Teksti suurus:

Riigi raamatupidamise üldeeskiri

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.08.2004
Avaldamismärge:RTL 2003, 130, 2103

Riigi raamatupidamise üldeeskiri

Vastu võetud 11.12.2003 nr 105

Määrus kehtestatakse «Raamatupidamise seaduse« (RT I 2002, 102, 600) § 36 lõike 1 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Riigi raamatupidamise üldeeskirja eesmärk ja üldpõhimõtted

(1) Riigi raamatupidamise üldeeskirja (edaspidi üldeeskiri) eesmärgiks on Eesti Vabariigi kui avalik-õigusliku juriidilise isiku (edaspidi riik) raamatupidamise ja finantsaruandluse korra kehtestamine ning valitsussektori ja avaliku sektori aruandluse tagamine.

(2) Üldeeskiri lähtub Eesti heast raamatupidamistavast. Üldeeskirjas kirjeldatud arvestusmeetodid tulenevad «Raamatupidamise seadusest» ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditest (edaspidi RTJ), samuti rahvusvahelistest avaliku sektori raamatupidamise standarditest (edaspidi IPSAS).

(3) Üldeeskiri selgitab ja täpsustab Eesti hea raamatupidamistava nõudeid riigi ja «Raamatupidamise seaduse» § 2 lõikes 4 nimetatud riigiraamatupidamiskohustuslase suhtes ning on riigi raamatupidamise sise-eeskirjaks «Raamatupidamise seaduse» § 11 mõistes.

(4) Riigiraamatupidamiskohustuslane kehtestab vastavuses üldeeskirja nõuetega oma raamatupidamise sise-eeskirjas täiendavad arvestuse ja aruandluse nõuded nii riigiraamatupidamiskohustuslasele kui ka selle koosseisus olevatele üksustele, kelle kohta peetakse iseseisvat raamatupidamisarvestust (edaspidi riigiraamatupidamiskohustuslase üksused).

(5) Riigiraamatupidamiskohustuslase üksusel võib olla oma raamatupidamise sise-eeskiri, mis võtab arvesse üldeeskirjas ja riigiraamatupidamiskohustuslase raamatupidamise sise-eeskirjas kehtestatud nõudeid.

§ 2. Üldeeskirja kohaldamine riigile ja riigiraamatupidamiskohustuslastele

(1) Üldeeskirja kohaldatakse riigile ja riigiraamatupidamiskohustuslasele.

(2) Kui üldeeskirjas ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse üldeeskirja riigiraamatupidamiskohustuslase üksusele.

(3) Kui riigiraamatupidamiskohustuslase raamatupidamine on tsentraliseeritud, kohaldatakse sellele kõiki üldeeskirjas riigiraamatupidamiskohustuslase üksusele kehtestatud nõudeid.

§ 3. Avaliku sektori üksused ja sidusüksused

(1) Avaliku sektori üksused üldeeskirja tähenduses on «Riigieelarve seaduse» (RT I 1999, 55, 584; 2002, 67, 405; 2003, 13, 69; 24, 148) mõistes valitsussektorisse kuuluvad isikud ja nende otsese või kaudse (st valitseva ja olulise mõju all olevate üksuste kaudu) valitseva mõju all olevad juriidilised isikud.

(2) Sidusüksused üldeeskirja tähenduses on avaliku sektori üksuste otsese või kaudse (st valitseva või olulise mõju all olevate üksuste kaudu) olulise mõju all olevad juriidilised isikud.

(3) Valitseva mõju määramisel lähtutakse üldeeskirjas «Raamatupidamisseaduse» § 27 lõikes 1 ja RTJ 11 punktis 7 toodud definitsioonist, samuti IPSAS 06 (Consolidated Financial Statements and Accounting for Controlled Entities) toodud põhimõtetest.

(4) Olulise mõju määramisel lähtutakse üldeeskirjas RTJ 11 punktis 8 toodud definitsioonist.

(5) Avalikku sektorisse kuuluvaid äriühinguid nimetatakse üldeeskirjas tütarettevõtjateks.

(6) Avaliku sektori üksuste olulise mõju all olevaid äriühinguid nimetatakse üldeeskirjas sidusettevõtjateks.

(7) Avaliku sektori üksuste ja sidusüksuste nimekiri koos tehingupartnerite koodidega (edaspidi tehingupartnerite nimekiri) on esitatud üldeeskirja lisas 2. Valitsevat või olulist mõju omavat üksust väljendab tehingupartneri koodi kolm esimest numbrit ning seda nimetatakse üldeeskirjas konsolideerimisgrupi koodiks.

(8) Muutusi tehingupartnerite nimekirjas arvestatakse sellest kuupäevast, millal muutus toimus. Avaliku sektori üksus, kelle juures muutus toimub, esitab muutuse kohta informatsiooni e-posti teel kohe Rahandusministeeriumile, esitades ühtlasi muutuse aluseks oleva otsuse nimetuse, numbri ja kuupäeva. Rahandusministeerium informeerib seejärel kohe teisi avaliku sektori üksusi, saates vastava teate e-posti teel üksuste esitatud kontaktisikutele.

§ 4. Üldeeskirja kohaldamine kohaliku omavalitsuse üksustele, teistele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele, sihtasutustele, mittetulundusühingutele ja Riigimetsa Majandamise Keskusele

Tehingupartnerite nimekirjas iseseisvat tehingupartneri koodi omavad kohaliku omavalitsuse üksused, teised avalik-õiguslikud juriidilised isikud (v.a Eesti Pank, Tasandusfond, Liikluskindlustuse Fond ja avalik-õiguslikud kutseühendused) ning riigi valitseva mõju all olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja Riigimetsa Majandamise Keskus on kohustatud:
1) esitama saldoandmikke vastavuses üldeeskirjas esitatud arvestuspõhimõtetega üldeeskirja lisades 1, 2, 3, 4 ja 5 esitatud kontoplaani järgi üldeeskirja 3. peatükis esitatud tähtaegadeks ja korras;
2) esitama majandusaasta aruandeid vastavalt üldeeskirja §-le 11;
3) informeerima muutustest tehingupartnerite nimekirjas vastavalt § 3 lõikele 8.

§ 5. Üldeeskirja kohaldamine tütarettevõtjatele ja sidusüksustele

Riigi valitseva mõju all olevad tütarettevõtjad ja sidusüksused esitavad nelja kuu jooksul majandusaasta lõppemisest Rahandusministeeriumile oma majandusaasta aruande auditeeritud ja kinnitatud koopia vastavalt «Riigi poolt eraõiguslike juriidiliste isikute asutamise ja nendes osalemise seaduse» (RT I 1996, 48, 942; 1998, 59, 941; 2002, 32, 188) § 7 lõikele 8.

2. peatükk
KONTOPLAAN

§ 6. Kontoplaan

(1) Kontoplaan koosneb järgmistest koodidest:
1) kontode koodid (lisa 1);
2) tehingupartnerite koodid (lisa 2);
3) tegevusalade koodid (lisa 3);
4) allikate koodid (lisa 4);
5) rahavoo koodid (lisa 5).

(2) Kontoplaani iga erinevat kombinatsiooni, mis koosneb konto, tehingupartneri, tegevusala, allika ja rahavoo koodist, nimetatakse üldeeskirjas kontokombinatsiooniks.

(3) Valitud kontole lisatakse tehingupartneri, tegevusala, allika või rahavoo kood, kui kontol (lisa 1) on vastavas veerus märge «nõutav».

(4) Kapitalirendile võetud põhivara kajastamiseks ning netovara reservide moodustamise või kulutamise korral lisatakse allika kood ka juhul, kui valitud kontol puudub märge «nõutav». Allika koodi võib kontoplaani kasutaja raamatupidamise sise-eeskirjas sätestatud juhtudel kasutada ka muude tehingute rahalise allika märkimiseks, samuti kassapõhise eelarve täitmise jälgimiseks ning ülekannete liigitamiseks.

3. peatükk
ARUANDED

§ 7. Saldoandmikud

(1) Saldoandmikuks nimetatakse üldeeskirjas kontokombinatsioonide ja nende saldode järjestatud loetelu üldeeskirja lisades 1, 2, 3, 4 ja 5 toodud kontoplaani järgi.

(2) Konsolideeritud saldoandmik on üldeeskirja mõistes saldoandmik, milles konsolideerimisgruppi kuuluvate üksuste omavahelisi varasid, kohustusi, netovara, tulusid ja kulusid kajastavad kontokombinatsioonide saldod on elimineeritud.

(3) Saldoandmikud esitavad järgmised avaliku sektori üksused, kellel on üldeeskirja lisas 2 iseseisev tehingupartneri kood:
1) riigiraamatupidamiskohustuslaste üksused;
2) kohaliku omavalituse üksused või nende allüksused;
3) muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud (välja arvatud Eesti Pank, Liikluskindlustuse Fond, Tagatisfond, avalik-õiguslikud kutseühendused);
4) riigi valitseva mõju all olevad sihtasutused ja mittetulundusühingud;
5) Riigimetsa Majandamise Keskus.

(4) Saldoandmikud esitavad käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud avaliku sektori üksused, sisestades andmed Rahandusministeeriumi saldoandmike infosüsteemi elektroonilises vormis XMLfailina. Saldoandmiku vorm ja täitmise selgitused on esitatud üldeeskirja lisas 6.

(5) Saldoandmike infosüsteemi kasutamiseks väljastab Rahandusministeerium avaliku sektori üksusele selleks vajalikud õigused ja paroolid.

(6) Saldoandmike esitajatel on õigus saldoandmike infosüsteemist vaadata kehtivaid kontoplaani koode, parandada sisestatud saldoandmikke, koostada aruandeid ja päringuid. Konsolideerivatel üksustel on lisaks õigus vaadata konsolideeritavate üksuste andmeid ning koostada nende kohta aruandeid ja päringuid, samuti koostada konsolideerimisgrupi konsolideeritud aruandeid.

§ 8. Saldoandmiku perioodid

(1) Saldoandmikud esitatakse järgmiste perioodide kohta:
1) 3 kuud – bilansikontode saldod seisuga 31. märts ja tulemiaruande kontode saldod perioodi 1. jaanuar – 31. märts kohta;
2) 6 kuud – bilansikontode saldod seisuga 30. juuni ja tulemiaruande kontode saldod perioodi 1. jaanuar – 30. juuni kohta;
3) 9 kuud – bilansikontode saldod seisuga 30. september ja tulemiaruande kontode saldod perioodi 1. jaanuar – 30. september kohta;
4) kalendriaasta – bilansikontode saldod seisuga 31. detsember ja tulemiaruande kontode saldod perioodi 1. jaanuar – 31. detsember kohta.

(2) Kui saldoandmiku esitaja majandusaasta ei lõpe kalendriaasta lõpul, esitatakse saldoandmik bilansikontode saldode kohta aruandeperioodi lõpu seisuga ning tulude ja kulude kontode saldode kohta kasvavalt kalendriaasta algusest aruandeperioodi lõpuni.

§ 9. Saldoandmiku esitamise ja kontrollimise tähtajad

(1) Enne saldoandmike sisestamist Rahandusministeeriumi saldoandmike infosüsteemi viiakse läbi omavaheliste saldode võrdlused vastavalt üldeeskirja § 52 lõikele 8.

(2) Saldoandmikud 3 kuu, 6 kuu ja 9 kuu kohta esitatakse vastava aruandeperioodi lõpule järgneva kuu viimaseks kuupäevaks. Pärast saldoandmike sisestamist viiakse läbi konsolideerimisgrupisiseste varade, kohustuste, tulude ja kulude võrdlused ning tehakse konsolideerimisest tulenevad korrigeerimised (vt üldeeskirja § 53). Nimetatud võrdlused ja korrigeerimised peavad olema lõpetatud 7 tööpäeva jooksul saldoandmike esitamise tähtajast.

(3) Riigiraamatupidamiskohustuslaste üksused on kohustatud esitama oma saldoandmikud kalendriaasta kohta hiljemalt järgmiseks tähtpäevaks – põhiseaduslikud institutsioonid järgmise aasta 15. veebruariks ja ülejäänud riigiraamatupidamiskohustuslased järgmise aasta 15. märtsiks.

(4) Kohaliku omavalitsuse üksused või nende allüksused, muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud (välja arvatud Eesti Pank, Liikluskindlustuse Fond, Tagatisfond ja avalik-õiguslikud kutseühendused), riigi valitseva mõju all olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja Riigimetsa Majandamise Keskus on kohustatud esitama oma saldoandmikud kalendriaasta kohta hiljemalt järgmise aasta 30. aprilliks.

(5) Kapitaliosaluse meetodil tehtavad kanded ja muud omavaheliste tehingute võrdlemisest ja konsolideerimisest tulenevad korrigeerimised võib kalendriaasta kohta esitatud saldoandmikes lisada või parandada pärast kõigi saldoandmike sisestamist, kuid mitte hiljem kui järgmise aasta 15. mail.

(6) Kui avaliku sektori üksuse raamatupidamisaruandesse tehakse pärast järgmise aasta 15. maid parandusi, arvestatakse pärast nimetatud kuupäeva tehtud parandused saldoandmikes juba järgmise aruandeaasta saldode muutuste hulka.

