Teksti suurus:

Kalalaevatunnistuse väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise kord ning kalalaevatunnistuse vorm

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.12.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2004
Avaldamismärge:RT I 2003, 77, 518

Kalalaevatunnistuse väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise kord ning kalalaevatunnistuse vorm1

Vastu võetud 04.12.2003 nr 307

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» (RT I 1995, 80, 1384; 1996, 27, 567; 1998, 108/109, 1784; 1999, 10, 152; 54, 583; 95, 843; 2000, 13, 92; 54, 348; 81, 514; 2001, 18, 88; 2002, 41, 250; 61, 375; 63, 387; 2003, 9, 43) § 136 lõike 5 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. «Haldusmenetluse seaduse» kohaldamine

Määruses sätestatud haldusmenetlusele kohaldatakse «Haldusmenetluse seadust» (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375; 2003, 20, 117) «Kalapüügiseaduses» sätestatud erisustega.

§ 2. Kalalaevatunnistus

(1) Kalalaevatunnistus antakse kalalaeva registreerimisel «Kalalaevade riiklikus registris» (edaspidi kalalaevaregister).

(2) Kalalaevatunnistuse annab kalalaevaregistri volitatud töötleja, kelleks on Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2002. a määruse nr 89 «Kalalaevade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus» (RT I 2002, 24, 141; 53, 334; 77, 459; 2003, 57, 382) § 2 kohaselt Keskkonnaministeerium.

2. peatükk
KALALAEVATUNNISTUSE SISU- JA VORMINÕUDED

§ 3. Kalalaevatunnistuse vorm

(1) Kalalaevatunnistus vormistatakse A4-formaadis turvaelementidega plangile (lisa), mille esiküljel on sõnad «EESTI VABARIIK», väikese riigivapi kujutis, sõna «KALALAEVATUNNISTUS» ja dokumendi number.

(2) Kalalaevatunnistuse plangi tagaküljel on sõnad «REPUBLIC OF ESTONIA», väikese riigivapi kujutis ja sõnad «FISHING LICENCE».

(3) Kalalaevatunnistuse plangil on laeva kujutise kontuurid.

(4) Kalalaevatunnistuse plangi värvus on sinine.

§ 4. Kalalaevatunnistuse vormistamine

(1) Kalalaevatunnistus vormistatakse eesti ja inglise keeles. Kalalaevatunnistuse ingliskeelne nimetus on fishing licence.

(2) Eestikeelne tekst kantakse kalalaevatunnistuse plangi esiküljele ja ingliskeelne tekst kalalaevatunnistuse tagaküljele.

(3) Kalalaevatunnistusele kantakse andmed kalalaevaregistri kehtivate andmete alusel.

(4) Kalalaevatunnistuse esiküljele kantakse järgmised andmed:
1) tekst «Kalalaevatunnistus tõendab, et kalalaev on kantud Eesti Vabariigi kalalaevade riiklikusse registrisse. Alltoodud andmed vastavad «Kalalaevade riiklikusse registrisse» kantud andmetele.»;
2) kalalaevatunnistuse andmise õiguslik alus;
3) laeva «Kalalaevade riikliku registri» sisenumber;
4) laeva nimi;
5) laeva lipuriik;
6) laeva kodusadam;
7) laeva registreerimisnumber;
8) laeva pardatähis;
9) laeva rahvusvaheline raadiokutsung;
10) laeva omaniku või omanike nimed (ees- ja perekonnanimi või ärinimi);
11) omaniku aadress;
12) laeva valdaja või valdajate nimed (ees- ja perekonnanimi või ärinimi);
13) valdaja aadress;
14) kui omanik või valdaja on juriidiline isik, siis esindaja nimi (ees- ja perekonnanimi);
15) laeva tüüp;
16) peamised laeval kasutatavad kalapüügivahendite tüübid;
17) laeva masina võimsus;
18) laeva pikkus (üldpikkus, perpendikulaaride vaheline pikkus või pikkus muu standardi järgi);
19) laeva kogumahutavus (Oslo konventsiooni, Londoni konventsiooni või muu standardi järgi);
20) kalalaevastiku segment, kuhu laev kuulub;
21) kalalaevatunnistuse andja (asutus ja struktuuriüksus, tunnistusele alla kirjutanud isiku ees- ja perekonnanimi);
22) väljaandmise kuupäev.

