Teksti suurus:

Tolliseadustiku muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.12.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 73, 484

Tolliseadustiku muutmise seadus

Vastu võetud 05.11.2003

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 13. novembri 2003. a otsusega nr 461

I. Tolliseadustikus (RT I 2001, 88, 531; 2002, 61, 375; 63, 387; 92, 528; 2003, 2, 17; 26, 156) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Seadustiku tekstis asendatakse sõnad «käesolevas seadustikus sätestatud tollieeskirjade rikkumisi, mille eest on karistusena ette nähtud füüsilisele isikule rahatrahv üle 100 trahviühiku ja juriidilisele isikule rahatrahv üle 30 000 krooni» sõnadega «käesolevas seadustikus sätestatud tollieeskirjade rikkumisi, mille eest on karistusena ette nähtud füüsilisele isikule rahatrahv üle 100 trahviühiku ja juriidilisele isikule rahatrahv üle 30 000 krooni, või ta on toime pannud karistusseadustiku §-des 391–393 sätestatud süüteo, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud».

§ 2. Paragrahvi 6:

1) lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Kaubanduspoliitilised meetmed on kauba sisse- ja väljavedu reguleerivate õigusaktidega kehtestatud tariifsed meetmed, sealhulgas tollimaksu peatamis- ja soodusmeetmed ning dumpinguvastased ja tasakaalustustollimaksud, ning mittetariifsed meetmed, sealhulgas järelevalve- või kaitsemeetmed, koguselised piirangud ning sisse- ja väljaveokeelud.»;

2) lõige 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (14) Tollideklaratsioon on dokument või toiming, millega isik avaldab tollieeskirjades ettenähtud vormi kohaselt ja viisil soovi kauba suhtes tolliprotseduuri rakendamiseks või mõne muu tollikäitlusviisi määramiseks.»;

3) lõige 24 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (24) Veok on iseliikuv maantee-, vee- või õhusõiduk või raudteeveerem, veokina käsitatakse samuti veetavat või lükatavat transpordivahendit.»

§ 3. Paragrahvi 8 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tollimaakler on Eesti füüsilisest isikust ettevõtja või Eestis asutatud juriidiline isik, kes seoses kauba tolliterritooriumile või sealt välja toimetamisega suhtleb tolliga, teostades tolliformaalsusi teise isiku eest temaga kokkuleppel.»

§ 4. Paragrahvi 9 lõiget 4 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

« 3) tollimaakler ei ole esitanud tagatist kuue kalendrikuu jooksul tegevusloa väljastamise päevast arvates.»

§ 5. Paragrahvi 16 lõiked 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Tolliamet avaldab käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 ja lõike 2 punktis 2 nimetatud kombineeritud nomenklatuuri selgitavad märkused, HS nomenklatuuri klassifitseerimise arvamused ja selgitavad märkused ning päritolureeglite tõlgendamiseks vastuvõetud selgitavad märkused Tolliameti veebilehel.

(4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 ja lõike 2 punktis 1 nimetatud juhtudel kaotab siduv informatsioon kehtivuse nimetatud õigusakti või välislepingu jõustumise päeval, lõike 1 punktis 2 ning lõike 2 punktis 2 nimetatud dokumentide korral nende Tolliameti veebilehel avaldamise päevale järgneval päeval.»

§ 6. Paragrahvi 21 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kui vastavas arvestuskandes tuleb seoses tollieeskirjade rikkumise asjas alanud menetlusega teha parandus, säilitatakse dokumente nimetatud tähtajast kauem, võimaldamaks paranduse tegemist ja tollideklaratsiooni järelkontrolli. Vaide esitamise korral pikeneb nimetatud tähtaeg vaidemenetluse aja võrra.»

§ 7. Paragrahvi 24 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Tollikontrolli tsoon hõlmab rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunkte, territoriaalvett, tollitrasse, tolliasutusi, tolliterminale ja tolliladusid, samuti mis tahes maa-ala, siseveeala või ehitist, mille Tolliameti peadirektor on kooskõlastatult selle seadusliku valdaja või omanikuga, kui omanik ei ole valdaja, püsivalt või ajutiselt määranud tolliformaalsuste teostamiseks.»

§ 8. Paragrahvi 45 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 9. Paragrahvi 49 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Tolliväärtuse määrab deklarant või kaudse esindamise korral isik, kelle eest tollideklaratsioon esitati, välja arvatud käesoleva seadustiku § 61 lõikes 11 nimetatud juhul.»

