Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 9. juuli 1999. a määrusega nr 39 kinnitatud "Raudtee tehnokasutuseeskirja" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.11.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 118, 1899

Teede- ja sideministri 9. juuli 1999. a määrusega nr 39 kinnitatud "Raudtee tehnokasutuseeskirja" muutmine

Vastu võetud 19.11.2003 nr 246

Määrus kehtestatakse «Raudteeseaduse» (RT I 1999, 29, 405; 2001, 31, 170; 93, 565; 2002, 47, 297; 63, 387) § 16 lõike 2 alusel.

Teede- ja sideministri 9. juuli 1999. a määrusega nr 39 kinnitatud «Raudtee tehnokasutuseeskirjas» (RTL 1999, 127, 1773; 2000, 54, 836; 2001, 129, 1870; 2003, 117, 1872) tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 189 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 189. Töötav vedur pannakse rongi ette, seejuures rongi vedamisel kahekabiinilise veduriga juhitakse seda eesmisest juhiruumist. Kaksik- või mitmikveol, kui ühe rongi vedamiseks kasutatakse kahte või enamat vedurit, pannakse rongi ette eesmiseks võimsamate kompressoritega vedur, välja arvatud juhul, kui kõiki rongis olevaid vedureid kaugjuhitakse eesmisest juhiruumist.

Mittetöötav vedur valmistatakse ette ja pannakse rongi vastavalt veeremihoidja kinnitatud veoveeremi remonti transportimise juhendile.

Manöövritööl tohib juhtida vedurit ükskõik kummast juhiruumist vastavalt raudteehoidja kehtestatud korrale.»;

2) lisatakse punkt 1891 järgmises sõnastuses:

« 1891. Ühe juhiruumiga vedurid võivad liikuda tagurpidi:
1) majandus-, pääste-, tuletõrjerongides;
2) saatejaama naasmisel pärast rongi tõukamist;
3) rongi tõukamisel;
4) ilma vaguniteta liikumisel;
5) üleanderongides, mis koosnevad vagunitest, mida saadetakse sõlmjaamas asuvast ühest jaamapiirkonnast teise;
6) kogumisrongides, mis koosnevad sõlmjaamade vahel asuvates jaamades rongi juurde haagitud vagunitest;
7) väljaveorongides, mis koosnevad vagunitest, mis saadetakse sõlmjaamast liinil asuvasse jaama.

Ühe juhiruumiga vedurid ei või liikuda nende üleande-, kogumis- ja väljaveorongide vedamisel tagurpidi, mille koosseisus on 1. ja 2. ohuklassi kuuluvate ohtlike kaupadega laaditud vaguneid.

Ühe juhiruumiga ja ühe juhtimispuldiga vedurite tagurpidiliikumise kord, mis tagab liiklusohutuse, määratakse raudtee-ettevõtja juhendiga.

Kui ühe juhiruumiga veduril on juhtimispuldid mõlemal pool, võib vedur tagurpidi liikuda piiranguteta.»

Minister Meelis ATONEN

Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json