(5) Kalalaevatunnistuse tagaküljele kantakse järgmised andmed:
1) tekst «Certifies that the fishing vessel is registered in the state register of fishing vessels of the Republic of Estonia. The information given below corresponds to the information contained in the fishing vessel register.»;
2) name of vessel;
3) flag state;
4) port of registration;
5) registration number;
6) external markings;
7) international radio code;
8) name(s) of owner(s);
9) address of the owner;
10) name(s) of charterer(s);
11) address of the charterer;
12) in the case of a legal person or an association, name(s) of the representative(s));
13) type of vessel;
14) main type of gear;
15) engine power;
16) length (overall length or between perpendiculars or other standard);
17) tonnage («Oslo» or «London» or other standard);
18) fleet segments;
19) issuer of licence (agency and structural unit, name of the signed person);
20) date of issue.

(6) Kalalaevatunnistusele võib kanda peale üldpikkuse või perpendikulaaridevahelise pikkuse muu pikkusestandardi vaid alla 10 m pikkuste laevade puhul.

§ 5. Kalalaevatunnistuse kinnitamine

Kalalaevatunnistus kinnitatakse kalalaevatunnistuse andja allkirja ja asutuse või struktuuriüksuse pitseriga.

3. peatükk
KALALAEVATUNNISTUSE VÄLJAANDMINE JA KEHTETUKS TUNNISTAMINE

§ 6. Kalalaevatunnistuse väljaandmine

(1) Kalalaevatunnistus antakse välja ühes eksemplaris.

(2) Kalalaevatunnistus antakse välja:
1) kalalaeva omanikule või,
2) kui laevale on seatud kasutusvaldus – kasutusvaldajale või,
3) kui väikelaeva puhul kalalaevaregistrisse kantud valdaja erineb laeva omanikust – laeva valdajale.

(3) Kalalaevatunnistus antakse välja kolme tööpäeva jooksul alates laeva kalalaevaregistrisse kandmise päevast või kalalaevaregistri andmete muutumisest.

(4) Kalalaevatunnistuse esmakordsel andmisel kalalaevaregistrisse kantud laevale või kalalaevaregistri andmete muutumisel uue kalalaevatunnistuse saamiseks taotluse esitamist ei nõuta.

(5) Registriandmete muutumisest viie tööpäeva jooksul tuleb kalalaevaregistri pidajale tagastada senine kalalaevatunnistus.

(6) Uus kalalaevatunnistus antakse välja senise kalalaevatunnistuse tagastamisel. Senine tagastatud kalalaevatunnistus kriipsutatakse punase diagonaaljoonega läbi.

§ 7. Ebaõigete andmete parandamine

(1) Kui kalalaevaregistri pidaja leiab, et kalalaevatunnistusele on kantud ebaõiged andmed, teatab ta sellest viivitamata kirjalikult § 6 lõikes 2 nimetatud isikule ning määrab tähtaja kalalaevatunnistuse tagastamiseks.

(2) Kui § 6 lõikes 2 nimetatud isik leiab, et kalalaevatunnistusele on kantud ebaõiged andmed, teatab ta sellest viivitamata kirjalikult kalalaevaregistri pidajale ja tagastab kalalaevatunnistuse.

(3) Kalalaevatunnistuse tagastamisest ühe tööpäeva jooksul annab kalalaevaregistri pidaja uue kalalaevatunnistuse, kuhu on kantud kalalaevaregistri kehtivad andmed.

§ 8. Kalalaevatunnistuse kättetoimetamine

(1) Vastavalt § 6 lõikes 2 nimetatud isiku soovile antakse kalalaevatunnistus üle või saadetakse posti teel väljastusteatega tähtkirjaga.

(2) Kui isik ei ole kalalaevatunnistuse kättetoimetamise viisi osas soovi avaldanud, saadetakse kalalaevatunnistus posti teel väljastusteatega tähtkirjaga kalalaevaregistris märgitud aadressil.