(7) Konsolideerivad üksused vastutavad oma valitsemisala piires saldoandmike tähtaegse laekumise eest, selgitades hilinemise korral selle põhjused ning informeerides hilinemisest juhtkonna liikmeid.

§ 10. Saldoandmike konsolideerimine

(1) Saldoandmike infosüsteemis kasutatakse saldoandmike automaatseks konsolideerimiseks tehingupartnerite koode.

(2) Kui riigiraamatupidamiskohustuslane koosneb mitmest raamatupidamiskohustuslase üksusest, koostatakse riigiraamatupidamiskohustuslase saldoandmik tema koosseisus olevate üksuste saldoandmike konsolideerimisel, kus üksuste ühesuguste kontokombinatsioonide saldod liidetakse rida-realt meetodil ja riigiraamatupidamiskohustuslase siseseid omavahelisi nõudeid, kohustusi, tulusid ja kulusid kajastavad kontokombinatsioonide saldod, mille tehingupartneri koodi neli esimest numbrit on samad, elimineeritakse.

(3) Kui kohaliku omavalitsuse üksuse koosseisus olevad allüksused on esitanud oma iseseisvad saldoandmikud, koostatakse saldoandmike infosüsteemis kohaliku omavalitsuse üksuse saldoandmik, liites kohaliku omavalitsuse üksuse allüksuste ühesuguste kontokombinatsioonide saldod rida-realt meetodil ja elimineerides kohaliku omavalitsuse üksuse sisesed nõuded, kohustused, tulud ja kulud.

(4) Valitsussektori konsolideeritud saldoandmiku koostamiseks liidetakse valitsussektorisse kuuluvate üksuste ühesuguste kontokombinatsioonide saldod ning elimineeritakse kontokombinatsioonide saldod, mille tehingupartneri koodi neljas number on nullist kolmeni.

(5) Riigi konsolideeritud raamatupidamisaruande koostamiseks moodustatakse saldoandmik, milles riigiraamatupidamiskohustuslaste üksuste ühesuguste kontokombinatsioonide saldod liidetakse rida-realt meetodil ja riigisiseseid omavahelisi nõudeid, kohustusi, tulusid ja kulusid kajastavad kontokombinatsioonide saldod, mille tehingupartneri koodi esimesed kolm numbrit on vahemikus 001 kuni 034 ja mille neljas number on 0, elimineeritakse.

§ 11. Majandusaasta aruanne

(1) Riigiraamatupidamiskohustuslane koostab majandusaasta aruande lähtudes üldeeskirja lisas 7 toodud vormist. Esitatud andmed peavad vastama riigiraamatupidamiskohustuslase saldoandmikule.

(2) Riigiraamatupidamiskohustuslase majandusaasta aruande koosseisus oleva riigieelarve täitmise aruande koostamiseks kasutavad riigiraamatupidamiskohustuslased e-Riigikassa programmist saadud aruandeid.

(3) Riigiraamatupidamiskohustuslase majandusaasta aruande kinnitab üldeeskirja § 12 lõikes 2 nimetatud riigiraamatupidamiskohustuslase raamatupidamise eest vastutav isik.

(4) Riigiraamatupidamiskohustuslane esitab oma nõuetekohaselt kinnitatud majandusaasta aruande koos siseauditi eest vastutava isiku hinnanguga majandusaasta aruande õigsuse ja tehingute seaduslikkuse kohta Rahandusministeeriumile hiljemalt aruandeaastale järgneva aasta 31. maiks.

(5) Kohaliku omavalitsuse üksused koostavad majandusaasta aastaaruande kas lähtudes üldeeskirja lisas 7 toodud vormist või «Raamatupidamise seaduses» ja RTJ-des toodud nõuetest aastaaruandele.

(6) Muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud (välja arvatud Eesti Pank, Liikluskindlustuse Fond, Tagatisfond ja avalik-õiguslikud kutseühendused) ning riigi valitseva mõju all olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja Riigimetsa Majandamise Keskus lähtuvad aastaaruande koostamisel «Raamatupidamise seaduses» ja RTJ-des toodud nõuetest.

(7) Kohaliku omavalitsuse üksused, muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud (välja arvatud Eesti Pank, Liikluskindlustuse Fond, Tagatisfond ja avalik-õiguslikud kutseühendused) ning riigi valitseva mõju all olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja Riigimetsa Majandamise Keskus esitavad oma nõuetekohaselt kinnitatud majandusaasta aruande Rahandusministeeriumile hiljemalt aruandeaastale järgneva aasta 30. juuniks.

4. peatükk
RIIGI RAAMATUPIDAMISE KORRALDUS

§ 12. Riigi raamatupidamissüsteemi struktuur

(1) Riigi raamatupidamist peetakse detsentraliseeritult riigiraamatupidamiskohustuslaste kaupa.

(2) Riigiraamatupidamiskohustuslase raamatupidamise eest vastutab riigiraamatupidamiskohustuslase juht.

(3) Riigiraamatupidamiskohustuslase igapäevast tegevust, sealhulgas raamatupidamise korraldust juhib tegevjuhtkond.

(4) Riigiraamatupidamiskohustuslase raamatupidamist korraldab vahetult pearaamatupidaja, kelle õigused, kohustused ja vastutus määratakse tema ametijuhendis.

(5) Riigiraamatupidamiskohustuslane korraldab oma raamatupidamisarvestust oma valitsemis- või haldusala ulatuses, kehtestades vastavad reeglid raamatupidamise sise-eeskirjas. Kui riigiraamatupidamiskohustuslane koosneb riigiraamatupidamiskohustuslase üksustest, kehtestatakse riigiraamatupidamiskohustuslase raamatupidamise sise-eeskirjas reeglid ka neile.

(6) Riigiraamatupidamiskohustuslase raamatupidamise sise-eeskirjas määratakse vastutuse jagunemine riigiraamatupidamiskohustuslase ja selle iseseisvat raamatupidamist pidavate üksuste vahel.

§ 13. Varade ja kohustuste kajastamine

(1) Vara kajastatakse selle riigiraamatupidamiskohustuslase üksuse bilansis, kes omab antud vara üle valitsevat mõju (st kontrollib antud vara kasutamist) ja kannab põhilisi antud vara kasutamisega seotud riske. Valitsev mõju vara üle tähendab üldeeskirja mõistes üldjuhul võimet kasutada vara oma majandustegevuses, isegi juhul, kui sellega ei kaasne majanduslikku tulu.

(2) Kui mitmed riigiraamatupidamiskohustuslase üksused finantseerivad ühiselt vara soetamist ja kasutavad hiljem saadud vara ühiselt, kusjuures vara ei ole võimalik füüsiliselt erinevatele kasutajatele jaotada, jaotatakse finantseerijate ühise kirjaliku kokkuleppe alusel vara nii, et igaüks võtab arvele tema poolt kasutatava osa varast või juhul, kui nimetatud osa maksumus jääb allapoole põhivara arvelevõtmise alampiiri, kannab vara soetamiseks tehtud kulud aruandeperioodi tulemiaruandes kuluks, tehes arvele võetud vara kaardile märkuse «osa ühisest varast, alus …».

(3) Kui üks riigiraamatupidamiskohustuslase üksus finantseerib teiste üksuste varade soetust, antakse soetatud varad üle nende kasutajate bilanssi.

(4) Nõuded kajastatakse üldjuhul selle riigiraamatupidamiskohustuslase üksuse raamatupidamises, kes esindab riiki nõude sissenõudmisel.

(5) Finantsinvesteeringud (aktsiad, võlakirjad ja muud väärtpaberid) kajastatakse üldjuhul selle riigiraamatupidamiskohustuslase üksuse raamatupidamises, kes esindab riiki tehingutes nende finantsinvesteeringutega.

(6) Tütar- ja sidusettevõtjate netovarad kajastatakse üldjuhul selle riigiraamatupidamiskohustuslase üksuse raamatupidamises, kes esindab riiki tütar- või sidusettevõtja üld- või osanike koosolekul.

(7) Sihtasutuste ja mittetulundusühingute netovarad kajastatakse selle riigiraamatupidamiskohustuslase üksuse raamatupidamises, kellel on vastava isiku üle suurim kontrollitase – kes teostab riigi asutajaõigusi, kinnitab aastaaruande, omab õigust nimetada suuremat osa kõrgema või tegevjuhtkonna liikmetest, algatada vastava isiku lõpetamist või likvideerimist, kellele isiku likvideerimisel või lõpetamisel kuuluks üleandmisele võlanõuete rahuldamisel allesjääv vara, või eksisteerib muu taoline suhe.

(8) Kohustused kajastatakse selle riigiraamatupidamiskohustuslase üksuse raamatupidamises, kes on kas juriidiliselt kohustatud antud kohustust täitma või on varasema tegevuse käigus neid kohustusi täitnud.

(9) Laenud ja muud võlakohustused kajastatakse selle riigiraamatupidamiskohustuslase üksuse raamatupidamises, kes esindab riiki nendes õigussuhetes. Riiklikud õppelaenud, mille osas on riigitagatis rakendunud, kajastatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi raamatupidamises, kuna viimane on kohustatud tegelema nende hindamise ja sissenõudmisega.

(10) Riigiraamatupidamiskohustuslase üksuse bilansis ei kajastata varasid, mille soetusmaksumust ega õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt mõõta, samuti kohustusi, mille realiseerumine ei ole tõenäoline või mille suurust ei ole võimalik piisava usaldusväärsusega mõõta. Selliste varade ja kohustuste olemasolu (võimalusel koos hinnanguga nende võimaliku väärtuse kohta) kajastatakse bilansivälistel kontodel ja avalikustatakse riigiraamatupidamiskohustuslase raamatupidamise aastaaruandes.

(11) Riigiraamatupidamiskohustuslase varade ja kohustuste jagamine oma üksuste vahel täpsustatakse vajadusel riigiraamatupidamiskohustuslase raamatupidamise sise-eeskirjas. Riigiraamatupidamiskohustuslane on kohustatud tagama, et kõik tema varad ja kohustused kajastuvad riigiraamatupidamiskohustuslase raamatupidamisaruannetes ainult üks kord ja riigiraamatupidamiskohustuslase üksuste vahelised sisemised nõuded ja kohustused on elimineeritud.

§ 14. Tulude ja kulude kajastamine

(1) Maksud kajastatakse selle riigiraamatupidamiskohustuslase üksuse tulemiaruandes, kes on seaduse alusel määratud maksu saajaks. Lõivud, tulu majandustegevusest ja muud tulud kajastatakse selle riigiraamatupidamiskohustuslase üksuse tulemiaruandes, kes vastava tulu eest kaupu müüs või teenust osutas.

(2) Kui seaduses nähakse ette kogutud maksu, lõivu või muu tasu edasiandmine, kajastatakse arvelevõetud tulu samaaegselt kuludes edasiantava tasuna. Edasiantud maksu, lõivu või muu tasu saaja kajastab tulu vastavalt edasiandja poolt esitatud teatisele.

(3) Kulud kajastatakse selle riigiraamatupidamiskohustuslase üksuse tulemiaruandes, kelle tegevuseks kulu kasutati. Kui riigiraamatupidamiskohustuslase üksus finantseerib osaliselt või täielikult teiste riigiraamatupidamiskohustuslaste üksuste kulusid, annab finantseerija vastavad kulud üle nendele, kes selle kulu eest kaupu, teenuseid või muid hüvesid said. Edasiantud kulud kajastatakse edasiandja tulemiaruandes kuludena ja tuludena.

(4) Varast või kohustusest otseselt tekkivad tulud ja kulud kajastatakse üldjuhul selle riigiraamatupidamiskohustuslase üksuse tulemiaruandes, kelle bilansis on kajastatud vastav vara või kohustus.

(5) Riigiraamatupidamiskohustuslase tulude ja kulude jagamine oma üksuste vahel täpsustatakse vajadusel riigiraamatupidamiskohustuslase raamatupidamise sise-eeskirjas. Riigiraamatupidamiskohustuslane on kohustatud tagama, et kõik tema tulud ja kulud kajastuvad riigiraamatupidamiskohustuslase raamatupidamisaruannetes ainult üks kord ja riigiraamatupidamiskohustuslase üksuste vahelised sisemised tulud ja kulud on elimineeritud.

§ 15. Dokumentide ja rahaliste ülekannete kontrollimine

(1) Raamatupidamise sise-eeskirjas sätestatakse nõuded raamatupidamise algdokumentide koostamiseks ja kontrollimiseks, andmete sisestamiseks raamatupidamise infosüsteemi, raamatupidamisregistrite inventeerimiseks ja dokumentide säilitamiseks. Samas sätestatakse nõuded dokumentide ja aruannete esitamise tähtaegade kohta.

(2) Raamatupidamisüksuse töötajate vastutus määratakse ametijuhendites.

(3) Raamatupidamise sise-eeskirjas kehtestatakse dokumentide kontrolli nõuded ning määratakse, kes vastutab selle eest, et:
1) dokument kajastab majandustehingut õigesti;
2) dokumendil kajastatud kogused, hinnad ja muud tingimused vastavad eelnevalt sõlmitud lepingutele;
3) tehing on seaduspärane ja vajalik;
4) tehing on kooskõlas eelarvega;
5) tehingu tingimused vastavad parimatele analoogsete tehingute tingimustele;
6) kokkulepete sõlmimisel on lähtutud kokkuhoidlikkuse printsiibist.

(4) Raamatupidamisüksuse töötajad tagavad dokumentide kontrollimisel ja ülekandedokumentide ettevalmistamisel järgmiste andmete kontrollimise ja õige sisestamise raamatupidamisarvestuse infosüsteemi:
1) tehingu teostamise kooskõla eelarve täitmise jälgimise põhimõtetega;
2) raamatupidamiskontode, tehingupartneri, tegevusala, allika, rahavoo ja eelarveklassifikaatori koodide õigsus;
3) maksetähtpäev;
4) tekkepõhine periood;
5) saaja andmed, sh juhul, kui ostudokumendil on kajastatud käibemaks, kontroll selle kohta, kas hankija on registreeritud käibemaksukohustuslane või mitte ja kas arve on vormistatud vastavalt käibemaksuseadusele;
6) kas antud kauba, teenuse või muu hüve eest ei ole juba varem tasutud;
7) kas ostutehing kontrolliti vastavalt dokumentide kontrolli nõuetele ja kinnitati selleks volitatud isiku(te) poolt.

(5) Dokumentide kontrolli nõuded peavad tagama volitatud (allkirjaõigusliku) isiku ja raamatupidamise üksuse töötaja isiku lahususe. Volitatud isiku (isikud) määrab asutuse juht kirjalikult temale antud volituste piires. Iga algdokument peab olema allkirjastatud nii volitatud isiku kui ka raamatupidamise üksuse töötaja poolt.

(6) Rahaliste ülekannete tegemisel osalevad võimalusel kaks isikut. Elektrooniliste ülekannete tegemiseks jaotatakse õigused sel juhul nii, et üks isik ei saaks ainuisikuliselt ülekannet teostada. Selleks peab ülekannet sisestav isik olema erinev ülekannet aktsepteerivast isikust. Sularahakassa väljamineku orderi kinnitab lisaks kassapidajale teine isik.

(7) Maksete ülekandmise tingimused peavad reeglina andma võimaluse tasuda 14 kuni 30 päeva jooksul pärast kauba, teenuse või muu hüve saamist, kuna ülekandjal peab jääma aega alusdokumentide nõuetekohaseks kontrollimiseks ning tulevaste rahavoogude planeerimiseks.

(8) Ettemaksete tasumist võimaluse korral välditakse.

5. peatükk
AVALIKU SEKTORI SISESED MAJANDUSTEHINGUD

§ 16. Avaliku sektori siseste majandustehingute kajastamise üldpõhimõtted

(1) Avaliku sektori siseste varade, kohustuste, tulude ja kulude eristamine toimub tehingupartneri koodi alusel.

(2) Tehingupartnerite koodid on moodustatud järgmiselt: koodid algusega 001–799 kuuluvad avaliku sektori ja sidusüksustele ning koodid algusega 800–999 ülejäänud isikutele. Koodid 001–799 näitavad avaliku sektori sisest konsolideerimisgruppi.

(3) Koodi neljas number näitab avaliku sektori või sidusüksuse liiki:
1) 0 – riigiraamatupidamiskohustuslased ja nende üksused;
2) 1 – kohaliku omavalitsuse üksused ja nende allüksused;
3) 2 – valitsussektorisse kuuluvad muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud;
4) 3 – valitsussektorisse kuuluvad sihtasutused;
5) 4 – tütarettevõtjad;
6) 5 – muud valitseva mõju all olevad valitsussektorisse mittekuuluvad avalik-õiguslikud juriidilised isikud, sihtasutused ja mittetulundusühingud;
7) 6 – sidusettevõtjad;
8) 7 – muud olulise mõju all olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud.

(4) Muud osalused ei oma iseseisvat tehingupartneri koodi ja need kajastatakse tehingupartneri koodiga, mis algab kolmekohalise koodiga 800–999.

(5) Konsolideerimiseks on vajalik, et arved, teatised vms alusdokumendid oleksid vormistatud nii, et tehingupartner saaks aru, millistel kontodel ja millises aruandeperioodis on dokumendi koostaja tehingut kajastanud. Samuti peab dokumendis tehingupartnerile teada andma dokumendi väljastaja tehingupartneri koodi.

(6) Kõiki riigiraamatupidamiskohustuslaste üksuste vahelisi, sealhulgas nii ühe riigiraamatupidamiskohustuslase piires kui ka erinevate riigiraamatupidamiskohustuslaste üksuste vahelisi, samuti ühe kohaliku omavalitsuse üksuse allüksuste vahelisi varade, kohustuste, tulude ja kulude vastastikuseid üleandmisi nimetatakse siireteks. Riigiraamatupidamiskohustuslase raamatupidamisaruande koostamisel elimineeritakse riigiraamatupidamiskohustuslase sisesed siirded. Riigi raamatupidamise koondaruande koostamisel elimineeritakse kõikide riigiraamatupidamiskohustuslaste üksuste vahelised siirded. Kohaliku omavalitsuse üksuse aruande koostamisel elimineeritakse kohaliku omavalitsuse üksuse allüksuste vahelised siirded.

§ 17. Siirded riigieelarvega

(1) Igal päeval e-Riigikassa infosüsteemi kaudu riigiraamatupidamiskohustuslase üksuse poolt üle kantud summad kajastatakse raamatupidamiskontodel samal päeval Rahandusministeeriumi poolt riigiraamatupidamiskohustuslase üksusele ülekantud siirdena ja riigiraamatupidamiskohustuslase üksusele laekunud summad kajastatakse raamatupidamiskontodel samal päeval riigiraamatupidamiskohustuslase üksuse poolt Rahandusministeeriumile ülekantud siirdena.

(2) Kui riigiraamatupidamiskohustuslase üksusel on sularahakassa, kehtestab riigiraamatupidamiskohustuslane sularahakassa eeskirja, kus muuhulgas sätestatakse kassa maksimaalne limiit, e-Riigikassas asuvale pangakontole inkasseerimise kord ning kassa dokumenteerimise, inventeerimise ja turvanõuded.

(3) Kui riigiraamatupidamiskohustuslase üksus on saanud Rahandusministeeriumilt loa iseseisva pangakonto kasutamiseks, kajastab ta kontol oleva raha jääki oma bilansis. Rahandusministeeriumiga lepitakse kokku konto jäägi ülekandmine e-Riigikassas asuvale pangakontole ja nähakse ette vastavate kontode kajastamine riigieelarve täitmise aruandes.

(4) Riigiraamatupidamiskohustuslase üksuse tegevuskulud kajastatakse raamatupidamisarvestuses tavaliselt järgmiselt:
1) riigiraamatupidamiskohustuslase üksus teeb tehingu tekkepõhise kuupäevaga kande: Deebet Tegevuskulud (konto liigid 4, 5, 6); Deebet Käibemaksukulu (konto 601000), kui üksusel ei ole õigust käibemaksu sisendkäibemaksuks arvata, või Deebet Sisendkäibemaks (103701), kui üksusel on õigus käibemaks sisendkäibemaksuks arvata; Kreedit Võlad hankijatele (201000);
2) ülekande tegemise kuupäeval teeb riigiraamatupidamiskohustuslase üksus kande (kulu tasutakse riigieelarvest): Deebet Võlad hankijatele (201000); Kreedit Siirded eelarvest (700000, tulukonto);
3) Rahandusministeerium kajastab riigiraamatupidamiskohustuslase üksusele antud siiret maksepäeval järgmiselt: Deebet Siirded eelarvest (710000, kulukonto); Kreedit Pank (100100), kui makse saaja ei ole teine riigiraamatupidamiskohustuslase üksus, või Laekumiste siirded eelarvesse (700001, tulukonto), kui makse saaja on teine riigiraamatupidamiskohustuslase üksus.

(5) Riigiraamatupidamiskohustuslase üksuse põhivara soetus kajastatakse raamatupidamisarvestuses tavaliselt järgmiselt:
1) riigiraamatupidamiskohustuslase üksus teeb põhivara soetuse tekkepõhise kuupäevaga kande: Deebet Põhivara (kontoklass 15); Deebet Käibemaksukulu (601000) või sisendkäibemaks (103701); Kreedit Võlad hankijatele põhivara eest (201010) põhivara soetuse summas ilma käibemaksuta; Kreedit Võlad hankijatele toodete ja teenuste eest (201000) käibemaksu summas;
2) võlad hankijatele grupis kasutatakse spetsiaalset kontot Võlad hankijatele põhivara eest (201010), et saada informatsiooni põhivara soetuse õigeks kajastamiseks rahavoogude aruandes;
3) kui arvel on kajastatud nii tegevuskulud kui ka põhivara, kajastatakse tegevuskulude ja käibemaksu osa kontol 201000 ja põhivara osa ilma käibemaksuta kontol 201010;
4) kui kasutatav raamatupidamisprogramm võimaldab iga arve kajastamiseks ainult üht hankija kontot, valitakse hankija konto olenevalt sellest, kumb neist on rahaliselt suurem;
5) ülekande tegemise kuupäeval teeb riigiraamatupidamiskohustuslase üksus kande (soetus tasutakse riigieelarvest): Deebet Võlad hankijatele põhivara eest (201010); Deebet Võlad hankijatele ostetud toodete ja teenuste eest (201000); Kreedit Siirded eelarvest (700000, tulukonto);
6) Rahandusministeerium kajastab riigiraamatupidamiskohustuslase üksusele antud siiret maksepäeval samuti nagu tegevuskulude siiret: Deebet Siirded eelarvest (710000, kulukonto); Kreedit Pank (100100), kui makse saaja ei ole teine riigiraamatupidamiskohustuslase üksus, või Laekumiste siirded eelarvesse (700001, tulukonto), kui makse saaja on teine riigiraamatupidamiskohustuslase üksus.

(6) Riigiraamatupidamiskohustuslase tulud kajastatakse tavaliselt järgmiselt:
1) riigiraamatupidamiskohustuslase üksus teeb tulu arvelevõtmise tekkepõhise kuupäevaga kande: Deebet Maksu-, lõivu-, trahvinõuded (kontogrupp 1020) või Nõuded müüdud toodete ja teenuste eest (kontogrupp 1030); Kreedit Tegevustulud (kontorühm 3); Kreedit Käibemaks (203001), kui tulu saaja on käibemaksukohustuslane ja tulu kuulub käibemaksuga maksustamisele;
2) tulude laekumise kuupäeval teeb riigiraamatupidamiskohustuslase üksus kande (tulu võeti riigieelarve laekumiseks): Deebet Siirded eelarvesse (710001, kulukonto); Kreedit Nõuded (kontogrupp 1020 või 1030);
3) Rahandusministeerium kajastab riigiraamatupidamiskohustuslase üksuselt saadud siiret laekumise kuupäeval kandega: Deebet Pank (100100), kui maksja ei ole teine riigiraamatupidamiskohustuslase üksus, või Deebet Siirded eelarvest (710000, kulukonto), kui maksja on teine riigiraamatupidamiskohustuslase üksus; Kreedit Laekumiste siirded eelarvesse (700001, tulukonto).

(7) Kuna riigiraamatupidamiskohustuslaste üksused kannavad kõik saadud tulud riigieelarvesse ning saavad kõikideks kulutusteks raha riigieelarvest, peab riigiraamatupidamiskohustuslase üksuse tekkepõhise arvestuse tulem olema alati null (välja arvatud Rahandusministeerium). Aruandeperioodi jooksul tehakse siirete kandeid kassapõhiselt. Aruandeperioodi lõpul, pärast kõikide tekkepõhiste kannete läbiviimist, viiakse riigiraamatupidamiskohustuslase üksuse tulemiaruanne nulli järgmiselt:
1) kui tulem enne korrigeerimist on positiivne, peab aasta algusest tehtud kanne olema:
Deebet Tekkepõhised siirded eelarvesse (710002, kulukonto); Kreedit Tekkepõhiste siirete kohustus (203500);
2) kui tulem enne korrigeerimist on negatiivne, peab aasta algusest tehtud kanne olema: Deebet Tekkepõhiste siirete nõue (103500); Kreedit Tekkepõhised siirded eelarvest (700002, tulukonto);
3) Rahandusministeerium teeb vastupidised kanded vastavalt riigiraamatupidamiskohustuslase üksuse saldoandmikus kajastatud tekkepõhiste siirete konto saldode.

§ 18. Riigiraamatupidamiskohustuslaste üksuste asutamised, lõpetamised ja ümberkorraldamised

(1) Riigiraamatupidamiskohustuslaste üksuste asutamise, lõpetamise ja ümberkorraldamise korral lähtutakse Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määrusega nr 244 kinnitatud «Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise korrast» (RT I 1996, 73, 1300; 1998, 118/120, 1898; 1999, 57, 603; 1999, 92, 828; 2002, 91, 525; 99, 585).

(2) Asutatavad või ühendavad üksused võtavad saadud varad ja kohustused arvele, võttes aluseks nende bilansilised väärtused üleandva üksuse bilansis üleandmise momendil. Kui riigiraamatupidamiskohustuslaste üksuste lõpetamine ei toimu uue majandusaasta algusest, antakse samal moel üle ka majandusaasta algusest kogunenud tulude ja kulude kontode saldod. Raamatupidamisprogrammis tehakse üleandmise-vastuvõtmise kuupäeval kanded, mis viivad üleandja kontod nulli. Vastuvõtja võtab üleantud kontode saldod samast kuupäevast oma kontodele arvele.

