Teksti suurus:

Reklaami- ja kuulutusemaksu kehtestamine

Väljaandja:Põlva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2000, 33, 503

Reklaami- ja kuulutusemaksu kehtestamine

Vastu võetud 03.02.2000 nr 6

«Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755) paragrahvi 5 lõike 2, «Kohalike maksude seaduse» (RT I 1994, 68, 1169; 1996, 49, 953; 1999, 16, 269; 101, 903) paragrahvi 1 ja paragrahvi 2 lõike 1 ning «Reklaamiseaduse» (RT I 1997, 52, 835; 1999, 27, 388; 30, 415) paragrahvi 2 lõike 1 ja paragrahvi 21 lõike 2 alusel Linnavolikogu määrab:

1. Kehtestada reklaami- ja kuulutusemaks Põlva linnas (lisa 1).

2. Kinnitada reklaami ja kuulutuste paigaldamise kord Põlva linnas (lisa 2).

3. Tunnistada kehtetuks Põlva Linnavolikogu 27. novembri 1996. a määrus nr 6 «Reklaami paigaldamise ja maksu määrus».

4. Käesolev määrus jõustub 1. märtsil 2000. a.

Volikogu esimees Peeter URMAN

Lisa
Põlva Linnavolikogu 3. veebruari 2000. a määruse nr 6 juurde

REKLAAMI- JA KUULUTUSEMAKS

1. Üldsätted

1.1. Reklaami- ja kuulutusemaks on «Kohalike maksude seaduse» alusel Põlva linna kohaliku omavalitsuse avalik-õiguslike ülesannete täitmisel vajaliku tulu saamiseks käesolevas määruses sätestatud korras ilma otsese vastutasuta maksumaksjale pandud rahaline kohustis.

1.2. Maksuobjektiks on reklaam ja kuulutused (edaspidi reklaam), mis on paigaldatud Põlva linna territooriumile füüsiliste ja juriidiliste isikute poolt.

1.3. Maksumaksja on isik, kes on punktis 1.2 nimetatud reklaami avalikustaja.

2. Maksustamisele kuuluv reklaam

2.1. Maksustamisele kuulub igasugune reklaam Põlva linna territooriumil, välja arvatud:
1) riigi- ja omavalitsusasutuste reklaam;
2) erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania reklaam;
3) teatrietenduste, kinofilmide, kunstinäituste, kultuuri-, spordi- ja heategevuslike ürituste reklaam, mis on paigaldatud linnas asuvatele reklaamialustele;
4) teave ettevõtja nime ja tegevuse kohta, mis on paigaldatud ettevõtja tegutsemiskohale (krundile);
5) reklaam, mis on paigaldatud piiratud territooriumile seal toimuva ürituse ajaks;
6) liiklusmärgi 637 standardi kohaselt paigutatud teave (vastavalt Eesti Standardi EV ST 613-93 «Liiklusmärgid ja nende kasutamine»);
7) ehituse ajaks paigaldatud teave «Planeerimis- ja ehitusseaduse» paragrahvi 59 punktis 2 sätestatud informatsiooniga;
8) kohaliku omavalitsuse poolt kasutusele võetud turismiga seotud objektide tähistuste ja viitade kujundusele vastav teade;
9) 0,5 m²-st väiksem reklaam;
10) Põlva Maakonna ettevõtete reklaam.

3. Maksuperiood ja maksukohustus.

3.1. Maksuperioodiks loetakse ajavahemikku, mille jooksul on reklaam avalikustatud.

3.2. Perioodiks vähem kui üks kalendrikuu paigaldatud statsionaarne reklaam maksustatakse täiskalendrikuu maksumääraga.

3.3. Maksukohustus tekib reklaami paigaldamise lepingu sõlmimisel.

4. Maksumäär

4.1. Maksumäära arvestuse aluseks on reklaamipinna ühe ruutmeetri maksumus ühes kuus.

4.2. Maksumäär reklaampinna ühe ruutmeetri eest on 50 krooni kuus.

4.3. Maksustatav reklaamipind määratakse 0,5 m² täpsusega.

4.4. Kahel ja enamal küljel olev ühesugune reklaam maksustatakse ühe reklaamipoole pinna järgi.

4.5. Ruumilise reklaami puhul arvestatakse arvutusliku pindalaga, mille moodustavad reklaami väljaulatuvaid punkte ühendavad jooned.

