Teksti suurus:

Vaivara valla kaevetööde eeskirja kehtestamine

Väljaandja:Vaivara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2003, 195, 2595

Vaivara valla kaevetööde eeskirja kehtestamine

Vastu võetud 16.10.2003 nr 26

Käesolev kaevetööde eeskiri kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141) § 22 lõike 1 punkti 361 alusel.

I. ÜLDSÄTTED

1.1. Kaevetööde eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib kaevetööde tegemist Vaivara valla avalikel tänavatel, väljakutel, jalgteedel ja jalgrattateedel või muudel sõidukite või jalakäijate liiklemiseks kasutatavatel rajatistel või puhkealadel (edaspidi avalikult kasutatav ala).

1.2. Eeskirja sätteid ei kohaldata kalmistutel või maa-aladel, kus kaevetööd on reguleeritud teiste eeskirjadega.

1.3. Kaevetöid on lubatud teostada ainult kaeveloa alusel, v.a avariitööd ja juhud, kui kaevetööde tegemine on ette nähtud ehitusprojektiga, millele on väljastatud ehitusluba.

1.4. Kaevetööd tuleb läbi viia võimalikult lühikese ajaga. Tänavaliikluse häirimise või sulgemisega seotud tööde korral on vallavalitsusel õigus esitada tööde kohta erinõuded (töö õhtusel ajal või öösel, liikluse ümbersuunamine ja ajutiste teede ehitamine jms).

II. MÕISTED

Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:

2.1. Kaevetööd on:
2.1.1. tööde tegemine sügavamal kui 30 cm maapinnast;
2.1.2. kui tööde tegemisel rikutakse olemasolevat tee- või pinnakatet (asfalt, sillutis, muru jms);
2.1.3. kui tööde tegemisega muutub maapinna kõrgus;
2.1.4. tööd, mis on seotud puude ja põõsaste istutamise või väljajuurimisega sügavamal kui 30 cm.

2.2. Kaevetööde tegija (edaspidi kaevaja) on füüsiline või juriidiline isik, kes teeb kaevetöid kaeveloa alusel.

2.3. Avariilised kaevetööd on kaevetööd, mille tegemise vajadus tekib ootamatult ja mis on ebasoovitavaid tagajärgi silmas pidades edasilükkamatud.

2.4. Tehnorajatis on maapõue või maapinnale paigaldatud torustik, pumpla, kaablivõrk, gaasijuhe jne.

2.5. Teostusmõõdistamine on paigaldatud tehnorajatise mõõdistamine enne kaevise tagasitäitmist.

2.6. Geodeetilised märgid on riikliku kaitse all olevad horisontaal- ja vertikaalmõõdistamise koordineeritud märgid, mis on paigaldatud maapinda või hoonetesse.

2.7. Geodeetiline plaan on tahhümeetrilise mõõdistamise teel koostatud situatsiooni ja maa-aluste trassidega mõõtkavas plaan.

2.8. Kaevis on kaevetööde tulemusena maapõue moodustunud üle 30 sentimeetri sügavusega süvend.

2.9. Kaeveala on maa-ala, kus paikneb kaevis ja kaevisega vahetult piirnev maa-ala, kus hoitakse kaevetööks materjale, sõidukeid, masinaid, mehhanisme ja seadmeid.

2.10. Tänav on rajatis, mis on ehitatud või kohandatud sõidukite ja jalakäijate liiklemiseks.

2.11. Jalgtee ja jalgrattatee on rajatis, mis on ehitatud või kohandatud kas ainult jalakäijate, nii jalakäijate kui ka jalgratturite või ainult jalgratturite liiklemiseks.

2.12. Olemasolevate ehitiste teenindamiseks vajalik rajatis, mis paigaldatakse tehnovõrkude võrguettevõtetele kuuluvate rajatistega liitumisel, on väikeehitis.

III. KAEVELOA TAOTLEMINE JA VÄLJASTAMINE

3.1. Kaeveloa taotleja esitab vormikohase kaeveloa taotluse (lisa 1) Vaivara valla majandus- ja maaosakonnale.

3.2. Kaeveloa taotlusele lisatakse:
3.2.1. majandus- ja maaosakonna määratud vajalikud kooskõlastused;
3.2.2. muinsuskaitseameti kooskõlastus mulla-, ehitus- ja haljastustöödel, kui töid teostatakse muinsuskaitse all oleva objekti kaitsetsoonis või muinsuskaitsealal.

