Teksti suurus:

Osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli parandused

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.03.2004
Avaldamismärge:RT II 2003, 28, 138

Osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli parandused

(õ) 29.01.10 11:45

Protokolli paranduste ratifitseerimise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

(Peking, 1999)


Artikkel 1: PARANDUSED

A. Artikkel 2, lõige 5

Protokolli artikli 2 lõikes 5 asendatakse sõnad «artiklitega 2A kuni 2E» sõnadega «artiklitega 2A kuni 2F».

B. Artikkel 2, lõiked 8(a) ja 11

Protokolli artikli 2 lõigetes 8(a) ja 11 asendatakse sõnad «artiklid 2A kuni 2H» sõnadega «artiklid 2A kuni 2I».

C. Artikkel 2F, lõige 8

Pärast protokolli artikli 2F lõiget 7 lisatakse alljärgnev lõige:
«8. Ühte või mitut nendest ainetest tootev pool tagab, et 1. jaanuaril 2004 algaval kaheteistkümnekuulisel perioodil ja igal kaheteistkümnekuulisel perioodil pärast seda lisa C I grupi kontrollitavate ainete keskmise aastatoodangu arvutustase ei ületa temal:
(a) Lisa C I grupi kontrollitavate ainete tarbimise 1989. aasta arvutustaseme ja lisa A I grupi kontrollitavate ainete tarbimise 1989. aasta arvutustasemest kahe koma kaheksa protsendi summat;
ning
(b) Lisa C I grupi kontrollitavate ainete tootmise 1989. aasta arvutustaseme ja lisa A I grupi kontrollitavate ainete tootmise 1989. aasta arvutustasemest kahe koma kaheksa protsendi summat.
Siiski võib artikli 5 lõike 1 kohaselt tegutsevate poolte riigisiseste põhivajaduste rahuldamiseks tootmise arvutustase ületada seda piiri kuni viisteist protsenti lisa C I grupi kontrollitavate ainete tootmise arvutustasemest, nagu on mainitud eespool.»

D. Artikkel 2I

Pärast protokolli artiklit 2H lisatakse alljärgnev artikkel:
«Artikkel 2I: Klorobromometaan
Iga pool tagab, et 1. jaanuaril 2002 algaval kaheteistkümnekuulisel perioodil ja igal kaheteistkümnekuulisel perioodil pärast seda lisa C III grupi kontrollitavate ainete tarbimise ja tootmise arvutustase ei ületa temal nulli. Seda lõiget ei kohaldata tootmise või tarbimise tasemele, mis on poolte kokkuleppe kohaselt vajalik esmatarbevajaduste rahuldamiseks».

E. Artikkel 3

Protokolli artiklis 3 asendatakse sõnad «artiklite 2, 2A kuni 2H» sõnadega «artiklite 2, 2A kuni 2I».

F. Artikkel 4, lõiked 1quin ja 1sex

Protokolli artiklisse 4 lisatakse pärast lõiget 1qua alljärgnevad lõiked:
«1quin. Alates 1. jaanuarist 2004 keelab iga pool lisa C I grupi kontrollitavate ainete impordi riikidest, kes ei ole selle protokolliga ühinenud.
1sex. Selle lõike jõustumise kuupäevale järgneva ühe aasta jooksul keelab iga pool lisa C III grupi kontrollitavate ainete impordi riikidest, kes ei ole selle protokolliga ühinenud.»

G. Artikkel 4, lõiked 2quin ja 2sex

Protokolli artiklisse 4 lisatakse pärast lõiget 2qua alljärgnevad lõiked:
«2quin. Alates 1. jaanuarist 2004 keelab iga pool lisa C I grupi kontrollitavate ainete ekspordi riikidesse, kes ei ole käesoleva protokolliga ühinenud.
2sex. Selle lõike jõustumise kuupäevale järgneva ühe aasta jooksul keelab iga pool lisa C III grupi kontrollitavate ainete ekspordi riikidesse, kes ei ole käesoleva protokolliga ühinenud.»

H. Artikkel 4, lõiked 5 kuni 7

Protokolli artikli 4 lõigetes 5 ja 7 asendatakse sõnad «lisad A ja B, lisa C II grupp ja lisa E» sõnadega «lisad A, B, C ja E».

I. Artikkel 4, lõige 8

Protokolli artikli 4 lõikes 8 asendatakse sõnad «artikleid 2A kuni 2E, artikleid 2G ja 2H» sõnadega «artikleid 2A kuni 2I».

J. Artikkel 5, lõige 4

Protokolli artikli 5 lõikes 4 asendatakse sõnad «artiklites 2A kuni 2H» sõnadega «artiklites 2A kuni 2I».

K. Artikkel 5, lõiked 5 ja 6

Protokolli artikli 5 lõigetes 5 ja 6 asendatakse sõnad «artiklid 2A kuni 2E» sõnadega «artiklid 2A kuni 2E ja artikkel 2I».

L. Artikkel 5, lõige 8ter(a)

Protokolli artikli 5 alalõike 8ter(a) lõppu lisatakse alljärgnev lause:
«Alates 1. jaanuarist 2016 rakendab iga käesoleva artikli lõike 1 kohaselt tegutsev pool artikli 2F lõikes 8 sätestatud kontrollmeetmeid ja nende kontrollmeetmete rakendamise aluseks võtab ta oma 2015. aasta tootmise ja tarbimise keskmise arvutustaseme.»

M. Artikkel 6

Protokolli artiklis 6 asendatakse sõnad «artiklites 2A kuni 2H» sõnadega «artiklites 2A kuni 2I».

N. Artikkel 7, lõige 2

Protokolli artikli 7 lõikes 2 asendatakse sõnad «lisades B ja C» sõnadega «lisa B ja lisa C I ja II grupis».

O. Artikkel 7, lõige 3

Pärast protokolli artikli 7 lõike 3 esimest lauset lisatakse alljärgnev lause:
«Iga pool esitab Sekretariaadile lisa E kontrollitavate ainete karantiiniks ja transpordieelseks töötlemiseks kasutamise aastakoguste statistilised andmed.»

P. Artikkel 10

Protokolli artikli 10 lõikes 1 asendatakse sõnad «artiklis 2A kuni 2E» sõnadega «artiklites 2A kuni 2E ja artiklis 2I».

Q. Artikkel 17

Protokolli artiklis 17 asendatakse sõnad «artiklites 2A kuni 2H» sõnadega «artiklites 2A kuni 2I».

R. Lisa C

Protokolli lisale C lisatakse alljärgnev grupp:

«Grupp Aine Isomeeride arv Osooni kahandamise koefitsient
III grupp      
CH2BrCl klorobromometaan 1 0,12»


Artikkel 2: SEOS 1997. AASTA PARANDUSEGA

Ükski riik ega piirkonna majanduskoostöö organisatsioon ei või anda hoiule selle paranduse ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemiskirja, kui ta ei ole varem andnud hoiule sellist kirja poolte üheksandal kohtumisel Montrealis 17. septembril 1997. a vastu võetud paranduse kohta ega tee seda samaaegselt.


Artikkel 3: JÕUSTUMINE

1. Parandus jõustub 1. jaanuaril 2001, eeldusel, et vähemalt 20 riiki või piirkonna majanduskoostöö organisatsiooni, kes on osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli pooled, on hoiule andnud oma ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamiskirjad. Kui selleks kuupäevaks ei ole nimetatud tingimus täidetud, jõustuvad parandused üheksakümnendal päeval pärast kuupäeva, mil need täidetakse.

2. Lõikes 1 nimetatud eesmärgi saavutamiseks ei lähe piirkonna majanduskoostöö organisatsiooni poolt hoiule antud kiri lisaks selle organisatsiooni liikmes-riikide poolt hoiule antud dokumentidele arvesse.

3. Pärast paranduse lõike 1 kohast jõustumist jõustub see iga protokolli poole suhtes üheksakümnendal päeval pärast tema ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamiskirja hoiule andmist.

 

OSOONIKIHTI KAHANDAVATE AINETE MONTREALI PROTOKOLLI MUUDATUSED
(Peking, 1999)

OSOONIKIHTI KAHANDAVATE AINETE MONTREALI PROTOKOLLI MUUDATUSED
LISAS A TOODUD KONTROLLITAVATE AINETE OSAS


A. Artikkel 2A: Klorofluorosüsivesinikud

1. Protokolli artikli 2A lõike 4 kolmas lause asendatakse järgmise lausega:
«Siiski võib artikli 5 lõike 1 kohaselt tegutsevate poolte riigisiseste põhivajaduste rahuldamiseks vajaliku tootmise arvutustase ületada seda piiri koguse võrra, mis on võrdne riigisiseste põhivajaduste rahuldamiseks vajalike lisa A I grupi kontrollitavate ainete keskmise aastatoodanguga aastatel 1995–1997.»

2. Pärast protokolli artikli 2A lõiget 4 lisatakse järgmised lõiked:
«5. Iga pool tagab, et 1. jaanuaril 2003 algaval kaheteistkümnekuulisel perioodil ja igal kaheteistkümnekuulisel perioodil pärast seda artikli 5 lõike 1 kohaselt tegutsevate poolte riigisiseste põhivajaduste rahuldamiseks toodetavate lisa A I grupi kontrollitavate ainete tootmise arvutustase ei ületa temal kaheksatkümmet protsenti nende ainete keskmisest aastatoodangust riigisiseste põhivajaduste rahuldamiseks aastatel 1995–1997.
6. Iga pool tagab, et 1. jaanuaril 2005 algaval kaheteistkümnekuulisel perioodil ja igal kaheteistkümnekuulisel perioodil pärast seda artikli 5 lõike 1 kohaselt tegutsevate poolte riigisiseste põhivajaduste rahuldamiseks toodetavate lisa A I grupi kontrollitavate ainete tootmise arvutustase ei ületa temal viitkümmet protsenti nende ainete keskmisest aastatoodangust riigisiseste põhivajaduste rahuldamiseks aastatel 1995–1997.
7. Iga pool tagab, et 1. jaanuaril 2007 algaval kaheteistkümnekuulisel perioodil ja igal kaheteistkümnekuulisel perioodil pärast seda artikli 5 lõike 1 kohaselt tegutsevate poolte riigisiseste põhivajaduste rahuldamiseks toodetavate lisa A I grupi kontrollitavate ainete tootmise arvutustase ei ületa temal viitteistkümmet protsenti nende ainete keskmisest aastatoodangust riigisiseste põhivajaduste rahuldamiseks aastatel 1995–1997.
8. Iga pool tagab, et 1. jaanuaril 2010 algaval kaheteistkümnekuulisel perioodil ja igal kaheteistkümnekuulisel perioodil pärast seda artikli 5 lõike 1 kohaselt tegutsevate poolte riigisiseste põhivajaduste rahuldamiseks toodetavate lisa A I grupi kontrollitavate ainete tootmise arvutustase ei ületa temal nulli.
9. Selle artikli lõigetes 4 kuni 8 nimetatud riigisiseste põhivajaduste arvutamiseks võtab pool aasta keskmise tootmismahu määramisel arvesse mis tahes lubatud tootmisnimetused, mida ta on vastavalt artikli 2 lõikele 5 üle andnud, ja välistab kõik tootmisnimetused, mida ta on vastavalt artikli 2 lõikele 5 omandanud.»

B. Artikkel 2B: Haloonid

1. Protokolli artikli 2B lõike 2 kolmas lause asendatakse alljärgneva lausega:
«Siiski võib artikli 5 lõike 1 kohaselt tegutsevate poolte riigisiseste põhivajaduste rahuldamiseks vajaliku tootmise arvutustase ületada 1. jaanuarini 2002 seda piiri kuni viisteist protsenti tema tootmise 1986. aasta arvutustasemest; pärast seda võib see ületada seda piiri koguse võrra, mis on võrdne lisa A II grupi kontrollitavate ainete tema riigisiseste põhivajaduste rahuldamiseks vajaliku keskmise aastatoodanguga aastatel 1995–1997.»

2. Pärast protokolli artikli 2B lõiget 2 lisatakse alljärgnevad lõiked:
«3. Iga pool tagab, et 1. jaanuaril 2005 algaval kaheteistkümnekuulisel perioodil ja igal kaheteistkümnekuulisel perioodil pärast seda artikli 5 lõike 1 kohaselt tegutsevate poolte riigisiseste põhivajaduste rahuldamiseks toodetavate lisa A II grupi kontrollitavate ainete tootmise arvutustase ei ületa temal viitkümmet protsenti nende ainete keskmisest aastatoodangust riigisiseste põhivajaduste rahuldamiseks aastatel 1995–1997.
4. Iga pool tagab, et 1. jaanuaril 2010 algaval kaheteistkümnekuulisel perioodil ja igal kaheteistkümnekuulisel perioodil pärast seda artikli 5 lõike 1 kohaselt tegutsevate poolte riigisiseste põhivajaduste rahuldamiseks toodetavate lisa A II grupi kontrollitavate ainete tootmise arvutustase ei ületa temal nulli.»


OSOONIKIHTI KAHANDAVATE AINETE MONTREALI PROTOKOLLI MUUDATUSED
LISAS B TOODUD KONTROLLITAVATE AINETE OSAS

Artikkel 2C: Teised täielikult halogeenitud klorofluorosüsivesinikud

1. Protokolli artikli 2C lõike 3 kolmas lause asendatakse alljärgneva lausega:
«Siiski võib artikli 5 lõike 1 kohaselt tegutsevate poolte riigisiseste põhivajaduste rahuldamiseks vajaliku tootmise arvutustase ületada 1. jaanuarini 2003 seda piiri kuni viisteist protsenti tema tootmise 1989. aasta arvutustasemest; pärast seda võib see ületada seda piiri koguse võrra, mis on võrdne kaheksakümne protsendiga lisa B I grupi kontrollitavate ainete tema keskmisest aastatoodangust riigisiseste põhivajaduste rahuldamiseks aastatel 1998–2000.»

2. Pärast protokolli artikli 2C lõiget 3 lisatakse alljärgnevad lõiked:
«4. Iga pool tagab, et 1. jaanuaril 2007 algaval kaheteistkümnekuulisel perioodil ja igal kaheteistkümnekuulisel perioodil pärast seda artikli 5 lõike 1 kohaselt tegutsevate poolte riigisiseste põhivajaduste rahuldamiseks toodetavate lisa B I grupi kontrollitavate ainete tootmise arvutustase ei ületa temal viitteistkümmet protsenti nende ainete keskmisest aastatoodangust riigisiseste põhivajaduste rahuldamiseks aastatel 1998–2000.
5. Iga pool tagab, et 1. jaanuaril 2010 algaval kaheteistkümnekuulisel perioodil ja igal kaheteistkümnekuulisel perioodil pärast seda artikli 5 lõike 1 kohaselt tegutsevate poolte riigisiseste põhivajaduste rahuldamiseks toodetavate lisa B I grupi kontrollitavate ainete tootmise arvutustase ei ületa temal nulli.»


OSOONIKIHTI KAHANDAVATE AINETE MONTREALI PROTOKOLLI MUUDATUSED
LISAS E TOODUD KONTROLLITAVATE AINETE OSAS

Artikkel 2H: Bromometaan (metüülbromiid)

1. Protokolli artikli 2H lõike 5 kolmas lause asendatakse alljärgneva lausega:
«Siiski võib artikli 5 lõike 1 kohaselt tegutsevate poolte riigisiseste põhivajaduste rahuldamiseks vajaliku tootmise arvutustase ületada 1. jaanuarini 2002 seda piiri kuni viisteist protsenti tema tootmise 1991. aasta arvutustasemest; pärast seda võib see ületada seda piiri koguse võrra, mis on võrdne lisa E kontrollitavate ainete tema riigisiseste põhivajaduste rahuldamiseks vajaliku keskmise aastatoodanguga aastatel 1998–2000.»

