Teksti suurus:

Euroopa Liidu Nõukogu 28. aprilli 2003. a ühine seisukoht 2003/297/ÜVJP Birma/Myanmari kohta

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.11.2003
Avaldamismärge:RT II 2003, 32, 164

Euroopa Liidu Nõukogu 28. aprilli 2003. a ühine seisukoht 2003/297/ÜVJP Birma/Myanmari kohta

(õ) 1.02.10 14:55

Vabariigi Valitsuse 21.11.2003. a korraldus nr 739-k ühise seisukoha heakskiitmise kohta

 

Euroopa Liidu Nõukogu ühine seisukoht 2003/297/ÜVJP Birma/Myanmari kohta1
Vastu võetud 28. aprillil 2003. a Brüsselis


Euroopa Liidu Nõukogu,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 15,

ning arvestades järgmist:

(1) 28. oktoobril 1996 võttis nõukogu vastu Birmat/Myanmari käsitleva ühise seisukoha 96/635/ÜVJP2, mille kehtivus lõpeb 29. aprillil 2003.

(2) Võttes arvesse poliitilise olukorra edasist halvenemist Birmas/Myanmaris, mida tunnistab sõjaväevõimude suutmatus alustada demokraatliku liikumisega sisulisi läbirääkimisi rahvusliku leppimiseni viiva protsessi, inimõiguste ja demokraatia austamise üle, ning jätkuvaid tõsiseid inimõiguste rikkumisi, sealhulgas meetmete võtmata jätmist sunniviisilise töö kasutamise lõpetamiseks kooskõlas Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni kõrgetasemelise töörühma 2001. aasta aruandega, on nõukogu pidanud vajalikuks laiendada ja tugevdada veelgi meetmeid, mis on võetud ühise seisukoha 96/635/ÜVJP alusel Birma/Myanmari sõjaväelise režiimi vastu, kes saab korralagedusest kõige rohkem kasu ja kes aktiivselt nurjab rahvusliku leppimise protsessi ning inimõiguste ja demokraatia austamist.

(3) Vastavalt tuleks laiendada viisakeelu ja varade külmutamise kohaldamisala nii, et see hõlmaks rohkem sõjaväelise režiimi, sõjaväe ja julgeolekujõudude liikmeid, sõjaväelise režiimi majandushuve ning teisi üksikisikuid, rühmitusi, ettevõtteid või üksusi, kes on seotud sõjaväelise režiimiga ja kes kujundavad või viivad ellu poliitikat, mis takistab Birmal/Myanmaril demokraatiale siirdumist, või saavad kasu sellisest poliitikast, samuti nende isikute perekonnaliikmeid ja nendega seotud isikuid.

(4) Nõukogu peab vajalikuks muuta ka relvaembargot, et keelata tehniline koolitus ja abi.

(5) Nõukogu on otsustanud peatada viisakeelu ja varade külmutamise pikendamise koos relvaembargo alusel tehnilise koolituse ja abi keelamisega kuni hiljemalt 29. oktoobrini 2003. Neid meetmeid ei kehtestata, kui selleks ajaks on tehtud Birmas/Myanmaris sisulisi edusamme rahvusliku leppimise, demokraatliku korra taastamise ning inimõiguste suurema austamise saavutamiseks.

(6) Tuleks kehtestada erandite tegemine relvaembargos, et oleks võimalik eksportida teatavat humanitaarotstarbel kasutamiseks mõeldud sõjavarustust.

(7) Tuleks rakendada viisakeeldu, välja arvatud juhtumid, mil liikmesriiki seob rahvusvahelisest õigusest tulenev kohustus või ta on Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) võõrustajariik või kui on tegemist eelnevalt teatatud ja nõukogu nõusolekul toimuva Birma/Myanmari välisministri või asevälisministri külaskäiguga.

(8) Kõrgetasemeliste visiitide keelamise rakendamisest poliitilise direktori ja kõrgemate ametnike tasandil tuleks välja arvata eesistujakolmiku visiit, mis kavakohaselt toimub enne 29. oktoobrit 2003, kui teatavad tingimused on täidetud, ning juhtumid, mille puhul Euroopa Liit otsustab, et visiidi otsene eesmärk on saavutada rahvuslik leppimine, inimõiguste ja demokraatia austamine Birmas/ Myanmaris.

(9) Teatavate abinõude rakendamiseks on vaja ühenduse meetmeid.

(10) Eespool nimetatud sündmuste arengut silmas pidades tuleks ühine seisukoht 96/635/ÜJVP kehtetuks tunnistada ja asendada,

on vastu võtnud käesoleva ühise seisukoha:

Artikkel 1

Kõigi Euroopa Liidu liikmesriikides asuvate Birma/Myanmari diplomaatiliste esinduste juures olevad sõjaväelased saadetakse välja ning kõigi Birmas/ Myanmaris asuvate Euroopa Liidu liikmesriikide diplomaatiliste esinduste juures olevad sõjaväelased kutsutakse tagasi.

Artikkel 2

1. Myanmari3 suhtes kehtestatakse relvade, laskemoona ja sõjavarustuse embargo.

2. Nii liikmesriikide kodanikel kui ka liikmesriikide territooriumilt keelatakse tehnilise koolituse ja abi andmine Birmale/Myanmarile, mis on seotud lõikes 1 nimetatud esemete tarnimise, tootmise, hooldamise või kasutamisega.

3. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata sellise üksnes humanitaar- või kaitseotstarbeks mõeldud mittesurmava sõjavarustuse ja sellega seotud tehnilise abi või koolituse suhtes ega kaitseriietuse, sealhulgas kuulivestide ja sõdurikiivrite suhtes, mida ÜRO töötajad, massiteabevahendite esindajad, humanitaar- ja arengutöötajad ning nendega seotud töötajad toimetavad ajutiselt Birmasse/Myanmari enda tarbeks.

Artikkel 3

Muu kui humanitaarabi ja arenguprogrammid peatatakse. Erandeid võib teha projektidele ja programmidele, mis peaksid võimalikult suures osas olema kindlaks määratud demokraatlike rühmistustega, sealhulgas Rahvusliku Demokraatialiigaga konsulteerides, ja mida rakendatakse nende rühmituste osalusel:
– inimõiguste ja demokraatia toetuseks,
– vaesuse vähendamiseks ja eelkõige elanikkonna kõige vaesema osa põhivajaduste rahuldamiseks kohalike tsiviilvõimude ja valitsusväliste organisatsioonide kaudu toimuva detsentraliseeritud koostöö raames,
– tervishoiu ja põhihariduse toetuseks valitsusväliste organisatsioonide kaudu.

Artikkel 4

1. Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid selle takistamiseks, et liikmesriikide territooriumile ei siseneks ja seda ei läbiks isikud, kes on riigi rahu- ja arengunõukogus (SPDC) juhtival kohal, Birma turismisektori ametiisikud ning sõjaväe, valitsuse ja julgeolekujõudude juhtival kohal olevad isikud, kes kujundavad või viivad ellu poliitikat, mis takistab Birmal/Myanmaril demokraatiale siirdumist, või saavad kasu sellisest poliitikast, samuti nimetatud isikute perekonnaliikmed.

2. Lõike 1 sätteid kohaldatakse lisas loetletud isikute suhtes.

3. Lõige 1 ei kohusta liikmesriiki keelama omaenda kodanike sisenemist oma territooriumile.

4. Lõige 1 ei mõjuta neid juhtumeid, kui liikmesriiki seob rahvusvahelisest õigusest tulenev kohustus, eelkõige:
a) rahvusvahelise valitsustevahelise organisatsiooni võõrustajariigina,
b) Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kokku kutsutud või selle egiidi all toimuva rahvusvahelise konverentsi võõrustajariigina või
c) privileege ja immuniteete kehtestava mitmepoolse lepingu alusel.

Nõukogu teavitatakse nõuetekohaselt igast sellisest juhtumist.

5. Lõiget 4 loetakse kehtivaks ka juhtudel, kui liikmesriik on OSCE võõrustajariik.

6. Liikmesriik võib teha erandeid lõikes 1 kehtestatud meetmete osas, kui reisimine on õigustatud seoses kiireloomuliste humanitaarvajaduste või valitsustevahelistel kohtumistel osalemisega, kaasa arvatud Euroopa Liidu organiseeritud kohtumised, kus peetakse poliitilist dialoogi, mis otseselt edendab demokraatiat, inimõigusi ja õigusriiki Birmas/Myanmaris.

7. Liikmesriik, kes soovib teha lõike 6 alusel võetud meetmete suhtes erandeid, teatab sellest nõukogule kirjalikult. Erand loetakse tehtuks, kui üks või mitu nõukogu liiget ei esita kirjalikku vastuväidet 48 tunni jooksul alates teatise saamisest kavandatava erandi kohta. Juhul kui üks või mitu nõukogu liiget esitab vastuväite, võib nõukogu otsustada kavandatud erandi tegemise kvalifitseeritud häälteenamuse alusel.

8. Juhul kui liikmesriik lubab lõigete 4, 5, 6 ja 7 alusel lisas loetletud isikute sisenemist oma territooriumile või selle läbimist, kehtib luba ainult selleks, milleks see on antud, ja ainult asjaomaste isikute kohta.

Artikkel 5

Artikli 4 lõikes 1 osutatud ja lisas nimetatud isikute välismaal olevad rahalised vahendid külmutatakse.

Artikkel 6

Birmale/Myanmarile ei tarnita mingit varustust, mida võidakse kasutada siserepressioonideks või terrorismiks.

Artikkel 7

Peatatakse valitsuste kahepoolsed kõrgetasemelised (ministrite ning poliitikaosakonna juhatajate ja kõrgemate ametnike) visiidid Birmasse/Myanmari, välja arvatud eesistujakolmiku visiit, mis toimub kavakohaselt, kui teatavad tingimused on täidetud. Erandlikel asjaoludel võib nõukogu teha erandeid sellest reeglist.

Artikkel 8

Nõukogu teeb liikmesriigi või komisjoni ettepanekul vajaduse korral muudatusi lisas olevasse nimekirja.

Artikkel 9

Kui nõukogu ei otsusta teisiti:
a) laiendatakse käesolevas ühises seisukohas kehtestatud sanktsioone hiljemalt 29. oktoobril 2003. a nii, et need hõlmavad rohkem sõjaväelise režiimi, sõjaväe ja julgeolekujõudude liikmeid, sõjaväelise režiimi majandushuve ning teisi üksikisikuid, rühmitusi, ettevõtteid või üksusi, kes kujundavad või viivad ellu poliitikat, mis takistab Birmal/Myanmaril demokraatiale siirdumist, või saavad kasu sellisest poliitikast, samuti nende isikute perekonnaliikmeid ja nendega seotud isikuid;
b) peatatakse artikli 2 lõike 2 sätted kuni 29. oktoobrini 2003. a.

Artikkel 10

1. Käesoleva ühise seisukoha rakendamist jälgib nõukogu ja see vaadatakse läbi olenevalt sündmuste arengust Birmas/Myanmaris. Võib osutuda vajalikuks kavandada täiendavaid meetmeid.