§ 10. Paragrahv 60 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 60. Kauba vabastamine tolliväärtuse lõpliku määramise edasilükkamise korral

Kui toll lükkab tolliväärtuse määramise edasi, vabastatakse kaup juhul, kui deklareeritud tolliväärtuse alusel määratud maksusumma on tasutud või selle tasumise kindlustamiseks on esitatud tagatis ning tolliväärtuse lõplikul määramisel tasumisele kuuluda võiva maksusumma tasumise kindlustamiseks on samuti esitatud tagatis.»

§ 11. Paragrahvi 61:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kui tollil on põhjust kahelda deklareeritud tolliväärtuse õigsuses, võib toll nõuda deklarandilt või kaudse esindamise korral isikult, kelle eest tollideklaratsioon esitati, tõendite esitamist tõendamaks, et deklareeritud tolliväärtus on sisseveetud kauba tegelik hind, mida on vajaduse korral korrigeeritud kooskõlas käesoleva seadustiku §-des 57 ja 58 sätestatuga.»;

2) paragrahvi täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Kui pärast deklarandi poolt tõendite esitamiseks tolli määratud päeva on tollil endiselt põhjust kahelda deklareeritud tolliväärtuse õigsuses, võib toll teha otsuse, et tolliväärtust ei ole võimalik määrata käesoleva seadustiku § 51 alusel ja ta määrab selle §-de 52–56 alusel ise. Toll teeb tolliväärtuse määramise otsuse ühe kalendriaasta jooksul tõendite esitamiseks määratud päevast arvates.»

§ 12. Paragrahvi 68 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Pärast kauba tollile esitamist võib selle tolli loal tollikäitlusviisi määramiseks läbi vaadata või sellest proove ja näidiseid võtta. Tolli luba antakse tollieeskirjades ettenähtud viisil esitatud taotluse alusel isikule, kellel on õigus kaubale tollikäitlusviis määrata. Proovid ja näidised deklareeritakse kaubast eraldi või koos kaubaga.»

§ 13. Seadustikku täiendatakse §-ga 711 järgmises sõnastuses:

« § 711. Sisenemisdeklaratsioon

(1) Kauba tolliterritooriumile toimetamiseks maanteesõidukiga võib ülddeklaratsiooni andmed edastada tollile rahandusministri kehtestatud tollideklaratsiooni vormil (edaspidi sisenemisdeklaratsioon). Ülddeklaratsiooni andmeid võib tolli loal edastada ka elektroonilise andmetöötlussüsteemi kaudu.

(2) Sisenemisdeklaratsiooni võib esitada isik, kellele toll on andnud sisenemisdeklaratsiooni esitamise loa. Sisenemisdeklaratsiooni esitamise loa saamiseks esitab isik tolliasutusele, kelle piirkonnas ta peamiselt tolliformaalsusi teostab, kirjaliku taotluse.

(3) Toll annab sisenemisdeklaratsiooni esitamise loa, kui isik on esitanud tollile tolli rahuldava tagatise tekkida võiva tollivõla tasumise kindlustamiseks.

(4) Tekkida võivast tollivõlast tuleneva maksusumma tasumise eest vastutab sisenemisdeklaratsiooni esitaja.

(5) Tolliamet või tema poolt volitatud tolliasutus keeldub sisenemisdeklaratsiooni esitamise loa andmisest, kui:
1) käesoleva seadustiku § 18 lõikes 2 sätestatud tingimused ei ole täidetud;
2) taotlus ei ole tolli rahuldavalt põhjendatud;
3) isikul ei ole tolli rahuldavat tagatist;
4) isik ei ole taotluse esitamise päevale eelnenud kalendriaasta jooksul teostanud regulaarselt tolliformaalsusi;
5) isikul on sisenemisdeklaratsiooni esitamise loa taotlemise päevale eelnenud kuue kalendrikuu jooksul korduvalt olnud käesolevas seadustikus sätestatud tollieeskirjade rikkumisi, mille eest on karistusena ette nähtud füüsilisele isikule rahatrahv üle 100 trahviühiku ja juriidilisele isikule rahatrahv üle 30 000 krooni, või ta on toime pannud karistusseadustiku §-des 391–393 sätestatud süüteo, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud.

(6) Sisenemisdeklaratsiooni esitamise luba tunnistatakse kehtetuks loa omaniku kirjaliku taotluse alusel või tolli algatusel. Tolliamet või tema poolt volitatud tolliasutus võib loa kehtetuks tunnistada, kui:
1) loa omanikul on loa kehtetuks tunnistamise päevale eelnenud kuue kalendrikuu jooksul korduvalt olnud käesolevas seadustikus sätestatud tollieeskirjade rikkumisi, mille eest on karistusena ette nähtud füüsilisele isikule rahatrahv üle 100 trahviühiku ja juriidilisele isikule rahatrahv üle 30 000 krooni, või ta on toime pannud karistusseadustiku §-des 391–393 sätestatud süüteo, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud;
2) loa omanikul ei ole tolli rahuldavat tagatist;
3) loa omanik on rikkunud loa väljastamisel ettenähtud tingimusi.»