3.3. Majandus- ja maaosakonnal on õigus nõuda punktis 3.2 nimetatule lisaks täiendavaid dokumente (trasside mahamärkimine jne).

3.4. Majandus- ja maaosakonnal on õigus nõuda nendelt kaeveloa taotlejatelt, kes eelneva 12 kuu jooksul on rikkunud käesoleva eeskirja nõudeid, kaevetööde taastamistööde tagatisraha olemasoleva teekatte taastamise põhjendatud kulude ulatuses. Pärast kaevetööde nõuetekohast taastamist tagatisraha tagastatakse 10 (kümne) tööpäeva jooksul.

3.5. Kaeveloa väljastab majandus- ja maaosakond 3 (kolme) tööpäeva jooksul arvates kaeveloa taotleja poolt eeskirja nõuete kohase kaeveloa taotluse esitamise päevast.

3.6. Kaeveloa taotlus jäetakse rahuldamata, kui:
3.6.1. kaeveloa taotlusele ei ole lisatud eeskirja punktides 3.2–3.3 nõutud dokumente või kooskõlastusi või tagatisraha punktis 3.4 toodud juhtumil;
3.6.2. kaeveloa taotlejale on tehtud taotluse esitamisele eelneva kaheteist kuu jooksul kaks või enam ettekirjutust eeskirja rikkumise kohta.

3.7. Kaeveloa taotluse rahuldamata jätmisest annab majandus- ja maaosakond 3 (kolme) tööpäeva jooksul arvates kaeveloa taotluse esitamisest taotlejale kirjaliku keeldumise, milles näidatakse ära rahuldamata jätmise motiiv viidates käesoleva eeskirja vastavale punktile.

IV. KAEVETÖÖD

4.1. Kaevetööde ajal peab kaeveluba asuma kaevetööde tegemise kohas.

4.2. Kaevaja on kohustatud kaevetööde tegemise kohta paigaldama teabetahvli, kuhu on märgitud kaevaja nimi, telefoninumber, kaevetööde algus- ja lõpptähtpäev ning kaevetööde eest vastutava isiku nimi.

4.3. Kaevetööde ajal peab olema tagatud jalakäijate ohutu juurdepääs üldkasutatavatele kohtadele ja elukohtadele ning kinnistutele.

4.4. Kaevetöödel üldkasutataval alal peab kaeveala ja sellega 0,5 meetri ulatuses külgnev maa-ala olema tähistatud liikluskorraldusvahenditega vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale standardile EVS 613-2001 ja pimedal ajal valgustatud või tähistatud helkuritega.

4.5. Kaevetööde vahetus ümbruses asuvate puude tüved ja võrad peavad olema kaitstud võimalike vigastuste eest. Kaevetööd puude juurekaelale lähemal kui 2 meetrit tuleb kooskõlastada majandus- ja maaosakonna keskkonnaspetsialistiga.

4.6. Majandus- ja maaosakonnal on õigus vajadusel nõuda kaevajalt ajutise ümbersõidutee rajamist, selle sõidukorras hoidmist kaevetööde ajal ning pärast kaevetööde lõppemist ümbersõidutee likvideerimist ja selle alla jäänud maa-ala taastamist.

4.7. Ettenägematute asjaolude ilmnemisel (lõhkekeha, arheoloogiline leid, geodeetilisele plaanile kandmata tehnorajatis jne) peab kaevetööd kohe seiskama ja informeerima majandus- ja maaosakonda, vajadusel päästeteenistust või Muinsuskaitseinspektsiooni. Kaevetööde peatamise kohta teeb majandus- ja maaosakond kaeveloale kirjaliku märke.

4.8. Kaevetööde peatamisel eeskirja punkti 4.7 alusel pikeneb kaeveluba kaevetööde seiskamise aja võrra. Kaevetööde jätkamiseks tuleb kaevajal vajadusel taotleda majandus- ja maaosakonna poolt nõutud täiendavad kooskõlastused. Kaevetööde jätkamise aluseks on majandus- ja maaosakonna kirjalik märge kaeveloal.