(3) Kalalaevatunnistus antakse allkirja vastu selle saajale isiklikult või volitatud isikule kirjaliku volituse alusel.

§ 9. Kalalaevatunnistuse kehtetuks tunnistamine

(1) «Kalapüügiseaduse» § 136 lõikes 4 sätestatud asjaolu ilmnemisel tunnistab kalalaevaregistri volitatud töötleja kalalaevatunnistuse kehtetuks.

(2) Kalalaevaregistri volitatud töötleja teatab kehtetuks tunnistamise otsuse tegemisest viivitamata § 6 lõikes 2 nimetatud isikule.

(3) Kalalaevatunnistuse kehtetuks tunnistamise otsuse ärakiri saadetakse § 6 lõikes 2 nimetatud isikule ja Keskkonnainspektsioonile kahe tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

(4) Kalalaevatunnistuse kehtetuks tunnistamise otsus jõustub otsuses märgitud tähtpäeval, mis ei või olla varem kui neljandal tööpäeval otsuse tegemisest arvates.

§ 10. Materjalide säilitamine

Kalalaevatunnistuste väljaandmisega seotud dokumendid, sealhulgas kalalaevatunnistuse koopia, lisatakse kalalaevaregistri registritoimikusse vastava laeva materjalide juurde.

4. peatükk
DUPLIKAAT

§ 11. Duplikaat

(1) Kui kalalaevatunnistus on hävinud, kadunud või kasutamiskõlbmatu, antakse välja § 6 lõikes 2 nimetatud isikule duplikaat.

(2) Duplikaadi suhtes kohaldatakse esmase kalalaevatunnistuse kohta sätestatut, arvestades käesolevast peatükist tulenevate erisustega.

§ 12. Duplikaadi taotlemine ja väljastamine

(1) Duplikaadi saamiseks esitatakse kalalaevaregistri pidajale kirjalik taotlus, kuhu märgitakse laeva nimi ja kalalaevaregistri sisenumber ning duplikaadi taotlemise põhjus. Taotlusele peab olema lisatud kasutuskõlbmatuks muutunud kalalaevatunnistus või peab taotluses või sellele lisatud materjalides olema tõendatud kalalaevatunnistuse hävimine või kadumine.

(2) Kui kalalaevaregistri pidaja leiab, et taotlusele lisatud materjalid varem antud kalalaevatunnistuse hävimise või kadumise kohta ei tõenda seda piisavalt, määrab ta tähtaja täiendavate materjalide esitamiseks.

(3) Kolme tööpäeva jooksul lõikes 1 toodud nõuetele vastava taotluse saabumise päevast arvates annab kalalaevaregistri pidaja välja duplikaadi.

§ 13. Duplikaadi vormistamine

(1) Duplikaat vormistatakse kalalaevatunnistuse plangile, mille esikülje paremasse ülanurka kantakse sõna «DUPLIKAAT».

(2) Duplikaadile kantakse algdokumendi tekst ning duplikaadi väljaandmise kuupäev. Duplikaadile ei kanta algdokumendi numbrit ega algdokumendile allakirjutanud isikute nimesid.

§ 14. Uue duplikaadi väljaandmine

Duplikaadi omanik võib §-s 11 nimetatud aluste esinemise korral taotleda uue duplikaadi väljaandmist.

5. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§ 15. Rakendussäte

Käesoleva määruse jõustumise ajaks kalalaevaregistrisse kantud laevadele antakse kalalaevatunnistused hiljemalt 31. detsembriks 2003. a.
__________
1 3690/93/EÜ (EÜT L 341, 31.12.1993, lk 93–95)

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
peaministri ülesannetes Meelis ATONEN
Keskkonnaminister Villu REILJAN
Riigisekretär Heiki LOOT

Vabariigi Valitsuse 4. detsembri 2003. a määruse nr 307 «Kalalaevatunnistuse väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise kord ning kalalaevatunnistuse vorm1»
lisa

KALALAEVATUNNISTUSE VORM

[kalalaevatunnistuse esikülg]

[kalalaevatunnistuse tagakülg]

Keskkonnaminister Villu REILJAN

/otsingu_soovitused.json