§ 14. Paragrahvi 75 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Tolliterminali pidaja vastutab kauba puutumatuse ja arvestuse täpsuse eest, kui ta ei tõenda, et arvestuse ebatäpsus tekkis kauba ladustaja süül, samuti vastutab ta käesoleva seadustiku § 241 alusel tekkida võivast tollivõlast tuleneva maksusumma tasumise eest selle kauba osas, mis on kantud tolliterminali arvestusse. Hoiukoha pidaja vastutab kauba puutumatuse ja arvestuse täpsuse eest, hoiukoha arvestuses oleva kauba kohta esitatud ülddeklaratsiooni esitaja vastutab § 241 alusel tekkida võivast tollivõlast tuleneva maksusumma tasumise eest.»

§ 15. Paragrahvi 83:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kui kauba kohta on esitatud ülddeklaratsioon, tuleb kaubale tollikäitlusviisi määramiseks vajalikud tolliformaalsused teostada:
1) mereteed mööda tolliterritooriumile veetud ja sadama territooriumil paiknevasse tolliterminali paigutatud kauba korral 45 kalendripäeva jooksul ülddeklaratsiooni esitamise päevast arvates;
2) muul viisil tolliterritooriumile veetud, samuti mereteed mööda tolliterritooriumile veetud ja väljaspool sadama territooriumi paiknevasse tolliterminali paigutatud kauba korral 20 kalendripäeva jooksul ülddeklaratsiooni esitamise päevast arvates.»;

2) paragrahvi täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Kaubale tollikäitlusviisi tähtaegse määramise eest vastutab ülddeklaratsiooni esitaja.»

§ 16. Paragrahvi 85:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kauba, mille suhtes on kehtestatud piirang, sisse- ja väljaveol vastavat valdkonda reguleeriva seaduse alusel nõutavat dokumenti või riikliku registri kannet kontrollitakse tolliformaalsuste käigus, kui õigusaktidega ei ole sätestatud teisiti.»;

2) lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Tollil on õigus saada tolliterminalis, tollilaos, vabatsoonis ja vabalaos nende seaduslikult valdajalt või omanikult, kui omanik ei ole valdaja, tollikontrolli teostamiseks vajalikud tööohutus- ja töötervishoiunõuete kohased ruumid, võimaluse korral sisustatud bürooruumid, ning sidevahendid tasuta kasutamiseks. Sideteenuste eest tasub toll.»;

3) paragrahvi täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

« (61) Tollil on õigus saada piiripunktis, postiteenuse osutaja asukohas, samuti sadamas, lennu- ja raudteejaamas või teistes transpordisõlmedes nende seaduslikult valdajalt või omanikult, kui omanik ei ole valdaja, tollikontrolli teostamiseks vajalikud tööohutus- ja töötervishoiunõuete kohased ruumid, võimaluse korral sisustatud bürooruumid, ning sidevahendid tasuta kasutamiseks, kui toll ei ole maanteepiiripunkti omanikuga kokku leppinud teisiti. Kommunaalteenuste eest, sealhulgas sideteenuste ning elektri eest, tasub toll, kui nende eest tasumisele kuuluv summa on arvestatud eraldi.»;

4) lõike 8 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Ülddeklaratsiooni esitaja või deklarant on kohustatud vastavalt tollieeskirjadele ja nendes nimetatud juhtudel tollikontrolli käigus oma kulul korraldama kaubakoguste mõõtmise käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud isiku poolt ja esitama tollile mõõtmise tulemusi kajastava dokumendi.»

§ 17. Paragrahvi 86 lõiked 4 ja 5 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kehtestatud piiranguga kauba korral esitatakse tollideklaratsioon, kui õigusaktidega ei ole sätestatud teisiti.

(5) Isik, kellel on tollipiiri ületades kaasas valuutat, mille väärtus ületab 100 000 krooni, esitab tollile tollideklaratsiooni. Reisija võib tollideklaratsiooni asemel esitada reisija deklaratsiooni.»

§ 18. Paragrahvi 87 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Tolliformaalsused teostatakse Tolliameti peadirektori määratud kohas ja ajal. Deklarandi kirjaliku taotluse alusel võib tolliformaalsuste teostamine toimuda ka tolliteenusena teisel ajal, kusjuures sellega seotud põhjendatud kulud kannab deklarant. Tolliteenuse kulude arvutamisel võetakse aluseks tolliametniku töötasu ja transpordikulud. Tolliteenuse kulude arvutamise ja tolliteenuse eest tasumise korra kehtestab rahandusminister määrusega.»

