Teksti suurus:

Koolieelse lasteasutuse seaduse §27 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.12.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 75, 496

Koolieelse lasteasutuse seaduse §27 muutmise seadus

Vastu võetud 12.11.2003

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 26. novembri 2003. a otsusega nr 466

Koolieelse lasteasutuse seaduse (RT I 1999, 27, 387; 2000, 54, 349; 95, 611; 2001, 75, 454; 2002, 61, 375; 90, 521; 2003, 18, 99) §-s 27 tehakse järgmised muudatused:

1) lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) riigieelarve ja valla- või linnaeelarve vahenditest;»;

2) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Muude kulude (lasteasutuse majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud) katmine toimub valla- või linnaeelarve vahenditest ning valla- või linnavolikogu otsusel osaliselt vanemate poolt. Vanemate poolt kaetav osa ühe lapse kohta ei või ületada 20 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.»;

3) lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Lasteasutuse õpetaja palga alammääras lepivad kokku kohalike omavalitsusüksuste esindajad ja lasteasutuste õpetajate esindajad.»;

4) lõige 51 tunnistatakse kehtetuks.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json