Teksti suurus:

Antsla valla turgudel ja tänavatel kauplemise eeskirja kinnitamine

Väljaandja:Antsla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2000, 43, 650

Antsla valla turgudel ja tänavatel kauplemise eeskirja kinnitamine

Vastu võetud 18.04.2000 nr 8

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 75, 705) paragrahvi 6 lõike 3 ja Vabariigi Valitsuse 18. veebruari 1998. a määruse nr 37 «Turgudel ja tänavatel kauplemise üldeeskirja kinnitamine» (RT I 1998, 19, 298; 73, 1220; 1999, 25, 370), Antsla Vallavolikogu määrab:

1. Kinnitada Antsla valla turgudel ja tänavatel kauplemise eeskiri (lisa 1) koos kauplemisloa taotluse (lisa 2), kauplemisloa vormi (lisa 3) ja müügikohtade hindadega (lisa 4).

2. Tunnistada kehtetuks Antsla Linnavolikogu 1. septembri 1998. a määrus nr 7 «Antsla linna turul ja tänavatel kauplemise eeskiri».

3. Käesolev määrus koos lisadega saata Riigikantseleile avaldamiseks nädala jooksul pärast aktile allakirjutamist.

4. Määrus jõustub 1. mail 2000. a.

Volikogu esimees Hele ANGERJÄRV

Lisa 1
Kinnitatud
Antsla Vallavolikogu   18. aprilli 2000. a määrusega nr 8

ANTSLA VALLA TURGUDEL JA TÄNAVATEL KAUPLEMISE EESKIRI

I. ÜLDSÄTTED

1. Käesolev eeskiri kehtib Antsla valla haldusterritooriumil.

2. Turgudel ja tänavatel on lubatud kaubelda äriseadustikus sätestatud ettevõtjal ning füüsilisel isikul.

3. Eeskiri ei reguleeri:
3.1. kaubandustegevust hoonetes;
3.2. kaubandustegevust maa omandi-, hoonestus- või kasutusõiguse alusel turu territooriumile rajatud ja kasutusse võetud hoones asuvates kauplustes ja toitlustusettevõtetes.

4. Kaubandustegevus turgudel ja tänavakaubanduses on lubatud Antsla Vallavalitsuse poolt turu ja tänavakaubanduse müügikoha valdajatele välja antud kauplemisloa alusel.

5. Käesolevas eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
5.1. turg – kohaliku omavalitsuse poolt määratud maa-alal asuv tarbija kaubanduslikuks teenindamiseks kohandatud paik, kus kindlatel lahtiolekuaegadel toimub vastavate müügikohtade kaudu kauba pakkumine ja selle ost-müük ning kus müüjad tegutsevad müügipileti alusel;
5.2. tänavakaubandus – kaubandustegevus tänavatel ja teistes üldsusele avatud samalaadsetes paikades, sh laatadel ning meelelahutuslikel, kultuuri-, spordi-, temaatilistel ja muudel sellistel üritustel;
5.3. kandekaubandus – müük käest, kandelaualt, käsikorvist jms;
5.4. müügikoht – müügilett, müügiautomaat, müügikäru, kauplemiseks kohandatud mootorsõiduk ning kiosk (paviljon).

II. KAUPLEMINE TURGUDEL

6. Turu avamiseks peavad turul olema:
6.1. välja ehitatud tualettruumid;
6.2. käte ja inventari pesemise kohad;
6.3. jäätmete kogumise kohad vastavalt keskkonnateenistuse ja tervisekaitsetalitusega kooskõlastatud jäätmekavaga;
6.4. tagatud sanitaar-veterinaarse ekspertiisi läbiviimine.

7. Toidukaupu, värsket kala ja kalatooteid, kasutatud tööstuskaupu, elusloomi, linde ja istikuid (välja arvatud kaitsealused liigid) müüakse turul nende kaubagruppide jaoks eraldi piiritletud osas.

8. Müügiõigust tõendavaks dokumendiks turgudel on turu valdajalt ostetud nummerdatud müügipilet turu valdajaga sõlmitud lepingu või ühekordse kokkuleppe alusel, kuhu on märgitud müüdavate kaubagruppide loetelu.