§ 19. Paragrahvi 93 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Toll tunnistab aktsepteeritud tollideklaratsiooni enne kauba vabastamist kehtetuks, kui aktsepteeritud tollideklaratsiooni kontrollimise tulemusena selgub, et kauba suhtes ei ole võimalik taotletud tolliprotseduuri rakendada.»

§ 20. Paragrahvi 96 lõike 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kui deklarant keeldub nimetatud toimingute tegemisest, teeb seda toll asendustäitmise ja sunniraha seaduses (RT I 2001, 50, 283; 94, 580) sätestatud korras.»

§ 21. Paragrahvi 100 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Sadama või lennujaama transiitreisijate alal viibiva reisija isiklike asjade läbivaatust teeb tolliametnik juhul, kui on alust arvata, et reisijal on kaasas asju, mille sisse- või väljavedu on keelatud või mille sisse- või väljaveo suhtes on kehtestatud piirang.»

§ 22. Paragrahvi 101 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Enne reisija läbivaatust võib temaga samast soost tolliametnik väliselt kombata läbivaadatava riideid, et teha kindlaks deklareerimisele kuuluva, kuid läbivaatuseks esitamata, keelatud või kehtestatud piiranguga kauba olemasolu.»

§ 23. Paragrahvi 102 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Postisaadetises sisalduv kaup, mille sisse- või väljavedu on keelatud või mille sisse- või väljaveo suhtes on kehtestatud piirang ja piiranguga seotud tingimusi ei ole täidetud, tagastatakse selle saatjale tema kulul või peetakse tolli poolt kinni, informeerides sellest kauba saatjat.»

§ 24. Paragrahvi 105 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Õigusaktidega ettenähtud toiminguid tolliterritooriumile ja sealt välja toimetatava kauba seisundi kindlakstegemiseks ning selle ohutuse määramiseks inimeste, loomade, taimede ja keskkonna suhtes teostavad vastavad järelevalveasutused koostöös tolliga.»

§ 25. Paragrahvi 109 lõiget 5 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

« 4) isikul on taotluse esitamise päevale eelnenud kuue kalendrikuu jooksul korduvalt olnud käesolevas seadustikus sätestatud tollieeskirjade rikkumisi, mille eest on karistusena ette nähtud füüsilisele isikule rahatrahv üle 100 trahviühiku ja juriidilisele isikule rahatrahv üle 30 000 krooni, või ta on toime pannud karistusseadustiku §-des 391–393 sätestatud süüteo, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud.»

§ 26. Paragrahvi 111 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Isiklikud asjad deklareerimisele ei kuulu, välja arvatud juhul, kui nende sisse- või väljaveo suhtes on kehtestatud piirang. Isiklikud asjad peavad olema vastavuses reisi kestuse ja eesmärgiga.

(3) Kehtestatud piiranguga kauba, mille üle tollipiiri toimetamisel ei peeta silmas kaubanduslikku eesmärki, samuti piiranguga seotud isiklike asjade korral esitatakse reisija deklaratsioon, kui õigusaktidega ei ole sätestatud teisiti.»

§ 27. Paragrahvi 112 lõike 2 teine lause tunnistatakse kehtetuks.

§ 28. Paragrahvi 113:

1) pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 113. Tollideklaratsiooni muutmine pärast kauba vabastamist»;

2) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Toll võib täiendavalt ilmnenud asjaolude arvestamiseks oma algatusel või deklarandi taotluse alusel pärast kauba vabastamist teha tollideklaratsioonis muudatusi kolme kalendriaasta jooksul tollideklaratsiooni aktsepteerimise päevast arvates.»;

3) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Pärast kauba vabastamist tollideklaratsioonis muudatuste tegemise korra kehtestab rahandusminister määrusega.»

§ 29. Seadustikku täiendatakse §-ga 1131 järgmises sõnastuses:

« § 1131. Tollideklaratsiooni kehtetuks tunnistamine pärast kauba vabastamist

(1) Kui on kindlaks tehtud, et kaup on ekslikult deklareeritud tolliprotseduurile, mille puhul tuleb tasuda impordimaksud, tunnistab toll tollideklaratsiooni kehtetuks, kui sellekohane kirjalik taotlus esitatakse kolme kalendrikuu jooksul, arvates tollideklaratsiooni aktsepteerimise päevast, ja kui on täidetud kõik järgmised tingimused:
1) kaupa ei ole kasutatud vastuolus selle tolliprotseduuri rakendamise tingimustega, millele kaup oleks tulnud deklareerida;
2) kauba deklareerimise päeval kavatseti sellele rakendada deklareeritust erinevat tolliprotseduuri, mille tingimustele see kaup vastas;
3) kaubale rakendatakse viivitamatult tolliprotseduuri, mida tegelikult kavatseti rakendada. Sellisel juhul loetakse nimetatud tolliprotseduuri tollideklaratsioon aktsepteerituks kehtetuks tunnistatud tollideklaratsiooni aktsepteerimise päevast.

