Teksti suurus:

Immuniseerimise korraldamise nõuded

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.11.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2007
Avaldamismärge:RTL 2003, 115, 1829

Immuniseerimise korraldamise nõuded

Vastu võetud 31.10.2003 nr 116

Määrus kehtestatakse « Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse» (RT I 2003, 26, 160) § 8 lõike 5 alusel.

§1. Üldsätted

(1) Immuniseerimise korraldamise nõuded kehtivad kõikide immuniseerimiste korral.

(2) Immuniseerimine käesoleva määruse tähenduses on nakkushaiguste ennetamine antigeeni (aktiivne immuniseerimine vaktsiini manustamisega) või vastavate antikehade (passiivne immuniseerimine immuunglobuliini manustamisega) viimisega organismi (edaspidi immuniseerimine).

(3) Immuniseerimise teostaja on kohustatud registreerima immuniseerimise kõrvalnähud ja teatama nendest Ravimiametile.

§2. Immuniseerimise läbiviimine

(1) Immuniseerimist tohib läbi viia arst, kes on täies mahus läbinud immuniseerimisalase täiendusõppekursuse vastavalt Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas moodustatud nakkushaiguste nõukogu poolt heakskiidetud programmile ja saanud selle lõpetamise kohta tunnistuse. Perearsti, pediaatria või infektsioonhaiguste residentuuri läbinud arstil ei ole eelnev täiendusõppekursuse läbimine nõutav. Kursuse minimaalne maht on 16 tundi.

(2) Immuniseerimist tohib arsti järelvalve all läbi viia õde, kes on läbinud § 2 lõikes 1 märgitud immuniseerimisalase täiendõppekursuse ja saanud selle lõpetamise kohta tunnistuse. Kursuse minimaalne maht on 16 tundi.

(3) Immuniseerimise läbiviimisele peab eelnema immuniseeritava tervise kontroll, mille eest vastutab arst.

(4) Immuniseerimine on vabatahtlik. Lasteaias käiva lapse ja õpilase immuniseerimisest tuleb lapsevanemat kirjalikult teavitada vähemalt üks nädal enne plaanitavat immuniseerimist ning immuniseerimine on lubatud lapsevanema kirjalikul nõusolekul.

(5) Kollapalaviku ohualadele siirdujatele tehakse ja väljastatakse kollapalaviku vaktsineerimist tõendav rahvusvaheline sertifikaat (lisa 1).

(6) Loomaründejärgset marutõvevastast ja traumajärgset teetanusevastast immuniseerimist teostavad antiraabilised kabinetid, tervishoiuteenuse osutajate traumapunktid ja vastuvõtuosakonnad.

§3. Immuniseerimise registreerimine ja aruandlus

(1) Immuniseerimine registreeritakse tervishoiuteenuse osutaja poolt paberkandjal või elektrooniliselt peetavas immuniseerimisraamatus ning sellekohane sissekanne tehakse immuniseerimispassi (lisa 2) ja tervisekaarti.

(2) Immuniseerimispass väljastatakse vastsündinutele sünnitusmajas, teistele isikutele perearsti või muu tervishoiuteenuse osutaja poolt teostatud immuniseerimisel.

(3) Elektroonilise andmebaasi olemasolul, mis sisaldab immuniseerimispassi kantavaid andmeid, ei pea immuniseerimist teostav perearst tegema käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sissekannet immuniseerimispassi ja seda väljastama, kui immuniseeritule (alaealisel tema seaduslikule esindajale) on võimaldatud juurdepääs tema kohta käivatele immuniseerimisandmetele,  v.a kui immuniseeritu (alaealisel tema seaduslik esindaja) soovib immuniseerimispassi väljastamist ja sinna sissekande tegemist.

(4) Immuniseerimispassi või käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud elektroonilisse andmebaasi ja õpilase tervisekaarti tuleb kanda ka kõik eelnevalt teostatud immuniseerimised.

(5) Immuniseerija ei tohi hoida immuniseerimispassi enda käes kauem aega, kui see on vajalik sissekande tegemiseks.

(6) Immuniseerimisraamatusse või elektroonilisse andmebaasi kantakse immuniseeritava nimi, vanus, vaktsiini manustamise aeg ja manustatud vaktsiini täpne nimetus. Kvartali viimasel päeval tehakse kokkuvõte, mitu doosi on kulutatud.

(7) Immuniseerimist teostanud tervishoiuteenuse osutaja on kohustatud esitama aruanded «Nakkushaiguste immunoprofülaktika» ning «Laste, õpilaste ja noorukite hõlmatus immuniseerimisega» Tervisekaitseinspektsiooni kohalikule asutusele vastavalt sotsiaalministri 28. detsembri 2001. a määruses «Tervishoiustatistiliste aruannete vormid ning nende esitamise kord» (RTL 2002, 8, 78; 2003, 13, 171) kehtestatud aruandluse korrale.