9. Turu valdaja registreerib iga pileti ostja, märkides ettevõtja ärinime, postiaadressi ja registrikoodi või isikukoodi, samuti ettevõtja müüja nime, aadressi, isikukoodi või passi numbri ning füüsilise isiku (kellele kuulub müüdav kaup) nime, aadressi, isikukoodi või passi numbri. Pileti edasiandmine on keelatud.

10. Müüjal peab olema:
10.1. toidu müügil isiklik tervisetõend (sanitaarraamat) vastavalt kehtestatud tervisekontrolli korrale;
10.2. müügiõigust tõendav dokument;
10.3. kauba saate-, ostu-müügi-, päritolu ja kvaliteeti tõendavad dokumendid vastava kauba müügi lõpuni;
10.4. toorpiima müümisel veterinaarinspektsiooni poolt väljastatud toorpiima müügiluba;
10.5. pastöriseeritud piima ja piimatoodete, töödeldud liha ja lihatoodete ning kalatoodete müümisel tootjaettevõtte vastavusavaldus ehk deklaratsioon (kvaliteeditõend) antud partii kohta;
10.6. värske liha (pool- ja veerandrümpades koduloomade ja ulukiliha, linnuliha, küüliku- ja nutrialiha, tapasaaduste, suuretükiliste pooltoodete või raietükkide) müümisel vastav kehtiv veterinaartõend (vorm 3T, teised värske liha tõendid) ning rümbad peavad olema märgistatud veterinaarkontrolli templiga;
10.7. köögiviljade müümisel tõend nitraatide sisalduse kohta;
10.8. värske kala müümisel kalapüügiluba või saatedokument, millel on kalapüügiloa number ja väljaandja;
10.9. mee müümisel veterinaaria- ja toidulabori analüüsitunnistus;
10.10. seemnete müümisel Taimetoodangu Inspektsiooni seemnetunnistus. Müügil olevad seemned peavad olema pakendatud ning pakendile märgitud pakendaja nimi, sordinimi, seemnepartii number, idanevus ja selle kehtimise tähtaeg;
10.11. elusloomade ja -lindude müümisel veterinaartõend;
10.12. kuuskede müümisel veoseleht või metsamaterjaliga sooritatavate tehingute eeskirjade kohaselt koostatud metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise akt või kinnitatud metsateatis.

11. Turu valdaja kontrollib punktis 10 nõutud dokumentide olemasolu müüjatel. Müüja on kohustatud eespool loetletud dokumendid ning isikut tõendava dokumendi esitama kontrollijatele nende esmasel nõudmisel.

12. Turu valdaja on kohustatud:
12.1. välja ehitama müügikohad selliselt, et oleks tagatud kaupade normaalne väljapanek ja kaubatagavarade paigutus, tagama nende korrashoiu ning hügieeninõuetele vastavuse;
12.2. osutama turu tegevuseks vajalikke teenuseid kaupade hoidmise, inventari ja sanitaarriietuse laenutamise jm osas;
12.3. tagama laenutatavate mõõtevahendite korrashoiu ja õigeaegse riikliku taatlemise;
12.4. tagama avaliku korra ning müüjate ja ostjate turvalisuse turu territooriumil;
12.5. toidukaupadega kaupleval turul tagama veterinaar-sanitaarteenistusalase kontrolli;
12.6. tagama külmvitriinide ja müügilettide ning laenutatava inventari puhastamise ja korrasoleku;
12.7. omama keskkonnaosakonna poolt väljastatud jäätmeluba;
12.8. kindlustama turu territooriumi pideva korrasoleku vastavuses Antsla valla avaliku korra ja heakorra eeskirjaga (RTL 1997, 81, 467);
12.9. keelama mootorsõidukite liikumise turu kauplemispiirkonnas turu töötamise ajal;
12.10. mitte eraldama müügikohti kauplejatele, kes on korduvalt (vähemalt kahel korral aasta jooksul) rikkunud turul kauplemise eeskirja või tervisekaitse nõudeid;
12.11. tagama keeleseaduse nõuete täitmise;
12.12. informeerima avalikkust ja turul kauplejaid müügikeeldudest ning nõuetest erinevate kaupade müümisel.