(2) Kui on kindlaks tehtud, et sama kaup on samale tolliprotseduurile ja sisseveol samale kauba saajale või väljaveol sama kauba saatja poolt deklareeritud mitu korda, tunnistab toll tollideklaratsiooni kehtetuks, kui sellekohane kirjalik taotlus esitatakse kolme kalendrikuu jooksul tollideklaratsiooni aktsepteerimise päevast arvates, tingimusel, et:
1) kehtetuks tunnistatava tollideklaratsiooniga deklareeritud kaubale ei ole rakendatud järgmist tolliprotseduuri;
2) kehtima jääva tollideklaratsiooni alusel tasumisele kuulunud tollivõlast tulenev maksusumma on tasutud või selle tasumine tagatud.

(3) Posti teel tellitud kauba korral, mis on tagastatud, tunnistab toll vabasse ringlusse lubamise tollideklaratsiooni kehtetuks, kui selleks on kolme kalendrikuu jooksul tollideklaratsiooni aktsepteerimise päevast arvates esitatud kirjalik taotlus tingimusel, et kaup on eksporditud selle saatja aadressil või mõnel muul saatja määratud aadressil.

(4) Kui kaup on deklareeritud ekspordi või välistöötlemise tolliprotseduurile, tunnistatakse tollideklaratsioon kehtetuks juhul, kui kaup ei ole tolliterritooriumilt välja veetud ettenähtud tähtaja jooksul.

(5) Tolliterritooriumilt taasväljaveo tollikäitlusviisi tollideklaratsioon tunnistatakse kehtetuks, kui kaup ei ole tolliterritooriumilt välja veetud.

(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtaega võib toll põhjendatud juhtudel pikendada.»

§ 30. Paragrahvi 118 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kauba vabasse ringlusse lubamisel impordimaksu vähendatud või nullmääraga kauba eesmärgipärase kasutamise tõttu jätab toll kauba tollijärelevalve alla, kui selle kasutamise eesmärgi muutumine tooks kaasa maksukohustuse tekkimise või kui on alust arvata, et kaupa ei kasutata eesmärgipäraselt. Toll võib kauba tollijärelevalve alla mitte jätta, kui see ei ole majanduslike vajaduste seisukohast otstarbekas ja kauba eesmärgipärane kasutamine on tagatud.

(2) Tollijärelevalve lõpetatakse, kui kaup on eesmärgipäraselt ära kasutatud või deklareeritakse ekspordi tolliprotseduurile või hävitatakse tollijärelevalve all vastavalt käesoleva seadustiku §-le 216 või kui maksude tasumise korral lubatakse kaupa kasutada impordimaksu vähendatud või nullmäära rakendamise tingimuseks olnust erineval eesmärgil või kui ei ole enam võimalik või majanduslike vajaduste seisukohast otstarbekas kaupa tollijärelevalve all hoida.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kauba korral järgitakse käesoleva seadustiku §-des 125 ja 127 sätestatut sellele kaubale omases ulatuses.»

§ 31. Paragrahvi 119 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kehtestatud piiranguga kauba võib jätta pärast vabasse ringlusse lubamist tollijärelevalve alla.»

§ 32. Paragrahvi 131:

1) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Tolliamet või tema poolt volitatud tolliasutus väljastab üldtagatise või vähendatud summas üldtagatise kasutamiseks või tagatise esitamisest vabastamiseks printsipaalile loa. See luba väljastatakse Eesti isikule, kui:
1) ta on kasutanud transiidi tolliprotseduuri pidevalt ja nõuetekohaselt taotluse esitamise päevale eelnenud kalendriaasta jooksul;
2) ta teeb tolliga koostööd;
3) tema varaline seisund võimaldab täita kohustusi tolli ees;
4) ta vastab käesoleva seadustiku § 18 lõikes 2 sätestatud tingimustele;
5) tal ei ole loa taotlemise päevale eelnenud kuue kalendrikuu jooksul korduvalt olnud käesolevas seadustikus sätestatud tollieeskirjade rikkumisi, mille eest on karistusena ette nähtud füüsilisele isikule rahatrahv üle 100 trahviühiku ja juriidilisele isikule rahatrahv üle 30 000 krooni, ning tema kohta puuduvad karistusregistris karistusandmed karistusseadustiku §-des 391–393 sätestatud süüteo toimepanemise kohta;
6) loa andmine ei too kaasa otstarbetuid halduskulusid.»;

2) lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Tolliamet või tema poolt volitatud tolliasutus võib käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud loa kehtetuks tunnistada, kui loa omanik ei rakenda nõuetekohaselt käesoleva seadustiku või transiidi tolliprotseduuri rakendamise eeskirja sätteid.»

