Teksti suurus:

Vooremaa Maastikukaitseala Administratsiooni põhimäärus

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2005
Avaldamismärge:RTL 2003, 113, 1791

Vooremaa Maastikukaitseala Administratsiooni põhimäärus

Vastu võetud 28.10.2003 nr 81

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22; 21, 122; 51, 349) paragrahvi 43 lõike 5 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Vooremaa Maastikukaitseala Administratsioon (edaspidi Administratsioon. Lühendatult Vooremaa MKA) on Keskkonnaministeeriumi hallatav riigiasutus.

§ 2. Administratsioonil on oma eelarve, pangaarve, väikese riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat.

§ 3. Administratsiooni kulud kaetakse riigieelarvest Keskkonnaministeeriumi kaudu. Administratsiooni eelarve kinnitab keskkonnaminister.

§ 4. Administratsioon asub Jõgeva maakonnas. Administratsiooni postiaadress on Aia 2, 48306 Jõgeva.

2. peatükk
ADMINISTRATSIOONI TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED

§ 5. Administratsioon on Vabariigi Valitsuse või keskkonnaministri määratud kaitstavate loodusobjektide valitseja ning teostab täidesaatvat riigivõimu seaduses sätestatud ulatuses ja korras.

§ 6. Administratsioon kaitstava loodusobjekti valitsejana:
1) teostab järelevalvet seaduses sätestatud ulatuses ja korras;
2) korraldab kaitse-eeskirjaga sätestatud ja kaitsekorralduskavaga kavandatud tegevust;
3) osaleb oma tegevuspiirkonnas planeeringute ja arengukavade koostamises ning rakendamises;
4) kooskõlastab kaitse-eeskirjas sätestatud juhtudel ja korras kaitsealal kavandatava tegevuse;
5) koostab ja väljastab kaitsekohustuse teatisi ja muid seadusest tulenevaid dokumente;
6) korraldab ja teostab kaitstava loodusobjekti tutvustamist ning propageerib loodushoidlikku mõtteviisi;
7) osaleb kaitse-eeskirja ja muude seadusest tulenevate loodusobjektide kaitseks vajalike õigusaktide eelnõude koostamises;
8) teostab ja koordineerib loodusuuringuid ja loodusseiret;
9) korraldab looduskaitsealaseid hooldustöid;
10) organiseerib loodusobjekti tähistamist looduses;
11) täidab muid talle õigusaktidega pandud ülesandeid.

3. peatükk
ADMINISTRATSIOONI JUHTIMINE

§ 7. Administratsiooni juhib direktor, kellega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu keskkonnaminister Keskkonnaministeeriumi kantsleri ettepanekul.

§ 8. Administratsiooni direktor:
1) juhib administratsiooni tööd;
2) korraldab administratsiooni pädevusse antud ülesannete täitmist ning vastutab nende täitmise eest, andes sellest aru keskkonnaministrile;
3) esindab administratsiooni ja annab volitusi administratsiooni esindamiseks;
4) koostab administratsiooni aastaeelarve eelnõu, tagab administratsioonile eraldatud eelarvevahendite ökonoomse ja sihipärase kasutamise;
5) kinnitab administratsiooni organisatsiooni struktuuri, asjaajamise korra, sisekorraeeskirja ja muud töökorralduslikud dokumendid ning teenistujate ametipalgad ja ametijuhendid vastavuses õigusaktidega;
6) käsutab administratsiooni valduses olevat riigivara ja rahalisi vahendeid seaduses sätestatud ulatuses ja korras;
7) sõlmib, muudab ja lõpetab administratsiooni töötajatega töölepingud, kohaldab neile ergutusi ja määrab distsiplinaarkaristusi, saadab neid töölähetusse;
8) kinnitab administratsiooni sisekorraeeskirja, raamatupidamise sise-eeskirja ja töötajate ametijuhendid;
9) teostab tehinguid, mis on suunatud Administratsiooni põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmisele;
10) täidab muid seadusega, seaduse alusel antud õigusaktiga või keskkonnaministri antud ülesandeid.

§ 9. Direktori äraolekul asendab teda direktori määratud administratsiooni töötaja.

§ 10. Direktor annab välja käskkirju tööalastes küsimustes.

§ 11. Administratsioon on aruandekohustuslik keskkonnaministri ees.

4. peatükk
ADMINISTRATSIOONI SÜMBOLID

§ 12. Administratsioonil on sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis. Pitsatil võidakse kasutada Administratsiooni lühendnimetust.

5. peatükk
VARA JA ARUANDLUS

§ 13. Administratsiooni valduses oleva riigivara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub «Riigivaraseadusega», selle alusel antud Vabariigi Valitsuse määrustega ning keskkonnaministri poolt määratud korras.

§ 14. Administratsioon peab raamatupidamisarvestust ning esitab aruandeid seaduse alusel kehtestatud korras.

§ 15. Administratsiooni finantsmajanduslikku tegevust kontrollivad Keskkonnaministeerium ja Riigikontroll.

§ 16. Administratsiooni tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse tagamiseks teostab Administratsiooni üle teenistuslikku järelevalvet Keskkonnaministeerium õigusaktidega kehtestatud korras.

6. peatükk
LÕPPSÄTTED

§ 17. Administratsiooni korraldab ümber või tema tegevuse lõpetab keskkonnaminister.

§ 18. Määrus jõustub 1. novembril 2003. a.

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Looduskaitse ja metsanduse asekantsler
kantsleri ülesannetes Tõnu TRAKS

/otsingu_soovitused.json