Teksti suurus:

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu võtmise kord

Väljaandja:Palupera Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2000, 18, 299

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu võtmise kord

Vastu võetud 08.02.2000 nr 13

Võttes aluseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse (RT I 1999, 25, 363), Palupera Vallavolikogu määrab:

1. Kinnitada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu võtmise kord (lisatud).

2. Volitada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumislepinguid sõlmima vee-ettevõtjat.

3. Kontroll käesoleva määruse täitmise üle panna vallavalitsusele.

4. Käesolev määrus jõustub 18. veebruaril 2000. a.

Volikogu esimees Vambola SIPELGAS

Lisa
Palupera Vallavolikogu 8. veebruari 2000. a määrusele nr 13

ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE TASU VÕTMISE KORD

I. ÜLDOSA

1. Käesolev ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu võtmise kord (edaspidi kord) reguleerib tasu võtmist liitumisel . . . . . . . . . . . . . . . . küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga.

2. Liitumistasu maksab kinnistu omanik või valdaja või vee-ettevõtja klient, kes on sõlminud liitumislepingu. Klient peab sõlmima liitumislepingu, juhul kui ta soovib kasutada täiendavaid veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuseid või kasutada neid teenuseid ulatuses, millega kaasneb ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ümberehitamine või laiendamine (edaspidi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine).

3. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunud kinnistu omandiõiguse üleminekul ei tule uuel omanikul tasuda liitumistasu, kui ei muutu tasu arvutamise aluseks olevad kinnistut iseloomustavad näitajad.

4. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumine toimub Palupera vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) kinnitatud «Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja» kohaselt.

5. Käesolevas korras kasutatakse mõisteid «Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjas» toodud tähenduses.

II. LIITUMISTASU

6. Liitumistasu on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumist taotleva kinnistuomaniku või valdaja (edaspidi liituja), samuti korra punktis 2 toodud juhtudel kliendi poolt makstav ühekordne tasu temale vajaliku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitamise või rekonstrueerimise eest.

7. Liitumistasu suurus liitujale või kliendile arvutatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja poolt vastavalt Palupera vallavalitsuse kehtestatud «Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu arvutuse alustele».

8. Liitumistasu võtmise alusnäitajateks on kinnisasja pindala ja sinna ehitatavate ja seal paiknevate hoonete suletud netopind või kavandatav veetarvitus ühisveevärgist ning ühiskanalisatsiooni abil ära juhtida kavandatav heitvee kogus. Kinnisasja pindala ja sinna ehitatavate ja seal paiknevate hoonete suletud netopinda kasutatakse liitumistasu alusnäitajatena ala kohta, mis on hoonestamata ning kus puudub vallavolikogu kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kohane ühisveevärk ja -kanalisatsioon.

9. Piirkondades, kus puudub ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kohane ühisveevärk ja -kanalisatsioon, arvutatakse liitumistasu Palupera valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas selle piirkonna kohta toodud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamise maksumuse ning kinnistu jaoks rajatava ühendustoru ja liitumispunkti ehitamise kulude alusel. Kulude arvutamisel lähtuda tegelikest ehitushindadest analoogsete tingimuste juures, arvestades ehitushinna indeksi muutusega.

10. Piirkondades, kus ühisveevärk ja -kanalisatsioon on olemas, arvutatakse liitumistasu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ja kinnistu jaoks rajatava ühendustoru ja liitumispunkti ehitamise kulude alusel.

III. LIITUMISTASU MAKSMINE

11. Liituja või klient maksab liitumistasu vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja ja liituja või kliendi vahel sõlmitud liitumislepingule.

12. Kui liituja või klient ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja ei ole kokku leppinud teisiti, siis maksab liituja või klient:
1) 40% liitumistasust kümne päeva jooksul pärast liitumislepingu sõlmimist;
2) 30% liitumistasust pärast liitumislepingujärgsete ehitustööde lõpetamist;
3) 30% liitumistasust ühe aasta jooksul pärast liitumislepingujärgsete ehitustööde lõpetamist.

13. Liitumislepingujärgsetest maksetähtaegadest mittekinnipidamise korral maksab liituja või klient ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikule või valdajale viivist vastavalt liitumislepingule, kuid mitte üle 0,15% päevas tähtajaks tasumata liitumistasust.

14. Liitumislepingujärgsest ehitustähtajast mittekinnipidamise korral maksab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja liitujale või kliendile leppetrahvi vastavalt liitumislepingule, kuid mitte üle 0,15% päevas tasutud liitumistasust.

IV. LÕPPSÄTTED

15. Liitumistasu eest ehitatud või ümberehitatud ühisveevärk ja -kanalisatsioon kuni liitumispunktini jääb ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja omandisse kui liituja või klient ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja ei ole kokku leppinud teisiti.