2. Kui Birma/Myanmari üldine poliitiline olukord märgatavalt paraneb, kaalutakse pärast arengu hindamist nõukogus nii eespool nimetatud meetmete peatamist kui ka järkjärgulist koostöö taasalustamist Birmaga/Myanmariga.

Artikkel 11

Ühine seisukoht 96/635/ÜVJP tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse käesoleva ühise seisukohaga. Olemasolevaid viiteid ühisele seisukohale 96/635/ÜVJP tõlgendatakse viidetena käesolevale ühisele seisukohale.

Artikkel 12

Käesolev ühine seisukoht jõustub selle vastuvõtmise päeval. Käesolev ühine seisukoht kehtib 29. aprillini 2004. a.

Artikkel 13

Käesolev ühine seisukoht avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

 

Nõukogu nimel
Eesistuja G. PAPANDREOU

1 Vabariigi Valitsus kiitis heaks Euroopa Liidu Nõukogu 28. aprilli 2003. a ühise seisukoha 2003/297/ÜVJP 21. novembri 2003. a korraldusega nr 739-k (RT II 2003, 30, 152).
2 EÜT L 287, 8.11.1996, lk 1. Ühist seisukohta on viimati muudetud ühise seisukohaga 2002/831/ÜVJP (EÜT L 285, 23.10.2002, lk 7).
3 Eespool osutatud embargo hõlmab taparelvi ja nende laskemoona, relvaplatvorme, muid platvorme ja lisavarustust. Samuti hõlmab embargo sõjatehnika varuosi, remonti, hooldust ja siiret. Käesolev ühine seisukoht ei mõjuta lepinguid, mis on sõlmitud enne 8. novembrit 1996.

 

Lisa

ARTIKLIS 4 OSUTATUD ISIKUTE NIMEKIRI

1) Riigi rahu- ja arengunõukogu (SPDC):

Vanem Gen Than Shwe Esimees, ka peaminister ja kaitseminister (2.2.1933, Kyaukse)
Asevanem Gen Maung Aye Aseesimees (25.12.1937, Kon Balu)
Kindral Khin Nyunt Esimene sekretär ja poliitiline nõunik (11.10.1939, Kyauktan)
Kindralleitnant Thura Shwe Mann Staabiülem ja erioperatsioonide koordinaator
Kindralleitnant Ye Myint Erioperatsioonid 1
Kindralleitnant Aung Htwe Erioperatsioonid 2
Kindralleitnant Khin Maung Than Erioperatsioonid 3
Kindralleitnant Maung Bo Erioperatsioonid 4
Kindralleitnant Soe Win Õhujõudude ülem
Kindralleitnant Kyaw Win Kaitseväe koolitusülem
Kindralleitnant Thein Sein Kindraladjutant
Kindralleitnant (Thiha Thura) Tin Aung Myint Oo    Kontradmiral
Kindralleitnant Tin Aye Sõjaväehangete ja UMEHi ülem

2) Endised SLORC liikmed:

Kindralleitnant Phone Myint (5.1.1931)
Kindralleitnant Aung Ye Kyaw (12.12.1930)
Kindralleitnant Sein Aung (11.11.1931)
Kindralleitnant Chit Swe (18.1.1932)
Kindralleitnant Mya Thin (31.12.1931)
Kindralleitnant Kyaw Ba (7.6.1932)
Kindralleitnant Tun Kyi (1.5.1938)
Kindralleitnant Myo Nyunt (30.9.1930)
Kindralleitnant Maung Thint (25.8.1932)
Kindralleitnant Aye Thoung (13.3.1930)
Kindralleitnant Kyaw Min (22.6.1932)
Kindralleitnant Maung Hla
Kindralmajor Soe Myint
Kindralleitnant Myint Aung

3) Endised SPDC liikmed:

Kommodoor Nyunt Thein Endine mereväe ülemjuhataja
Kindralmajor Kyaw Than Endine õhujõudude ülemjuhataja (14.6.1941, Bago)

4) Piirkondlikud komandörid:

Kindralmajor Myint Swe Yangoni piirkond
Brigaadikindral Ye Myint Keskpiirkond
Brigaadikindral Maung Oo Läänepiirkond
Brigaadikindral Maung Maung Swe Põhjapiirkond
Brigaadikindral Khin Maung Myint Idapiirkond
Brigaadikindral Khin Zaw Kolmnurga piirkond
Brigaadikindral Thar Aye Rannikupiirkond
Brigaadikindral Htay Oo Edelapiirkond
Brigaadikindral Thura Myint Aung Kagupiirkond
Brigaadikindral Myint Hlaing Kirdepiirkond
Brigaadikindral Soe Naing Loodepiirkond
Brigaadikindral Aung Min Lõunapiirkond

5) Piirkondlikud abikomandörid:

Brigaadikindral Nay Win Keskpiirkond
Brigaadikindral Tin Latt Rannikupiirkond
Kolonel Myint Aung Idapiirkond
Brigaadikindral San Thein Kirdepiirkond
Brigaadikindral San Tun Põhjapiirkond
Brigaadikindral Soe Myint Loodepiirkond, endine põhjapiirkonna abikomandör
Brigaadikindral Myo Hla Kagupiirkond
Brigaadikindral Tint Swe Edelapiirkond
Brigaadikindral Aung Thein Läänepiirkond
Brigaadikindral Thura Maung Ni Lõunapiirkond
Brigaadikindral Hsan Hsint Rangooni piirkond
Kolonel Myint Aung Kolmnurga piirkond

