HALDUSÕIGUSRiigikaitseVälislepingud

Euroopa Nõukogu

Teksti suurus:

Euroopa Liidu Nõukogu ühise seisukoha 2003/297/ÜVJP ja otsuse 2003/461/ÜVJP heakskiitmine ning ühinemine Euroopa Liidu eesistujariigi 13. mai 2003. a ja 27. juuni 2003. a deklaratsioonidega

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.11.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT II 2003, 30, 152

Euroopa Liidu Nõukogu ühise seisukoha 2003/297/ÜVJP ja otsuse 2003/461/ÜVJP heakskiitmine ning ühinemine Euroopa Liidu eesistujariigi 13. mai 2003. a ja 27. juuni 2003. a deklaratsioonidega

Vastu võetud 21.11.2003 nr 739

Euroopa Liidu Nõukogu 28. aprilli 2003. a ühine seisukoht 2003/297/ÜVJP Birma/Myanmari kohta

«Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse» (RT I 2002, 105, 612) § 4 lõike 1 ja § 5 lõike 1 punkti 1 alusel ning kooskõlas «Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning Eesti Vabariigi vahelise assotsieerumislepingu (Euroopa lepingu)» (RT II 1995, 22–27, 120) artikliga 4:

1. Kiita heaks:
1) Euroopa Liidu Nõukogu 28. aprilli 2003. a ühine seisukoht 2003/297/ÜVJP Birma/Myanmari kohta;
2) Euroopa Liidu Nõukogu 20. juuni 2003. a otsus 2003/461/ÜVJP Birmat/ Myanmari käsitleva ühise seisukoha 2003/297/ÜVJP rakendamise kohta.

2. Ühineda:
1) eesistujariigi 13. mai 2003. a deklaratsiooniga Euroopa Liidu nimel, arvestades ühinevate riikide Küprose, Tšehhi Vabariigi, Eesti, Ungari, Läti, Leedu, Malta, Poola, Slovaki Vabariigi ja Sloveenia, assotsieerunud riikide Bulgaaria, Rumeenia ja Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvate EFTA riikide deklaratsiooni, mis puudutab Euroopa Liidu ühist seisukohta Birma/Myanmari kohta;
2) eesistujariigi 27. juuni 2003. a deklaratsiooniga Euroopa Liidu nimel, arvestades ühinevate riikide Küprose, Tšehhi Vabariigi, Eesti, Ungari, Läti, Leedu, Malta, Poola, Slovaki Vabariigi ja Sloveenia, assotsieerunud riikide Bulgaaria, Rumeenia ja Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvate EFTA riikide deklaratsiooni, mis puudutab Euroopa Liidu Nõukogu otsust Birmat/ Myanmari käsitleva ühise seisukoha 2003/297/ÜVJP rakendamise kohta.

3. Kaitseministeeriumil, Rahandusministeeriumil, Siseministeeriumil ja Välisministeeriumil tagada, et:
1) tõkestataks Birmale/Myanmarile sellise varustuse tarnimine, mida võidakse kasutada siserepressioonideks või terrorismiks;
2) tõkestataks relvade, laskemoona ja sõjavarustuse sisse- ja väljavedu Birmasse/Myanmari ning Eesti Vabariigi kodanike poolt või Eesti Vabariigi territooriumilt tehnilise koolituse ja abi, mis on seotud nimetatud esemete tarnimise, tootmise, hooldamise või kasutamisega, andmine Birmale/ Myanmarile, välja arvatud üksnes humanitaar- või kaitseotstarbeks mõeldud mittesurmav sõjavarustus ja sellega seotud tehniline abi või koolitus ja kaitseriietus, sealhulgas kuulivestid ja sõdurikiivrid, mida ÜRO töötajad, massiteabevahendite esindajad, humanitaar- ja arengutöötajad ning nendega seotud töötajad toimetavad ajutiselt Birmasse/Myanmari enda tarbeks.

