Teksti suurus:

Maksukorralduse seaduse ja maamaksuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2004
Avaldamismärge:RT I 2003, 71, 472

Maksukorralduse seaduse ja maamaksuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 22.10.2003

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 4. novembri 2003. a otsusega nr 457

I. Maksukorralduse seaduse muutmine

Maksukorralduse seaduses (RT I 2002, 26, 150; 57, 358; 63, 387; 99, 581; 110, 660; 111, 662; 2003, 2, 17) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Maksukohustuslaste registris peetakse eraldi arvestust iga maksukohustuslase käesolevast seadusest või maksuseadusest tulenevate rahaliste õiguste ja kohustuste ning nende täitmise kohta.»

§ 2. Paragrahvi 18 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad «Eesti kirikute, koguduste ja koguduste liitude registrisse» sõnadega «usuliste ühenduste registrisse».

§ 3. Paragrahvi 20 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Füüsilisest isikust ettevõtjal, kelle tegevus tulenevalt tegevusala iseloomust on hooajaline, on õigus märkida avalduses ettevõtlusega tegelemise algus- ja lõppkuupäev. Ettevõtlusega tegelemise algus- ja lõppkuupäeva võib avalduses märkida ka ajutiselt ettevõtlusega tegelemise korral. Eelnimetatud juhtudel loetakse isik maksustamise seisukohast füüsilisest isikust ettevõtjaks üksnes avalduses märgitud ajavahemikus.»

§ 4. Paragrahvi 23 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Isikut ei loeta maksustamise seisukohast füüsilisest isikust ettevõtjaks ajavahemikus, millal ettevõtlus on peatatud.»

§ 5. Paragrahvi 27:

1) punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 7) andmeid tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud mittetulundusühingu või sihtasutuse, erakonna ja avalik-õigusliku ülikooli tulude, sealhulgas saadud kingitused, annetused, ning nende kasutamise kohta;»;

2) täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

« 9) andmeid ametiühingute registrisse kantud isiku ja haiglat pidava isiku saadud kingituste ja annetuste ning nende kasutamise kohta.»;

3) senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Maksuvõla määramise korral maksuhalduri poolt on maksuvõla avalikustamine lubatud pärast maksuotsuse või vastutusotsuse täitmise tähtpäeva saabumist. Maksuotsuse või vastutusotsuse vaidlustamise korral tehakse avaldatud maksuvõla juurde sellekohane märge. Kui kaebus on esitatud kohtusse, tehakse märge maksukohustuslase taotlusel või juhul, kui maksuhaldur on muul viisil kaebuse esitamisest teada saanud.»

§ 6. Paragrahvi 29:

1) punktid 1, 14, 16, 18–22 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) uurijale ja prokurörile kuriteo tõkestamiseks ning avastamiseks, kurjategija tabamiseks, kriminaalmenetluses oleva asja uurimiseks, menetlemiseks, asja kohtuliku arutamise ettevalmistamiseks, samuti julgeolekuasutusele julgeolekukontrolli läbiviimiseks ja muude julgeolekuasutuste seaduses (RT I 2001, 7, 17; 100, 643; 2002, 61, 375) sätestatud ülesannete täitmiseks;»;

« 14) Haigekassale sotsiaalmaksu maksja, kindlustatud isiku ja kindlustuskaitset taotleva isiku kohta või kindlustuskaitse kehtivuse kontrollimiseks;»;

« 16) turujärelevalve asutusele toote ja teenuse ohutuse järelevalve korraldamiseks;»;

« 18) Tööinspektsioonile riikliku järelevalve teostamiseks tööalaste õigusaktide täitmise üle;
19) Töötukassale töötuskindlustuse seaduse alusel hüvitiste maksmiseks ja määramiseks;
20) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile, dumpingunõukogule ja Vabariigi Valitsusele dumpinguvastase uurimismenetluse läbiviimiseks ning dumpinguvastaste meetmete rakendamise otsustamiseks, samuti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile kohustusliku vedelkütuse miinimumvaru olemasolu, kvaliteedi ning vedelkütuse miinimumvaru hoidjatele seadusega pandud muude kohustuste täitmise kontrollimiseks;
21) majanduslike huvide deklaratsioonide hoidjale ja kontrollimiseks õigustatud isikutele korruptsioonikahtluse korral majanduslike huvide deklaratsioonis esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks;
22) Finantsinspektsioonile finantsjärelevalve teostamiseks ning isikute kontrollimiseks tulenevalt Finantsinspektsioonile seadusega pandud ülesannetest;»;

2) täiendatakse punktiga 23 järgmises sõnastuses:

« 23) eraõiguslikule juriidilisele isikule maamaksuteadete kättetoimetamisega seotud tööde tegemiseks.»

§ 7. Paragrahvi 30 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 8. Paragrahvides 37 ja 38 asendatakse sõnad «lepingute ja lepinguväliste kohustuste seaduses (RT I 2001, 81, 487)» tekstiga «võlaõigusseaduses (RT I 2001, 81, 487; 2002, 60, 374)».

§ 9. Paragrahvi 51 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Rahvusvahelist ametiabi osutatakse välislepingu alusel.»

§ 10. Paragrahvi 73 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Käesolevas peatükis sätestatut ei kohaldata tollideklaratsiooni aktsepteerimisele vahetult järgnevale maksude tasumise õigsuse kontrollimisele.»