6) Muud riiklikud/piirkondlikud komandörid:

Kolonel Thein Kyaing Magwe diviis
Kolonel Aung Thwin Chini osariik
Kolonel Saw Khin Soe Kareni osariik
Kolonel Kyaw Win Kayahi osariik

7) Ministrid:

Kindralmajor Nyunt Tin Põllumajandusminister
U Aung Thaung I tööstusminister
Kindralmajor Saw Lwin II tööstusminister (1939)
Kindralmajor Hla Myint Swe Transpordiminister
U Win Aung Välisminister (28.2.1944, Dawei)
U Soe Tha Riikliku planeerimise ja majandusarengu minister
Kindralleitnant Tin Ngwe Ühistute minister
U Than Shwe Peaministri büroo minister
U Tin Win Tööjõuminister ja endine USA saadik
U Pan Aung Raudteetranspordiminister
Brigaadikindral Lun Thi Energeetikaminister
U Than Aung Haridusminister
Kindralmajor Ket Sein Tervishoiuminister
Brigaadikindral Pyi Sone Kaubandusminister
Kindralmajor Thein Zaw Hotelli- ja turismiminister, samuti sideminister
U Khin Maung Thein Rahandusminister (11.11.1934, Mandalay)
U Aung Khin Usuasjade minister
Kindralmajor Saw Tun Ehitusminister
U Thaung Teadus- ja tehnikaminister
Kindralmajor Kyi Aung Kultuuriminister
Kindralmajor Sein Htwa Immigratsiooni- ja tööjõuminister, samuti sotsiaal-, hooldus- ja ümberasumisminister
Brigaadikindral Kyaw Hsan Teabeminister, endine kaubandusministri asetäitja
Kolonel Thein Nyunt Piirialade, rahvusrühmade ja arenguasjade edendamise minister
Kindralmajor Tin Htut Elektrienergiaminister
Brigaadikindral Thura Aye Myint Spordiminister
U Aung Phone Metsandusminister
Kolonel Tin Hlaing Siseminister
Brigaadikindral Ohn Myint Kaevandusminister
Brigaadikindral Maung Maung Thein Karjandus- ja kalandusminister
Kindralleitnant Min Thein SPDC esimehe büroo minister
Brigaadikindral David Abel SPDC esimehe büroo minister, 28.2.1935, Maymyo

8) Muud turismiga seotud isikud:

Brigaadikindral Aye Myint Kyu Hotelli- ja turismiministri asetäitja
U Aung Myint Hotelli- ja turismiministri büroo juhataja
Kolonelleitnant Khin Maung Latt Hotelli- ja turismiministeeriumi peadirektor
U Myo Lwin Hotelli- ja turismiministeeriumi peadirektori asetäitja

9) Muud kaitseministeeriumi vanemohvitserid:

Viitseadmiral Kyi Min Mereväe ülemjuhataja. Abikaasa Daw Aye Aye
Brigaadikindral Myat Hein Õhujõudude ülemjuhataja
Kolonel Khin Aung Myint Ülem suhtekorralduse ja psühholoogilise sõjapidamise alal
Brigaadikindral Win Hlaing Sõjaväehangete direktoraadi tegevdirektor
Kolonel Thein Tun Signaalmärkide osakonna juhataja
Kolonel Hla Tun Lahingumoona teenistuse juhataja
Kolonel Than Htay Tarne- ja transpordiosakonna juhataja
Brigaadikindral Maung Nyo Viitsekindraladjutant
Brigaadikindral Kyaw Win Viitsekontradmiral
Kindralmajor Tin Ngwe Sõjaväepersonali osakonna kindral
Kolonel Khin Maung Sann Sõjaväepersonali osakonna kolonel
Kindralmajor Thein Soe Sõjaväekohtu peakohtunik
Brigaadikindral Saw Hla Sõjaväepolitsei ülem
Kontradmiral Soe Thane Personaliülem (merevägi)
Kolonel Myint Swe Personaliülem (õhujõud)
Kolonelleitnant Zin Aye Õhujõudude kolonel
Kapten Kyaw Naing Myint Kaitseministeeriumi sõjaväehangete direktoraat
Brigaadikindral Khi Yi Myanmari (Birma) politseiteenistuse peadirektor (endine Mong Mitis asuva MOMC 21 komandör)

10) Sõjalise luureteenistuse ülema kantselei (OCMI) liikmed:

Kindralmajor Kyaw Win
Brigaadikindral Myint Zaw Diviisiülem
Brigaadikindral Hla Aung
Brigaadikindral Kyaw Han Diviisiülem
Kolonel San Pwint
Major Shwe Moe
Kolonelleitnant Khin Maung Thein 11.11.1934, Mandalay
Brigaadikindral Thein Swe
Brigaadikindral Kyaw Thein Diviisiülem
Brigaadikindral Si Thu
Kolonelleitnant Than Aye
Kolonel Than Tun Diviisiülem
Kolonelleitnant Maung Htay
Kolonelleitnant Hla Min
Komandör Ngwe Tun OCMI kontaktametnike ülem välismaal
Major Myo Khine OCMI kontaktametnike ülema asetäitja välismaal
Kapten Ko Ko Oo OCMI kontaktametnik välismaal
Leitnant Htin Aung Kyaw OCMI kontaktametnik välismaal
Kapten Soe Than OCMI kontaktametnik välismaal

11) Endised valitsuse liikmed:

