Teksti suurus:

Kutseõppeasutuse seaduse ja täiskasvanute koolituse seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.11.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 71, 473

Kutseõppeasutuse seaduse ja täiskasvanute koolituse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 23.10.2003

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 4. novembri 2003. a otsusega nr 458

§ 1. Kutseõppeasutuse seaduses (RT I 1998, 64/65, 1007; 2001, 68, 406; 2002, 56, 348; 61, 375; 90, 521; 2003, 20, 116; 58, 387) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 33 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (8) Kutsealase eelkoolituse korraldamisega seotud kulud kaetakse riigikooli puhul riigieelarvest selle ministri kinnitatud koolituskohtade arvu ulatuses, kelle valitsemisalasse kool kuulub, munitsipaalkooli puhul valla- või linnaeelarvest vastava valla- või linnavalitsuse kinnitatud koolituskohtade arvu ulatuses. Riigieelarve vahenditest võib vastava valla- või linnavalitsuse ja Haridus- ja Teadusministeeriumi kui riigi esindaja vahelise lepingu alusel katta ka munitsipaalkoolis kutsealase eelkoolituse korraldamisega seotud kulud, kui vastav valla- või linnavalitsus on enne kinnitanud munitsipaalkoolis koolituskohtade arvu. Lepingule kohaldatakse käesoleva seaduse § 14 1 lõikes 3 nimetatud lepingu kohustuslikke tingimusi.»;

2) paragrahvi 33 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

« (10) Munitsipaalkool võib saada riigieelarvest sihtotstarbelist toetust.»;

3) paragrahvi 37 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (9) Täis- ja osakoormusega õpet kohaldatakse alates 2003/04. õppeaastast, kuid mitte hiljem kui 2004/05. õppeaastast, kutseõppeasutusse keskhariduse baasil läbiviidava kutsekeskhariduse õppekavale vastuvõetavatele õpilastele. Enne üleminekut täis- ja osakoormusega õppele võib kutseõppeasutusse keskhariduse baasil läbiviidavale kutsekeskhariduse õppekavale vastu võtta päevasesse, õhtusesse ja kaugõppe vormi.»

§ 2. Täiskasvanute koolituse seadust (RT I 1993, 74, 1054; 1998, 71, 1200; 1999, 10, 150; 60, 617; 2002, 90, 521; 2003, 20, 116) täiendatakse §-ga 161 järgmises sõnastuses:

« § 161. (1) Enne 2004/05. õppeaastat keskhariduse baasil läbiviidavale kutsekeskhariduse õppekavale vastuvõetud õpilastele laienevad käesolevas seaduses sätestatud tasemekoolituse sätted, kui õpe toimub õhtuses või kaugõppe vormis.

(2) Enne 2003/04. õppeaastat kõrgharidust omandama asunud üliõpilastele, samuti akadeemilist kraadi taotlevatele isikutele laienevad käesolevas seaduses sätestatud tasemekoolituse sätted, kui õpe toimub kaugõppes või eksternina.»

Riigikogu aseesimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json