§ 11. Paragrahvi 75 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud korraldusse märgitakse lisaks käesoleva seaduse §-s 46 sätestatule kontrollitav maks, maksustamisperiood, revisjoni tähtaeg ning revisjoni läbiviiva ametniku nimi. Revisjoni ulatust või revisjoni tähtaega muudetakse vajaduse korral hiljem korraldusega. Revisjoni tähtaja pikendamist või muu maksukohustuslast koormava muudatuse tegemist tuleb korralduses põhjendada.»

§ 12. Paragrahvi 87:

1) lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Deklaratsioonile kirjutab alla maksukohustuslane, tema seaduslik esindaja või volitatud esindaja.»;

2) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Füüsilise isiku volitatud esindaja võib deklaratsioonile alla kirjutada tolliseadustikus sätestatud juhtudel, samuti juhul, kui isik ei ole võimeline haiguse või välismaal viibimise tõttu deklaratsioonile alla kirjutama. Maksuhalduril on õigus nõuda volitatud esindajalt selle tõendamist, et füüsiline isik ei saa ühel eelnimetatud põhjustest oma kohustusi täita. Maksuhaldur võib nõuda deklaratsiooni allkirjastamist esindatava poolt pärast allkirjastamist takistavate asjaolude äralangemist.»

§ 13. Paragrahvi 89 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) taotlema deklaratsiooni muutmist või kehtetuks tunnistamist;».

§ 14. Paragrahvi 102:

1) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Revisjoni tulemusel tehtud või muudetud maksuotsust, mille muutmist või kehtetuks tunnistamist ei saa enam vaidemenetluses ega halduskohtumenetluses taotleda, võib uue asjaolu või tõendi ilmnemise tõttu muuta või kehtetuks tunnistada ainult juhul, kui see asjaolu on tuvastatud seoses:
1) käesoleva seaduse §-des 152–154 sätestatud väärteoga, mis on toime pandud tahtlikult ja mille kohta on jõustunud lahend;
2) kuriteoga, milles on alustatud kriminaalmenetlust.»;

2) täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 sätestatud alusel maksuotsuse muutmise või kehtetuks tunnistamise otsustamisel peab maksuhaldur arvestama, kas avalik huvi tasumata maksusumma määramiseks ja sissenõudmiseks kaalub üles isiku usalduse haldusakti kehtimajäämise suhtes, samuti väärteo raskust ning muid asjaolusid, mille tõttu tõend või asjaolu ei ilmnenud revisjoni käigus, sealhulgas võimalikku uurimisprintsiibi rikkumist maksuhalduri poolt.»

§ 15. Paragrahvi 107 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Tagastusnõude täitmine peatatakse kuni otsuse jõustumiseni väärteomenetluses, kriminaalasjas tehtud kohtuotsuse jõustumiseni või kriminaalmenetluse lõpetamise määruse tegemiseni.»

§ 16. Paragrahvi 116 lõike 4 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) tagastusnõude täitmise peatamise tinginud väärteo kohta või kriminaalasjas õigeksmõistva otsuse jõustumisest, kriminaalmenetluse lõpetamise määruse, samuti väärteomenetluse lõpetamise otsuse tegemise päevast.»

§ 17. Paragrahvi 119 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Intressi ei arvestata tähtpäevaks tasumata maksusummalt või selle osalt, mis on võrdne maksuhalduri poolt maksukohustuslasele käesoleva seaduse, maksuseaduse või tolliseadustiku alusel maksmisele või tagastamisele kuuluva maksusummaga.»

§ 18. Paragrahvi 128 lõiget 5 täiendatakse neljanda lausega järgmises sõnastuses:

«Sundtäitmise tulemusel laekunud kuni 1000-kroonise summa võib kanda maksukohustuste katteks nende tekkimise järjekorras.»

§ 19. Paragrahvi 151 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Maksukohustuslasel või muul menetlusosalisel, kelle taotlus jäi vaidemenetluses rahuldamata või kelle õigusi vaidemenetluses rikuti, on õigus pöörduda halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras kaebusega halduskohtusse. Kaebuse võib esitada muu hulgas:
1) haldusakti või selle osa kehtetuks tunnistamiseks, mille kehtetuks tunnistamist on rahuldamata jäetud vaidega taotletud;
2) haldusakti andmiseks, mille väljaandmist on rahuldamata jäetud vaidega taotletud;
3) vaideotsuse peale, kui sellega on rikutud isiku õigusi vaidemenetluse esemest sõltumatult.»

II. Maamaksuseaduse muutmine

§ 20. Maamaksuseaduse (RT I 1993, 24, 428; 1994, 13, 231; 28, 428; 94, 1609; 1995, 54, 884; 1996, 36, 738; 89, 1589; 1997, 82, 1398; 27, 381; 1999, 95, 840; 2000, 95, 612; 2001, 102, 666; 2002, 44, 284) § 7 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Rahandusminister võib Vabariigi Valitsuse volitusel sõlmida vastavalt halduskoostöö seadusele (RT I 2003, 20, 117) eraõigusliku juriidilise isikuga lepingu maksuteadete kättetoimetamisega seotud tööde tegemiseks. Eelnimetatud eraõiguslikku juriidilist isikut loetakse haldusülesande piires maksukohustuslaste registri volitatud töötlejaks ja talle laieneb isikuandmete kaitse seaduses (RT I 2003, 26, 158) sätestatu.»

III. Seaduse jõustumine

§ 21. Käesolev seadus jõustub 2004. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json