Kindralleitnant Thein Win Endine transpordiminister (1937)
Brigaadikindral Myo Thant Endine peaministri büroo minister
U Kyin Maung Yin Endine peaministri asetäitja büroo minister (9.4.1931)
U Ohn Gyaw Endine välisminister (3.3.1932)
Kindralmajor Kyaw Than Endine kaubandusminister
Brigaadikindral Sein Win Endine spordiminister
Kolonel Thein Lwin Endine piirkondlik komandör
Kolonel Aye Myint Kyu Endine piirkondlik asekomandör
Brigaadikindral Pyay Sone Endine piirkondlik komandör

12) Endised valitsusliikmed, kes on lisatud alates 2000. Aastast:

Viitseadmiral Maung Maung Khin Peaministri asetäitja, 23.11.1929
Kindralleitnant Tin Tun Peaministri asetäitja, 28.3.1930
Kindralleitnant Win Myint Endine SPDC kolmas sekretär
Kindralleitnant Tin Hla Endine peaministri asetäitja ja sõjaväeminister ja kontradmiral
U Aung San Endine ühistute minister
Viitseadmiral Tin Aye Endine tööhõiveminister
Kindralmajor Saw Lwin Endine hotelli- ja turismiminister, 1939
Brigaadikindral Win Tin Endine sideminister
U Win Sein Endine kultuuriminister, 10.10.1940 Kyaukkyi
Kindralmajor Lun Maung Endine peaministri büroo minister
Brigaadikindral Kyaw Saw Endine infominister
Brigaadikindral Maung Maung Endine lõunapiirkonna asekomandör, endine SPDC esimehe büroo minister
Then Saw Hotelli- ja turismiminister, 1939
Brigaadikindral Chit Than Endine piirkondlik komandör, Kolmnurga piirkond
Brigaadikindral Aye Kyway Endine piirkondlik komandör, rannikupiirkond

 

COUNCIL COMMON POSITION 2003/297 /CFSP ON BURMA/MYANMAR
of 28 April 2003


The Council of the European Union,

Having regard to the Treaty on European Union, and in particular Article 15 thereof,

Whereas:

(1) On 28 October 1996, the Council adopted Common Position 96/635/CFSP on Burma/Myanmar1, which expires on 29 April 2003.

(2) In view of the further deterioration in the political situation in Burma/ Myanmar, as witnessed by the failure of the military authorities to enter into substantive discussions with the democratic movement concerning a process leading to national reconciliation, respect for human rights and democracy and the continuing serious violations of human rights, including the failure to take action to eradicate the use of forced labour in accordance with the recommendations of the International Labour Organisation’s High-Level Team report of 2001, the Council has deemed it necessary to further expand and strengthen the measures taken under Common Position 96/635/CFSP against the military regime in Burma/Myanmar, those who benefit most from its misrule and those who actively frustrate the process of national reconciliation, respect for human rights and democracy.

(3) Accordingly the scope of the visa ban and assets freeze should be extended to include further members of the military regime, the military and security forces, the military regime’s economic interests and other individuals, groups, undertakings or entities associated with the military regime who formulate, implement or benefit from policies that impede Burma/Myanmar’s transition to democracy and their families and associates.

(4) The Council also deems it necessary to modify the arms embargo to prohibit technical training or assistance.

(5) The Council has decided to suspend the extension of the visa ban and assets freeze, along with the prohibition of technical training or assistance under the arms embargo, up to 29 October 2003 at the latest. Those measures will not be imposed if by that time there is substantive progress towards national reconciliation, the restoration of a democratic order and greater respect for human rights in Burma/Myanmar.

(6) Exemptions should be introduced in the arms embargo in order to allow the export of certain military rated equipment for humanitarian use.

(7) The implementation of the visa ban should be without prejudice to cases where a Member State is bound by an obligation of international law, or is host country of the Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE), or where the Minister and Vice-Minister for Foreign Affairs for Burma/ Myanmar visit with prior notification and agreement of the Council.

(8) The implementation of the ban on high level visits at the level of Political Director and above should be without prejudice to the Troika visit scheduled to take place before 29 October 2003 provided certain conditions are met, and to cases where the European Union decides that the visit is directly in pursuit of national reconciliation, respect for human rights and democracy in Burma/Myanmar.

(9) Action by the Community is needed in order to implement certain measures.

(10) In the light of the above developments, Common Position 96/635/CFSP should be repealed and replaced,

Has adopted this common position:

Article 1

All military personnel attached to the diplomatic representations of Burma/ Myanmar in Member States shall be expelled and all military personnel attached to diplomatic representations of the Member States in Burma/Myanmar shall be withdrawn.

Article 2

1. An embargo on arms, munitions and military equipment shall be enforced against Myanmar2.

2. The provision to Burma/Myanmar of technical training or assistance related to the provision, manufacture, maintenance or use of the items mentioned in paragraph 1 by nationals of Member States or from the territories of the Member States, shall be prohibited.

3. Paragraphs 1 and 2 shall not apply to supplies of non-lethal military equipment intended solely for humanitarian or protective use, and related technical assistance or training, nor shall they apply to protective clothing, including flak jackets and military helmets, temporarily exported to Burma/ Myanmar by United Nations personnel, representatives of the media and humanitarian and development workers and associated personnel for their personal use only.

Article 3

Non humanitarian aid or development programmes shall be suspended. Exceptions may be made for projects and programmes which should be, as far as possible, defined in consultation with democratic groups, including the National League for democracy, and run with their involvement:
– in support of human rights and democracy,
– in support of poverty alleviation and, in particular, of the provision of basic needs for the poorest section of the population, in the context of decentralised cooperation through local civilian authorities and non-governmental organisations,
– in support of health and basic education through non-governmental organisations.