2. Pärast protokolli artikli 2H lõiget 5 lisatakse alljärgnevad lõiked:
«5 bis. Iga pool tagab, et 1. jaanuaril 2005 algaval kaheteistkümnekuulisel perioodil ja igal kaheteistkümnekuulisel perioodil pärast seda artikli 5 lõike 1 kohaselt tegutsevate poolte riigisiseste põhiliste vajaduste rahuldamiseks toodetavate lisa E kontrollitavate ainete tootmise arvutustase ei ületa temal kaheksatkümmet protsenti nende ainete keskmisest aastatoodangust riigisiseste põhivajaduste rahuldamiseks aastatel 1995–1998.
5 ter. Iga pool tagab, et 1. jaanuaril 2015 algaval kaheteistkümnekuulisel perioodil ja igal kaheteistkümnekuulisel perioodil pärast seda artikli 5 lõike 1 kohaselt tegutsevate poolte riigisiseste põhiliste vajaduste rahuldamiseks toodetavate lisa E kontrollitavate ainete tootmise arvutustase ei ületa temal nulli.»

 

AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL
ON SUBSTANCES  THAT DEPLETE THE OZONE LAYER

Article 1: AMENDMENT

A. Article 2, paragraph 5

In paragraph 5 of Article 2 of the Protocol, for the words: “Articles 2A to 2E” there shall be substituted: “Articles 2A to 2F”.

B. Article 2, paragraphs 8(a) and 11

In paragraphs 8(a) and 11 of Article 2 of the Protocol, for the words: “Articles 2A to 2H” there shall be substituted: “Articles 2A to 2I”.

C. Article 2F, paragraph 8

The following paragraph shall be added after paragraph 7 of Article 2F of the Protocol:
“Each Party producing one or more of these substances shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2004, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of production of the controlled substances in Group I of Annex C does not exceed, annually, the average of:
(a) The sum of its calculated level of consumption in 1989 of the controlled substances in Group I of Annex C and two point eight per cent of its calculated level of consumption in 1989 of the controlled substances in Group I of Annex A; and
(b) The sum of its calculated level of production in 1989 of the controlled substances in Group I of Annex C and two point eight per cent of its calculated level of production in 1989 of the controlled substances in Group I of Annex A.
However, in order to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production may exceed that limit by up to fifteen per cent of its calculated level of production of the controlled substances in Group I of Annex C as defined above.”

D. Article 2I

The following Article shall be inserted after Article 2H of the Protocol:
Article 2I: Bromochloromethane
Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2002, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption and production of the controlled substance in Group III of Annex C does not exceed zero. This paragraph will apply save to the extent that the Parties decide to permit the level of production or consumption that is necessary to satisfy uses agreed by them to be essential.”

E. Article 3

In Article 3 of the Protocol, for the words: “Articles 2, 2A to 2H” there shall be substituted: “Articles 2, 2A to 2I”.

F. Article 4, paragraphs 1 quin. and 1 sex.

The following paragraphs shall be added to Article 4 of the Protocol after paragraph 1 qua:
“1 quin. As of 1 January 2004, each Party shall ban the import of the controlled substances in Group I of Annex C from any State not party to this Protocol.
1 sex. Within one year of the date of entry into force of this paragraph, each Party shall ban the import of the controlled substance in Group III of Annex C from any State not party to this Protocol.”

