Teksti suurus:

Reklaami ja kuulutuste paigaldamise ja maksustamise korra kehtestamine

Väljaandja:Palupera Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2000, 37, 563

Reklaami ja kuulutuste paigaldamise ja maksustamise korra kehtestamine

Vastu võetud 16.03.2000 nr 18

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755) paragrahvi 22 punktist 2 ning kohalike maksude seaduse (RT I 1994, 68, 1169; 1996, 49, 953; 1999, 16, 269; 101, 903) paragrahvidest 2, 4, 10 ja paragrahvi 5 punktist 5, Palupera Vallavolikogu määrab:

1. Kinnitada «Reklaami ja kuulutuste paigaldamise ja maksmise kord Palupera vallas» vastavalt lisale 1.

2. Kinnitada reklaami või kuulutuste paigaldusloa väljastamiseks esitatav avalduse vorm (lisa 2) ja reklaami või kuulutuste paigaldusloa vorm (lisa 3).

3. Käesolev määrus koos lisadega avaldada Riigi Teataja elektroonilises andmekogus ja ajalehes Otepää Teataja.

4. Määrus jõustub Riigi Teataja elektroonilises andmekogus avaldamisele järgneval päeval.

Volikogu esimees Vambola SIPELGAS

Lisa 1
Palupera Vallavolikogu 16. märtsi 2000. a määrusele nr 18

REKLAAMI JA KUULUTUSE PAIGALDAMISE JA MAKSUSTAMISE KORD PALUPERA VALLAS

I. ÜLDSÄTTED

Käesolev kord sätestab reklaami ja kuulutuse paigaldamise, mahavõtmise ja maksustamise tingimused Palupera valla haldusterritooriumil.

II. MAKSUOBJEKT

2.1. Reklaami- ja kuulutusemaksuga maksustatakse Palupera valla haldusterritooriumil eraldiasetsevad ja hoonete välispiiretele paigaldatud reklaamid ja kuulutused.

2.2. Reklaam ja kuulutus käesoleva määruse mõttes on igasugune juriidilise või füüsilise isiku ettevõtlusalane informatsioon väljendatuna tasapinnalisel või ruumilisel objektil.

2.3. Reklaami ja kuulutuste paigaldamine vallale mittekuuluvatele hoonetele ja maa-aladele tuleb eelnevalt kooskõlastada nende valdajatega, maa-aluste tehnovõrkude olemasolul nende valdajatega, aktiivses liiklustsoonis paiknevate reklaamide puhul liiklusteenistuse ning maantee- ja raudteeametiga.

2.4. Ei maksustata:
2.4.1. infokandjat, mis on paigaldatud vahetult äriühingu või ettevõtja tegutsemiskoha sissepääsu juurde ja kajastab ainult selle äriühingu või ettevõtja nimetust või registreeritud kaubamärki;
2.4.2. infokandjat, mis on paigaldatud vahetult kaupluse või muu teeninduskoha sissepääsu juurde ja kajastab selle koha lahtiolekuaega, pakutavate teenuste ja kaupade sortimenti ning hinda. Kaupade sortimenti iseloomustav loetelu ei tohi sisaldada registreeritud kaubamärki;
2.4.3. infokandjat, mis on paigaldatud kinnistule ning kajastab ainult kinnistu omanikule kuuluvat infot.

III. REKLAAMI JA KUULUTUSE PAIGALDUSLOA TAOTLEMINE JA VÄLJAANDMINE

3.1. Reklaami ja kuulutuse paigaldamise loa (edaspidi paigaldusluba) annab Palupera Vallavalitsus vastava vormikohase avalduse saamisel.

3.2. Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
3.2.1. äriühingu, mittetulundusühingu või sihtasutuse registriosakonna registrikaart või füüsilisest isikust ettevõtja elukohajärgses maksuametis registreerimist tõendav dokument;
3.2.2. reklaami ja kuulutuse paigalduskoha territooriumi, hoone, rajatise või ühissõiduki omaniku või valdaja nõusolek;
3.2.3. reklaamikavand, kuulutuse tekst koos mõõtude ja värvilahendustega;
3.2.4. fassaadile paigaldatava reklaami või kuulutuse puhul fassaadijoonis või -foto koos paigalduskoha ja antud fassaadil olemasolevate reklaamide ja kuulutuste äranäitamisega ning reklaami või kuulutuse kinnituskonstruktsiooni projekt;
3.2.5. territooriumile paigaldatava reklaami puhul asendiplaan 1:500 koos maapealsete ja maa-aluste tehnovõrkudega, kus on näidatud paigaldatava objekti asukoht.