5. Maksu tasumise kord

5.1. Maks tasutakse Põlva Linnavalitsuse arveldusarvele esimest korda lepingujärgselt paigaldamisloa saamiseks.

5.2. Reklaami paigaldamisel pikemaks perioodiks kui kolm kuud jaotatakse maksuperiood kvartaliteks, kusjuures maksuperioodi esimese kvartali eest tasutakse maks vastavalt punktis 5.1 sätestatule. Iga järgneva kvartali eest tasutakse maks kvartali esimese kuu 15. kuupäevaks.

5.3. Maks mittestatsionaarse reklaami eest tasutakse ettemaksuna kogu maksusumma ulatuses enne reklaami avalikustamist. Maksu tagasiarvestust ei teostata.

6. Vastutus

6.1. Reklaami maksumääruse rikkumisel kannab reklaami avalikustaja vastutust maksukorralduse seaduse ja haldusõiguserikkumiste seadustiku alusel.

6.2. Reklaamimaksu maksmata jätmisel kolme kuu jooksul kuulub reklaam maha võtmisele, kusjuures kulud kannab reklaami avalikustaja.

6.3. Käesoleva määruse täitmist kontrollib Põlva Linnavalitsus.

Lisa 2
Põlva Linnavolikogu 3. veebruari 2000. a määruse nr 6 juurde

REKLAAMI JA KUULUTUSTE PAIGALDAMISE KORD PÕLVA LINNAS

1. Üldsätted

1.1. Käesolev kord reguleerib reklaami ja kuulutuste (edaspidi reklaam) paigaldamise ja mahavõtmise tingimusi Põlva linna haldusterritooriumil.

1.2. Reklaam peab vastama reklaamiseaduse nõuetele, käesoleva korrale ja teistele reklaami paigaldamist reguleerivatele õigusaktidele.

1.3. Kasutatavad mõisted:
1.3.1. Reklaam – avalikkusele orienteeritud teave, mis suurendab toodete või teenuste müüki.
1.3.2. Ühekordne kuulutus – reklaamitransparent, mis kajastab teavet ja on paigaldatud teatud lühiperioodiks spetsiaalselt selleks ettenähtud kohtades.
1.3.3. Statsionaarne reklaam – maapinnaga või ehitistega püsivalt kinnitatud reklaam.
1.3.4. Mittestatsionaarne reklaam – reklaam, mis paigaldatakse müügi-, teenindus- või ettevõtja muu tegutsemiskoha ette mingiks ajaperioodiks ööpäeva jooksul, ei ole püsivalt ühendatud maapinna ega ehitisega.

2. Paigaldusloa taotlemine

2.1. Reklaami avaldaja, soovides paigaldada reklaami Põlva linna territooriumil, esitab taotluse Põlva Linnavalitsusele

2.2. Taotluses peab olema ära toodud:
2.2.1. reklaami avaldaja nimetus (nimi), registreerimisnumber, arveldusarve number, aadress, telefoni ja faksi number;
2.2.2. reklaami asukoht ja suurus;
2.2.3. reklaami eksponeerimise aeg;
2.2.4. reklaami sõnastus.

2.3. Taotlusele tuleb lisada:
2.3.1. reklaamikavand koos mõõtude ja värvilahendusega;
2.3.2. reklaami asukoha äranäitamine hoonel, rajatisel, maatükil;
2.3.3. maapinnale paigaldatava reklaami puhul kandekonstruktsiooni projekt asendiplaani (M 1:500) maapealsete ja maa-aluste tehnovõrkudega;
2.3.4. vajadusel kooskõlastused tehnovõrkude valdajatega; maanteeameti liiklusohutuse spetsialistiga; territooriumi, hoone või rajatise omaniku või valdajaga.