G. Article 4, paragraphs 2 quin. and 2 sex.

The following paragraphs shall be added to Article 4 of the Protocol after paragraph 2 qua:
“2 quin. As of 1 January 2004, each Party shall ban the export of the controlled substances in Group I of Annex C to any State not party to this Protocol.
2 sex. Within one year of the date of entry into force of this paragraph, each Party shall ban the export of the controlled substance in Group III of Annex C to any State not party to this Protocol.”

H. Article 4, paragraphs 5 to 7

In paragraphs 5 to 7 of Article 4 of the Protocol, for the words: “Annexes A and B, Group II of Annex C and Annex E” there shall be substituted: “Annexes A, B, C and E”.

I. Article 4, paragraph 8

In paragraph 8 of Article 4 of the Protocol, for the words: “Articles 2A to 2E, Articles 2G and 2H” there shall be substituted: “Articles 2A to 2I”.

J. Article 5, paragraph 4

In paragraph 4 of Article 5 of the Protocol, for the words: “Articles 2A to 2H” there shall be substituted: “Articles 2A to 2I”.

K. Article 5, paragraphs 5 and 6

In paragraphs 5 and 6 of Article 5 of the Protocol, for the words: “Articles 2A to 2E” there shall be substituted: “Articles 2A to 2E and Article 2I”.

L. Article 5, paragraph 8 ter (a)

The following sentence shall be added at the end of subparagraph 8 ter (a) of Article 5 of the Protocol:
“As of 1 January 2016 each Party operating under paragraph 1 of this Article shall comply with the control measures set out in paragraph 8 of Article 2F and, as the basis for its compliance with these control measures, it shall use the average of its calculated levels of production and consumption in 2015;”.

M. Article 6

In Article 6 of the Protocol, for the words: “Articles 2A to 2H” there shall be substituted: “Articles 2A to 2I”.

N. Article 7, paragraph 2

In paragraph 2 of Article 7 of the Protocol, for the words: “Annexes B and C” there shall be substituted: “Annex B and Groups I and II of Annex C”.

O. Article 7, paragraph 3

The following sentence shall be added after the first sentence of paragraph 3 of Article 7 of the Protocol:
“Each Party shall provide to the Secretariat statistical data on the annual amount of the controlled substance listed in Annex E used for quarantine and pre-shipment applications.”

P. Article 10

In paragraph 1 of Article 10 of the Protocol, for the words: “Articles 2A to 2E” there shall be substituted: “Articles 2A to 2E and Article 2I”.

Q. Article 17

In Article 17 of the Protocol, for the words: “Articles 2A to 2H” there shall be substituted: “Articles 2A to 2I”.

R. Annex C

The following group shall be added to Annex C to the Protocol:

“Group Substance Number of Isomers Ozone-Depleting Potential
Group III      
CH 2BrCl bromochloromethane 1 0.12”


Article 2: RELATIONSHIP  TO THE 1997 AMENDMENT

No State or regional economic integration organization may deposit an instrument of ratification, acceptance or approval of or accession to this Amendment unless it has previously, or simultaneously, deposited such an instrument to the Amendment adopted at the Ninth Meeting of the Parties in Montreal, 17 September 1997.


Article 3: ENTRY INTO FORSE

1. This Amendment shall enter into force on 1 January 2001, provided that at least twenty instruments of ratification, acceptance or approval of the Amendment have been deposited by States or regional economic integration organizations that are Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer. In the event that this condition has not been fulfilled by that date, the Amendment shall enter into force on the ninetieth day following the date on which it has been fulfilled.

2. For the purposes of paragraph 1, any such instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of such organization.

3. After the entry into force of this Amendment, as provided under paragraph 1, it shall enter into force for any other Party to the Protocol on the ninetieth day following the date of deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval.

 

ADJUSTMENTS TO THE MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE LAYER

Adjustments relating to controlled substances in Annex A

A. Article 2A: CFCs

1. The third sentence of paragraph 4 of Article 2A of the Protocol shall be replaced by the following sentence:
“However, in order to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production may exceed that limit by a quantity equal to the annual average of its production of the controlled substances in Group I of Annex A for basic domestic needs for the period 1995 to 1997 inclusive.”