3.3. Nõuetekohaste lisadega esitatud avaldus registreeritakse vallasekretäri juures kuupäevaliselt ja kellaajaliselt.

3.4. Vallavalitsus väljastab reklaami või kuulutuse paigaldusloa hiljemalt kolme tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste lisadega esitatud avalduse registreerimisest ning käesoleva määruse punktis 3.7 märgitud tingimustel. Puuduste korral esitatud dokumentides teatab vallavalitsus sellest reklaami paigaldajale hiljemalt kolme tööpäeva jooksul, määrates tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

3.5. Ka paigaldusloa andmisest keeldumise otsustab vallavalitsus. Paigaldusloa andmisest võib keelduda, kui:
3.5.1. reklaami või kuulutuse paigaldaja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
3.5.2. reklaam või kuulutus ei vasta reklaamiseaduses sätestatud nõuetele;
3.5.3. reklaami või kuulutuse paigaldaja on reklaami- ja kuulutusemaksu võlglane;
3.5.4. eelneva paigaldusloa kehtivuse ajal on reklaami või kuulutuse paigaldajale tehtud korduvalt ettekirjutusi puuduste kõrvaldamiseks;
3.5.5. reklaami või kuulutuse kavand ei sobi hoone arhitektuurse stiili ja värvilahendusega, on proportsionaalselt sobimatu hoone ja ümbritseva vallaruumiga;
3.5.6. reklaami või kuulutuse paigaldaja on ilma paigaldusloata paigaldanud reklaami või kuulutuse pärast käesoleva korra kehtima hakkamist;
3.5.7. muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

3.6. Korraldus paigaldusloa andmisest keeldumise kohta saadetakse paigaldajale seitsme kalendripäeva jooksul pärast selle vastuvõtmist.

3.7. Paigaldusluba antakse tähtajaga kuni üks aasta. Reklaami- ja kuulutusemaksuga maksustamisele kuuluva reklaami või paigalduse paigaldamiseks antakse paigaldusluba pärast kogu maksuperioodi eest makstud maksu tasumist tõendava dokumendi esitamist. Reklaami- ja kuulutusemaksu maksuhalduriks on Palupera Vallavalitsus, kes korraldab maksu kogumist ja rakendab meetmed maksukorralduse seaduses sätestatud maksuhalduri õigusi.

3.8. Reklaami paigaldajal on eelisõigus taotleda uue paigaldusloa väljastamist samale asukohale, esitades vormikohase avalduse hiljemalt 20 tööpäeva enne paigaldusloa tähtaja lõppu.

IV. REKLAAMI, KUULUTUSE PAIGALDAJA KOHUSTUSED JA VASTUTUS

4.1. Reklaami paigaldaja on kohustatud:
4.1.1. korrektselt paigaldama reklaami vastavalt punktidele 3.2.3–3.2.5;
4.1.2. tagama paigaldatud reklaami, kuulutuse esteetilise väljanägemise kogu avalikustamise aja jooksul. Lõhutud, määrdunud või rikutud reklaam, kuulutus tuleb korrastada või maha võtta vastava ettekirjutuse esitamisest kolme kalendripäeva jooksul;
4.1.3. avalikustatud reklaami, kuulutuse muutmisel esitama uue avalduse kehtestatud korras;
4.1.4. maha võtma reklaami, kuulutuse hiljemalt kolme kalendripäeva jooksul paigaldusloa tähtaja möödumisest;
4.1.5. mittestatsionaarse reklaami paigaldamise korral jälgima, et oleks tagatud jalakäijate ja sõidukite liiklusohutus;
4.1.6. täitma tähtajaks volitatud ametiisikute poolt tehtud ettekirjutusi;
4.1.7. teatama kirjalikult vallavalitsusele, kui reklaami, kuulutuse eksponeerimise aeg jääb lühemaks kui paigaldusloal märgitud;
4.1.8. enne käesoleva määruse jõustumist paigaldatud reklaam ja kuulutused tuleb käesoleva määrusega vastavusse viia hiljemalt ühe kuu jooksul määruse jõustumisest.

V. MAKSUMAKSJA

Reklaami- ja kuulutusemaksu maksavad kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellele kuulub käesoleva määruse punktis 2 nimetatud maksuobjekt.