Article 4

1. Member States shall take the necessary measures to prevent the entry into, or transit through, the territories of senior members of the State Peace and Development Council (SPDC), Burmese authorities in the tourism sector, senior members of the military, the Government or the security forces who formulate, implement or benefit from policies that impede Burma/Myanmar’s transition to democracy, and their families.

2. The persons to which paragraph 1 applies are those listed in the Annex.

3. Paragraph 1 will not oblige a Member State to refuse its own nationals entry to its territory.

4. Paragraph 1 shall be without prejudice to the cases where a Member State is bound by an obligation of international law, namely:
(a) as a host country of an international intergovernmental organisation;
(b) as a host country to an international conference convened by, or under the auspices of, the Untied Nations; or
(c) under a multilateral agreement conferring privileges and immunities.

The Council shall be duly informed in each of these cases.

5. Paragraph 4 shall be considered as applying also in cases where a Member State is host of the OSCE.

6. Member States may grant exemptions from the measures imposed in paragraph 1 where travel is justified on the grounds of urgent humanitarian need, or on grounds of attending intergovernmental meetings, including those promoted by the European Union, where a political dialogue is conducted that directly promotes democracy, human rights and the rule of law in Burma/ Myanmar.

7. A Member State wishing to grant exemptions from measures imposed under paragraph 6 shall notify the Council in writing. The exemption will be deemed to be granted unless one or more of the Council Members raises an objection in writing within 48 hours of receiving notification of the proposed exemption. In the event that one or more of the Council members raises an objection, the Council, acting by qualified majority, may decide to grant the proposed exemption.

8. In cases where, pursuant to paragraphs 4, 5, 6 and 7, a Member State authorises the entry into, or transit through, its territory of persons listed in the Annex, the authorisation shall be limited to the purpose for which it is given and to the persons concerned thereby.

Article 5

Funds held abroad by persons referred to in Article 4(1), as identified in the Annex, will be frozen.

Article 6

No equipment which might be used for internal repression or terrorism will be supplied to Burma/Myanmar.

Article 7

Without prejudice to the Troika visit, scheduled to take place provided certain conditions are met, high-level bilateral governmental (Ministers and Officials at the level of Political Director and above) visits to Burma/Myanmar shall be suspended. The Council may, in exceptional circumstances, decide to grant exceptions to this rule.

Article 8

The Council, acting upon a proposal by a Member State or the Commission, shall adopt modifications to the list contained in the Annex as required.

Article 9

Unless the Council decides otherwise:
(a) sanctions set out in this Common Position shall, no later than 29 October 2003, be extended to include further members of the military regime, the military and security forces, the military regime’s economic interests and other individuals, groups, undertakings or entities associated with the military regime who formulate, implement or benefit from policies that impede Burma/Myanmar’s transition to democracy, and their families and associates.
(b) the provisions of Article 2(2) shall remain suspended until 29 October 2003.

Article 10

1. The implementation of this Common Position will be monitored by the Council and will be reviewed in the light of developments in Burma/Myanmar. Further measures may need to be considered.

2. In the case of a substantial improvement of the overall political situation in Burma/Myanmar, not only the suspension of the aforementioned measures, but also the gradual resumption of cooperation with Burma/Myanmar will be considered, after assessment of developments by the Council.

Article 11

Common Position 96/635/CFSP is hereby repealed and shall be replaced by this Common Position. Existing references to Common Position 96/635/CFSP shall be read as references to this Common Position.

Article 12

This Common Position shall take effect on the date of its adoption. It shall expire on 29 April 2004.

Article 13

This Common Position shall be published in the Official Journal of the European Union.

Done at Brussels, 28 April 2003.

 

For the Council
The President G. PAPANDREOU

1 OJ L 287, 8.11.1996, p. 1. Common Position as last amended by Common Position 2002/831/CFSP (OJ L 285, 23.10.2002, p. 7).
2 The aforementioned embargo covers weapons designed to kill and their ammunition, weapon platforms, non-weapon platforms and ancillary equipment. The embargo also covers spare parts, repairs, maintenance and transfer of military technology. Contracts entered into prior to 8 November 1996 are not affected by this Common Position.

 

Annex

LIST OF PERSONS REFERRED TO IN ARTICLE 4

1. State Peace and Development Council (SPDC):

Senior Gen Than Shwe Chairman, also Prime Minister and Minister of Defence (2.2.1933, Kyaukse)
Vice Senior Gen Maung Aye Vice-Chairman (25.12.1937, Kon Balu)
Gen Khin Nyunt Secretary One and Political Advisor (11.10.1939, Kyauktan)
Lt-Gen Thura Shwe Mann Chief of Staff and Co-ordinator of Special Operations
Lt-Gen Ye Myint Special Operations 1
Lt-Gen Aung Htwe Special Operations 2
Lt-Gen Khin Maung Than Special Operations 3
Lt-Gen Maung Bo Special Operations 4
Lt-Gen Soe Win Chief of Air Defence
Lt-Gen Kyaw Win Chief of Armed Forces Training
Lt-Gen Thein Sein Adjutant General
Lt-Gen (Thiha Thura) Tin Aung Myint Oo Quartermaster General
Lt-Gen Tin Aye Chief of Military Procurement and Head of UMEH

2. Former members of SLORC:

Lt-Gen Phone Myint (5.1.1931) Lt-Gen Myo Nyunt (30.9.1930)
Lt-Gen Aung Ye Kyaw (12.12.1930) Lt-Gen Maung Thint (25.8.1932)
Lt-Gen Sein Aung (11.11.1931) Lt-Gen Aye Thoung (13.3.1930)
Lt-Gen Chit Swe (18.1.1932) Lt-Gen Kyaw Min (22.6.1932, Hanzada)
Lt-Gen Mya Thin (31.12.1931) Lt-Gen Maung Hla
Lt-Gen Kyaw Ba (7.6.1932) Maj-Gen Soe Myint
Lt-Gen Tun Kyi (1.5.1938) Lt-Gen Myint Aung

