Teksti suurus:

Kaevandamise ja kaeveõõne teisese kasutamise projektile esitatavad nõuded

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RTL 2003, 120, 1929

Kaevandamise ja kaeveõõne teisese kasutamise projektile esitatavad nõuded

Vastu võetud 21.11.2003 nr 248

Määrus kehtestatakse «Kaevandamisseaduse» (RT I 2003, 20, 118) § 7 lõike 3 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

(1) Käesolev määrus sätestab nõuded kaeveõõne teisese kasutamise ja enamohtlikul tegevusalal kaevandamise ning turbakaevandamise projektile (edaspidi projekt).

(2) Tegevusalal, mis ei ole enamohtlik «Kaevandamisseaduse» tähenduses ega turbakaevandamine asendab projekti ettevõtja koostatud tööohutusjuhendid ja muud «Kaevandamisseaduse» § 13 lõike 4 alusel kehtestatud korras nimetatud kohustuslikud dokumendid.

(3) Allmaa ettevalmistuskaeveõõne, allmaakoristuskaeveõõne, pealmaakoristuskaeveõõne ja avamiskaeveõõne rajamisega mitteseotud käituskaeveõõne kohustuslike dokumentide kohta kehtestatavad nõuded määratakse kindlaks «Kaevandamisseaduse» § 13 lõike 4 alusel kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määruses.

§ 2. Projekti eesmärk

Projekti eesmärk on tagada:
1) kaevandamisel ja kaeveõõne teisesel kasutamisel (edaspidi objekt) inimeste, vara ning keskkonna ohutus;
2) maavara ja maa-ainese (edaspidi maavara) optimaalne väljamine ja looduskeskkonna minimaalne mõjutamine;
3) maavara kaevandamiseks tehniliselt ja majanduslikult põhjendatud maardla avamis- ja kaevandamisviisi ning tehnoloogiliste skeemide kavandamine.

§ 3. Projektile esitatavad üldnõuded

(1) Projekt koosneb:
1) seletuskirjast;
2) graafilisest osast, mille alla kuuluvad kaardid, plaanid ja tehnilised joonised;
3) lisadest, kus esitatakse lähteülesanne, keskkonnamõju hindamise tulemused ja muud vajalikud dokumendid.

(2) Projekti graafiline osa peab vastama projekteerimise headele tavadele ja kehtestatud mõõtkavadele ning «Kaevandamisseaduse» § 8 lõike 5 alusel majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt kehtestatud markšeideritööde korra nõuetele.

(3) Plaanid ja kaardid peavad olema koostatud L-EST koordinaatsüsteemis või olema sellesse teisendatavad.

(4) Projekti seletuslik osa peab olema piisav, tagamaks konkreetsuse ja vajaliku ohutuse projekteeritu ellurakendamisel.

(5) Projekti muudatused tuleb vormistada projekti lisana.

§ 4. Kaeveõõned

(1) Kaeveõõned jagunevad käesoleva määruse kohaselt, vastavalt kasutusotstarbele, avamis-, käitus-, ettevalmistus- ja koristuskaeveõõnteks.

(2) Avamiskaeveõõs käesoleva määruse tähenduses on kaevevälja avamiseks rajatav ja kaevandamise käigus kasutatav kaeveõõs (kaevise, vajalike seadmete ja materjali ning inimeste tõsteks kasutatav püstšaht või kaldšaht, peaveostrekk koos sellega külgnevate paralleelsete kaeveõõntega (tuulutusstrekk, konveierstrekk jt), avamistranšee, lõiketranšee (kaevik).

(3) Ettevalmistuskaeveõõs käesoleva määruse tähenduses on maavara kaevandamise ettevalmistamiseks rajatav kaeveõõs (paneeli veo-, tuulutus- ja veestrekk, kogumisstrekk, alglõõr, veotranšee jt).