§ 33. Paragrahvi 133:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Volitatud kaubasaatjana tegutsemise loa väljastab Tolliamet või tema poolt volitatud tolliasutus Eesti isikule, kui:
1) ta on vastava taotluse esitamise päevale eelnenud kalendriaasta jooksul teostanud regulaarselt transiitvedusid;
2) ta vastab käesoleva seadustiku § 18 lõikes 2 sätestatud tingimustele;
3) tal ei ole loa taotlemise päevale eelnenud kalendriaasta jooksul korduvalt olnud käesolevas seadustikus sätestatud tollieeskirjade rikkumisi, mille eest on karistusena ette nähtud füüsilisele isikule rahatrahv üle 100 trahviühiku ja juriidilisele isikule rahatrahv üle 30 000 krooni, ning tema suhtes puuduvad karistusregistris karistusandmed karistusseadustiku §-des 391–393 sätestatud süüteo toimepanemise kohta;
4) tal on lubatud kasutada üldtagatist või ta on tagatise esitamisest vabastatud;
5) talle on eelnevalt antud ekspordi tolliprotseduuri rakendamiseks lihtsustatud tolliformaalsuste teostamise või tollilao või tolliterminali pidamise luba;
6) ta esitab tollile andmeid elektroonilise andmetöötlussüsteemi kaudu.»;

2) paragrahvi täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Volitatud kaubasaajana tegutsemise loa väljastab Tolliamet või tema poolt volitatud tolliasutus Eesti isikule, kui:
1) ta on vastava taotluse esitamise päevale eelnenud kalendriaasta jooksul saanud regulaarselt kaubasaadetisi transiidi tolliprotseduuriga;
2) ta vastab käesoleva seadustiku § 18 lõikes 2 sätestatud tingimustele;
3) tal ei ole loa taotlemise päevale eelnenud kalendriaasta jooksul korduvalt olnud käesolevas seadustikus sätestatud tollieeskirjade rikkumisi, mille eest on karistusena ette nähtud füüsilisele isikule rahatrahv üle 100 trahviühiku ja juriidilisele isikule rahatrahv üle 30 000 krooni, ning tema suhtes puuduvad karistusregistris karistusandmed karistusseadustiku §-des 391–393 sätestatud süüteo toimepanemise kohta;
4) talle on eelnevalt antud vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuri rakendamiseks lihtsustatud tolliformaalsuste teostamise või tollilao või tolliterminali pidamise luba.»

§ 34. Seadustikku täiendatakse §-ga 1331 järgmises sõnastuses:

« § 1331. Tolliformaalsuste lihtsustamise viisid

(1) Käesoleva seadustiku §-des 131 ja 133 sätestatule lisaks võib Tolliamet või tema poolt volitatud tolliasutus printsipaali taotluse alusel anda talle loa:
1) kasutada spetsiaalseid lastinimekirju;
2) kasutada eri liiki tollitõkendeid;
3) tolliformaalsuste lihtsustamiseks raudteel teostatava veo ning elektriülekandeliini- ja torujuhtmetranspordi korral.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud luba antakse isikule, kes vastab käesoleva seadustiku § 131 lõikes 3 sätestatud tingimustele.

(3) Tolliamet või tema poolt volitatud tolliasutus võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud loa kehtetuks tunnistada, kui loa omanik ei rakenda nõuetekohaselt käesoleva seadustiku või transiidi tolliprotseduuri rakendamise eeskirja sätteid.»

§ 35. Paragrahvi 137 teksti täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

« 4) tasutakse käesoleva seadustiku § 241 alusel tekkida võivast tollivõlast tulenev maksusumma.»

§ 36. Paragrahvi 157 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Kui tollivõlg tekib kompensatsioonitoote või muutmata seisundis kauba suhtes, makstakse määratud impordimaksude summalt tasandusintressi. Tasandusintressi määr on Eesti Panga poolt arvutatav Eesti pankadevaheline laenuintress (aastaintress) noteeritava perioodiga kolm kuud (kolmekuuline TALIBOR). Tasandusintressi arvutamise korra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.»

