Teksti suurus:

Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.12.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 75, 495

Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 12.11.2003

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 26. novembri 2003. a otsusega nr 465

Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduses (RT I 1997, 30, 471; 2001, 43, 237; 2002, 61, 375; 90, 521; 105, 611) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 2 mõiste «evalveerimine» muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«evalveerimine – teadus- ja arendusasutuse tegevuse taseme (sealhulgas teadusteema juhtide, põhitäitjate, teadusteema täitmise tulemuste, teadusteema täitmiseks vajaliku materiaalse baasi) rahvusvaheline hindamine vastavas teadus- ja arendustegevuse valdkonnas, lähtudes selle valdkonna rahvusvaheliselt tunnustatud teadus- ja arendustegevuse tasemest.»

§ 2. Paragrahvi 7:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Direktor valitakse avaliku konkursi korras, mille viib läbi teadus- ja arendusasutuse teadusnõukogu. Asutatava või moodustatava teadus- ja arendusasutuse direktor valitakse avaliku konkursi korras, mille viib läbi ministri, kelle juhitava ministeeriumi valitsemisalasse teadus- ja arendusasutus kuulub, vallavanema, linnapea või avalik-õigusliku juriidilise isiku juhi moodustatud ajutine komisjon. Avaliku konkursi tulemuse alusel sõlmib direktoriga kuni viieks aastaks töölepingu minister, kelle juhitava ministeeriumi valitsemisalasse teadus- ja arendusasutus kuulub, vallavanem, linnapea või avalik-õigusliku juriidilise isiku juht.»;

2) täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Direktori konkursi läbiviimise tingimused ja korra kehtestab minister, kelle juhitava ministeeriumi valitsemisalasse teadus- ja arendusasutus kuulub, valla- või linnavalitsus või avalik-õigusliku juriidilise isiku vastav organ.»

§ 3. Paragrahvi 8 lõikes 2 asendatakse sõnad «magistri- või doktorikraad» sõnaga «teaduskraad».

§ 4. Paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Haridus- ja teadusminister:
1) kehtestab teadusraamatukogude ühtse komplekteerimiskava koostamise põhimõtted ja teadusraamatukogude teadusinformatsiooni ning arhiivraamatukogude rahvusteavikute hankimise finantseerimise taotlemise, taotluste läbivaatamise ning finantseerimise otsustamise korra;
2) kinnitab käskkirjaga teadusraamatukogude teadusinformatsiooni ja arhiivraamatukogude rahvusteavikute hankimise finantseerimise iga-aastase mahu.»

§ 5. Paragrahvi 15 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Sihtfinantseerimist on õigus taotleda teadus- ja arendusasutusel, mille teadus- ja arendustegevus vastavas valdkonnas on positiivselt evalveeritud.»

§ 6. Paragrahvi 20:

1) lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõnad «teadus- ja arendustegevuse valdkondi» sõnadega «teadus- ja arendustegevust»;

2) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Teadus- ja arendustegevuse evalveerimise läbiviimiseks moodustab haridus- ja teadusminister õigusaktidega sätestatud korras ajutise evalveerimiskomisjoni. Evalveerimiskomisjon on kolme- kuni kuueliikmeline ja selle koosseisu kuulub vähemalt kolm väliseksperti.»;

3) lõike 6 teist lauset täiendatakse pärast sõnu «teadus- ja arendusasutuse» sõnadega «teadus- ja arendustegevuse»;

4) lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Teadus- ja arendusasutuse vastavas teadus- ja arendustegevuse valdkonnas toimuva tegevuse negatiivsel evalveerimisel ei viida uut evalveerimist läbi enne ühe aasta möödumist negatiivse evalveerimisotsuse tegemisest.»

§ 7. Paragrahvi 21 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Teadus- ja arendusasutuste põhikirjad ja põhimäärused viiakse käesoleva seaduse §-ga 2, § 7 lõigetega 2 ja 2 1, § 8 lõikega 2, § 14 lõikega 4, § 15 lõikega 3 ning § 20 lõigetega 1, 2, 4, 6 ja 7 vastavusse 2004. aasta 1. jaanuariks.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json