(3) Kui riigiraamatupidamiskohustuslase üksuse varad ja kohustused antakse osaliselt või täielikult ümberkorraldamise käigus üle üksusele, kes ei kuulu riigi koosseisu, lähtutakse raamatupidamises üleandmisega seotud dokumentidest vastavalt «Riigivaraseadusele» (RT I 1995, 22, 327; 1996, 36, 738; 40, 773; 48, 942; 81, 1446; 1997, 45, 724; 1998, 30, 409; 1999, 10, 155; 16, 271; 2000, 39, 239; 49, 306; 51, 319; 2001, 7, 17; 93, 565; 2002, 53, 336; 64, 393; 2003, 13, 69) ja Vabariigi Valitsuse 7. aprilli 1998. a määrusega nr 75 kinnitatud «Riigivara eraõiguslikule juriidilisele isikule üleandmise korrale» (RT I 1998, 34, 491; 1998, 110, 1817; 2001, 18, 95). Üleandmise kuupäeva seisuga viiakse üle antud varad ja kohustused bilansist välja. Kui varad ja kohustused antakse mitterahalise sissemaksena üle eraõigusliku juriidilise isiku aktsia-, osa- või sihtkapitali, võetakse nende bilansist väljaviimisel arvele finantsinvesteering (kontorühm 150). Vastavalt «Riigivaraseadusele» toimuva riigivara tasuta võõrandamise korral lähtutakse käesoleva üldeeskirja § 44 lõikest 3 ja tasuta kasutusse andmise korral lähtutakse käesoleva üldeeskirja § 44 lõikest 4.

§ 19. Riigiraamatupidamiskohustuslaste üksuste vahelised siirded

(1) Kui riigiraamatupidamiskohustuslase üksus annab varasid, kohustusi, tulusid või kulusid üle teisele riigiraamatupidamiskohustuslase üksusele, võib nende üleandmine toimuda:
1) koos raha tasumisega, et kajastada vastav tehing riigieelarve täitmisena – sel juhul võetakse nõue või kohustus netosummas (üleantud varad ja kulud miinus üleantud kohustused ja tulud) tekkepõhiselt arvele kontol 103000 (raha saaja) või 201000 (raha maksja) ning vastav konto suletakse ülekandepäeval;
2) riigiraamatupidamiskohustuslaste üksuste vahelise mitterahalise siirdena – sel juhul kajastatakse siirdest saadud netotulu (konto 700010) või netokulu (konto 710010) (üleantud varad ja kulud miinus üleantud kohustused ja tulud).

(2) Enne üleandmist peab üleandja veenduma, et varad ja kohustused on hinnatud vastavalt üldeeskirjale, mille tulemusena ei teki vastuvõtjal vastuvõtmise momendil täiendavaid tulusid ega kulusid.

(3) Vara või kohustus antakse üle koos sellega seotud bilansisaldodega. Vastuvõtja peab võtma arvele samasugused bilansisaldod, mis olid enne üleandmist arvel üleandja bilansis. Kui antakse üle materiaalset või immateriaalset põhivara, antakse üle eraldi soetusmaksumus ja kulum ning vastuvõtja võtab samuti arvele nii üleantud soetusmaksumuse kui ka kulumi. Kui põhivara oli varem soetatud osaliselt või täielikult sihtfinantseerimise arvel, antakse üle ka sihtfinantseerimise soetusmaksumus ja kogunenud kulum ning vastuvõtja võtab arvele nii sihtfinantseerimise soetusmaksumuse kui ka kogunenud kulumi. Kui antakse üle nõue, peab üle andma ka nõude ebatõenäoliseks tunnistatud osa ning vastuvõtja võtab eraldi arvele nõude ja selle ebatõenäoliseks tunnistatud osa.

(4) Üleandmisel näidatakse ära üleandja raamatupidamiskanded, nende kuupäev ja üleandja tehingupartneri kood ning vastuvõtja peab tegema vastuvõtmise kanded sama kuupäevaga, kasutades õigeid kontosid ja üleandja tehingupartneri koodi.

6. peatükk
TEGEVUSTULUD

§ 20. Maksud

(1) Riiklikest maksudest tulenevad tulud kajastatakse vastavat maksu sisse nõudva halduri raamatupidamises kontoklassis 30. Kui maksutulu kuulub seaduse alusel edasiandmisele, kajastatakse maksutulu arvelevõtmisel ka maksu edasiandmise kulu (kontogrupp 6015). Kulu arvestamisel võetakse arvesse perioodi jooksul ebatõenäoliselt laekuvaks loetud nõudeid (kontogrupp 6012), mille võrra vähendatakse edasiantavat kulu. Edasiantud maksude saajad kajastavad maksutulu samuti kontoklassis 30.

(2) Maksutulude üle peetakse arvestust tekkepõhiselt. Nõue kajastatakse hetkel, kui on v��imalik usaldusväärselt hinnata nõudeõiguse suurust. Maksudeklaratsioonide alusel kogutavate maksude nõuded kajastatakse deklaratsioonide laekumisel, näidates maksutulu selles perioodis, mille kohta antud deklaratsioon esitati. Kui vastav tekkepõhine periood on juba suletud ja perioodi raamatupidamisaruanne on koostatud, kajastatakse tulu esimeses avatud perioodis.

(3) Kui maksudeklaratsioonide ja raamatupidamise andmebaas on erinevad, võib maksutulu ja laekumiste andmeid raamatupidamisprogrammi üle kanda igakuuliste koondkannetena olenevalt aruande lõpetamise kuupäevadest. Aruande lõpetamisel selgitatakse ka kuu lõpuks maksmata jäänud ja ettemakstud maksude saldod ning tehakse maksunõuete ja ettemaksete saldode korrigeerimised.

(4) Maksutulude kajastamine toimub tekkepõhise kandega: Deebet Maksunõuded (kontogrupp 1020); Kreedit Maksutulu (kontoklass 30, erandina kogumispensioni edasiandmise kohustus kontole 203035).

(5) Maksutulude laekumisel näitab saaja maksunõuete vähenemist (Kreedit kontogrupp 1020). Maksuhalduri kande deebetkonto võib olla: 710001, kui laekunud tulu balansseeritakse riigieelarvesse; kontogrupi 1001 konto, kui laekunud tulu kanti pangas avatud erikontole edasijaotamiseks; kontogrupi 2030 konto, kui laekunud tulu kantakse automaatselt panga vahendusel seaduse alusel määratud saajale.

(6) Seaduse alusel edasiantavat tõenäoliselt laekuvat maksutulu kajastab maksuhaldur tekkepõhiselt kontogrupis 6015 kuluna ja kontogrupis 2030 kohustusena, kui maksutulu saaja ei ole riigiraamatupidamiskohustuslase üksus, ning kontol 700010, kui maksutulu saaja on riigiraamatupidamiskohustuslase üksus (Sotsiaalkindlustusamet).

(7) Maksutulude edasiandmiseks koostab maksude edasiandja saajale vastava teatise, milles kajastatakse aruandeperioodi lõpuks üle kandmata jäänud edasiantava maksu netokohustus, mis arvutatakse lähtudes maksuhalduri bilansis kajastatud aruandeperioodi lõpuks laekumata jäänud tõenäoliste nõuete summast, saadud maksude ettemaksete summast (miinus) ja ülekandmata laekumiste summast (pluss). Igakuuline maksutulude edasiandmise teatis saadetakse saajatele, kes võtavad selle alusel tulu arvele kontoklassis 30 ja nõude kontogrupis 1020, kui saaja ei ole riigiraamatupidamiskohustuslase üksus, või kontol 710010, kui saaja on riigiraamatupidamiskohustuslase üksus, näidates tehingupartnerina maksuhalduri.

(8) Maksude edasiandmise ülekande päeval näitab maksuhaldur kohustuse vähenemist (Deebet kontogrupp 2030) ja edasiantud maksu saaja nõude vähenemist (Kreedit kontogrupp 1020).

§ 21. Lõivud

(1) Tulu lõivudest võetakse tekkepõhiselt arvele teenuse osutamise kuupäeval kontorühmas 320. Lõivud laekuvad kas otse kliendilt või inkassatsiooni kaudu selleks avatud pangakontole, kus neid eristatakse viitenumbrite järgi, mis viitavad konkreetsele tulu saajaks olevale riigiraamatupidamiskohustuslase üksusele.

(2) Lõivu tulu kajastab see riigiraamatupidamiskohustuslase üksus, kelle poolt osutatava teenuse eest vastav lõiv tasumisele kuulus. Kui lõivude laekumiseks on konto avanud Maksuamet, kajastab ta lõivude laekumisi mitterahalise siirdena üksusele (Deebet 710001 (tehingupartner Rahandusministeerium); Kreedit 700010 (tehingupartner lõivu tulu saaja), kelle viitenumber oli maksekorraldusele märgitud, välja arvatud juhul, kui lõiv on Maksuameti enda tulu (tasutud tema poolt osutatud teenuse eest). Maksuamet väljastab lõivude saajatele väljavõtteid saaja viitenumbriga tulnud laekumistest. Saajad kajastavad lõivutulu laekumist mitterahalise siirdena Maksuametilt (Deebet 710010; Kreedit 200070).

(3) Lõivuga maksustatud teenuse osutaja kanded tulu tekkepõhisel arvelevõtmisel (teenuse osutamisel): Deebet Lõivude ettemaksed (200070); Kreedit Lõivutulu (kontorühm 320).

(4) Lõivuga maksustatud teenuse osutaja kanded lõivude laekumisel:
1) lõiv laekub teenuse osutaja kassasse: Deebet Kassa (100000); Kreedit Lõivude ettemaksed (200070);
2) lõiv laekub Maksuameti nimele avatud kontole: Deebet Üksuste vahelised siirded (710010); Kreedit Lõivude ettemaksed (200070);
3) Lõiv laekub teenuse osutaja inkassatsiooni kaudu Maksuameti nimele avatud kontole: Deebet Üksuste vahelised siirded (710010); Kreedit Raha teel (100080).

(5) Lõivuga maksustatud teenuse osutaja peab kasutama infosüsteemi, kus kajastuvad klientide ja kuupäevade kaupa nii lõivudega maksustatud toimingud kui ka laekumised. Laekunud ettemaksete kohta peetakse analüütilist arvestust. Kuni nõuetekohase programmi juurutamiseni võib lõivutulu võtta arvele kassapõhiselt.

§ 22. Trahvid

(1) Tulu trahvidest kajastatakse sarnaselt lõivudele tekkepõhiselt kontogrupis 3880 selle riigiraamatupidamiskohustuslase üksuse tuludes, kes trahvi määras. Trahvid laekuvad selleks avatud pangakontole, kus neid eristatakse tulu saajaks olevate üksuste viitenumbrite järgi.

(2) Trahvid võetakse tekkepõhiselt arvele nende väljakirjutamise (määramise) kuupäeval kandega: Deebet Trahvinõuded (102090); Kreedit Trahvid (kontogrupp 3880, tulukonto).

(3) Kanded trahvide laekumisel, kui need laekuvad Maksuameti poolt avatud pangakontole: Deebet Üksuste vahelised siirded (710010); Kreedit Trahvinõuded (102090). Maksuamet väljastab trahvide saajatele väljavõtteid saaja viitenumbriga tulnud laekumistest.

(4) Trahvide arvestamiseks peab trahvi võtja kasutama infosüsteemi, kus kajastuvad klientide ja kuupäevade kaupa nii trahvide määramised kui ka laekumised. Laekumata trahvinõuete üle peetakse analüütilist arvestust. Kuni nõuetekohase programmi juurutamiseni võib trahvitulu võtta arvele kassapõhiselt.

§ 23. Toodete ja teenuste müük ja muud tulud

(1) Tulusid toodete ja teenuste müügist kajastatakse kontorühmades 322 ja 323. Muud tulud, sealhulgas kasum või kahjum varade müügist kajastatakse kontoklassis 38. Finantstulud kajastatakse kontoklassis 65. Tulu tekkimise momendi ja tulu suuruse määramisel lähtutakse RTJ-st 10.

(2) Tulu võetakse üldjuhul tekkepõhiselt arvele koostatud nõudedokumendi alusel kandega: Deebet Nõuded (kontogrupp 1030 või 102080, 102091, 102095); Kreedit Tulu (ilma käibemaksuta) ja Kreedit Käibemaks (203001), kui tulu saaja on kohustatud müügihinnale käibemaksu lisama.

(3) Riigiraamatupidamiskohustuslaste üksuste tulud toodete ja teenuste müügist ja muud tulud laekuvad üldjuhul e-Riigikassas selleks avatud kontole, kus need jaotatakse viitenumbri alusel saajatele. Maksuvõlalt arvestatud intressinõuded laekuvad maksuhalduri kontole. Laekumise päeval teeb saaja kande: Deebet Tulude siirded eelarvesse (710001); Kreedit Nõuded (kontogrupp 1030 või 102080, 102091, 102095).