(4) Koristuskaeveõõs käesoleva määruse tähenduses on kaeveõõs, kus toimub maavara kaevandamine (kaevetranšee, kamberplokk, tervikute väljamine, kaevetranšee (kaevand), koristuskambrid, laava jt).

(5) Käituskaeveõõs käesoleva määruse tähenduses on kamber (pumbakamber, vedurite depoo jt), ladu (lõhkematerjaliladu jt) šurf, kaldkäik jm objektil vajalik kaeveõõs, mis ei ole käesoleva paragrahvi lõigetes 2, 3 ja 4 nimetatud. Käituskaeveõõnele kohaldatakse käesolevat määrust, kui see on seotud avamiskaeveõõne rajamisega.

§ 5. Kaevandamise projekt

(1) Kaevandamise projekt peab kajastama järgmisi asjaolusid:
1) tootmisvõimsuse arvutus;
2) aastatoodangu maht ja maavara varu arvutus;
3) avamiskaeveõõne suudme asukoha koordinaadid, kaeveõõnt iseloomustavad suurused (kallakus, pikkus, gabariidid, suund jne);
4) mäeeraldise ja mäeeraldise teenindusmaa piires plaanile kantud vajalike lõigustavate kaeveõõnte kallakused, suunad, pikkused, asukohad ja põhigabariidid, mis tagavad inimeste ja kasutatavate masinate vaba ja ohutu liikumise ning vajaliku õhuhulga lubatud liikumiskiiruse, ning mäeeraldise piires ja sellega külgneval, kaevandamistöödest mõjutataval, maa-alal asuvad ehitised ning kommunikatsioonid;
5) kaevandamistehnoloogia skeem ja selle vajalikud joonised ning tehnoloogia valiku majanduslikud ja tehnilised põhjendused;
6) allmaaobjektile vajaliku õhuhulga arvutuse ning tuulutussüsteemi ja ventilaatorseadmete valiku;
7) veekõrvaldus (veeärastussüsteem) valik vastavalt hüdrogeoloogilistele prognoosidele, vajalike veekogurite asukohad ning mõõtmed, pumbaseadmete asukohad ja tootlus;
8) energiavarustuse üldskeem vajaliku koguvõimsuse arvutusega;
9) kaevise veo ja tõste tüüpskeemid ja veoks ning tõsteks vajalike vahendite nimetused ja kogused;
10) kaevise töötlemise ja rikastamise moodus (vajadusel);
11) jääkide ja jäätmete ladustamise tingimused;
12) käituskaeveõõnte asukohad vastavalt lähteülesandes esitatule;
13) tuletõrjeabinõud;
14) kasutatavad masinad, nende iseloomustus, vastavus kasutuskeskkonnale;
15) avariist teadustamise süsteem (allmaatöödel);
16) sidekorraldus töökohtadega;
17) maavara kaevandamisega rikutud maapinna korrastamine;
18) keskkonnamõju hinnangu tingimuste ja nõuete täitmine;
19) ohutustingimused plahvatusohtlikus keskkonnas (põlevkivi koristusees, rikastusvabrikutes, purustussõlmedes, sorteerimissõlmedes ja teistes kohtades, kus tööprotsessis on võimalik plahvatusohtliku keskkonna tekkimine);
20) maapinnal asuvate ehitiste hoidmise abinõud (allmaakaevandamisel);
21) mäeeraldise mäendustingimuste kirjeldus;
22) piisav kogus geoloogiliste töödega saadud lähteandmeid, mäeeraldise üldiseloomustus ja uurituse ulatus, mäeeraldise geoloogilise ehituse kirjeldus, mäeeraldise hüdrogeoloogiline iseloomustus, geoloogiliste rikete asukohad, maavara lõhelisuse määrangud, allmaakaevandamisel kaeveõõnte vahetu lae omadused, kaevandatavat lasundit ja vahetut lage iseloomustavad ja muud vajalikud geoloogilised joonised;
23) andmed põhimaavara ja kaasneva maavara esinemise korral, ka kaasneva maavara kvaliteedi ja tehnoloogiliste omaduste kohta.

