Teksti suurus:

Kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti surmanuhtluse kaotamist käsitlev teine fakultatiivne protokoll

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.04.2004
Avaldamismärge:RT II 2003, 31, 157

Kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti surmanuhtluse kaotamist käsitlev teine fakultatiivne protokoll

(õ) 1.02.10 14:35

Teise fakultatiivse protokolliga ühinemise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

Vastu võetud ja välja kuulutatud Peaassamblee 1989. aasta 15. detsembri resolutsiooniga 44/128


Protokolliosalised,

uskudes, et surmanuhtluse kaotamine aitab kaasa inimväärikuse suurendamisele ja inimõiguste kestvale arengule;

tuletades meelde 1948. aasta 10. detsembril vastu võetud inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklit 3 ning 1966. aasta 16. detsembril vastu võetud kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artiklit 6;

märkides, et kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artikkel 6 osundab surmanuhtluse kaotamisele sõnastuses, mis tungivalt soovitab surmanuhtluse kaotada;

olles veendunud, et surmanuhtluse kaotamiseks abinõude rakendamist võib käsitada edusammudena, mis aitavad ellu viia õigust elule;

soovides võtta endale rahvusvahelise kohustuse kaotada surmanuhtlus;

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1

1. Protokolliosalise jurisdiktsiooni all ei või kedagi hukata.

2. Protokolliosaline rakendab abinõusid, et kaotada surmanuhtlus tema jurisdiktsiooni all oleval territooriumil.

Artikkel 2

1. Protokolli suhtes ei ole reservatsioonid lubatud, välja arvatud ratifitseerimisel või ühinemisel tehtud reservatsioon, mis näeb ette sõja ajal surmanuhtluse kohaldamise, kui isik on süüdi mõistetud sõja ajal toimepandud raske sõjakuriteo eest.

2. Reservatsiooni teinud protokolliosaline teeb Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile ratifitseerimise või ühinemise ajal teatavaks oma õiguse sätted, mida ta sõja ajal kohaldab.

3. Reservatsiooni teinud protokolliosaline teeb Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile teatavaks sõjaseisukorra alguse või lõppemise tema territooriumil.

Artikkel 3

Protokolliosaline lisab pakti artikli 40 alusel Inimõiguste Komiteele esitatavasse aruandesse informatsiooni protokolli kohaldamiseks rakendatud abinõude kohta.

Artikkel 4

Inimõiguste Komitee pädevus võtta vastu ja vaadata läbi protokolliosalise teateid, mis käsitlevad teise protokolliosalise kohustuste täitmata jätmist, laieneb pakti artikli 41 alusel deklaratsiooni teinud paktiosalise suhtes ka protokolli sätetele, kui asjaomane protokolliosaline ei ole ratifitseerimisel või ühinemisel teinud vastupidist avaldust.

Artikkel 5

Inimõiguste Komitee pädevus võtta vastu ja vaadata läbi tema jurisdiktsiooni all olevate üksikisikute teateid laieneb 1966. aasta 16. detsembril vastu võetud kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti esimese fakultatiivse protokolli osaliste suhtes ka protokolli sätetele, kui asjaomane protokolliosaline ei ole ratifitseerimisel või ühinemisel teinud vastupidist avaldust.

Artikkel 6

1. Protokolli kohaldatakse pakti lisana.

2. Protokolli artikli 1 lõikes 1 nimetatud õigust ei või pakti artikli 4 alusel piirata. See ei ole vastuolus õigusega teha reservatsioon protokolli artikli 2 alusel.

Artikkel 7

1. Protokoll on allakirjutamiseks avatud paktile alla kirjutanud riikidele.

2. Protokolli võib ratifitseerida riik, kes on ratifitseerinud pakti või kes on sellega ühinenud. Ratifitseerimiskiri antakse hoiule Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile.

3. Protokoll on ühinemiseks avatud pakti ratifitseerinud või sellega ühinenud riikidele.

4. Ühinemine jõustub ühinemiskirja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretäri kätte hoiule andmisest.

5. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretär teeb ratifitseerimis- või ühinemiskirja hoiuleandmise teatavaks protokollile alla kirjutanud või sellega ühinenud riikidele.

Artikkel 8

1. Protokoll jõustub Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile kümnenda ratifitseerimis- või ühinemiskirja hoiuleandmisest arvates kolme kuu pärast.

2. Kui riik ratifitseerib protokolli või ühineb sellega pärast kümnenda ratifitseerimis- või ühinemiskirja hoiuleandmist, siis jõustub protokoll tema suhtes ratifitseerimis- või ühinemiskirja hoiuleandmisest arvates kolme kuu pärast.

Artikkel 9

Protokolli kohaldatakse liitriigi osadele kitsendusi või erandeid tegemata.

