Teksti suurus:

Viljandi linna teenetemärgi asutamine

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2000, 5, 112

Viljandi linna teenetemärgi asutamine

Vastu võetud 27.12.1999 nr 8

Viljandi linnale osutatud isiklike teenete väärtustamiseks Viljandi Linnavolikogu määrab:

1. Asutada Viljandi linna teenetemärk.

2. Kinnitada juurdelisatud Viljandi linna teenetemärgi statuut.

3. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2000. a

Volikogu esimees Tõnu JUUL

Kinnitatud
Viljandi Linnavolikogu 27.  detsembri 1999. a määrusega nr 8

Viljandi linna teenetemärgi statuut

I. ÜLDSÄTTED

Viljandi linna teenetemärk, edaspidi vastavas käändes teenetemärk, antakse austusavaldusena füüsilistele isikutele Viljandi linnale osutatud eriliste teenete eest, Viljandi linna aukodanikele, Viljandi linna aastaisikutele ja elutöö preemia saajaile.

II. TEENETEMÄRGI KIRJELDUS

2.1. Teenetemärk on valmistatud hõbedast.

2.2. Teenetemärk kujutab Viljandi linna valget vapiroosi, mille õielehed on hõbedast, südamik, tolmukad ja kroonlehed on kullatud. Vapiroos asetseb koobaltsinisel emailitud viiel õielehel, mille põhi emaili all on kiirjalt töödeldud. Õielehe vahekohtadel on hõbedased kroonlehed. Teenetemärgi läbimõõt on 40 mm. Vapiroosi läbimõõt on 29 mm.

2.3. Teenetemärgi tagaküljele on graveeritud märgi number ja märgi andmise aasta. Teenetemärgi kinnitus on kruviga.

III. TEENETEMÄRGI TAOTLEMINE, ANDMISE OTSUSTAMINE JA KÄTTEANDMINE

3.1. Teenetemärgi andmise kirjalikud taotlused esitatakse Viljandi Linnavolikogule (edaspidi linnavolikogu).

3.2. Linnavolikogu sekretär võtab vastu teenetemärgi andmise taotlusi, annab selgitusi taotluse esitamise korra kohta ning edastab taotlused volikogu alatistele komisjonidele ja fraktsioonidele.

3.3. Teenetemärgi andmise taotlusi on õigus esitada kõigil asutustel, ettevõtetel, mittetulundusühingutel ning vähemalt 50 füüsilisest isikust koosnevatel gruppidel.

3.4. Linnavolikogu eestseisus vaatab läbi teenetemärgi omistamise taotlused ja teeb ettepaneku linnavolikogule teenetemärgi väljaandmise otsustamiseks.

3.5. Teenetemärgi andmise austusavaldusena füüsilistele isikutele Viljandi linnale osutatud eriliste teenete eest otsustab linnavolikogu vähemalt 2/3 koosseisu häältega.

3.6. Ühele isikule antakse teenetemärk ainult üks kord.

3.7. Teenetemärki ei anta üldjuhul postuumselt.

3.8. Linnavolikogu otsuse alusel kantakse teenetemärgi kavaler Viljandi linna auraamatusse teenetemärgiga autasustatute nimekirja.

3.9. Teenetemärgi juurde kuulub tunnistus, millele kirjutab alla linnavolikogu esimees. Tunnistus kinnitatakse Viljandi linna pitsatiga ja antakse üle koos teenetemärgiga.

3.10. Isikuid, kellele on varem omistatud statuudi punktis 2.2 kirjeldatud märk seoses nende kuulutamisega Viljandi linna aukodanikuks või aastaisikuks, loetakse autasustatuiks Viljandi linna teenetemärgiga käesoleva statuudi tähenduses.

3.11. Teenetemärk ei kuulu asendamisele.

3.12. Teenetemärk antakse Viljandi linna kulul.

3.13. Teenetemärgi koos tunnistusega annavad pidulikult üle linnavolikogu esimees ja linnapea.

3.14. Teenetemärkidega autasustatute nimekirja pidamist, teenetemärkide ja nende juurde kuuluvate tunnistuste valmistamist ning teenetemärkide arvestust ja hoidmist korraldab kantselei.

IV. TEENETEMÄRGI KANDMINE

4.1. Teenetemärki võib kanda üksnes isik, kellele teenetemärk on antud ja kellelt ei ole teenetemärki või selle kandmise õigust ära võetud statuudis ettenähtud alustel ja korras.

4.2. Teenetemärki kantakse üldjuhul pidulikel üritustel ja vastuvõttudel. Teenetemärki kantakse vasakul kuuerevääril või sellele vastaval kohal.

4.3. Teenetemärgi kandmisel koos riiklike au- ja teenetemärkidega juhindutakse teenetemärkide seadusest, Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud «Au- ja teenetemärkide kandmise korrast» ja muudest riigi õigusaktidest.

V. TEENETEMÄRGI ÄRAVÕTMINE JA TAGASTAMINE

5.1. Linnavolikogu tühistab teenetemärgi andmise otsuse ja teeb otsuse isikult teenetemärgi äravõtmiseks, kui ilmneb, et teenetemärgi taotlemisel on esitatud tegelikkusele mittevastavaid andmeid ning seetõttu on teenetemärgi saanud isik, kellel neid teeneid ei ole.

5.2. Teenetemärgiga autasustatud isiku surma korral jääb teenetemärk tema perekonnale või teistele lähedastele mälestuseks.

5.3. Teenetemärk, mis on isikult statuudi punktis 5.1 ettenähtud korras ära võetud, tuleb tagastada linnavolikogule.

5.4. Tagastatud teenetemärkide arvestust ja hoidmist korraldab kantselei.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json