Teksti suurus:

Kartuli, puu- ja köögivilja ning marjade kasvatamise toetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.12.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2004
Avaldamismärge:

Kartuli, puu- ja köögivilja ning marjade kasvatamise toetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord

Vastu võetud 21.02.2003 nr 23
RTL 2003, 31, 460
jõustumine 09.03.2003

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

10.04.2003/40 (RTL 2003, 50, 743) 24.04.2003

15.07.2003/72 (RTL 2003, 88, 1295) 28.07.2003

04.12.2003/108 (RTL 2003, 124, 2008) 13.12.2003

Määrus kehtestatakse «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» (RT I 2000, 82, 526; 2001, 42, 235; 88, 531; 2002, 16, 93; 56, 352; 96, 566; 2003, 15, 84; 23, 139) § 71 lõike 1 ja § 99 lõike 2 ning Vabariigi Valitsuse 4. veebruari 2003. a määruse nr 42 «Volituse andmine kartuli, puu- ja köögivilja ning marjade kasvatamise toetuse saamiseks esitatavate nõuete ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise korra kehtestamiseks» (RT I 2003, 14, 79) alusel.

§1. Reguleerimisala

(1) Määrus kehtestab kartuli, puu- ja köögivilja ning marjade kasvatamise toetuse (edaspidi toetus) saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise korra.

(2) Määruses sätestatud haldusmenetlusele kohaldatakse «Haldusmenetluse seaduse» (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375; 2003, 20, 117) sätteid, arvestades «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadusest» tulenevate erisustega.

§2. Nõuded toetuse saamiseks

(1) Toetust on õigus taotleda põllumajandustootjal (edaspidi taotleja), kes peab põlluraamatut vastavalt «Veeseaduse» (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241;  1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2001, 7, 19; 42, 234; 50, 283; 94, 577; 2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387; 2003, 13, 64) § 261 lõikele 7 ning kasvatab vähemalt 1 hektaril õiguslikul alusel tema kasutuses oleval avamaal:
1) valget ja punast peakapsast;
2) käharpeakapsast;
3) lillkapsast;
4) spargelkapsast;
5) nuikapsast;
6) rooskapsast;
7) porgandit;
8) kaalikat;
9) naerist;
10) söögipeeti;
11) redist;
12) rõikaid;
13) sibulat;
14) küüslauku;
15) porrulauku;
16) salateid;
17) tomatit;
18) kurki;
19) kõrvitsat;
20) kabatšokki;
21) paprikat;
22) aeduba;
23) sellerit;
24) peterselli;
25) tilli;
26) maasikat;
27) vaarikat;

28) hiina kapsast;

29) pekingi kapsast;

30) rabarberit.

(2) Lõikes 1 nimetatud köögivilja- ja marjaliikide kasvupinna minimaalsuurus (edaspidi pindala) on 0,1 ha ning põld peab vastama järgmistele nõuetele:
1) köögivilja kasvatamisel ei tohi põllu umbrohtumus ületada 30%;
2) maasikate kasvatamisel peab istutatud maasikataimede tihedus põllul olema vähemalt 27 taime 10 jooksva meetri kohta ja istutusribade vahe mitte üle 1,5 meetri;
3) vaarikate kasvatamisel peab teise aasta saaki andvate vaarikavarte tihedus põllul olema vähemalt 4 vart 1 jooksva meetri kohta ja istutusribade vahe mitte üle 4,5 meetri.

(3) Lõike 2 punktis 1 nimetatud põllu umbrohtumuse määra arvutamisel võetakse aluseks umbrohutaimedega kaetud pind väljendatuna protsendina põllu pinnast. Umbrohtumus määratakse visuaalselt 1 m 2 suurustel arvestuslappidel. Arvestuslappide keskmine umbrohtumuse protsent väljendab põllu umbrohtumust. Arvestuslapid valitakse diagonaalselt üle põllu arvestusega iga 0,1 hektari kohta mitte vähem kui kaks, kuid mitte rohkem kui 10 ühe põllu kohta. Arvestuslapi kaugus põllu servast peab olema vähemalt 3 meetrit. Umbrohtumuse määra arvutamisel võetakse arvesse need umbrohutaimed, mis ei ole kontrollitava köögivilja lehtedega kaetud.