(4) Loodusressursside kasutamise eest arvestatud tasude edasiandmine kajastatakse tekkepõhise tulu kajastamisega samas perioodis kontogrupis 6015, võttes arvele kohustuse selle ülekandmiseks kontol 203080. Saajale väljastatakse teatis nõude ja edasiantud tulu tekkepõhiseks arvelevõtmiseks.

(5) Maa ja muu vara erastamise ostu-müügilepingute alusel saadaolev järelmaksunõuete põhiosa kajastatakse kontodel 103250 (lühiajaline osa) ja 153250 (pikaajaline osa). Järelmaksunõuetena kajastatakse ka see osa, mida on lubatud maksta erastamisväärtpaberites (EVP). EVP-des laekuda võivad nõuded kajastatakse arvestuse lihtsustamiseks hinnaga 1 EVP = 1 kroon. Lepingu alusel lisanduv intressitulu kajastatakse aruandekuupäeva seisuga tekkepõhiselt olenevalt tasumata intressi päevade arvust viimasest intressimakse tähtpäevast arvates kandega: Deebet Laekumata intressid (103100); Kreedit Intressitulu (658010). EVP-de laekumisel kajastatakse neid konto 710030 deebetis (samuti arvestusliku kursiga 1 EVP = 1 kroon). Kohaliku omavalitsuse üksused kajastavad EVP-de laekumisest tekkivat kahjumit EVP-de laekumise kuul vara müügist saadud tulu vähendamisena. Rahandusministeerium on kohustatud kajastama kustutamata EVP-d kontol 206030, kontrollima EVP-de laekumist, andma sellekohase informatsiooni edasi erastamise korraldajale ja tegema EVP-de laekumisel vastukande.

7. peatükk
SAADUD JA ANTUD TOETUSED

§ 24. Toetuste liigid

(1) Toetustena käsitletakse üldeeskirjas avaliku sektori üksuste poolt saadud või antud vahendeid jooksvateks või kapitalikuludeks, mis ei kuulu tagastamisele. Toetused võivad olla nii rahalised kui ka mitterahalised. Riigiraamatupidamiskohustuslaste üksuste vahelisi saadud ja antud vahendeid ei loeta toetusteks, vaid siireteks.

(2) Toetused jaotatakse üldeeskirjas järgmisteks liikideks:
1) õigusaktidest tulenevad sotsiaaltoetused – regulaarsed toetused, mille suurust ja toetuse saajaid ei otsustata iga kord eraldi, vaid mis on ette nähtud õigusaktiga;
2) sihtfinantseerimine – sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetused, mille korral kasutatakse neid ainult teatud liiki kulutuste katteks või teatud tingimuste tagamiseks, kusjuures toetuse andja kontrollib toetuse sihipärast kasutamist;
3) välisabi – mitteresidentidelt saadud sihtfinantseerimine;
4) välisabi kaasfinantseerimine – sihtfinantseerimise eriliik, mida annab Eesti avaliku sektori üksus lisaks Euroopa Liidu fondidest makstavale välisabile, kuna välisabi saamise tingimused näevad ette nii abisaaja kui ka Eesti avaliku sektori üksuse kaasfinantseerimise teatud ulatuses toetuse kogumahust; kaasfinantseerimine võib sealjuures toimuda kas rahalise toetuse andmisena või avaliku sektori üksuse tegevuskulude kaasfinantseerimiseks arvestamisena;
5) subsiidiumid – ettevõtlusega tegelevatele isikutele ette nähtud tegevuskulude sihtfinantseerimise eriliik eesmärgiga mõjutada nende tootmistaset, hindu või kompenseerida tootmisteguritega seotud kulutusi; põhivara soetamiseks antud toetusi ei kajastata subsiidiumina;
6) mittesihtotstarbeline finantseerimine – ilma sihtotstarvet määramata ja eritingimustega sidumata antud ja saadud toetused, mille sihipärast kasutamist ei saa või ei ole ette nähtud kontrollida.

(3) Riigieelarve seaduses nimetatakse sihtfinantseerimist ja mittesihtotstarbelist finantseerimist andmise poolel eraldisteks ja saamise poolel toetusteks. Üldeeskirjas mõistetakse eraldisi lähtudes RTJ-des toodud definitsioonist.

(4) Sihtfinantseerimine jaotatakse tegevuskulude ja põhivara sihtfinantseerimiseks. Põhivara sihtfinantseerimise põhitingimuseks on, et selle saaja peab ostma, ehitama või muul viisil soetama teatud põhivara.

(5) Sihtfinantseerimise liikumise paremaks jälgimiseks ning aruannete konsolideerimisel nõutavate elimineerimiste läbiviimiseks eristatakse tulude ja kulude kontodel sihtfinantseerimist ja selle vahendamist. Saadud sihtfinantseerimist nimetatakse vahendamiseks, kui see saadi edasifinantseerimiseks, mitte oma tegevuskulude või varade soetuseks. Antud sihtfinantseerimist nimetatakse vahendamiseks, kui see anti edasi vahendajale, mitte abi saajale (lõppkasusaajale).

§ 25. Toetuste kajastamise üldpõhimõtted

(1) Sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse RTJ 12 toodud põhimõtetest, kasutades brutomeetodit. Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud toetusi ei ole lubatud põhivara soetusmaksumusest maha arvata, vaid need võetakse bilansis arvele kohustusena (kontorühm 257) ja amortiseeritakse tuluks (kontorühm 351) põhivara kasuliku eluea jooksul.

(2) Toetust kajastatakse raamatupidamises esmakordselt raha ülekandmisel või laekumisel või toetuse tekkepõhisel kuupäeval (vt käesoleva paragrahvi lõige 3). Plaanitud, kuid laekumata toetussummasid, millega seotud kulusid ei ole tekkinud, bilansis ei kajastata. Samuti ei kajastata bilansis toetuste andmiseks võetud kohustusi, kui väljamakseid ei ole tehtud ega toetuste andmise aluseks olevaid maksetaotlusi aktsepteeritud. Toetuste andmiseks võetud kohustusi (sõlmitud lepingutes ette nähtud aktsepteerimata summasid) kajastatakse bilansiväliste kohustustena (911010) ning võetud bilansiväliste kohustuste katmiseks saadaolevaid summasid bilansiväliste nõuetena (912010).

(3) Tuludes ja kuludes kajastatakse toetusi, jälgides tekkepõhisuse printsiipi. Sama printsiipi jälgivad ka vahendajad, kes kajastavad vahendatud toetusi oma tuludes ja kuludes samades perioodides kui abi saajad (lõppkasusaajad). Toetuse andmise, saamise ja vahendamise tekkepõhiseks kuupäevaks loetakse maksetaotluse aktsepteerimise kuupäev (kulude abikõlbulikuks tunnistamise kuupäev).

(4) Kui toetus kehtestatakse perioodiliselt makstavana (sotsiaaltoetused, sh pensionid), võetakse toetus tuluna või kuluna arvele sellel kuul, mille eest see oli ette nähtud.

(5) Kui kaasfinantseerimist ei tasuta toetuse saajale või hankijale, vaid selleks loetakse kaasfinantseerija tegevuskulud või põhivara soetus, ei kajastata seda kaasfinantseerimisena, vaid vastavalt tegelike kulutuste majanduslikule sisule.

(6) Kui toetuse andja ja saaja on mõlemad avaliku sektori üksused, peavad nad kokku leppima toetuse liigi ning kannete tegemisel kasutatavad kontod ja tekkepõhised kuupäevad. Kui toetuse vahendaja kajastab toetust oma tulemiaruandes tuluna ja kuluna, kajastavad toetuse andja ja saaja kumbki tehingupartnerina alati vahendajat ning vahendaja näitab tuludes tehingupartnerina toetuse andjat ja kuludes tehingupartnerina toetuse saajat.

§ 26. Sihtfinantseerimine tegevuskulude katteks

(1) Tegevuskulude katteks saadud sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna kontoklassis 350 hetkel, kui selle laekumine on kindel (maksetaotlus on sihtfinantseerimise andja või vahendaja poolt aktsepteeritud), üksus on täitnud sihtfinantseerimisega seonduvaid lisatingimusi ning teinud kulutused, mille hüvitamiseks antud toetus on mõeldud.

(2) Juhul kui sihtfinantseerimine on küll laekunud, kuid mõned selle kasutamisega seotud tingimused on veel täitmata, kajastatakse saadud vahendeid bilansikontol (203850 ja 203855). Kui kulutused on tehtud ja sihtfinantseerimise maksetaotlus on aktsepteeritud, kuid see on veel laekumata, kajastatakse sihtfinantseerimine tuluna ja nõudena (bilansikontod 103550 ja 103555). Kui kulutused on tehtud, kuid need on toetuse andja poolt veel aktsepteerimata, võib kulutusi kapitaliseerida, kui saaja hinnangul on sihtfinantseerimise laekumine tõenäoline.

§ 27. Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks

(1) Toetust loetakse põhivara sihtfinantseerimiseks juhul, kui selle kasutamise põhitingimuseks on kindlaksmääratud põhivara ost, ehitamine või muul viisil soetamine. Sihtfinantseerimist põhivara soetamiseks kajastatakse esialgselt bilansis kas raha laekumisel (kontod 203850 ja 203855) või sihtfinantseerimise maksetaotluse aktsepteerimisel toetuse andja või vahendaja poolt (kontod 257000, 257100 ja 257200 olenevalt sihtfinantseerimise liigist).

(2) Sihtfinantseerimine amortiseeritakse tuluks kontorühma 351 soetatud põhivara kasuliku eluea jooksul, järgides tulude ja kulude vastavuse printsiipi. Sihtfinantseerimise amortiseerimiseks peetakse analüütilist arvestust sihtfinantseerimise arvel soetatud põhivara kohta. Arvestuses tuuakse välja põhivara soetusmaksumus, kogunenud kulum, sihtfinantseerimisest saadud summad ja kogunenud kulum ning sihtfinantseerimise tehingupartner ja allika kood. Sihtfinantseerimise teel soetatud osa põhivara jääkmaksumusest peab vastama iga kuu lõpus sihtfinantseerimise jääkmaksumusele.

(3) Sihtfinantseerimise amortisatsiooni arvestamiseks kajastatakse esimeses järjekorras kõik põhivaraga antud kuul toimunud tehingud ja arvestatakse põhivara amortisatsioon. Seejärel tehakse sihtfinantseerimise amortiseerimise kanded. Kui põhivara on täielikult amortiseeritud, eemaldatakse sihtfinantseerimise soetusmaksumus ja kogunenud kulum bilansist. Täielikult amortiseerumata põhivara müügi või mahakandmise kuul amortiseeritakse ka sihtfinantseerimine täies mahus tuluks ning sihtfinantseerimine ja selle kogunenud kulum eemaldatakse bilansist.

(4) Juhul kui sihtfinantseerimine on küll laekunud, kuid mõned selle kasutamisega seotud tingimused on veel täitmata, kajastatakse saadud vahendeid bilansikontol (203850 ja 203855). Kui kulutused on tehtud ja sihtfinantseerimise maksetaotlus on aktsepteeritud, kuid see on veel laekumata, kajastatakse sihtfinantseerimine kohustusena (kontoklass 257) ja nõudena (bilansikontod 103550 ja 103555).

§ 28. Sihtfinantseerimise vahendamine

(1) Avaliku sektori üksused, kes tegelevad sihtfinantseerimise vahendamisega, kajastavad sihtfinantseerimist tekkepõhise printsiibi järgi oma tuludes ja kuludes maksetaotluste aktsepteerimise kuupäeval. Nimetatud reeglit järgitakse ka juhul, kui rahalised ülekanded ei liigu vahendajate kaudu, vaid nende korralduse alusel otse Rahandusministeeriumist (riigikassast) toetuse saajani või tema poolt määratud hankijani. Vahendajad kasutavad tuludes ja kuludes järgmisi kontosid: tulude kontod 350010, 350030, 350050, 350210, 350230, 350250 ja kulude kontod 450010, 450030, 450050, 450210, 450230, 450250. Vahendaja ei kajasta sihtfinantseerimist oma tuludes ja kuludes ainult juhul, kui Rahandusministeerium, vahendaja ja toetuse saaja on selles kokku leppinud. Viimasel juhul kajastavad sihtfinantseerimist Rahandusministeerium ja toetuse saaja.

(2) Kui sihtfinantseerimiseks saadud rahalised vahendid kantakse vahendajale, kajastab vahendaja seda kuni tekkepõhise momendi saabumiseni saadud ettemaksena (203850 või 203855). Kui vahendaja aktsepteerib maksetaotluse ja kannab toetuse saajale raha üle enne selle laekumist, võtab ta arvele nõude (kontod 103550 ja 103555) ning kajastab saadud ja antud sihtfinantseerimise tuludes ja kuludes. Kui vahendaja kannab toetuse saajale üle ettemaksena (kontod 103850 ja 103855), kusjuures toetuse saaja maksetaotlus ei ole veel aktsepteeritud, jälgitakse toetuse saamise tingimuste täitmist ning alles seejärel sulgetakse tehtud ettemakse konto ning kajastatakse toetuse saamist ja andmist tulemiaruandes.

(3) Kui vahendaja vastutab toetuse andja ees saaja-poolsete lepingutingimuste täitmise ja raha sihipärase kasutamise eest, võtab vahendaja lepingu rikkumise selgumisel arvele tagasinõude (kontod 103650 ja 103655) toetuse saaja vastu ja tagasimaksekohustuse (kontod 203650 ja 203655) toetuse andja ees.