2. The following paragraphs shall be added after paragraph 4 of Article 2A of the Protocol:
“5. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2003 and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of production of the controlled substances in Group I of Annex A for the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5 does not exceed eighty per cent of the annual average of its production of those substances for basic domestic needs for the period 1995 to 1997 inclusive.
6. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2005 and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of production of the controlled substances in Group I of Annex A for the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5 does not exceed fifty per cent of the annual average of its production of those substances for basic domestic needs for the period 1995 to 1997 inclusive.
7. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2007 and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of production of the controlled substances in Group I of Annex A for the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5 does not exceed fifteen per cent of the annual average of its production of those substances for basic domestic needs for the period 1995 to 1997 inclusive.
8. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2010 and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of production of the controlled substances in Group I of Annex A for the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5 does not exceed zero.
9. For the purposes of calculating basic domestic needs under paragraphs 4 to 8 of this Article, the calculation of the annual average of production by a Party includes any production entitlements that it has transferred in accordance with paragraph 5 of Article 2, and excludes any production entitlements that it has acquired in accordance with paragraph 5 of Article 2.”

B. Article 2B: Halons

1. The third sentence of paragraph 2 of Article 2B of the Protocol shall be replaced by the following sentence:
“However, in order to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production may, until 1 January 2002 exceed that limit by up to fifteen per cent of its calculated level of production in 1986; thereafter, it may exceed that limit by a quantity equal to the annual average of its production of the controlled substances in Group II of Annex A for basic domestic needs for the period 1995 to 1997 inclusive.”

2. The following paragraphs shall be added after paragraph 2 of Article 2B of the Protocol:
“3. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2005 and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of production of the controlled substances in Group II of Annex A for the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5 does not exceed fifty per cent of the annual average of its production of those substances for basic domestic needs for the period 1995 to 1997 inclusive.
4. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2010 and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of production of the controlled substances in Group II of Annex A for the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5 does not exceed zero.”

 

ADJUSTMENTS TO THE MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE LAYER

Adjustments relating to controlled substances in Annex B

Article 2C: Other fully halogenated CFCs

1. The third sentence of paragraph 3 of Article 2C of the Protocol shall be replaced by the following sentence:
“However, in order to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production may, until 1 January 2003 exceed that limit by up to fifteen per cent of its calculated level of production in 1989; thereafter, it may exceed that limit by a quantity equal to eighty per cent of the annual average of its production of the controlled substances in Group I of Annex B for basic domestic needs for the period 1998 to 2000 inclusive.”

2. The following paragraphs shall be added after paragraph 3 of Article 2C of the Protocol:
“4. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2007 and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of production of the controlled substances in Group I of Annex B for the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5 does not exceed fifteen per cent of the annual average of its production of those substances for basic domestic needs for the period 1998 to 2000 inclusive.
5. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2010 and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of production of the controlled substances in Group I of Annex B for the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5 does not exceed zero.”

 

ADJUSTMENTS TO THE MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE LAYER

Adjustments relating to the controlled substance in Annex E

Article 2H: Methyl bromide

1. The third sentence of paragraph 5 of Article 2H of the Protocol shall be replaced by the following sentence:
“However, in order to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production may, until 1 January 2002 exceed that limit by up to fifteen per cent of its calculated level of production in 1991; thereafter, it may exceed that limit by a quantity equal to the annual average of its production of the controlled substance in Annex E for basic domestic needs for the period 1995 to 1998 inclusive.”

2. The following paragraphs shall be added after paragraph 5 of Article 2H of the Protocol:
“5 bis. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2005 and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of production of the controlled substance in Annex E for the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5 does not exceed eighty per cent of the annual average of its production of the substance for basic domestic needs for the period 1995 to 1998 inclusive.
5 ter. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2015 and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of production of the controlled substance in Annex E for the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5 does not exceed zero.”

 

Õiend
Metaandmetes parandatud akti andja: Riigikogu.

 

/otsingu_soovitused.json