Teksti suurus:

Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord

Väljaandja:Palupera Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2000, 18, 300

Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord

Vastu võetud 08.02.2000 nr 14

Võttes aluseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse (RT I 1999, 25, 363), ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja (Palupera Vallavolikogu 8. veebruari 2000. a määrus nr 12), Palupera Vallavolikogu määrab:

1. Kinnitada veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord (lisatud).

2. Kontroll käesoleva määruse täitmise üle panna vallavalitsusele.

3. Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmekogus.

4. Käesolev määrus jõustub 18. veebruaril 2000. a.

Volikogu esimees Vambola SIPELGAS

Lisa
Palupera Vallavolikogu 8. veebruari 2000. a määrusele nr 14

VEEVARUSTUSE JA HEITVEE ÄRAJUHTIMISE TEENUSE HINNA REGULEERIMISE KORD

I. ÜLDOSA

1. Käesolev kord reguleerib ühisveevärgi abil veevarustuse ning ühiskanalisatsiooni abil heit-, sademete-, drenaaži- ning muu pinnase- ja pinnavee (edaspidi heitvee) ärajuhtimise teenustele hinna kehtestamist Palupera valla haldusterritooriumil.

2. Veevarustuse teenuse hinna (edaspidi vee hind), mis koosneb vee abonenttasust ja tasust võetud vee eest (edaspidi veetarbimistasust) heitvee ärajuhtimise teenuse hinna (edaspidi heitvee hind), ning mis koosneb heitvee abonenttasust ja tasust heitvee ärajuhtimise eest (edaspidi heitveetasu) kehtestab Palupera Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) vee-ettevõtja poolt esitatud kirjaliku taotluse alusel.

3. Vee ja heitvee muutmise taotlus peab sisaldama:
1) ettepanekut hinna kehtestamise aja ning kehtivusperioodi kohta. Vallavalitsusel on õigus nõuda vee-ettevõtjalt täiendavaid andmeid, mis on seotud vee ja heitvee kehtestamisega;
2) veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse mahtusid eelmise majandusaasta ning taotletava hinna kehtivusperioodi kohta majandusaastate kaupa;
3) eelmise majandusaasta auditeeritud raamatupidamise aastaaruande;
4) hinna kalkulatsiooni kehtivusperioodi kohta majandusaastate kaupa;
5) kulutuste kasvu põhjendust arvestades kokkuhoiu abinõusid.

4. Valalvalitsus peab kehtestama vee ja heitvee hinna hiljemalt 30 päeva jooksul pärast taotluse esitamist vee-ettevõtja poolt. Täiendavate andmete esitamise vajaduse korral võib vallavalitsus vee ja heitvee hinna kehtestada 45 päeva pärast taotluse esitamist.

5. Juhul kui vee-ettevõtja poolt esitatud hinnataotlus ei ole piisavalt põhjendatud, lükkab vallavalitsus taotluse tagasi.

6. Kehtestatav vee ja heitvee hind peab tagama vee-ettevõtjal:
1) põhjendatud tootmis- ja tegevuskulude katmise, sh vee kvaliteedi- ja ohutusnõuete ning keskkonnakaitse tingimuste täitmise kulud;
2) põhjendatud tulukuse, mis võimaldab investeeringute tegemise valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni uuendamiseks kokkulepitud mahus, k.a laenude tagasimaksed ja intressikulude katmise.

7. Vee ja heitvee hinna muutumisest peab vee-ettevõtja kliente teavitama kirjalikult kolm kuud ette.

8. Kehtestatud vee ja heitvee hindu rakendatakse Palupera Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) poolt kinnitatud «Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja» kohase veega varustamise ja heitvee ärajuhtimise korral.

II. VEE JA HEITVEE ABONENTTASU

9. Vee ja heitvee abonenttasu kehtestatakse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni korrasoleku ja nõuetekohase toimimise tagamiseks vajalike püsikulude osaliseks katmiseks ja kulude õiglasemaks jaotamiseks klientide vahel.

10. Vee ja heitvee abonenttasu maksavad kõik kliendid, kelle veevärk ja kanalisatsioon on ühendatud Palupera valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ning kellel on kehtiv teenusleping.

11. Vee ja heitvee abonenttasu kehtestab vallavalitsus.

12. Vee ja heitvee abonenttasu kehtestamisel peab arvestama:
1) põhjendatud püsikulude katmist kokkulepitud proportsioonis, kuid mitte üle 8% kuus;
2) ühe korteri abonenttasu baasmäär võrdsustatakse ühtse baasmääraga elamute veetarvituse eelmise kalendriaasta keskmisena, kus veetarvitus oli veekulu liigilt samadesse normidesse jääv;
3) abonenttasu muutuva osaga, lähtudes kliendi veetarvitusest ja ärajuhitava heitvee reostusastmest ja kogusest eelmise kalendriaasta kuukeskmisena.

13. Vee ja heitvee abonenttasu suuruse kliendile arvutab vee-ettevõtja.

14. Abonenttasu makstakse vastavalt teenuslepingule.

15. Kui klient kasutab ainult üht: kas veevarustuse või heitvee ärajuhtimise teenust, maksab ta pool abonenttasust.

16. Vee ja heitvee abonenttasu muutmine toimub vee-ettevõtja poolt vallavalitsusele esitatava kirjaliku taotluse alusel vastavuses käesoleva korra üldosale.

III. VEETARBIMIS- JA HEITVEETASU

17. Veetarbimis- ja heitvee määrad kehtestab vallavalitsus ühisveevärgist võetud 1 m3 vee ja ühiskanalisatsiooni juhitud 1 m3 heitvee kohta. Heitveetasu määra kehtestamisel näha ette baasmäär ning arvutuse alused sõltuvalt heitvee reostusastmest.

18. Veetarbimise tasu suurus kliendile arvutatakse vee-ettevõtja poolt vastavalt veetarbimistasu määrale ja kliendi poolt ühisveevärgist võetud veekogusele, mida mõõdetakse veearvestiga või määratakse vallavolikogu poolt kehtestatud «Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja» järgi.

19. Heitveetasu suurus arvutatakse vee-ettevõtja poolt vastavalt heitveetasu määrast ning kliendi poolt ühiskanalisatsiooni juhitud heitvee kogusest ja reostusastmest, mida mõõdetakse või arvutatakse «Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja» järgi.

20. Veetarbimise ja heitveetasu makstakse vastavalt teenuslepingule.

21. Veetarbimise ja heitveetasu määra muutmine toimub vee-ettevõtja poolt vallavalitsusele esitatava kirjaliku taotluse alusel vastavuses käesoleva korra üldosale.

IV. LÕPPSÄTTED

22. Enne käesoleva korra jõustumist kliendi ja vee-ettevõtja vahel sõlmitud lepingud kehtivad niivõrd, kuivõrd need ei ole vastuolus seaduse või muude kehtivate õigusaktidega. Nimetatud lepingute asendamine käesoleva korra nõuetele vastavate lepingutega tuleb lõpetada hiljemalt 31. detsembriks 2001. a.