§ 29. Mittesihtotstarbeline finantseerimine

(1) Mittesihtotstarbelist finantseerimist kajastatakse sihtfinantseerimise saaja poolt tuluna kontorühmas 352 ja sihtfinantseerimise andja poolt kuluna kontorühmas 452 hetkel, kui toetus on laekunud.

(2) Mittesihtotstarbelise finantseerimisena kajastatakse arvestuse lihtsustamise eesmärgil riigiraamatupidamiskohustuslaste üksuste, kohalike omavalitsuste üksuste, sh kohalike omavalitsuste allüksuste ja muude avalik-õiguslike juriidiliste isikute vahelisi toetusi. Eelarvete tasandusfondi kaudu tehtavad maksed kajastab Rahandusministeerium kontol 452000 ja kohaliku omavalituse üksus kontol 352000. Muud riigieelarvest kohaliku omavalitsuse üksusele või selle allüksusele või vastupidi üle kantavad toetused kajastab saaja kontol 452010 ja maksja kontol 352010. Riiklikuks koolitustellimuseks antud toetust kajastatakse kontodel 352100 (toetuste saajad) ja 452100 (Haridus- ja Teadusministeerium). Muud avalik-õiguslike juriidiliste isikute vahel üle kantavad toetused kajastatakse kontodel 352110 (saajad) ja 452110 (maksjad).

§ 30. Mitterahaline sihtfinantseerimine

(1) Mitterahalist sihtfinantseerimist kajastatakse analoogiliselt põhivara sihtfinantseerimisega saadud vara õiglases väärtuses, kui see on usaldusväärselt hinnatav. Kui saadud vara õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, vara kohta raamatupidamiskandeid ei tehta.

(2) Kui mitterahaline sihtfinantseerimine kaasneb välisabi saamisega ning toetus kantakse andja või vahendaja poolt otse hankijale, võetakse sihtfinantseerimine saaja poolt maksetaotluse aktsepteerimise kuupäeva seisuga arvele andja või vahendaja teatise alusel. Avalikku sektorisse kuuluvad vahendajad on kohustatud sihtfinantseerimise ülekandmisel hankijale informeerima toetuse saajat maksetaotluse aktsepteerimisest ja ülekandest hiljemalt ülekande tegemisele järgneva kuu 5. kuupäevaks.

(3) «Riigivaraseaduse» alusel toimuvat põhivara tasuta võõrandamist, samuti põhivara tasuta kasutusse andmist perioodiks, mis ületab 75% vara järelejäänud kasulikust elueast (va riigiraamatupidamiskohustuslaste üksuste vahelised siirded), kajastatakse üldjuhul mitterahalise sihtfinantseerimisena (vt üldeeskirja § 44 lõiked 3 ja 4). Kui vastav tehing toimub üldeeskirja § 29 lõikes 2 esitatud isikute vahel, kajastatakse seda mittesihtotstarbelise finantseerimisena.

8. peatükk
TEGEVUSKULUD

§ 31. Tööjõukulud

(1) Tööjõukulusid kajastatakse tekkepõhiselt kontoklassis 50 perioodis, mille eest kulu arvestati. Bilansikontodel kajastatakse kontogruppides 1037 ja 2030 Maksuameti tehingupartneri koodi. Ülejäänud tööjõukuludega seotud nõuete ja kohustuste kontodel, samuti töötasu kulu (kontorühm 500) ja maksukulu (kontorühm 506) kontodel kajastatakse tehingupartneri koodidena füüsiliste isikute koode.

(2) Kontogruppi 2030 (maksukohustused) kantakse ainult deklareeritud maksukohustus. Vastava grupi kontod peavad võrduma Maksuameti kontokaartidel kajastatud maksunõuete tekkepõhiste saldodega. Kui mõne maksu osas on maksukohustuslasel ettemaks, peab see kajastuma kontogrupis 1037, mis peab võrduma Maksuameti kontokaardil näidatud ettemaksu saldoga.

(3) Tööjõukuludest kinni peetud maksud kajastatakse kohustusena kontogrupis 2030 selles perioodis, millises tekkis maksukohustus (toimusid väljamaksed või tekkis erisoodustuse maksukohustus). Kui arvestatud palk makstakse välja järgmisel kuul, eraldatakse kinni peetud maksud töötasu võlgnevuse kontorühmast 202 maksuvõlgade kontogruppi 2030 selles kuus, millal töötajale tasu välja maksti. Kandeid võib teha igal väljamakse päeval või koondkannetena vastavuses antud kuu kohta koostatud tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsioonidega.

(4) Tööjõukuludega seotud maksukulud kajastatakse tekkepõhiselt selles perioodis, mille eest need olid arvestatud. Kui töötasu väljamaksed toimuvad järgmises kuus, kantakse maksukulu kanded analoogselt kinnipeetud maksude kannetega ümber kontorühmast 202 kontogruppi 2030. Kanded arvestuse (kulu tekkimise) kuus: Deebet Sotsiaalmaksukulu (konto 506000); Kreedit Deklareerimata sotsiaalmaksukohustus (konto 202001); Deebet Töötuskindlustusmakse (konto 506040); Kreedit Deklareerimata töötuskindlustusmaksekohustus (konto 202003). Kanded väljamakse tegemise kuus: Deebet Deklareerimata sotsiaalmaksukohustus (konto 202001); Kreedit Sotsiaalmaksukohustus (konto 203010); Deebet Deklareerimata töötuskindlustusmaksekohustus (202003); Kreedit Töötuskindlustusmaksekohustus (konto 203030).

(5) Tegelik puhkusetasu ja sellelt arvestatud maksukulu jaotatakse nendesse kuudesse, milliste eest see oli arvestatud. Kui palgaprogramm ei arvesta igakuiselt ümber väljamaksmata puhkusetasude kohustust, kasutatakse puhkusetasu väljamaksmisel veel saabumata perioodi eest ettemaksete kontosid 103930, 103931 ja 103932. Kui palgaprogramm töötab väljamaksmata puhkusetasude kohustuse igakuise ümberarvestuse põhimõttel, kajastatakse puhkusetasu väljamaksmist puhkusetasude kohustuse konto 202010 deebetis.

(6) Kasutamata puhkusepäevade ja väljamaksmata puhkusetasude kohustust võib ümber hinnata iga kuu lõpus või üks kord aastas aruandeaasta lõpu seisuga. Puhkusetasu ja sellega seotud maksukohustuste korrigeerimine kontol 202010 kajastatakse lõppenud aruandeperioodi kuluna (vähenemine kulu vähenemisena).

(7) Hüvitised töölepingu lõpetamisel kajastatakse üldjuhul kuluna töölepingu lõpetamise hetkel, sõltumata sellest, millal tegelikult vastav hüvitis välja maksti. Kui tööandja oli varem avalikustanud töötajatega seotud kohustusi, mis tingisid eraldise moodustamist, lähtutakse RTJ-s 8 kehtestatud põhimõtetest.

§ 32. Muud tegevuskulud

(1) Tegevuskuludena on üldjuhul lubatud näidata ainult riigiraamatupidamiskohustuslase üksuse tegevusega seotud kulusid. Teiste riigiraamatupidamiskohustuslase üksuse eest, aga ka muude isikute eest makstud tasud käsitletakse edasiandmisena, kajastades neid üldjuhul tulemiaruande kontodel 554900 (kulu) ja 323900 (tulu).

(2) Erinevate riigiraamatupidamiskohustuslaste üksuste tegevuskulud on lubatud jätta nende vahel jaotamata juhul, kui jaotatavad summad on ebaolulised ning jaotamine on keeruline ja aeganõudev või jaotamiseks kasutatavat valemit on raske põhjendada, samuti juhul, kui kehtivad õigusaktid seda keelavad.

§ 33. Maksu-, lõivu- ja trahvikulu kajastamine

(1) Avaliku sektori üksused (välja arvatud tütarettevõtjad) kajastavad tagasisaamisele mittekuuluvat käibemaksukulu kontol 601000. Edasiantavatelt kuludelt arvestatud käibemaksukulu võib selle eristamiseks kajastada kontol 601001.

(2) Kontogrupis 6010 kajastatakse ka muud tagasisaamisele mittekuuluvad maksu-, lõivu- ja trahvikulud (välja arvatud tööjõukuludelt arvestatud maksud).

(3) Kui põhivara soetamisega kaasnevat käibemaksu ei ole lubatud kapitaliseerida, kajastatakse seda kontol 601000 põhivara saamise perioodis. Ettemakseid (kontod 155920, 156920) kajastatakse koos käibemaksuga. Kui põhivara soetatakse tsentraliseeritud hankena ja selle jaotamine erinevate üksuste vahel võtab aega, kasutatakse vahekontot 155900, millel võib põhivara kajastada samuti koos käibemaksuga, tehes käibemaksu eraldamise ja kuluks kandmise varade kasutuselevõtmisel.

(4) Kui varude soetamisega kaasnevat käibemaksu ei ole lubatud kapitaliseerida, võib seda kuluks eraldada kas varude saamisel või laost väljaandmisel. Viimasel juhul peab varude arvestuse infosüsteem toetama käibemaksu eraldamist ja eraldi kuluks kandmist. Ettemakseid varude eest (konto 108920) kajastatakse koos käibemaksuga. Tsentraliseeritud korras soetatud, üleandmisele kuuluvaid varusid (konto 108900) võib kajastada koos käibemaksuga, tehes käibemaksu eraldamise ja kuluks kandmise hiljem varude saaja raamatupidamises.

(5) Kui riigiraamatupidamiskohustuslase üksus korraldab varude või varade tsentraliseeritud hankeid, on lubatud soetamisel kaasnev käibemaksukulu kanda tsentraalse hanke korraldaja või tsentraalse lao kuluks ning seda mitte jaotada tegelikele kuluüksustele varude või varade hilisemal edasiandmisel.

(6) Kui avaliku sektori üksus on käibemaksukohustuslane, kajastab ta arvestatud käibemaksu kontol 203001 ja sisendkäibemaksu kontol 103701. Käibedeklaratsiooni koostamise õigsuse tagamiseks on sel juhul vaja kasutada lisatunnuseid (allkontod või eraldi käibemaksu tunnused). Iga kuu lõpul suletakse kontod 203001 ja 103701. Tasumisele kuuluva käibemaksu tasaarvestus sisendkäibemaksuga kajastatakse nimetatud kontode vahelise kandega ning tasumisele kuuluv käibemaks kantakse ümber kontole 203000 või perioodi lõpuks tagasisaamisele kuuluv käibemaks kantakse ümber kontole 103700.

(7) Maksmata, kuid deklareeritud maksud, lõivud ja trahvid kajastatakse kohustusena kontogrupis 2030 ja ettemakstud maksud, lõivud ja trahvid käibevarana kontogrupis 1037. Kontogrupi 2030 saldod peavad iga aruandeperioodi lõpul võrduma Maksuameti või lõivu saaja asutuse kontogrupi 1020 saldodega.

(8) Lõivude ja trahvide korral kajastab lõivu või trahvi maksja kuludes ja nõuetes tehingupartnerina lõivuga maksustatud toimingu teostaja või trahvi väljakirjutaja koodi (mitte Maksuameti koodi, kui lõiv või trahv kantakse üle Maksuametis avatud koondkontole).

9. peatükk
VARAD

§ 34. Finantsinvesteeringud

(1) Finantsinvesteeringute kajastamisel lähtutakse RTJ 3 nõuetest.

(2) Finantsinvesteeringud jaotatakse bilansis olenevalt nende hinnangulisest realiseerumise tähtajast kas lühi- (realiseeruvad järgmise aruandeaasta jooksul) või pikaajalisteks. Lühiajalised finantsinvesteeringud kajastatakse kontorühmas 101 ja pikaajalised kontorühmas 151. Tuletisinstrumendid kajastatakse lühiajalistena kontodel 103300 ja 209000. Finantsinvesteeringutelt arvestatud kasumid ja kahjumid kajastatakse kontoklassis 65.

(3) Kontoplaanis liigitatakse finantsinvesteeringud lisaks järgmiselt:
1) kauplemisportfelli väärtpaberid (aktsiad, osad, võlakirjad ja muud väärtpaberid), mis on soetatud lühiajalise kasumiteenimise eesmärgil edasimüügiks;
2) investeerimisportfelli väärtpaberid – pikaajaliselt hoitavaid investeeringud aktsiatesse ja muudesse omakapitaliinstrumentidesse (va investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse) ning võlakirjadesse ja muudesse võlainstrumentidesse (va lunastustähtajani hoitavad võlakirjad);
3) lunastustähtajani hoitavad võlakirjad;
4) tuletisinstrumendid;
5) muud osalused – noteerimata aktsiad ja osalused rahvusvahelistes organisatsioonides.

(4) Väärtpaberid ja tuletisinstrumendid (v.a lunastustähtajani hoitavad võlakirjad) kajastatakse õiglases väärtuses. Juhul kui puudub informatsioon õiglase väärtuse kohta, kajastatakse neid soetusmaksumuses, korrigeerides seda allahindlustega. Kui soetusmaksumus ei ole teada, kajastatakse neid nullväärtuses.