4. Haridus- ja Teadusministeeriumil, Kultuuriministeeriumil, Kaitseministeeriumil ja Välisministeeriumil tagada, et tõkestataks teadus-, haridus-, kutse-, kultuuri- ja kaitsealase koostöö raames Birmas/Myanmaris toimuvad projektid, programmid jms, välja arvatud humanitaar- ja arenguabiprogrammid. Erandeid võib teha projektidele ja programmidele, mis peaksid võimalikult suures osas olema kindlaks määratud demokraatlike rühmitustega, sealhulgas Rahvusliku Demokraatialiigaga konsulteerides, ja mida rakendatakse nende rühmituste osalusel inimõiguste ja demokraatia toetuseks, vaesuse vähendamiseks ja eelkõige elanikkonna kõige vaesema osa põhivajaduste rahuldamiseks kohalike tsiviilvõimude ja valitsusväliste organisatsioonide kaudu toimuva detsentraliseeritud koostöö raames, ning tervishoiu ja põhihariduse toetuseks valitsusväliste organisatsioonide kaudu.

5. Siseministeeriumil ja Välisministeeriumil tagada, et rakendataks vajalikke meetmeid Euroopa Liidu Nõukogu ühise seisukoha 2003/297/ÜVJP artiklis 4 nimetatud isikute Eesti Vabariigi territooriumile sisenemise või selle nende poolt läbimise takistamiseks, arvestades Euroopa Liidu Nõukogu ühise seisukoha 2003/297/ÜVJP artiklis 4 lubatud erandeid.

6. Finantsinspektsioonil kontrollida, et:
1) finantsjärelevalve subjektid ei maksaks välja rahalisi vahendeid Euroopa Liidu Nõukogu ühise seisukoha 2003/297/ÜVJP artikli 4 lõikes 1 osutatud ja lisas nimetatud isikutele;
2) finantsjärelevalve subjektid ei võõrandaks, pandiks ega kasutaks muul viisil igasuguseid rahalisi vahendeid, sealhulgas veksleid, tšekke ja muid maksevahendeid, väärtpabereid, väärismetalle ja -kive või muid selliseid väärtusi, mis kuuluvad Euroopa Liidu Nõukogu ühise seisukoha 2003/297/ÜVJP artikli 4 lõikes 1 osutatud ja lisas nimetatud isikutele.

7. Riigikantseleil ja kõigil ministeeriumidel tagada, et Birmasse/Myanmari ei toimuks ministrite ja ministeeriumide kõrgemate ametnike visiite teadus-, haridus-, kutse-, kultuuri- ja kaitsealase koostöö raames.

8. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 28. juuni 2000. a korraldus nr 547-k «Ühinemine Euroopa Liiduga assotsieerunud Kesk- ja Ida-Euroopa riikide, assotsieerunud riikide Küprose, Malta ja Türgi ning Euroopa majandusruumi liikmetest EFTA riikide 30. mai 2000. a deklaratsiooniga Birma/Myanmari kohta» (RT II 2000, 16, 99) ja 5. veebruari 2002. a korraldus nr 96-k «Euroopa Liidu Nõukogu ühisseisukohta 96/635/ÜVJP pikendava ja muutva ühisseisukoha 2001/757/ÜVJP heakskiitmine ning ühinemine Euroopa Liidu, Euroopa Liiduga assotsieerunud Kesk- ja Ida-Euroopa riikide, assotsieerunud riikide Küprose, Malta ja Türgi ning Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvate EFTA riikide 15. novembri 2001. a deklaratsiooniga Birma/Myanmari kohta» (RTL 2002, 25, 357).

9. Välisministeeriumil tagada punktis 1 nimetatud Euroopa Liidu Nõukogu ühise seisukoha ja otsuse ning punktis 2 nimetatud deklaratsioonide avaldamine Riigi Teatajas.

Peaminister Juhan PARTS

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json