(2) Turba kaevandamise projekt peab täiendavalt sisaldama:
1) tulekaitseribade ja tulekaitsevööndite paigutust ja nende mõõtmeid;
2) tuletõrje veevarustuse süsteemi;
3) tuletõrje- ja päästevahendite hulka ja nende paigutusskeemi.

(3) Kaeveõõnte projekt peab arvestama kaevandatava lasundi lasumiskallakusega, kaevandatava kihindi ja kattekivimite geoloogiliste riketega, lõhede suundadega (eriti allmaakaevandamisel) ja teiste geoloogilisel uuringul saadud andmetega.

(4) Projekti koostisosadeks on iseseisva dokumendina kaevandava ettevõtja poolt vormistatud koristustööde pass, ettevalmistus- ja käituskaeveõõne rajamise pass, kaevevälja plaan, arengukava ja vajalikud tehnoloogilised kaardid. Nimetatud dokumendid peavad vastama § 1 lõikes 3 nimetatud õigusakti nõuetele.

§ 6. Kaeveõõne teisese kasutamise projekt

Kaeveõõne teisese kasutamise projekt peab sisaldama:
1) kasutamiseesmärki ja piiranguid;
2) kaeveõõne üldplaani koos kaeveõõne mõjualasse jäävate ehitiste ja kommunikatsioonidega;
3) toestiku arvutust ja jooniseid;
4) teistest kaeveõõntest isoleerimise tööjooniseid ja tõkete arvutust;
5) tuulutusskeemi koos vajalike õhuhulkade arvutusega;
6) elektrivarustusskeemi vajalike masinate ja võimsuste arvutusega;
7) veeärastusskeemi koos prognoositava vee mahuga ja kasutatavate seadmetega;
8) kaeveõõnt iseloomustavaid lõikeid;
9) kaeveõõne valgustusskeemi;
10) vajalikke seletuskirju ja ohutusmeetmeid.

§ 7. Projekti avamiskaeveõõne ja käituskaeveõõne osa

(1) Avamiskaeveõõne ja käituskaeveõõne osas projekt peab sisaldama:
1) kaeveõõne gabariitide, kallakuse ja pikkuse määrangut;
2) kaevise veo korda koos veo skeemiga ja kasutatavate laadurite ja veokite loeteluga;
3) veeärastuse korda, kasutatavaid seadmeid, nende põhjendusarvutust;
4) elektrivarustusskeemi ja tööjooniseid koos vajalike võimsuste arvutusega;
5) kui on ette nähtud lõhketööde tegemine, siis ka puur- ja lõhketööde tegemise korda koos puur- ja lõhketööde passiga;
6) vajalikke seletuskirju ja ohutusmeetmeid.

(2) Allmaatööde puhul peab projekt lisaks lõikes 1 sätestatule sisaldama:
1) laekäitlus- ja toestuspassi vahetu lae geoloogiliste lõigete ja iseloomustusega;
2) toestiku arvutust;
3) tuulutusskeemi koos vajalike õhuhulkade arvutusega ja kasutatavate ventilatsiooniseadmete iseloomustusega.

§ 8. Projekti seletuskiri

Projekti seletuskirja olulised osad on:
1) projekteeritavate kaeveõõnte iseloomustus;
2) tehnoloogia kirjeldus;
3) mäeeraldisel paiknevate objektide käitlemine ja nende kaitseks rakendatavad ohutusnõuded;
4) ohutusabinõude kava;
5) keskkonnahoiu abinõud;
6) selgitused mäendustingimuste ja kaevandatud alade korrastamise kohta;
7) muud projekti õigeks rakendamiseks vajalikud selgitused.

§ 9. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. detsembril 2003. a.

Minister Meelis ATONEN

Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json