§ 35. Osalused avaliku sektori ja sidusüksustes

(1) Osalusi avaliku sektori ja sidusüksustes kajastatakse kontorühmas 151, lähtudes RTJ 11 nõuetest.

(2) Riigiraamatupidamiskohustuslase bilansis kajastatakse vastavuses üldeeskirja § 13 lõigetega 6 ja 7 riigi osalused järgmiste avalikku sektorisse kuuluvate üksuste netovaras, kasutades kapitaliosaluse meetodit:
1) sihtasutused ja mittetulundusühingud;
2) tütar- ja sidusettevõtjad;
3) Riigimetsa Majandamise Keskus (Keskkonnaministeeriumi bilansis).

§ 36. Nõuded ja tehtud ettemaksed

(1) Nõuete ja ettemaksete kajastamisel lähtutakse RTJ 3 nõuetest. Kapitalirendilepingutest tulenevate nõuete arvestamisel lähtutakse RTJ-st 9.

(2) Nõudeid ja tehtud ettemakseid kajastatakse kontoplaanis sõltuvalt nende sisust, jaotatuna lühi- ja pikaajalisteks, käibevara kontorühmades 102 ja 103, ning põhivara kontorühmades 152 ja 153.

(3) Laenu- ja muud nõuded kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses, kusjuures nominaalmaksumus kajastatakse eraldi lühi- ja pikaajalise osana, tehes korrigeerimised sama kontorühma teistel bilansikontodel.

(4) Pikaajalised intressi mitteteenivad nõuded kajastatakse nõude nüüdisväärtuses, kasutades diskontomäära 6% aastas. Intressitulu kajastatakse sel juhul kontol 658080.

(5) Välisvaluutas fikseeritud nõuete ümberhindluse käigus tekkinud kasumid ja kahjumid kajastatakse kontol 608000.

(6) Kui ettemakse tegemine on vältimatu, kajastatakse seda esmaselt vastava ettemaksesumma ülekandmisel. Esitatud, kuid maksmata ettemaksearveid raamatupidamises ei kajastata. Ettemaksed tulevaste perioodide kulude eest kajastatakse kuluna perioodis, mille eest ettemakse tehti. Erandina võib arvestuse lihtsustamise eesmärgil kanda tulevaste perioodide kulu kohe kuluks, kui arvel või teatisel kajastatud ettemakse summa on väiksem kui 10 000 krooni (ilma käibemaksuta).

§ 37. Nõuete hindamine

(1) Vähemalt iga kvartali lõpus hinnatakse nõuete laekumise tõenäosust. Võimaluse korral hinnatakse iga nõude laekumise tõenäosust eraldi. Juhul kui see ei ole otstarbekas, kasutatakse nõuete hindamisel ligikaudset meetodit, mis tugineb varasemate perioodide kogemusele. Nõuete hindamisel võetakse arvesse nii bilansipäevaks teadaolevaid kui ka bilansipäeva järgseid kuni aruande koostamiseni selgunud asjaolusid, mis võivad mõjutada nõude laekumise tõenäosust.

(2) Nõuete hindamiseks ligikaudsel meetodil (v.a juhul, kui riigiraamatupidamiskohustuslane on oma raamatupidamise sise-eeskirjas kehtestanud õigemat tulemust andva arvestuspõhimõtte) hinnatakse nõuded, mille maksetähtaeg on ületatud:
1) 90–180 päeva võrra, alla 50% ulatuses;
2) üle 180 päeva võrra, alla 100% ulatuses.

(3) Allahindlus kajastatakse bilansis selleks ettenähtud allahindluse kontrakontol negatiivse summana ja kuludes olenevalt nõude liigist (kontogrupis 6012 ebatõenäoliselt laekuvad maksu-, lõivu- ja trahvinõuded, kontorühmas 605 ebatõenäoliselt laekuvad muud nõuded, kontogrupis 6580 ebatõenäoliselt laekuvad intressinõuded).

(4) Kui nõude allahindlus kajastati ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kontol, kuid hiljem selgub, et nõude laekumine on lootusetu, kantakse nii nõue kui ka selle allahindlus vastaval kontrakontol bilansist välja. Täiendavat kulu sel hetkel enam ei teki. Nõue loetakse lootusetuks, kui puuduvad igasugused võimalused nõude kogumiseks või kui selle tagasinõudmiseks tehtavad kulutused ületavad hinnanguliselt laekumisest saadaolevat tulu. Nõuete lootusetuks tunnistamise peab kinnitama riigiraamatupidamiskohustuslase tegevjuhtkond.

(5) Maksunõuete lootusetuks tunnistamisel lähtutakse rahandusministri 2. mai 2002. a määrusest nr 61 «Maksuvõla mahakandmise ja kustutamise kord» (RTL 2002, 56, 834).

(6) Juhul kui varem tehtud hinnang ebatõenäoliselt laekuvate nõuete summa kohta hiljem muutub, kajastatakse see hinnangu muutuse perioodis kulu muutusena. Ebatõenäoliseks arvatud nõude laekumisel näidatakse varem kajastatud kulu vähendamist perioodis, mil laekumine toimus, ning ühtlasi vähendatakse nii nõude enda kui selle kontrakonto saldot.

(7) Suure hulga nõuete korral kasutatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete hindamiseks inventeerimismeetodit, mille korral kõik laekumised kajastatakse esialgu ainult nõuete kontol (mitte kontrakontol). Aruandeperioodi lõpus hinnatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete jääki ning tehakse korrigeerimiskanne olenevalt sellest, kas ebatõenäoliste nõuete summa kokku võrreldes eelmise perioodi lõpu seisuga suurenes või vähenes.

§ 38. Varud

(1) Varude kajastamisel lähtutakse juhendi RTJ 4 põhimõtetest. Erinõudena kannab avaliku sektori üksus (va tütarettevõtja) varude soetamisel lisanduvad mittetagastatavad maksud ja lõivud maksukulu kontole (kontogrupp 6010).

(2) Varusid ja varude soetamiseks tehtud ettemakseid kajastatakse kontorühmas 108.

(3) Eraldi kontodel peetakse arvestust strateegiliste varude üle. Strateegilisteks varudeks loetakse üldeeskirjas varusid vastavalt «Strateegilise kauba sisse-ja väljaveo ning transiidi seadusele» (RT I 1999, 57, 597; 2001, 88, 531; 2002, 61, 375; 63, 387; 105, 612), julgeoleku- ja mobilisatsioonivarusid vastavalt «Riigireservi seadusele» (RT I 1994, 91, 1529; 1998, 95, 1514; 2000, 95, 613; 2001, 26, 147; 100, 646; 53, 336; 2002, 63, 387; 2003, 13, 69) ning vedelkütuse varusid vastavalt «Vedelkütuse miinimumvaru seadusele» (RT I 2001, 36, 202; 88, 531; 2002, 63, 387; 2003, 81, 548).

(4) Aruandeaasta lõpu seisuga või töökoormuse hajutamiseks kuni 2 kuud enne aruandeaasta lõppemist varud inventeeritakse ning identifitseeritakse kasutuskõlbmatud ja väheliikuvad artiklid, mille neto realiseerimismaksumus on langenud alla soetusmaksumuse. Inventuuriandmikus tehtud märkuse tulemusena hinnatakse varud vajadusel alla netorealiseerimismaksumuseni. Varude allahindlust kajastatakse selle perioodi kuluna (konto 608020), millal varude väärtuse langus tuvastati.

(5) Riigi piires toimuvat riigiraamatupidamiskohustuslaste üksuste vahelist varude üleandmist ja vastuvõtmist ei kajastata varude müügina, vaid siirdena.

§ 39. Kinnisvarainvesteeringud

(1) Kinnisvarainvesteeringute kajastamisel lähtutakse juhendi RTJ 6 põhimõtetest, arvestades käesolevas paragrahvis toodud erinõudeid.

(2) Kinnisvarainvesteeringuks üldeeskirja tähenduses loetakse ainult sellist maad või hoonet või osa hoonest, mida renditakse välja avalikku sektorisse mittekuuluvale üksusele renditulu teenimise eesmärgil või hoitakse turuväärtuse tõusmise eesmärgil ja mida ükski avaliku sektori üksus ei kasuta oma põhitegevuses. Hooneid ja ruume, mida kasutatakse avaliku sektori üksuste poolt, kajastatakse kui materiaalset põhivara.

(3) Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse kontorühmas 154 soetusmaksumuse meetodil (soetusmaksumuses, millest on maha arvatud kogunenud kulum ja võimalikud allahindlused). Kinnisvarainvesteeringud hinnatakse ühekordselt ümber üldeeskirja §-s 45 toodud põhimõtetele kohaselt, kui nende õiglane väärtus erineb § 45 lõike 1 punktides 1 ja 2 esitatud põhjustel oluliselt nende bilansilisest jääkmaksumusest.

(4) Kinnisvarainvesteeringu amortisatsioon kajastatakse kontol 610000. Kinnisvarainvesteeringu müügi korral kajastatakse müügihinda konto 381000 kreeditis, müügiga seotud kulusid konto 381001 deebetis ja investeeringu bilansilist jääkväärtust müügihetkel konto 381010 deebetis.

§ 40. Materiaalse ja immateriaalse põhivara arvestuse üldpõhimõtted

(1) Materiaalse ja immateriaalse põhivara arvestuses lähtutakse RTJ-s 5 esitatud põhimõtetest. Erinõudena ei ole avaliku sektori üksusel (va tütarettevõtjad) lubatud kapitaliseerida materiaalse ja immateriaalse põhivara maksumusse käibemaksu ja muid tagasisaamisele mittekuuluvaid makse ja lõive (v.a tööjõukuludelt arvestatud maksud).

(2) Materiaalset põhivara kajastatakse sõltuvalt põhivara liigist kontorühmas 155 ja immateriaalset põhivara kontorühmas 156. Põhivara amortisatsiooni, väärtuse langust (allahindlust) ja põhivara jääkväärtust mahakandmisel kajastatakse kontorühmades 611 ja 613. Põhivara müügist saadud kasumit või kahjumit kajastatakse kontogruppides 3811 ja 3813.

§ 41. Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus

(1) Materiaalse ja immateriaalse põhivara kapitaliseerimise alampiir on 10 000 krooni (ilma käibemaksuta), välja arvatud maa, mis võetakse soetusmaksumuses arvele olenemata maksumusest. Väiksema soetusmaksumusega objektide ostuhind kajastatakse üldjuhul perioodikuluna.

(2) Erandina on lubatud võtta olenemata soetusmaksumusest arvele:
1) kunstiväärtused (kunsti- ja antiikesemed, museaalid, arhivaalid, haruldased raamatud), mille väärtus aja jooksul ei vähene;
2) raamatud nendes avalikes raamatukogudes, kus raamatute hoidmine ja väljalaenutamine avalikkusele on põhitegevuseks.

(3) Põhivara võib arvele võtta kogumina ainult juhul, kui kogum moodustab ühesuguse kasutuseaga terviku ja kogumi soetusmaksumus kokku on 10 000 krooni või rohkem (ilma käibemaksuta). Kui ühe ja sama vara komponentidel on erinevad kasutusead, võetakse komponendid raamatupidamises arvele eraldi varadena (komponentide summaarne soetusmaksumus peab olema 10 000 krooni või rohkem ilma käibemaksuta).

(4) Põhivara soetusmaksumusse võetakse arvele kulutused, mis on vajalikud selle viimiseks tööseisukorda ja -asukohta (vara soetusmaksumus, kulutused transpordile, paigaldamisele). Vara soetusmaksumusse ei kapitaliseerita vara kasutuselevõtmisega seotud koolitus- või lähetuskulu. Vara tellimisega seotud kulu (hankekonkursi korraldamine, tellija järelevalve) ei kapitaliseerita, kui seda tehakse oma töötajate poolt ning selle suurus ei ole usaldusväärselt määratav või oluline. Samuti ei kapitaliseerita varade soetamiseks võetud laenude kulu (sh intressikulu). Avaliku sektori üksused (va tütarettevõtjad) ei kapitaliseeri põhivara soetusmaksumusse makse ja lõive.

(5) Kui materiaalne või immateriaalne põhivara valmistatakse oma töötajate poolt, kusjuures otsesed kulutused põhivara valmistamiseks ületavad põhivara arvelevõtmise alampiiri, kapitaliseeritakse vastava akti alusel:
1) vara valmistamise ja installeerimisega seotud töötajatele põhivara valmistamise aja eest makstud palk ja sellelt arvestatud maksukulu;
2) vara valmistamiseks kasutatud materjalid;
3) vara valmistamise või asukohta toimetamisega otseselt seotud materjali- ja teenuste kulud.

(6) Palgakulude kapitaliseerimiseks tehakse kanded kontorühma 507 kreeditisse. Ülejäänud kululiigid kapitaliseeritakse otse põhivara kontodele (kontod 155910, 156910), ilma et need läbiksid tulemiaruande kontosid.