(4) Lõike 2 punktides 2 ja 3 nimetatud taimede tiheduse arvutamisel võetakse aluseks taimede tihedus jooksva meetri kohta. Tihedus määratakse arvestuslappide keskmise taimede tiheduse alusel. Maasikaistandiku arvestuslapi suurus on 10 m korda istutusriba laius ja vaarikaistandiku arvestuslapi suurus 3 m korda istutusriba laius. Arvestuslapid valitakse diagonaalselt üle põllu arvestusega iga 0,1 hektari kohta mitte vähem kui kaks, kuid mitte rohkem kui 10 ühe põllu kohta. Arvestuslapi kaugus põllu servast peab olema vähemalt 3 meetrit. Valitud arvestuslappidel loetakse istutatud maasikataimed või vaarika teise aasta saaki andvad varred. Kõigi arvestuslappide taimede keskmine tihedus väljendab istandiku taimede tihedust.

[RTL 2003, 50, 743 - jõust. 24.04.2003]

§3. Toetuse taotlemine

(1) Taotleja peab esitama Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi Amet) 30. maiks:
1) lisas toodud vormi kohase taotluse ning toetuse esmakordsel taotlemisel Vabariigi Valitsuse 1. oktoobri 2002. a määruse nr 309 «Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri pidamise põhimäärus» (RT I 2002, 82, 484) §-s 12 nimetatud avalduse taotleja andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse;
2) põllumassiivide ortofoto väljatrüki või selle puudumisel taotleja tegevuskohajärgses Ameti piirkondlikus büroos kasutatava kaardi koopia. Ortofoto väljatrükil või kaardil peavad olema taotleja kasutuses olevad põllumassiivid ja nendel asuvad põllud, mille kohta toetust taotletakse, piiritletud ja tähistatud. Põllumassiivid peavad olema tähistatud numberkoodidega ja põllud peavad olema nummerdatud. Kui põllumassiivil puudub numberkood, tähistab taotleja põllumassiivi enda valitud tähisega. Kaardile tuleb lisada loend, kus on märgitud iga põllu pindala ja sellel kasvatatav § 2 lõikes 1 nimetatud köögivilja- või marjaliik, mille kohta toetust taotletakse.

(2) Taotleja esitab lõikes 1 nimetatud dokumendid oma tegevuskohajärgse Ameti piirkondliku teenistuja kaudu. Nimetatud dokumentide vastuvõtmist alustatakse 19. mail.

§4. Taotluse kontrollimine

(1) Amet vaatab taotluse läbi ja kontrollib koostöös teiste täidesaatva riigivõimu asutustega selles esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamise nõuetele.

(2) Amet kontrollib 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates, kas toetuse taotleja on kantud äriregistrisse ja esitab seejärel viivitamata nende taotlejate nimekirja, kes ei ole kantud äriregistrisse, Maksuametile. Maksuamet kontrollib, kas füüsilisest isikust toetuse taotleja, kes ei ole kantud äriregistrisse, on kantud maksukohustuslaste registrisse. Kontrolli tulemused edastatakse Ametile 10 tööpäeva jooksul taotlejate nimekirja saamise päevast arvates.

(3) Amet esitab toetuse kontrollimisele kuuluvate taotlejate nimekirja koos taotluste koopiate ja § 3 lõike 1 punktis 2 nimetatud ortofotode väljatrükkide või kaartide koopiatega Taimetoodangu Inspektsioonile taotluse esitamise aasta 16. juuniks. Taimetoodangu Inspektsioonile esitatakse kohapeal kontrollimiseks vähemalt 5% taotlustest.

(4) Taimetoodangu Inspektsioon kontrollib oma pädevuse piires §-s 2 sätestatud nõuete täitmist ning hindab visuaalselt taotlustes põllu pindala kohta esitatud andmete vastavust tegelikkusele. Taotleja esitab järelevalveametnikule viimase nõudmisel § 2 lõikes 1 nimetatud põlluraamatu. Kontrolli tulemused edastatakse Ametile 25 tööpäeva jooksul. Kui kontrolli käigus tekib kahtlus, et taotluses põllu pindala kohta esitatud andmed ei vasta tegelikkusele, teatab Taimetoodangu Inspektsioon sellest kohe Ametile. Amet kontrollib Taimetoodangu Inspektsiooni ettepanekul kohapeal taotluses pindala kohta esitatud andmete vastavust tegelikkusele ja maa kasutamise õiguslikku alust tõendavaid dokumente.

(5) Kui esitatud taotluses või selles esitatud andmeid tõendavates dokumentides on ilmseid ebatäpsusi või taotleja on jätnud esitamata nõutud andmed või dokumendid, määrab Amet taotlejale «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» § 150 lõike 4 alusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmise korral võib Amet jätta taotluse rahuldamata. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtpäevaks, loetakse taotlus õigeaegselt esitatuks.

§5. Taotluse tagastamine

Taotleja kirjaliku avalduse alusel tagastab Amet taotluse ja selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid, kui avaldus esitatakse enne toetuse määramise otsustamist.