§ 37. Paragrahvi 178 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 38. Paragrahvi 179 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Kui ajutise importimise tolliprotseduuri rakendamisel tekib ajutiselt imporditud kauba suhtes tollivõlg, makstakse määratud impordimaksude summalt käesoleva seadustiku § 157 lõikes 6 sätestatud tasandusintressi.»

§ 39. Paragrahvi 189 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Toll lubab standardvahetussüsteemi kasutada, kui töötlemistoiminguks on Eesti kauba parandamine.»

§ 40. Paragrahvi 192 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Eelneva sisseveo korral tuleb ajutiselt väljaveetav kaup välja vedada kahe kalendrikuu jooksul asendustoote vabasse ringlusse lubamise tollideklaratsiooni aktsepteerimise päevast arvates.»

§ 41. Paragrahvi 193 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kui eelneva sisseveo korral kohaldatakse käesoleva seadustiku §-s 186 sätestatut, võetakse vabasse ringlusse lubatud kompensatsioonitootelt tasumisele kuuluvast impordimaksude summast lahutatava impordimaksude summa määramisel aluseks kauba liik, kogus ja väärtus, mis ajutiselt väljaveetaval kaubal on välistöötlemise tollideklaratsiooni aktsepteerimise päeval.»

§ 42. Paragrahvi 196:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Ekspordi tolliprotseduur võimaldab Eesti kaupa välja vedada. Ekspordi tolliprotseduuril tuleb teostada väljaveo puhul ettenähtud tolliformaalsused ja tasuda ekspordimaksud. Ekspordi tolliformaalsused algavad tollideklaratsiooni aktsepteerimisega tolli poolt ja lõpevad pädevas tolliasutuses märke tegemisega tollideklaratsioonile ekspordi tolliformaalsuste lõpetamise kohta.»;

2) lõiked 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Ekspordi tollideklaratsioon koos tollieeskirjades ettenähtud lisadokumentidega esitatakse aktsepteerimiseks selleks pädevale tolliasutusele, kelle piirkonnas asub kaup, kui tollieeskirjades ei ole ette nähtud teisiti.

(4) Ekspordiks deklareeritud kaup tuleb välja vedada 15 kalendripäeva jooksul tollideklaratsiooni aktsepteerimise päevast arvates, kui tollieeskirjades ei ole ette nähtud teisiti. Selle tähtaja ületamise korral võib deklarant viie kalendripäeva jooksul taotleda tollis kauba väljaveo tähtaja pikendamist kuni kümne kalendripäeva võrra. Kauba väljaveo ja nõutavate tolliformaalsuste eest vastutab deklarant.»

§ 43. Paragrahvi 199 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Vabariigi Valitsuse korraldusega võib luua ka vabatsoone, milles teostatakse tollikontrolli ja tolliformaalsusi ning kohaldatakse tollivõlga käsitlevaid sätteid kooskõlas tolliladustamise tolliprotseduuri reguleerivate sätetega. Sellistes vabatsoonides ei kohaldata käesoleva seadustiku §-des 63 ja 64, § 199 lõikes 4, § 200 lõikes 1 ning §-des 202, 208, 213 ja 243 sätestatut.»

§ 44. Paragrahvi 202 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tollile ei pea esitama vabatsooni või vabalattu toimetatavat kaupa, välja arvatud juhul, kui toll soovib kaupa kontrollida, samuti ei pea tollile esitama selle kauba kohta tollideklaratsiooni.»

§ 45. Paragrahvi 210 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kaubale, mis toimetatakse mujale tolliterritooriumile, välja arvatud kaup, mis toimetatakse vabatsoonist välisriiki mere- või õhuteed mööda sellele tolliprotseduuri rakendamata, kohaldatakse käesoleva seadustiku §-des 63–83 sätestatut. Mujale tolliterritooriumile toimetatavale Eesti kaubale ei kohaldata käesoleva seadustiku §-des 74–77, 82 ja 83 sätestatut.»

§ 46. Paragrahvi 215 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Kui majandusliku mõjuga tolliprotseduur lõpetatakse kauba tolliterritooriumilt taasväljaveoga transiidi tolliprotseduuri kasutamata, vastutab tekkida võivast tollivõlast tuleneva maksusumma tasumise eest majandusliku mõjuga tolliprotseduuri loa omanik või tolliladustamise korral tollilao pidaja, kelle laost kaupa taas välja veetakse.»