§4. Immuunpreparaatide säilitamine ja hävitamine

(1) Immuunpreparaate säilitatakse sotsiaalministri 7. oktoobri 2003. a määruses nr 113 «Vaktsiinide ja immuunglobuliinide soetamise, jaotamise, säilitamise ja veo ning külmahela toimimise kord» (RTL 2003, 108, 1705) ettenähtud korras.

(2) Kui immuunpreparaatide ja teiste immuniseerimisega seotud jäätmete (kasutatud ampullid, süstlad) hävitamine toimub tervishoiuteenuse osutaja juures kohapeal, tuleb arvestada järgmiste nõuetega:
1) elusvaktsiinid hävitatakse autoklaavimisel (2 atm +132 °C üks tund) või keetmisel 10 minuti jooksul või desinfektsioonilahuses;
2) inaktiveeritud vaktsiinid ja puhastatud antigeene sisaldavad vaktsiinid ning immuunglobuliinid ja seerumid tühjendatakse süstla ja nõela abil kanalisatsiooni.

(3) Immuniseerimise läbiviijad on kohustatud pidama koguselist arvestust kasutamata jäänud ja hävitatud immuunpreparaatide üle.

§5. Rakendussätted

Perearst on kohustatud 1. jaanuariks 2005. a immuniseerimispassid sisse seadma kõikidele nimistus olevatele kuni 3 aasta vanustele lastele, 1. jaanuariks 2008. a – kõikidele kuni 18 aasta vanustele lastele, v.a § 3 lõikes 3 nimetatud tingimustel.

Minister Marko POMERANTS

Kantsler Maarja MÄNDMAA

Sotsiaalministri 31. oktoobri 2003. a määruse nr 116 «Immuniseerimise korraldamise nõuded»
lisa 1

INTERNATIONAL CERTIFICATE
OF VACCINATION OR REVACCINATION AGAINST YELLOW FEVER

CERTIFICAT INTERNATIONAL
DE VACCINATION OU DE REVACCINATION CONTRE LA FIEVRE JAUNE

This is to certify that date of birth sex
Je soussigne(e) ne(e) le sexe
whose signature follows ...........................................  
dont la signature suit    

has on the date indicated been vaccinated or revaccinated against yellow fever.

a ete vaccine(e) ou revaccine(e) contre la fievre jaune a la date indiquee.

Data; Signature and professional status of vaccinator
Signature et titre du vaccinateur
Manufacturer and
batch no. of vaccine Fabricant du vaccin
et numero du lot
Official stamp of
vaccinating centre
Cachet officiel du
centre de vaccination
1.    
2.    
3.    

Sotsiaalministri 31. oktoobri 2003. a määruse nr 116 «Immuniseerimise korraldamise nõuded»
lisa 2

EESTI

ESTONIA

IMMUNISEERIMISPASS

Passport of immunization

Nimi

..........................................................

Name

Sünniaeg

.........................................................

Date of birth

Isikukood

........................................................

Personal code

Vastunäidustused

....................................................

Contraindications

Immuniseerimine tuberkuloosi vastu

Immunization against tuberculosis

 
Kuupäev Vaktsiini nimetus, seeria, doos Arsti allkiri
 
 

Tuberkuliintest/Mantoux

Immunization against tuberculosis

 
Kuupäev Vaktsiini nimetus, seeria, doos Arsti allkiri
 
 

Immuniseerimine poliomüeliidi vastu

Immunization against poliomyelitis

 
Kuupäev Vaktsiini nimetus, seeria, doos Arsti allkiri
 
 

Immuniseerimine difteeria, teetanuse, läkaköha vastu

Immunization against diphtheria, tetanus, pertussis

 
Kuupäev Vaktsiini nimetus, seeria, doos Arsti allkiri
 
 
Kuupäev Vaktsiini nimetus, seeria, doos Arsti allkiri
 
 

Immuniseerimine leetrite-mumpsi-punetiste vastu

Immunization against measles, mumps, rubella

 
Kuupäev Vaktsiini nimetus, seeria, doos Arsti allkiri
 
 

Immuniseerimine leetrite vastu

Immunization against measles

 
Kuupäev Vaktsiini nimetus, seeria, doos Arsti allkiri
 
 

Immuniseerimine mumpsi vastu

Immunization against mumps

 
Kuupäev Vaktsiini nimetus, seeria, doos Arsti allkiri
 
 

Immuniseerimine punetiste vastu

Immunization against rubella

 
Kuupäev Vaktsiini nimetus, seeria, doos Arsti allkiri
 
 

Immuniseerimine Haemophilus influenzae b vastu

Immunization against Haemophilus influenzae b

 
Kuupäev Vaktsiini nimetus, seeria, doos Arsti allkiri
 
 

Immuniseerimine B-hepatiidi vastu

Immunization against Hepatitis-B

 
Kuupäev Vaktsiini nimetus, seeria, doos Arsti allkiri
 
 

Muud immuniseerimised

Other immunizations

 
Kuupäev Vaktsiini nimetus, seeria, doos Arsti allkiri
     
     
     
     

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json