Teksti suurus:

Haridusministri 15. novembri 2001. a määruse nr 64 "Noorte teadlaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord" muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.11.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 116, 1849

Haridusministri 15. novembri 2001. a määruse nr 64 "Noorte teadlaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord" muutmine

Vastu võetud 07.11.2003 nr 58

Määrus kehtestatakse «Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» (RT I 1997, 30, 471; 2001, 43, 237; 2002, 61, 375; 90, 521; 105, 611) § 13 lõike 2 punkti 8 alusel.

Haridusministri määruses «Noorte teadlaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord» (RTL 2001, 124, 1798; 2002, 125, 1817; 2003, 4, 39) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Õpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord»;

2) paragrahvi 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« §1. Õpilaste teadustööde riikliku konkursi (edaspidi konkurss) eesmärk on väärtustada teadus- ja arendustegevust noorte hulgas, stimuleerida noorte aktiivsust teadus- ja arendustegevuse alal ja avaldada tunnustust teadus- ja arendustegevuses väljapaistvaid tulemusi saavutanud noortele.»;

3) paragrahvi 3 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Konkursil võivad osaleda kõik konkursi väljakuulutamise hetkel 14–19-aastased Eestis õppivad õpilased, Eestis õppivad üliõpilased, kes on õppima asunud konkursi väljakuulutamise aastal, ning nimetatud isikutest koosnevad kuni 3-liikmelised kollektiivid (edaspidi osaleja ).»;

4) paragrahvi 3 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 6 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Konkursitulemused kinnitab haridus- ja teadusminister käskkirjaga konkursikomisjoni ettepanekule tuginedes».

Minister Toivo MAIMETS
Kantsler Peep RATAS

/otsingu_soovitused.json