2.4. Nõuetekohaste lisadega esitatud avaldus registreeritakse Põlva Linnavalitsuses kuupäevaliselt.

2.5. Põlva Linnavalitsusel on õigus reklaami avaldaja taotlus reklaami paigaldamise kohta tagasi lükata, juhul kui:
2.5.1. teine isik on varem taotlenud reklaami paigaldamist samasse kohta;
2.5.2. taotleja on varem rikkunud reklaami paigaldamise lepingut;
2.5.3. taotleja on varem paigaldanud reklaami, rikkudes reklaamiseadust või käesolevat korda;
2.5.4. reklaamiprojekt ei vasta reklaamiseaduses sätestatud nõuetele;
2.5.5. reklaamikavand ei sobi hoone arhitektuurse stiili ja värvilahendusega, on proportsionaalselt sobimatu hoone ja ümbritseva linnaruumiga.

2.6. Reklaami paigaldamisest keeldumise korral antakse taotlejale põhjendatud kirjalik vastus kümne päeva jooksul.

2.7. Paigaldusluba ei pea taotlema kuulutustele, mis paigaldatakse selleks ettenähtud alustele.

3. Paigaldusloa väljaandmine

3.1. Taotluse rahuldamise korral sõlmitakse Põlva Linnavalitsuse ja reklaami avalikustaja vahel leping, milles tuuakse ära:
3.1.1. reklaami avalikustaja nimi ja aadress;
3.1.2. reklaami paigaldamise koht;
3.1.3. loa kehtivuse aeg;
3.1.4. paigaldatava reklaami maksumäär;
3.1.5. maksu tasumise tähtajad;
3.1.6. intressimäär maksetähtaegadest mittekinnipidamisel;
3.1.7. reklaami mahavõtmise tingimused;
3.1.8. lepingu pikendamise tingimused.

3.2. Paigaldusluba antakse pärast lepingu sõlmimist.

3.3. Maksustamisele kuuluva reklaami paigaldusluba antakse pärast maksu tasumist tõendava dokumendi esitamist.

4. Reklaami paigaldaja kohustused

4.1. Paigaldama reklaami korrektselt vastavalt kooskõlastatud projektile.

4.2. Tagama paigaldatud reklaami esteetilise väljanägemise kogu eksponeerimise perioodiks.

Lõhutud, määrdunud või rikutud reklaam tuleb korrastada või maha võtta vastava ettekirjutise esitamisest 14 kalendripäeva jooksul.

4.3. Avalikustatud reklaami muutmisel esitama uue taotluse kehtestatud korras.

4.4. Reklaami maha võtma hiljemalt viie kalendripäeva jooksul paigaldusloa tähtaja möödumisel.

4.5. Mittestatsionaarse reklaami paigaldamise korral jälgima, et oleks tagatud jalakäijate ja sõidukite ohutus.

4.6. Täitma tähtajaks volitatud ametiisikute ettekirjutisi.

4.7. Teatama linnavalitsusele kirjalikult, kui reklaami eksponeerimise aeg jääb lühemaks kui paigaldamisloal märgitu.

4.8. Ühekordsete kuulutuste paigaldaja kohustused:
4.8.1. kuulutuse paigaldamisel puitalustele kasutama knopkasid;
4.8.2. kuulutuse aegumisel selle maha võtma.

5. Paigaldusloa kehtivuse lõppemine

5.1. Paigaldusluba kaotab kehtivuse tähtaja möödumisel.

5.2. Linnavalitsus tunnistab loa kehtetuks, kui reklaami avalikustaja:
5.2.1. likvideerib reklaami ennetähtaegselt;
5.2.2. ei ole tasunud reklaamimaksu;
5.2.3. ei ole paigaldanud reklaami ühe kuu jooksul pärast paigaldusloa välja andmist;
5.2.4. ei täida reklaamipaigaldamise lepingu sätteid.

6. Reklaami mahavõtmine.

6.1. Reklaami avalikustaja on kohustatud reklaami maha võtma viie kalendripäeva jooksul pärast  paigaldusloa tähtaja möödumist.

6.2. Punktis 6.1 nimetatud tähtajaks mahavõtmata reklaam kuulub eemaldamisele ja kulud nõutakse sisse selle paigaldajalt.

6.3. Kuulutused, mis ei ole paigaldatud selleks ettenähtud alustele, võib hoone või rajatise omanik maha võtta

6.4. Kontrolli reklaami paigaldamise üle teostavad Põlva Linnavalitsuse poolt määratud ametiisikud.

6.5. Käesoleva korra rikkumise avastamisel on punktis 6.4 nimetatud ametiisikutel õigus teha ettekirjutus või hoiatus ja anda tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks.