaklorobenseeni (HCB, C6Cl6, CAS nr 118-74-1) heite kuu keskmised piirväärtused toodanguühiku kohta on järgmised:
1) HCB tootmisel ja töötlemisel 10 g HCB 1 t HCB tootmisvõimsuse kohta;
2) PER ja CCl4 tootmisel perkloorimisega 1,5 g HCB 1 t PER ja tetraklorometaani (süsiniktetrakloriidi) summaarse tootmisvõimsuse kohta.

(2) Kui heksaklorobenseeni heite kuu keskmine piirväärtus on täidetud, ei tohi ööpäevane keskmine heide ületada kuu keskmist heite piirväärtust üle 2 korra.

§ 10. 1,2-dikloroetaani heite piirväärtused toodanguühiku kohta

(1) 1,2-dikloroetaani (EDC, C2H4Cl2, CAS nr 107-06-2) heite kuu keskmised piirväärtused toodanguühiku kohta on järgmised:
1) piirväärtus kehtib ainult EDC tootmisele, mitte selle töötlemisele või kasutamisele samas kohas (käitises) 2,5 g EDC 1 t EDC tootmise kohta;
2) arvestades käitise kõiki potentsiaalseid EDC hajureostusallikaid; piirväärtus ei kehti EDC kasutamisel ioonvahetite tootmiseks 5 g EDC 1 t EDC tootmise, töötlemise või kasutamise kohta;
3) kehtib etüleendiamiini, etüleenpolüamiini, 1,1,1-trikloroetaani, trikloroeteeni ja perkloroeteeni tootmisel 2,5 g EDC 1t EDC töötlemisel muude ainete (v.a kloroeteen (vinüülkloriid)) tootmiseks.

(2) Kui 1,2-dikloroetaani heite kuu keskmine piirväärtus on täidetud, ei tohi ööpäevane keskmine heide ületada kuu keskmist heite piirväärtust üle 2 korra.

§ 11. Heksaklorotsükloheksaani heite piirväärtused toodanguühiku kohta

(1) Heksaklorotsükloheksaani (HCH, C6H6Cl 6, CAS nr 608-73-1) heite kuu keskmised piirväärtused toodanguühiku kohta on järgmised:
1) HCH tootmistehastele 2 g HCH 1 t toodetud HCH kohta (sh lindaan, CAS nr 58-89-9);
2) lindaani eraldamistehastele 4 g HCH 1 t töödeldud HCH kohta;
3) HCH tootmis- ja lindaani eraldamistehastele 5 g HCH 1 t toodetud HCH kohta.

(2) Kui heksaklorotsükloheksaani heite kuu keskmine piirväärtus on täidetud, ei tohi ööpäevane keskmine heide ületada kuu keskmist heite piirväärtust üle 2 korra.

§ 12. Rakendussätted

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2004. a.

1 76/464/EMÜ (EÜT L 194, 25.07.1976, lk 26); 82/176/EMÜ (EÜT L 81, 27.03.1982, lk 29); 84/156/EMÜ (EÜT L 74, 17.03.1984, lk 49); 83/513/EMÜ (EÜT L 291, 24.10.1983, lk 1); 86/280/EMÜ (EÜT L 181, 04.07.1986, lk 16); 88/347/EMÜ (EÜT L 158, 25.06.1988, lk 35); 90/415/EMÜ (EÜT L 219, 14.08.1990, lk 49); 84/491/EMÜ (EÜT L 274, 17.10.1984, lk 11); 2000/60/EÜ (EÜT L 327, 22.12.2000, lk 2) lisa 10 (otsus 2455/2001/EÜ) (EÜT L 331, 15.12.2001, lk 1).
2 CAS nr – siin ja edaspidi Chemical Abstracts Service’i kemikaali registreerimisnumber.

Minister Villu REILJAN

Kantsler Sulev VARE

/otsingu_soovitused.json