Teksti suurus:

Riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumide seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.11.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 68, 462

Riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumide seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 15.10.2003

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 27. oktoobri 2003. a otsusega nr 453

Riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumide seadust (RT I 1998, 101, 1665; 2002, 21, 119; 61, 375) täiendatakse 3. peatükiga järgmises sõnastuses:

«3. peatükk
RIIGI KEELEAUHIND

§ 12. Riigi keeleauhind

(1) Riigi F. J. Wiedemanni keeleauhind (edaspidi auhind) määratakse igal aastal ühele füüsilisele isikule väljapaistvate teenete eest eesti keele uurimisel, korraldamisel, õpetamisel, propageerimisel või kasutamisel.

(2) Auhinnaga kaasneb tunnistus.

(3) Auhind antakse haldusmenetluse seaduses (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375; 2003, 20, 117) sätestatud korras, kui käesolev seadus ei näe ette teisiti.

§ 13. Auhinna suurus

Auhinna suurus määratakse igal aastal riigieelarves.

§ 14. Ettepanekute esitamine auhinna määramiseks

(1) Ettepanekuid auhinna määramiseks võivad esitada:
1) juriidilised isikud, mille põhikirjas või põhimääruses on sätestatud eesti keele või kultuuri alane tegevus;
2) Haridus- ja Teadusministeerium;
3) isikud, kellele on antud F. J. Wiedemanni keeleauhind.

(2) Ettepanekud esitatakse keeleauhinna komisjonile iga aasta 10. jaanuariks.

(3) Keeleauhinna komisjon avalikustab nõuetekohaselt esitatud ettepanekud ja nende esitajad üleriigilise levikuga päevalehes hiljemalt iga aasta 1. veebruariks.

§ 15. Keeleauhinna komisjon

(1) Vabariigi Valitsus moodustab keeleauhinna komisjoni (edaspidi komisjon) ja kinnitab selle koosseisu haridus- ja teadusministri ettepanekul kolmeks aastaks. Komisjon on 9-liikmeline.

(2) Haridus- ja teadusminister teeb ettepaneku komisjoni koosseisu kinnitamiseks, arvestades järgmisi kriteeriume:
1) komisjoni igas järgmises koosseisus peab olema vähemalt ühe kolmandiku ulatuses uusi liikmeid;
2) üks ja sama isik ei tohi olla komisjoni liige rohkem kui kuus aastat järjest.

(3) Komisjoni esimees on ametikoha järgi haridus- ja teadusminister.

(4) Komisjoni pädevuses on käesoleva seaduse §-s 14 nimetatud ettepanekute läbiarutamine, kandidaatide eesti keele alase tegevusega tutvumine ning ettepanekute tegemine Vabariigi Valitsusele auhinna määramiseks. Komisjoni töökorra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

§ 16. Auhinna määramine ja üleandmine

(1) Auhinna määrab Vabariigi Valitsus komisjoni ettepaneku alusel.

(2) Auhind antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeval.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json