Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määruse nr 319 "Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.12.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 74, 494

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määruse nr 319 "Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 21.11.2003 nr 289

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352, 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22; 21, 122; 51, 349) § 42 lõike 1 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määrusega nr 319 kinnitatud «Justiitsministeeriumi põhimääruses» (RT I 1997, 1, 7; 32, 514; 73, 1208; 1998, 17, 275; 49, 736; 100, 1625; 1999, 25, 374; 100, 884; 2000, 24, 133; 52, 336; 68, 436; 2001, 8, 39; 49, 281; 2002, 41, 260; 95, 554) tehakse järgmised muudatused:

1) punktis 7 asendatakse sõna «õiguspoliitika» sõnadega «õigus- ja kriminaalpoliitika» ning sõnad «kriminaalpreventsioonialase töö» sõnaga «kuriteoennetuse»;

2) punkti 12 alapunkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

« 7) järelevalve esimese ja teise astme kohtu esimehe kohustuste täitmise üle»;

3) punkt 13 sõnastatakse järgmiselt:

« 13. Ministeeriumi pädevuses kriminaalpoliitika alal on:
1) riikliku kriminaalpoliitika kujundamiseks vajalike uuringute läbiviimine ning kuriteoennetuse, kriminaalmenetluse ja karistuste täideviimise praktika analüüsimine;
2) kuriteoennetuse, kriminaalmenetluse ja karistuste täideviimise süsteemi strateegiliste arengusuundade määratlemine ning nende elluviimise jälgimine;
3) kuriteoennetuse ning riikliku korruptsioonivastase tegevuse koordineerimine.»;

4) punkti 18 alapunktist 13 jäetakse välja sõnad «samuti maa- ja linnaprokuröri ning abiprokuröri» ning alapunkti lisatakse pärast sõna «osakondadeks» sõnad «määrab prokuröride arvu, abiprokuröride õppeteenistuse nõuded,»;

5) punkti 18 alapunktid 15 ja 16 sõnastatakse järgmiselt:

« 15) määrab maa-, linna- ja halduskohtute tööpiirkonna, maa-, linna-, haldus- ning ringkonnakohtute täpse asukoha ja neis töötavate kohtunike arvu, nimetab maa-, linna-, haldus- ja ringkonnakohtute esimehed ja haldusdirektorid, kinnitab maa- ja linnakohtute osakondade ja kantselei kodukorrad ning täidab muid ülesandeid esimese ja teise astme kohtute haldamisel seaduses ettenähtud alustel ja korras;
16) määrab kohtute kinnistus- ja registriosakondade tööpiirkonnad, kinnitab nende kodukorrad ning täidab muid kohtulike registrite töö tagamisega seotud ülesandeid seaduses ettenähtud alustel ja korras;»;

6) punkti 18 alapunkt 17 sõnastatakse järgmiselt:

« 17) nimetab ametisse ja vabastab ametist notarid, kohtutäiturid ja vandetõlgid, teostab järelevalvet notarite ametipidamise, kohtutäiturite tegevuse ja vandetõlkide ametitegevuse üle ning täidab muid ülesandeid notariaadi, kohtutäiturite ja vandetõlkide tegevuse tagamisel seadusega ettenähtud alustel ja korras;»;

7) punkti 22 alapunkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) juhib vahetult asekantslerite, kantslerile alluvate nõunike ja õiguspoliitika osakonna tööd ning asekantslerite kaudu ministeeriumi muude struktuuriüksuste tööd;»;

8) punktis 24 asendatakse läbivalt sõnad «õigusloome asekantsler» sõnadega «kriminaalpoliitika asekantsler»;

9) punkti 25 täiendatakse pärast sõnu «kohtute asekantsleri» sõnadega «kriminaalpoliitika asekantsleri»;

10) punktist 25 jäetakse välja sõnad «õigusloome asekantsleri»;

11) määrust täiendatakse punktiga 261 järgmises sõnastuses:

« 261. Kriminaalpoliitika asekantsler:
1) juhib vahetult kriminaalpoliitika osakonna tööd;
2) teeb ettepanekuid talle alluvate teenistujate edutamiseks ning neile ergutuste kohaldamiseks ja distsiplinaarkaristuste määramiseks või esitab nendes küsimustes oma arvamuse;
3) teeb ettepanekuid tema juhitavas valdkonnas ministeeriumi eelarve koostamise ja eelarvevahendite kasutamise kohta;
4) esindab ministeeriumi ministrilt saadud volituste piires või volitab oma volituste piires ministeeriumi teenistujaid esindama ministeeriumi;
5) valvab talle alluvate teenistujate teenistuskohustuste täitmise üle;
6) täidab muid ministri või kantsleri poolt antud ülesandeid.»;

12) punkti 27 alapunktis 1 asendatakse sõnad «õigusloome osakonna» sõnadega «õiguspoliitika osakonna»;

13) punkt 27 tunnistatakse kehtetuks;

14) määrust täiendatakse punktiga 282 järgmises sõnastuses:

« 282. Asekantsler käsutab kantsleri poolt määratud ulatuses ministeeriumi eelarvelisi vahendeid.»;

15) punkti 39 täiendatakse alapunktiga 11 järgmises sõnastuses:

« 11) kriminaalpoliitika osakond;»;

16) punkti 39 alapunkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) õiguspoliitika osakond;»;

17) määrust täiendatakse punktiga 401 järgmises sõnastuses:

« 401. Kriminaalpoliitika osakonna põhiülesanne on:
1) riikliku kriminaalpoliitika kujundamiseks vajalike uuringute läbiviimine ning kuriteoennetuse, kriminaalmenetluse ja karistuste täideviimise praktika analüüsimine;
2) kuriteoennetuse, kriminaalmenetluse ja karistuste täideviimise süsteemi strateegiliste arengusuundade määratlemine ning nende elluviimise jälgimine;
3) kuriteoennetuse ning riikliku korruptsioonivastase tegevuse koordineerimine;
4) prokuratuuri ja Eesti Kohtuarstliku Ekspertiisibüroo teenistuslik järelevalve;
5) õigusloome ja selle analüüs karistusõiguse, kriminaal- ja väärteomenetlusõiguse valdkonnas ning vastava valdkonna rahvusvahelise õiguse küsimustes.»;

18) punktis 41 asendatakse sõnad «Õigusloome osakonna» sõnadega «Õiguspoliitika osakonna» ning alapunktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) riigi õiguspoliitika kavandamine ja elluviimine avaliku, era- ja Euroopa Liidu õiguse valdkonnas;
2) õigusloome ja selle analüüs riigiõiguse, haldusõiguse üldküsimuste, ministeeriumi pädevuses oleva haldusõiguse eriosa, tsiviil-, kaubandus-, ühinguõiguse, tsiviilkohtu- ja halduskohtumenetluse valdkonnas ning vastava valdkonna rahvusvahelise õiguse küsimustes;»;

19) punktist 46 jäetakse välja sõnad «prokuratuuri, Eesti Kohtuarstliku Ekspertiisibüroo ja» ning «kriminaalpreventsioonialase töö ja».

§ 2. (1) Määrus jõustub 1. detsembril 2003. a.

(2) Käesoleva määruse § 1 punktid 7, 10 ja 13 jõustuvad 1. aprillil 2004. a.

Peaminister Juhan PARTS

Justiitsminister Ken-Marti VAHER

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json