4.9. Enne kaevise tagasitäitmist peab kaevaja tagama paigaldatud tehnorajatiste teostusmõõdistamise geodeetiliste mõõdistustööde õigust omava isiku poolt.

4.10. Tänaval, väljakul või parklas asuva kaevise tagasitäiteks võib kasutada ainult materjali, mis oma omaduste poolest sobib tee mulde ehituseks ja võimaldab nõuetekohast tihendamist. Kaevise tagasitäidet tuleb tihendada kihtide kaupa (kihi maksimaalne paksus 30 cm). Tihendamise kohta koostatakse tihendusmõõdistuste akt ning see esitatakse majandus- ja maaosakonnale täitedokumentatsiooni koosseisus.

4.11. Pargis või puhkealal asuva kaevise tagasitäiteks võib kasutada ainult materjali, mis oma omaduste poolest sobib pargi või puhkeala mulde ehituseks ja võimaldab nõuetekohast tihendamist.

4.12. Kaevisest väljapumbatava vee juhtimine ühiskanalisatsiooni võib toimuda ainult vee-ettevõtte kirjaliku loa alusel ja kaevise lähiümbrusse majandus- ja maaosakonna keskkonnakaitse spetsialisti loal, mille kohta teeb eespool nimetatud loa andja kaeveloale kirjaliku märke.

4.13. Kaevetööde tähtaja pikendamiseks üle kaevetööde loas märgitud tähtpäeva peab kaevaja pöörduma majandus- ja maaosakonna poole hiljemalt kaeveloal märgitud kaevetööde lõpptähtpäeval. Kaevetööde pikendamise kohta teeb majandus- ja maaosakond kaeveloale kirjaliku märke.

4.14. Kaevetöödel on keelatud hävitada, kahjustada või ilma vastava loata ümber paigutada liiklusmärke. Kahjustatud või hävitatud ja ümberpaigutatavad märgid taastatakse kaevaja kulul.

V. AVARIITÖÖD

5.1. Avariilistel kaevetöödel kohaldatakse eeskirja, arvestades eeskirja punktides 5.2 ja 5.3 sätestatud erisusi. Avariiliste kaevetööde teostaja peab tagama, et kaevetööde teostamise piirkonnas ei ohustaks teisi rajatisi.

5.2. Avariilisi kaevetöid võib kaevaja alustada kaeveloata, teatades kirjalikult (sh elektronposti või faksi teel) kaevetöödest kohe majandus- ja maaosakonda ja kaeveala vahetusse ümbrusse jäävate tehnorajatiste omanikele. Kui avariiliste kaevetööde alustamise päev langeb riiklikule pühale või puhkepäevale, teatatakse kaevetöödest riiklikule pühale või puhkepäevale järgneval esimesel tööpäeval. Teates märgitakse avarii asukoht ja põhjus, kaevetööde algus- ja lõpptähtpäev ja kaevetööde eest vastutava isiku nimi.

5.3. Kaevaja esitab vormikohase kaeveloa taotluse majandus- ja maaosakonnale hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast kaevetööde alustamist.

VI. TAASTAMINE

6.1. Kaevetöödel rikutud maa-ala taastatakse endisel kujul kogu ulatuses kaevaja kulul hiljemalt kaeveloal märgitud tähtpäevaks. Asfaltkattega teedel pinnakate taastatakse hiljemalt 10 tööpäeva jooksul, kui kaeveloal ei ole märgitud teisiti.

6.2. Taastatava asfaltkatte äär tuleb sirgeks lõigata ja taastada mõlemalt poolt vähemalt 20 cm võrra laiemalt, kui olid kaeviku mõõtmed. Asfaltkatte eri kihtide vaheline pind ning uue ja vana asfaldikihi vaheline kontaktpind tuleb kruntida bituumeni või bituumenemulsiooniga. Pealmise asfaltkatte vuugikohad tuleb katta bituumeni või bituumenemulsiooniga ning puistata üle graniitsõelmetega.