3. Former Members of SPDC:

Commodore Nyunt Thein Former C-in-C Navy
Maj-Gen Kyaw Than Former C-in-C Air Force (14.6.1941, Bago)

4. Regional Commanders:

Maj-Gen Myint Swe Yangon Command
Brig-Gen Ye Myint Central Command
Brig-Gen Maung Oo Western Command
Brig-Gen Maung Maung Swe Northern Command
Brig-Gen Khin Maung Myint Eastern Command
Brig-Gen Khin Zaw Triangle Command
Brig-Gen Thar Aye Coastal Command
Brig-Gen Htay Oo South Western Command
Brig-Gen Thura Myint Aung South Eastern Command
Brig-Gen Myint Hlaing North Eastern Command
Brig-Gen Soe Naing North Western Command
Brig-Gen Aung Min Southern Command

5. Deputy regional commanders:

Brig-Gen Nay Win Central Command
Brig-Gen Tin Latt Coastal Command
Col Myint Aung Eastern Command
Brig-Gen San Thein North Eastern Command
Brig-Gen San Tun Northern Command
Brig-Gen Soe Myint North Western Command, formerly Deputy Regional Commander of Northern Command
Brig-Gen Myo Hla South Eastern Command
Brig-Gen Tint Swe South Western Command
Brig-Gen Aung Thein Western Command
Brig-Gen Thura Maung Ni Southern Command
Brig-Gen Hsan Hsint Rangoon Command
Col Myint Aung Triangle Command

6. Other state/divisional commanders:

Col Thein Kyaing Magwe Division
Col Aung Thwin Chin State
Col Saw Khin Soe Karen State
Col Kyaw Win Kayah State

7. Ministers:

Maj-Gen Nyunt Tin Minister for Agriculture and Irrigation
U Aung Thaung Minister for Industry I
Maj-Gen Saw Lwin Minister for Industry II (1939)
Maj-Gen Hla Myint Swe Minister for Transport
U Win Aung Minister for Foreign Affairs (28.2.1944, Dawei)
U Soe Tha Minister of National Planning and Economic Development
Lt-Gen Tin Ngwe Minister for Co-operatives
U Than Shwe Minister in The Prime Minister’s Office
U Tin Win Minister of Labour and former Ambassador to US
U Pan Aung Minister of Rail Transportation
Brig-Gen Lun Thi Minister of Energy
U Than Aung Minister for Education
Maj-Gen Ket Sein Minister of Health
Brig-Gen Pyi Sone Minister of Commerce
Maj-Gen Thein Zaw Minister of Hotels and Tourism and also Minister of Telecommunications, Posts and Telegraphs
U Khin Maung Thein Minister of Finance and Revenue (11.11.1934, Mandalay)
U Aung Khin Minister of Religious Affairs
Maj-Gen Saw Tun Minister of Construction
U Thaung Minister of Science and Technology
Maj-Gen Kyi Aung Minister of Culture
Maj-Gen Sein Htwa Minister of Inmigration and Manpower also Minister of Social Welfare, Relief and Resettlement
Brig-Gen Kyaw Hsan Minister of Information, formerly Deputy Minister of Commerce
Col Thein Nyunt Minister for Progress of Border Areas, National Races and Development Affairs
Maj-Gen Tin Htut Minister of Electric Power
Brig-Gen Thura Aye Myint Minister of Sports
U Aung Phone Minister of Forestry
Col Tin Hlaing Minister of Home Affairs
Brig-Gen Ohn Myint Minister of Mines
Brig-Gen Maung Maung Thein Ministry of Livestock and Fisheries
Lt-Gen Min Thein Minister at the Office of the Chairman of the SPDC
Brig-Gen David Abel Minister at the Office of Chairman of SPDC  (28.2.1935, Maymyo)

8. Other tourism-related appointments:

Brig-Gen Aye Myint Kyu Deputy Minister of Hotels and Tourism
U Aung Myint Head of Office of Minister of Hotels and Tourism
Lt-Col Khin Maung Latt Director-General, Ministry of Hotels and Tourism
U Myo Lwin Deputy Director-General, Ministry of Hotels and Tourism

9. Other senior Ministry of Defence officers:

Vice Adminal Kyi Min C-in-C Navy. Wife Daw Aye Aye
Brig-Gen Myat Hein C-in-C Air Force
Col Khin Aung Myint Director of Public Relations and Psychological Warfare
Brig-Gen Win Hlaing Managing Director, Directorate of Defence Procurement
Col Thein Tun Director of Signals
Col Hla Tun Director of Ordnance Services
Col Than Htay Director of Supply and Transport
Brig-Gen Maung Nyo Vice Adjutant General
Brig-Gen Kyaw Win Vice Quartermaster General
Maj-Gen Tin Ngwe Military Appointment General
Col Khin Maung Sann Military Appointment Colonel
Maj-Gen Thein Soe Judge Advocate General
Brig-Gen Saw Hla Provost Marshal
Rear Admiral Soe Thane Chief of Staff (Navy)
Col Myint Swe Chief of Staff (Air)
Lt-Col Zin Aye Colonel, General Air Staff
Capt Kyaw Naing Myint Directorate of Defence Procurement, Ministry of Defence
Brig-Gen Khi Yi Director-General of Myanmar (Burma) Police force (formerly commander of MOMC 21 based at Mong Mit)