Artikkel 10

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretär teeb pakti artiklis 48 nimetatud riikidele teatavaks:
a) protokolli artikli 2 alusel tehtud reservatsiooni, teate või märkuse;
b) protokolli artikli 4 või 5 alusel tehtud avalduse;
c) protokolli artikli 7 kohase allakirjutamise, ratifitseerimise või ühinemise;
d) protokolli artikli 8 kohase jõustumise kuupäeva.

Artikkel 11

1. Protokoll, mille araabia-, hiina-, hispaania, inglis-, prantsus- ja venekeelne tekst on võrdselt autentsed, antakse hoiule Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni arhiivi.

2. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretär edastab protokolli kinnitatud koopiad pakti artiklis 48 nimetatud riikidele.

Genf, Šveits.

 

SECOND OPTIONAL PROTOCOL TO THE INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS, AIMING AT THE ABOLITION OF THE DEATH PENALTY
Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 44/128 of 15 December 1989


The States Parties to the present Protocol,

Believing that abolition of the death penalty contributes to enhancement of human dignity and progressive development of human rights,

Recalling article 3 of the Universal Declaration of Human Rights, adopted on 10 December 1948, and article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on 16 December 1966,

Noting that article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights refers to abolition of the death penalty in terms that strongly suggest that abolition is desirable,

Convinced that all measures of abolition of the death penalty should be considered as progress in the enjoyment of the right to life,

Desirous to undertake hereby an international commitment to abolish the death penalty,

Have agreed as follows:

Article 1

1. No one within the jurisdiction of a State Party to the present Protocol shall be executed.

2. Each State Party shall take all necessary measures to abolish the death penalty within its jurisdiction.

Article 2

1. No reservation is admissible to the present Protocol, except for a reservation made at the time of ratification or accession that provides for the application of the death penalty in time of war pursuant to a conviction for a most serious crime of a military nature committed during wartime.

2. The State Party making such a reservation shall at the time of ratification or accession communicate to the Secretary-General of the United Nations the relevant provisions of its national legislation applicable during wartime.

3. The State Party having made such a reservation shall notify the Secretary-General of the United Nations of any beginning or ending of a state of war applicable to its territory.

Article 3

The States Parties to the present Protocol shall include in the reports they submit to the Human Rights Committee, in accordance with article 40 of the Covenant, information on the measures that they have adopted to give effect to the present Protocol.

Article 4

With respect to the States Parties to the Covenant that have made a declaration under article 41, the competence of the Human Rights Committee to receive and consider communications when a State Party claims that another State Party is not fulfilling its obligations shall extend to the provisions of the present Protocol, unless the State Party concerned has made a statement to the contrary at the moment of ratification or accession.

Article 5

With respect to the States Parties to the first Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights adopted on 16 December 1966, the competence of the Human Rights Committee to receive and consider communications from individuals subject to its jurisdiction shall extend to the provisions of the present Protocol, unless the State Party concerned has made a statement to the contrary at the moment of ratification or accession.

Article 6

1. The provisions of the present Protocol shall apply as additional provisions to the Covenant.

2. Without prejudice to the possibility of a reservation under article 2 of the present Protocol, the right guaranteed in article 1, paragraph 1, of the present Protocol shall not be subject to any derogation under article 4 of the Covenant.

Article 7

1. The present Protocol is open for signature by any State that has signed the Covenant.

2. The present Protocol is subject to ratification by any State that has ratified the Covenant or acceded to it. Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

3. The present Protocol shall be open to accession by any State that has ratified the Covenant or acceded to it.

4. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary-General of the United Nations.

5. The Secretary-General of the United Nations shall inform all States that have signed the present Protocol or acceded to it of the deposit of each instrument of ratification or accession.

Article 8

1. The present Protocol shall enter into force three months after the date of the deposit with the Secretary-General of the United Nations of the tenth instrument of ratification or accession.

2. For each State ratifying the present Protocol or acceding to it after the deposit of the tenth instrument of ratification or accession, the present Protocol shall enter into force three months after the date of the deposit of its own instrument of ratification or accession.

Article 9

The provisions of the present Protocol shall extend to all parts of federal States without any limitations or exceptions.

Article 10

The Secretary-General of the United Nations shall inform all States referred to in article 48, paragraph 1, of the Covenant of the following particulars:
(a) reservations, communications and notifications under article 2 of the present Protocol;
(b) statements made under articles 4 or 5 of the present Protocol;
(c) signatures, ratifications and accessions under article 7 of the present Protocol:
(d) the date of the entry into force of the present Protocol under article 8 thereof.

Article 11

1. The present Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited in the archives of the United Nations.

2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit certified copies of the present Protocol to all States referred to in article 48 of the Covenant.

Geneva, Switzerland.

 

Õiend
Metaandmetes parandatud akti andja: Riigikogu.

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json