6.3. Tänava, väljaku või parkla või selle osa pikisuunalise kaevetöö korral tuleb kaevise serva ja äärekivi või tänavakatte serva vaheline alla 1,0 meetri laiune asfaltkate eemaldada ning paigaldada sinna uus asfaltkate koos vajaliku aluskihiga. Kuni 5 aastat vanade asfaltkatete üleskaevamisel tuleb katend taastada mõlemalt poolt kaevet vähemalt 1 meetrit laiemalt, kõnnitee pikisuunalisel kaevamisel tuleb paigaldada uus asfaltkate kogu kõnnitee laiuselt.

6.4. Garantiiaeg taastamistöödele on 24 kuud alates kaeveloa lõpetamisest. Garantiiajal ilmsiks tulnud vead kõrvaldab kaevaja oma kulul majandus- ja maaosakonna määratud tähtajaks. Juhul kui kaevaja ei ole kõrvaldanud ilmsiks tulnud vigasid majandus- ja maaosakonna määratud tähtajaks, võib majandus- ja maaosakond tellida taastamistööd kolmandalt isikult kaevaja arvel.

6.5. Majandus- ja maaosakonnal on õigus kattega teedel, tänavatel ja väljakutel pikendada katte taastamise tähtaega teostatud kaevetöödel kaevaja poolt garantiikirja esitamisel 1. novembrist kuni 1. maini. Kuni katte lõpliku taastamiseni korraldab ajutise katte korrashoiu kaevetööde tegija.

6.6. Tänava, väljaku või parkla või selle osa, millel ei ole kaevetööde lõppemisel või teekatte taastamisel tagatud nõutav teeseisund ja liiklusohutus, peab olema tähistatud liikluskorraldusvahenditega vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale standardile EVS 613-2001. Kaevaja peab tagama teekatte nõuetekohase taastamiseni häireteta ja ohutu liikluse, sh vajadusel ajutise teekatte korrashoiu omal kulul. Majandus- ja maaosakonnal on õigus nõuda asfaltkatte kohest ajutist taastamist juhul, kui lõplik taastamine ei ole kaevetööde lõpetamisel tehnoloogiliselt võimalik.

6.7. Taastamistööde lõpetamine fikseeritakse kaevetööde vastuvõtja poolt kaeveloa talongil.

6.8. Kaevaja poolt taastamistööde mittetegemisel või mittenõuetekohasel tegemisel annab majandus- ja maaosakond kaevajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks või tellib taastamistööd kolmandalt isikult kaevaja tasutud tagatisraha eest.

VII. TEHNORAJATISTE KAITSE

7.1. Projekti ja teostusjoonise alusel paigaldatud tehnorajatise vigastamisest teatab kaevaja koheselt tehnorajatise omanikule. Vigastus parandatakse kaevaja kulul.

7.2. Tehnorajatise võib ümber paigutada üksnes selle valdaja loal ja kinnitatud projekti või kirjaliku kooskõlastuse alusel.

7.3. Kaevetööde teostamise piirkonnas olevate tehnorajatiste valdaja esindaja kutsutakse kohale enne kaevetööde algust juhul, kui seda on nõutud kaeveloa taotluse kooskõlastamisel.

VIII. KAEVETÖÖDE LOA LÕPETAMINE

8.1. Kaevetööd loetakse lõppenuks ning majandus- ja maaosakond lõpetab kaeveloa, kui:
8.1.1. kaevetöödel rikutud maa-ala on nõuetekohaselt taastatud;
8.1.2. kaevetööde teostaja on majandus- ja maaosakonnale üle andnud teostusdokumentatsiooni paberkandjal ja digitaalselt faili formaadis *.dgn või *.dxf ;
8.1.3. majandus- ja maaosakonnale on tagastatud nõuetekohaselt täidetud kaeveloa talong.

IX. LÕPPSÄTTED

9.1. Kaeveloa taotluse vorm on saadav Vaivara valla koduleheküljel.

9.2. Kohtuväliselt menetlevad eeskirja rikkumisega seotud väärteoasja Vaivara Vallavalitsuse poolt määratud ametnikud.

9.3. Eeskirja rikkuja kannab vastutust seadusega ettenähtud korras.

9.4. Kaevetöödel kolmandatele isikutele tekitatud varalise kahju hüvitab kaevaja.

X. MÄÄRUSE RAKENDAMINE

10.1.1. Määrus jõustub 20. oktoobril 2003. a.

Evald TEETLOK
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json