§6. Toetuse vähendamine ja selle vähendamise määr

(1) Kui §-s 4 sätestatud korras taotluse kontrollimisel on selgunud, et toetuse saamiseks esitatud põllu, mille kohta toetust taotletakse, tegelik pindala on:
1) suurem kui taotluses esitatud pindala, määratakse toetus taotluses esitatud andmete alusel;
2) kuni 3%, kuid mitte üle 0,5 ha väiksem taotluses esitatud pindalast, määratakse toetus tegeliku pindala alusel;
3) üle 3%, kuid mitte rohkem kui 20% või üle 0,5 ha väiksem taotluses esitatud pindalast, määratakse toetus pindala alusel, mis saadakse tegeliku pindala vähendamisel tegeliku pindala ja taotluses esitatud pindala kahekordse vahe võrra;
4) üle 20% väiksem taotluses esitatud pindalast, jäetakse toetuse taotlus rahuldamata valeandmete esitamise tõttu.

(2) Kui taotluse kontrollimisel on selgunud, et põllu, mille kohta toetust on taotletud, umbrohtumus ületab § 2 lõike 2 punktis 1 sätestatud piirmäära või taimede tihedus on alla § 2 lõike 2 punktides 2 või 3 sätestatud piirmäära, määratakse toetus pindala alusel, mis saadakse tegeliku pindala vähendamisel põllu pinna võrra, mille lubatud umbrohtumus või taimede tihedus ei vasta sätestatud piirmääradele.

§7. Toetuse määramine ja taotluse rahuldamata jätmine

Arvestades § 4 alusel läbiviidud kontrolli tulemusi ning «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» § 100 lõikes 2 sätestatut, otsustab Ameti peadirektor toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise. Otsus vormistatakse peadirektori käskkirjaga taotluse esitamise aasta 19. augustiks. Taotluse rahuldamata jätmise või toetuse määra vähendamise käskkirja ärakiri või väljavõte sellest saadetakse taotlejale otsuse tegemisest alates seitsme tööpäeva jooksul posti teel lihtkirjaga või väljastusteatega tähtkirjaga.

§8. Toetuse ühikumäära kehtestamine

Lähtuvalt toetuse kohta ettenähtud rahasumma suurusest ning nõuetekohaste taotluste järgsetest köögivilja- ja marjapõldude pindaladest kehtestab põllumajandusminister 28. augustiks toetuse ühikumäärad köögivilja- ja marjapõldude ühe hektari kohta.

§9. Toetuse väljamaksmine

(1) Ameti peadirektori vastava käskkirja alusel korraldab Amet toetuse maksmise 15 tööpäeva jooksul §-s 7 nimetatud toetuse määramise otsuse tegemise päevast arvates vastavalt «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» § 101 lõikele 1.

(2) Toetust ei maksta, kui pärast toetuse määramist tehakse kindlaks «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» § 100 lõikes 2 toodud taotluse rahuldamata jätmise alused. Amet tunnistab toetuse määramise otsuse kehtetuks. Sellekohase käskkirja ärakiri või väljavõte sellest saadetakse taotlejale otsuse tegemisest alates 10 tööpäeva jooksul posti teel lihtkirjaga või väljastusteatega tähtkirjaga.

[RTL 2003, 88, 1295 - jõust. 28.07.2003]

§10. Toetuse tagasinõudmine

Kui pärast toetuse väljamaksmist selgub, et taotleja on esitanud valeandmeid, nõuab Amet toetuse saanud isikult toetuse tagasimaksmist riigieelarve tuludesse, tehes sellekohase ettekirjutuse 10 tööpäeva jooksul valeandmete esitamisest teadasaamise päevast arvates.

§11. Andmete säilitamine

Amet säilitab taotlusi ja toetust saanute nimekirju kümme aastat.

§12. Rakendussäte

(1) Isikule, kellele on 2003. aastal vastavalt §-le 9 makstud toetust, makstakse toetust juurde põllumajandusministri kehtestatud ühikumäära alusel.

(2) Põllumajandusminister kehtestab lõikes 1 nimetatud toetuse ühikumäära 15. detsembriks.

(3) Amet arvutab lõikes 1 nimetatud isikule makstava toetuse suuruse ja kannab toetuse summa peadirektori käskkirja alusel toetuse saaja arveldusarvele 2003. aasta 29. detsembriks.

[RTL 2003, 124, 2008 - jõust. 13.12.2003]

Põllumajandusministri 21. veebruari 2003. a määruse nr 23 «Kartuli, puu- ja köögivilja ning marjade kasvatamise toetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord»
lisa

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json