VI. MAKSUMÄÄR JA -PERIOOD

6.1. Reklaami- ja kuulutusemaksu määr sõltub reklaami- ja kuulutusepinna suurusest:
6.1.1. kuni formaat A-4: Palupera valla kodanikule tasuta, mittekodanikule 50 krooni kuus;
6.1.2. üle A-4 kuni 1 m2 eest 100 krooni kuus;
6.1.3. üle 1,0 m2 kuni 4 m2 eest 200 krooni kuus;
6.1.4. üle 4,0 m2 kuni 10 m2 eest 300 krooni kuus;
6.1.5. üle 10,0 m2 kuni 20 m2 eest 400 krooni kuus;
6.1.6. üle 20,0 m2 ja enama pinna eest 500 krooni kuus.

6.2. Maksuperiood on reklaamiloas fikseeritud eksponeerimiskestus.

6.3. Reklaami paigaldamisel perioodiks alla ühe kuu rakendatakse kuu maksumäära.

6.4. Reklaamipind määratakse:
6.4.1. tasapinnalise reklaami puhul avalikkusele suunatud reklaamipinna pindalaga;
6.4.2. ruumilise reklaami puhul kolme iseloomuliku vaate arvutuslike pindaladega, mille moodustavad reklaami väljaulatuvaid punkte ühendavad kontuurid.

6.5. Reklaamstendi, -viida ja -posti reklaamipind loetakse võrdseks reklaami paigaldamiseks mõeldud pinnaga, mis määratakse punkti 6.4 alusel.

6.6. Suurüritustel eksponeeritavad reklaamid tasustatakse vallavalitsuse ja ürituse korraldaja kokkuleppel.

VII. MAKSUSOODUSTUSED

7.1. Reklaamimaksust on vabastatud:
– riigi- ja omavalitsusasutuste kuulutused ja reklaam;
– erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valmiskampaania kuulutused ja reklaam;
– mittetulundusühingute ja -liitude kuulutused ja reklaam;
– teatrite, muuseumide ja kunstinäituste kuulutused ja reklaam.

7.2. Erakonnad, valimisliidud ja üksikkandidaadid on kohustatud kolme päeva jooksul pärast valimisi kõrvaldama nende paigaldatud kuulutused ja reklaami.

VIII. PAIGALDUSLOA KEHTIVUSE LÕPPEMINE

8.1. Kui reklaami, kuulutuse paigaldusaeg jääb lühemaks kui paigaldusloal märgitud, tuleb reklaami mahavõtmisest vallavalitsusele teatada kirjalikult kaks tööpäeva ette.

8.2. Paigaldusloa tunnistab kehtetuks vallavalitsus juhul, kui reklaami, kuulutuse paigaldaja:
8.2.1. on esitanud paigaldusloa taotlemisel valeandmeid;
8.2.2. ei ole paigaldanud reklaami, kuulutust ühe kuu jooksul pärast paigaldusloa väljaandmist;
8.2.3. ei täida tähtajaks ametiisikute poolt tehtud ettekirjutusi;
8.2.4. muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

8.3. Korraldus paigaldusloa kehtetuks tunnistamise kohta saadetakse paigaldajale seitsme kalendripäeva jooksul pärast selle vastuvõtmist.

IX. KONTROLL JA REKLAAMI MAHAVÕTMINE

9.1. Punktis 4.1.4 nimetatud tähtajaks mahavõtmata reklaam kuulub eemaldamisele ja kulud nõutakse isikult, kes käesoleva määruse kohaselt on kohustatud reklaami- või kuulutusemaksu tasuma. Omavoliliselt paigaldatud reklaami või kuulutuse eksponeerimise aja eest rakendatakse kolmekordset maksumäära.

9.2. Kontrolli reklaami, kuulutuse paigaldamise üle teostab Palupera valla maakorraldaja.

9.3. Käesoleva määruse rikkumise avastamisel on punktis 9.2 nimetatud ametiisikul õigus teha ettekirjutus, hoiatus, koostada protokolle, anda tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks ja määrata haldusõiguserikkumiste seadustiku kohaselt karistusi.

X. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Käesoleva määruse täitmisest tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt kehtivale seadusandlusele kokkuleppeliselt või kohtu korras.

Lisa 2
Palupera Vallavolikogu 16. märtsi 2000. a määrusele nr 18

Lisa 3
Palupera Vallavolikogu 16. märtsi 2000. a määrusele nr 18

SID

SID