10. Members of the office of the chief of military intelligence (OCMI):

Maj-Gen Kyaw Win
Brig-Gen Myint Zaw Division Head
Brig-Gen Hla Aung
Brig-Gen Kyaw Han Division Head
Col San Pwint
Major Shwe Moe
Lt- Col Khin Maung Thein 11.11.34, Mandalay
Brig-Gen Thein Swe
Brig-Gen Kyaw Thein Division Head
Brig-Gen Si Thu
Lt-Col Than Aye
Col Than Tun Division Head
Lt-Col Maung Htay
Lt-Col Hla Min
Commander Ngwe Tun Chief Foreign Liaison, OCMI
Maj Myo Khine Deputy Chief Foreign Liaison, OCMI
Capt Ko Ko Oo Foreign Liaison Officer, OCMI
Lieut Htin Aung Kyaw Foreign Liaison Officer, OCMI
Capt Soe Than Foreign Liaison Officer, OCMI

11. Former members of government:

Lt-Gen Thein Win Former Minister of Transportation (1937)
Brig-Gen Myo Thant Former Minister in the Prime Minister’s Office
U Kyin Maung Yin Former Minister in the Deputy Prime Minister’s Office (9.4.1931)
U Ohn Gyaw Former Minister for Foreign Affairs (3.3.1932)
Maj-Gen Kyaw Than Former Minister of Commerce
Brig-Gen Sein Win Former Minister of Sports
Col Thein Lwin Former Area Regional Commander
Col Aye Myint Kyu Former Deputy Regional Commander
Brig-Gen Pyay Sone Former Regional Commander

12. Former members of government added from 2000:

Vice Admiral Maung Maung Khin Deputy Prime Minister (23.11.29)
Lt-Gen Tin Tun Deputy Prime Minister (28.03.30)
Lt. Gen. Win Myint Formerly Secretary Three of SPDC
Lt-Gen Tin Hla Fomer Deputy Prime Minister and Minister for Military Affairs and Quarter Master General
U Aung San Former Minister for Co-operatives
Vice Admiral Tin Aye Former Minister of Labour
Maj-Gen Saw Lwin Former Minister of Hotels and Tourism (1939)
Brig-Gen Win Tin Former Minister of Telecommunications, Posts and Telegraphs
U Win Sein Former Minister of Culture (10.10.40, Kyaukkyi )
Maj-Gen Lun Maung Former Minister in the Prime Minister’s Office
Brig-Gen Kyaw Saw Former Minister of Information
Brig-Gen Maung Maung Former Deputy Regional Commander Southern Command, and former Minister at the Office of the Chairman of the SPDC
Then Saw Minister of Hotels and Tourism (1939)
Brig Gen Chit Than Former Regional Commander, Triangle Command
Brig Gen Aye Kyway Former Regional Commander, Coastal Command

 

EESISTUJARIIGI DEKLARATSIOON EUROOPA LIIDU NIMEL, ARVESTADES ÜHINEVATE RIIKIDE KÜPROSE, TŠEHHI VABARIIGI, EESTI, UNGARI, LÄTI, LEEDU, MALTA, POOLA, SLOVAKI VABARIIGI JA SLOVEENIA, ASSOTSIEERUNUD RIIKIDE BULGAARIA, RUMEENIA, JA EUROOPA MAJANDUSPIIRKONDA KUULUVATE EFTA RIIKIDE DEKLARATSIOONI, MIS PUUDUTAB EUROOPA LIIDU ÜHIST SEISUKOHTA BIRMA/MYANMARI KOHTA
Brüssel, 13. mai 2003. a

Euroopa Liiduga ühinevad riigid Küpros, Tšehhi Vabariik, Eesti, Ungari, Läti, Leedu, Malta, Poola, Slovaki Vabariik ja Sloveenia, assotsieerunud riigid Bulgaaria, Rumeenia ja Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvad EFTA riigid deklareerivad, et nad jagavad eesmärke, mis on määratletud ühises seisukohas 2003/297/ÜVJP Birma/Myanmari kohta, mille on andnud Euroopa Liidu Nõukogu 28. aprillil 2003. a Euroopa Liidu Lepingu artikli 15 alusel. Nad tagavad oma riikliku poliitika kooskõla kõnealuse ühise seisukohaga.

Euroopa Liit võtab selle kohustuse arvesse ja tervitab seda.

 

DECLARATION BY THE PRESIDENCY ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION ON REGARDING A DECLARATION BY THE ACCEDING COUNTRIES CYPRUS, THE CZECH REPUBLIC, ESTONIA, HUNGARY, LATVIA, LITHUANIA, MALTA, POLAND, THE SLOVAK REPUBLIC AND SLOVENIA, AND THE ASSOCIATED COUNTRIES BULGARIA AND ROMANIA AND THE EFTA COUNTRIES, MEMBERS OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA, CONCERNING THE EU COMMON POSITION ON BURMA/MYANMAR
Brussels, 13 May 2003

The Acceding Countries Cyprus, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, the Slovak Republic, and Slovenia, and the associated countries Bulgaria and Romania and the EFTA countries, members of the European Economic Area, declare that they share the objectives of Common Position 2003/297/CFSP concerning Burma/Myanmar defined by the Council of the European Union on 28 April 2003 on the basis of Article 15 of the Treaty on European Union. They will ensure that their national policies conform to that common position.

The European Union takes note of this commitment and welcomes it.

 

Õiend
Metaandmetes parandatud akti andja: Vabariigi Valitsus.

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json