13. Turul on keelatud tarbijale pakkuda või müüa:
13.1. kaupu, mille müügiks on nõutav tegevusluba või -litsents;
13.2. tubakat ja tubakatooteid;
13.3. salvestusega ja salvestuseta audio- ja videosalvestusvahendeid (lindid, kassetid jt) ja helikandjaid (vinüül- ja laserplaadid);
13.4. arvutiprogramme andmekandjatel või installeerituna kõvakettal;
13.5. kaitsejõudude ja riigivõimu teostavate asutuste vormiriietust;
13.6. komisjonimüügile võetud kaupu;
13.7. kodustes tingimustes valmistatud lihatooteid, hakkliha, pooltooteid ning kulinaartooteid lihast ja köögiviljadest (v.a soolatud ja hapendatud puu- ja köögivili), soolatud, kuivatatud, suitsutatud vm viisil valmistatud kala ja kalatooteid, soolatud, hapendatud, marineeritud või kuivatatud seeni, piimatooteid, hermeetiliselt suletud konserve;
13.8. loomse päritoluga tooret, mis ei pärine veterinaar- ja toiduinspektsiooni järelevalve all olevast ettevõttest;
13.9. hane-, pardi- ja kalkunimune ning kehtestatud korras kontrollimata ja märgistamata kanamune;
13.10. tükeldatud värskeid seeni;
13.11. drooge ja droogipreparaate taimedest, mis kuuluvad ravimite või ravimisarnaste preparaatide hulka ja mida on vastavalt selleks kehtestatud korrale lubatud müüa ainult apteekides;
13.12. kaupu kataloogide, reklaamprospektide jms kaudu;
13.13. kaupu, mille käitlemine on keelatud või piiratud tulenevalt muudest õigusaktidest.

14. Käesoleva eeskirja täitmise eest turu territooriumil vastutab turu valdaja, kui rikkumine ei tulene müüja tegevusest.

III. TÄNAVAKAUBANDUS

15. Müügikohtade paiknemise ja arvu ning müügiks lubatud kaubagruppide loetelu määramine toimub Antsla Vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

16. Müügikoha (-kohtade) valdajale väljastatakse kauplemisluba vastavalt käesolevas eeskirjas sätestatule. Müügiõigust tõendavaks dokumendiks on kauplemisluba või Antsla Vallavalitsuse poolt volitatud tänavakaubandust korraldava müügikohtade valdaja poolt väljastatud müügipilet.

17. Müügikoht, mille valdajale on väljastatud kauplemisluba, peab olema varustatud teabega ettevõtja ärinime ja asukoha, müügikoha lahtiolekuaegade kohta ning kauplemisluba peab asetsema ostjale nähtaval kohal. Müüjal peab olema rinnas nimesilt nimega.

18. Müügikoha (-kohtade) valdaja on kohustatud paigaldama nendele kuuluvate müügikohtade juurde prügiurnid ning tagama nende õigeaegse tühjendamise.

19. Müügikoha (-kohtade) omanikud, valdajad või kasutajad on kohustatud hoidma müügikoha ümbruse puhtana 6 m raadiuses, kui nendega pole teisiti kokku lepitud.

20. Tänavakaubanduse müügikohas toitlustamisega tegelev ettevõtja on kohustatud paigaldama müügikoha juurde tualettruumi või tagama selle kasutamise võimaluse lähiümbruses.

21. Tänavatel ja teistes üldsusele avatud samalaadsetes paikades on keelatud tarbijale pakkuda või müüa käesoleva eeskirja punktis 13 nimetatud kaupu. Keeld ei laiene eeskirja punkti 13 alapunktide 13.1, 13.2 ja 13.6 osas tänavakaubanduses kauplemisloa alusel tegutsevatele ettevõtjatele, samuti oma alalises tegevuskohas kauplemisluba omavatele ettevõtjatele, kui viimased tegutsevad müügipileti alusel laatadel ja meelelahutuslikel kultuuri-, spordi-, temaatilistel jms üritustel.