§ 47. Paragrahvi 224:

1) pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 224.  Kaitsejõudude, piirivalve ja päästemeeskondade, julgeoleku- ja kaitseotstarbelise kauba ning rahvusvaheliste sõjaliste peakorterite, välisriigi relvajõudude, nende tsiviilkoosseisu ning relvajõudude ja nende tsiviilkoosseisu liikmete tollisoodustused»;

2) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata juhtudel allutatakse kaitsejõudude, piirivalve ja päästemeeskondade veokid, kaup ning isikkoosseisu asjad, samuti riigisaladuse seaduse (RT I 1999, 16, 271; 82, 752; 2001, 7, 17; 93, 565; 100, 643; 2002, 53, 336; 57, 354; 63, 387; 2003, 13, 67; 23, 147) alusel salastatud julgeoleku- ja kaitseotstarbeline kaup lihtsustatud korras tollikontrollile.»;

3) paragrahvi täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Kaitsejõudude, piirivalve ja päästemeeskondade veokite, kauba ning isikkoosseisu asjade, julgeoleku- ja kaitseotstarbelise kauba ning rahvusvaheliste sõjaliste peakorterite, välisriigi relvajõudude ja nende tsiviilkoosseisu kauba ja sõidukite ning relvajõudude ja nende tsiviilkoosseisu liikmete isiklike asjade ja sõidukite tolliformaalsuste korra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.»

§ 48. Paragrahv 228 tunnistatakse kehtetuks.

§ 49. Paragrahvi 239 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) kauba suhtes, millelt kuuluvad tasumisele impordimaksud, rakendatakse ajutise importimise tolliprotseduuri koos tollimaksudest osalise vabastusega.»

§ 50. Paragrahvi 255 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Välisriigis tariifse sooduskohtlemise võimaldamiseks välislepinguga ettenähtud dokumentide kinnitamine põhjustab tollivõla tekkimise, kui välislepinguga sätestatakse, et Eestist pärineva kauba sisseveol välisriiki kohaldatakse tariifset sooduskohtlemist ja kaup on saadud Eestis seestöötlemise tolliprotseduuri kasutamisega ning Eestist pärineva kauba osaks olev välisriigi kaup kuulub Eestis maksustamisele tollimaksudega.»

§ 51. Paragrahvi 258 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kui tollivõlg on tekkinud tollideklaratsiooni aktsepteerimise tulemusena seoses tolliprotseduuri rakendamisega, välja arvatud ajutine importimine koos tollimaksudest osalise vabastusega, kantakse sellisest tollivõlast tulenev maksusumma arvestusse viivitamatult, kuid mitte hiljem kui teisel päeval kauba vabastamise päevale järgnevast päevast arvates.»

§ 52. Paragrahvi 261:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Maksusumma tasutakse tolliformaalsuste käigus tolli aktsepteeritud tollideklaratsiooni alusel. Tollieeskirjades ettenähtud juhtudel ja korras võib toll maksusumma tasumise tähtaega pikendada.»;

2) paragrahvi täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Kui maksusumma tasumise aluseks ei ole tollideklaratsioon, tasutakse maksusumma viie kalendripäeva jooksul tollivõla tekkimise päevast arvates. Tollil on õigus nõuda maksusumma kohest tasumist, kui tal on põhjendatud kahtlus, et maksusumma sissenõudmisega viivitamise korral muutub selle sissenõudmine võimatuks.»

§ 53. Paragrahvi 270 teksti täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Intressi ei arvestata impordimaksude summalt, mis nõutakse sisse, kuna sooduspäritolu tõendav dokument on välisriigi tolli poolt tagasiulatuvalt kehtetuks tunnistatud.»

§ 54. Paragrahv 271 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 271. Tasutud maksusummade laekumine

Tasutud maksusummad laekuvad riigieelarvesse.»

§ 55. Paragrahvi 277 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

« (7) Impordimaksude summat ei maksta tagasi ega vähendata, kui:
1) kauba defektsust arvestati selle tehingu tingimustes, mille alusel kaubale rakendati tollivõlga tekitavat tolliprotseduuri;
2) kaup müüakse pärast defektsuse või lepingutingimustele mittevastavuse ilmsiks tulekut.»

§ 56. Paragrahvi 28310 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kaubale tollikäitlusviisi määramiseks, tolliprotseduuri rakendamiseks või kauba taasväljaveoks ettenähtud tähtaja ületamise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 40 000 krooni.»

§ 57. Paragrahvi 28316 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tollijärelevalve all oleva veose avamise, ümberpakkimise, ümber- või mahalaadimise eest tolli loata – karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 40 000 krooni.»

§ 58. Paragrahvi 294 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Konfiskeeritud kaup, mida ei ole võimalik realiseerida, hävitatakse tollijärelevalve all selle isiku kulul, kellelt kaup konfiskeeriti. Isikult ei nõuta kulude hüvitamist, kui need ei ületa 50 krooni.»

II. § 59. Käesolev seadus jõustub 2003. aasta 1. detsembril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json