22. Litsentseeritud tegevusalal on nõutav pädeva asutuse poolt väljaantud tegevusloa (-litsentsi) olemasolu.

23. Kandekaubanduse korras on lubatud müüa lilli, jäätist, karastusjooke, suveniire, perioodilisi väljaandeid jms.

24. Käesoleva eeskirja täitmise eest müügikohas vastutab müügikoha valdaja, kui rikkumine ei tulene müüja tegevusest.

IV. KAUPLEMISLUBA

25. Kauplemisluba väljastatakse turu ja tänavakaubanduse müügikohtade valdajatele.

26. Kauplemisluba väljastatakse pärast turul (tänaval) müügikohtade arvu, paiknemise ning igale müügikohale müügiks lubatud kaubagruppide kinnitamist vastavalt Antsla Vallavalitsuse poolt kehtestatud korrale.

27. Kauplemisloa taotlemiseks tuleb taotlejal loa väljaandjale esitada:
27.1. vormikohane avaldus;
27.2. äriregistri dokumendid (kandeotsus ja B-kaart) või maksuameti õiend maksukohustuslasena arvelevõtmise kohta;
27.3. müügikoha (-kohtade) paigaldusluba;
27.4. ettevõtja tegutsemisluba Antsla valla territooriumil.

28. Punktis 27 loetletud dokumendid (v.a avaldus) tagastatakse taotlejale.

29. Kauplemisloa väljaandmisest keeldutakse, kui:
29.1. puuduvad nõutavad dokumendid ja kooskõlastused;
29.2. kauplemisloa tühistamisest ei ole möödunud loa väljaandja poolt kehtestatud tähtaeg ja pole täidetud tingimused, mis tingisid kauplemisloa tühistamise.

30. Loa väljaandja võib kauplemisloa kehtivuse peatada või loa tühistada järgmistel juhtudel:
30.1. kauplemist puudutavate Antsla valla omavalitsusorganite otsuste, määruste, korralduste või muude Eesti Vabariigi seadustega sätestatud normide rikkumisel;
30.2. kauplemisloas toodud tingimuste rikkumisel pärast loa väljaandja poolt nende rikkumiste kõrvaldamiseks kirjalikult määratud tähtaja möödumist;
30.3. riiklike kontrollorganite poolt esitatud nõudmiste mittetäitmisel nende poolt määratud tähtajaks.

V. JÄRELEVALVE

31. Järelevalvet käesoleva eeskirja täitmise üle teostavad seadusega sätestatud korras riigiasutuste ja Antsla Vallavolikogu poolt volitatud ametiisikud.

32. Käesoleva eeskirja rikkumise korral kohaldatakse vastutust vastavalt kehtivale seadusele.

Lisa 2
Kinnitatud
Antsla Vallavolikogu 18. aprilli 2000. a määrusega nr 8

Lisa 3
Kinnitatud
Antsla Vallavolikogu 18. aprilli 2000. a määrusega nr 8

Lisa 4
Kinnitatud
Antsla Vallavolikogu 18. aprilli 2000. a määrusega nr 8

TÄNAVAKAUBANDUSE MÜÜGIKOHA HINNAD

1. Kandekaubandus 5 krooni päev kuupilet 50 krooni
2. Kauplemine müügiletilt (koht kuni 2m) 10 krooni päev kuupilet 100 krooni
3. Kauplemine sõiduautolt 20 krooni päev kuupilet 200 krooni
4. Sama koos järelkäruga sõiduautolt või väikebussist 30 krooni päev kuupilet 300 krooni
5. Kauplemine veokilt üldpikkusega mitte üle 10 meetri või ajutisest müügipaviljonist (telgist) 50 krooni päev kuupilet 500 krooni
6. Kauplemine (paviljonist, kioskist) pindalaga kuni 12 m2 (paigaldusloaga) 100 krooni kuus
7. Sama pindalaga üle 12 m2 150 krooni kuus

SID

SID

/otsingu_soovitused.json