(7) Iga arvelevõetud põhivaraobjekti kohta peetakse arvestust põhivarakaartidel, millel säilitatakse detailne informatsioon põhivaraga toimunu kohta. Põhivarakaardid võivad olla elektroonilised või paberkandjal. Põhivarakaardil säilitatakse järgmine informatsioon põhivara kohta:
1) kasutuselevõtmise aeg;
2) soetusmaksumus;
3) vastutav isik – vara olemasolu ning sihipärase ja heaperemeheliku kasutamise eest vastutav isik;
4) unikaalne inventarinumber;
5) täpsustav registrikood selle olemasolu korral (maa puhul katastritunnus, hoone puhul aadress, transpordivahendi puhul registreerimisnumber, mobiiltelefoni puhul telefoninumber jne);
6) komplekti tunnus (kui vara osad on võetud eraldi arvele või varaga on seotud iseseisvad varad, mille kohta võib olla vaja informatsiooni komplektina);
7) parendustest (renoveerimisel) lisandunud summad ning nende kajastamise aeg;
8) amortisatsiooni kehtiv norm;
9) ajalooliselt arvestatud amortisatsioon (kulum) ja selle konteering.

(8) Põhivara nimekiri klassifitseeritakse vähemalt kontoplaani kontode liigenduses. Kui kontol on palju varasid, on soovitav jaotada varad alamliikideks.

(9) Igale olemasolevale ja lisanduvale põhivarale, mida ei saa hiljem tuvastada ilma inventarinumbrita, kantakse peale inventarinumber (kleepimise, graveerimise vms teel), mis ühtib põhivarakaardil oleva unikaalse inventarinumbriga. Kogumina soetatud varade korral markeeritakse iga ese eraldi ja informatsioon esemete kohta kantakse põhivarakaardile.

(10) Sihtfinantseerimisega soetatud materiaalse põhivara kohta peetakse eraldi analüütilist arvestust, et tagada sihtfinantseerimise kandmine tuluks põhivara kasuliku eluea jooksul (vt üldeeskirja § 27).

(11) Põhivara soetusmaksumust üldjuhul ümber ei hinnata. Erandid on esitatud käesoleva üldeeskirja §-s 45.

§ 42. Amortisatsiooni arvestus

(1) Materiaalse ja immateriaalse põhivara objektide soetusmaksumus amortiseeritakse üldjuhul kuluks nende hinnangulise kasuliku eluea jooksul. Maad, kunstiväärtusi ja muuseumieksponaate, mille väärtus aja jooksul ei vähene, keelpille ja avalikes raamatukogudes põhivarana arvelevõetud raamatuid ei amortiseerita. Kujunduseesmärgil soetatud kunstiobjekte, millel ei ole püsivat väärtust, samuti muuseumieksponaate, mis kuuluvad teatud aja järel väljavahetamisele, amortiseeritakse nende kasuliku eluea jooksul.

(2) Ettepaneku amortisatsiooninormi kehtestamiseks teeb vara tundev spetsialist, lähtudes eeldatavast vara kasulikust elueast. Uute varade puhul võib lähtuda järgmistest vahemikest:

Põhivara liik Eeldatav kasulik eluiga aastates Amortisatsiooni norm protsentides
Hooned 20–50 a 2–5%
Rajatised 10–40 a     2,5–10%
Masinad ja seadmed   5–10 a 10–20%
Inventar   2–10 a 10–50%
Arvutustehnika 2–3 a 33–50%
Immateriaalne põhivara   2–20 a   5–50%

(3) Sagedamini ostetavate uute varade amortisatsiooninormid kehtestatakse riigiraamatupidamiskohustuslase sise-eeskirjas (täpse normina, ilma vahemiketa).

(4) Vara amortiseeritakse lineaarsel meetodil, välja arvatud juhtudel, kui mõni muu meetod peegeldab oluliselt objektiivsemalt varast saadava kasu tarbimist. Vara hakatakse amortiseerima alates selle kasutuselevõtmise kuust ning lõpetatakse selle täieliku amortiseerumise või kasutusest eemaldamise kuule eelneval kuul. Kui 100%-liselt amortiseerunud vara on veel kasutuses, kajastatakse nii soetusmaksumust kui ka kogunenud kulumit bilansis seni, kuni vara on lõplikult kasutusest eemaldatud.

(5) Põhivara väärtuse languse korral (osaline või täielik demonteerimine, lammutamine, hävimine, kahjustumine, kadumine) viiakse läbi allahindlus. Varade allahindlust kajastatakse koos amortisatsiooniga. Allahindlused kinnitab riigiraamatupidamiskohustuslase üksuse tegevjuhtkond kirjalikult põhivara allahindluse aktil.

(6) Kui ilmneb, et vara tegelik kasulik tööiga on oluliselt erinev esialgu hinnatust, muudetakse amortisatsiooniperioodi. Selleks hinnatakse vara järelejäänud kasulikku eluiga vähemalt aastainventuuri ajal. Olemasolevate varade eluiga vaadatakse üle investeeringu-(renoveerimis-)plaanide koostamisel ja parenduste (renoveerimissummade) lisamisel põhivara soetusmaksumusele. Amortisatsiooniperioodi muutuse mõju kajastatakse aruandeperioodis ja järgmistes perioodides, mitte tagasiulatuvalt.

(7) Aruandeaasta lõpul hinnatakse mittekasutatava vara tõenäolist neto realiseerimismaksumust ja vara hinnatakse alla, kui bilansiline jääkväärtus on sellest kõrgem.

§ 43. Parendused, remont ja hooldus

(1) Parendustega seotud kulutused lisatakse vara soetusmaksumusele juhul, kui need tõstavad vara esialgset tootlustaset või kvaliteeti või pikendavad vara järelejäänud kasulikku eluiga rohkem kui ühe aasta võrra ning nende maksumus on 10 000 kr või rohkem (ilma käibemaksuta). Kulutused, mis taastavad vara esialgset tootlustaset ja võimaldavad vara kasutamist järelejäänud eluea lõpuni esialgses kvaliteedis, kajastatakse tulemiaruandes perioodi kuluna.

(2) Parendustega kaasnevad võimalikud demonteerimis- ja lammutustööd kantakse kuluks.

(3) Kui parendusega kaasnes vara olulise osa väljavahetamine, kantakse väljavahetatud osa hinnanguline esialgne soetusmaksumus ja sellele vastav kogunenud kulum põhivara arvelt maha.

(4) Parenduste lisamisel põhivara soetusmaksumusele hinnatakse võimalikku vara järelejäänud eluea pikenemist ning olulise muutuse korral korrigeeritakse amortisatsiooninormi.

§ 44. Põhivara müük

(1) Riigiraamatupidamiskohustuslaste üksuste vahelist põhivara müüki, tasuta võõrandamist ja tasuta kasutusse andmist käsitletakse kui siiret, mille puhul antakse üle vara soetusmaksumus ja kulum. Saaja võtab arvele üle antud põhivara soetusmaksumuse ja kulumi.

(2) Põhivara müügi tulemust kajastatakse kontogruppides 3810 ja 3813 (v.a käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud juhul).

(3) «Riigivaraseaduse» alusel toimuvat põhivara tasuta võõrandamist kajastatakse kui põhivara mitterahalist sihtfinantseerimist põhivara jääkmaksumusega võrdses summas. Riigi, kohalike omavalitsuste ja muude avalik-õiguslike juriidiliste isikute vahelist põhivara tasuta võõrandamist kajastatakse mittesihtotstarbelise finantseerimisena põhivara jääkmaksumusega võrdses summas.

(4) «Riigivaraseaduse» alusel toimuvat põhivara tasuta kasutusse andmist käsitletakse kui rendile andmist (RTJ 9). Kui vara anti tasuta kasutusse perioodiks, mis ületab 75% vara järelejäänud kasulikust elueast, loetakse tehing oma sisult kapitalirendiks, mille puhul võtab vara arvele rentnik. Vara tasuta kasutusse andja kajastab sel juhul vara jääkväärtuses antud mitterahalist sihtfinantseerimist, kannab vara põhivara nimekirjast välja (kajastab vara müügina) ja peab selle üle edaspidi arvestust bilansiväliselt. Saaja võtab arvele vara ja sihtfinantseerimise. Maad kui piiramatu kasutuseaga vara üle ei anta ning seda kajastab edasi vara omanik, tehes vastava märkuse põhivara registrisse. Riigi, kohalike omavalitsuste ja muude avalik-õiguslike juriidiliste isikute vahelist põhivara tasuta kasutusse andmist, mida kajastatakse kapitalirendina, arvestatakse mittesihtotstarbelise finantseerimisena põhivara jääkmaksumusega võrdses summas.

§ 45. Materiaalse põhivara ümberhindlus

(1) Erandina asendatakse põhivara objekti algne soetusmaksumus ümberhinnatud väärtusega juhul, kui objekti õiglane väärtus erineb oluliselt tema bilansilisest jääkmaksumusest, tingituna vähemalt ühest juhendi RTJ 5 paragrahvis 33 nimetatud asjaolust:
1) põhivara objekt on soetatud 1995. aastal või varem;
2) põhivara objekti tegeliku soetusmaksumuse kohta puuduvad korrektsed andmed, sealhulgas juhul, kui see on avaliku sektori üksusele üle antud ümberkorralduste käigus, kusjuures saajal puuduvad korrektsed andmed selle soetusmaksumuse kohta või kui see on tingitud varem kehtinud arvestuspõhimõtete erinevusest võrreldes üldeeskirjas esitatud arvestuspõhimõtetega.

(2) Juhul kui riigiraamatupidamiskohustuslase üksuse hinnangul erineb riigiraamatupidamiskohustuslase üksusele kuuluva põhivara mõne objekti bilansiline väärtus ülaltoodud põhjustel oluliselt selle õiglasest väärtusest, viiakse läbi objekti väärtuse hindamine vastava eksperdi poolt (v.a maa ümberhindlus). Eksperdi valiku peab kinnitama riigiraamatupidamiskohustuslase juht. Kui puuduvad usaldusväärsed andmed õiglase väärtuse kohta, ei ole põhivara ümberhindlus lubatud.

(3) Maa hinnatakse ümber ümberhindluse läbiviimisel kehtinud maa maksustamishinna järgi. Ümberhindluse peavad viima läbi vastava ala spetsialistid ning selle peab kinnitama riigiraamatupidamiskohustuslase tegevjuhtkond.

(4) Ümberhinnatud väärtust loetakse uueks soetusmaksumuseks ning senine soetusmaksumus ja akumuleeritud kulum elimineeritakse, kasutades vastaskontodena kontogrupi 2904 kontosid. Riigiraamatupidamiskohustuslase netoümberhindlus kuulub aruandeperioodi lõpul üleandmisele Rahandusministeeriumi bilanssi, kes võtab selle esialgu samuti arvele kontogrupis 2904. Perioodi lõpus sulgeb Rahandusministeerium nimetatud kontogrupi kõik kontod kontole Kogunenud üle- või puudujääk (298000).

(5) Materiaalse põhivara ümberhindlust on lubatud läbi viia ainult üks kord.

§ 46. Põhivara mahakandmine

(1) Põhivara kantakse maha (bilansist välja), kui vara enam ei eksisteeri (on hävitatud või hävinud, kadunud vms) või põhivara mahakandmise otsuse alusel enne selle utiliseerimist või hävitamist. Põhivara mahakandmine toimub kooskõlas «Riigivaraseadusega».

(2) Vara mahakandmisel kantakse põhivara jääkmaksumus kuluks amortisatsioonina (kontorühm 611 või 613).

§ 47. Bioloogiliste varade arvestus

(1) Bioloogiliste varade kajastamisel lähtutakse RTJ 7 kirjeldatud põhimõtetest.

(2) Bioloogilised varad võetakse bilanssi kontorühma 157 arvele, kui nende soetusmaksumus ületab 10 000 krooni (ilma käibemaksuta). Kogumina soetatud bioloogilised varad (kogumi liikmete olemus ja kasutamise eesmärk on ühesugune) võib arvele võtta ühe tervikuna, juhul kui kogumi väärtus tervikuna ületab ülaltoodud piiri.

(3) Bioloogilisi varasid hinnatakse aastaaruande koostamise kuupäeva seisuga ümber õiglasesse väärtusesse ainult juhul, kui õiglase väärtuse hindamiseks on võimalik kasutada usaldusväärseid meetodeid. Kui õiglase väärtuse hindamine ei ole võimalik, kuna neid ei kasvatata müügiks, kajastatakse neid soetusmaksumuses, millest on maha arvatud kulum ja allahindlused. Niisugustele bioloogilistele varadele määratakse amortisatsiooninorm. Kui bioloogiliste varade soetusmaksumus ei ole teada ning nende õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, kajastatakse neid nullväärtuses.

(4) Riigimetsa hindab õiglasesse väärtusesse Riigimetsa Majandamise Keskus ning võtab arvele Keskkonnaministeerium.

(5) Bioloogiliste varade õiglase väärtuse muutusest tulenevad tulud ja kulud, samuti nendelt arvestatud amortisatsioon ja allahindlused kajastatakse kontorühmas 614. Bioloogiliste varade müügi korral kajastatakse selle tulemust kontogrupis 3814. Riigimetsa Majandamise Keskus kajastab metsa müügist saadud tulust 26% edasiandmiseks kontot 601582.

(6) Maavarade ja muude mittearendatavate bioloogiliste ressursside kohta puudub usaldusväärne hinnang varade õiglase väärtuse osas ja seetõttu kajastatakse selliseid varasid bilansiväliselt (konto 912000).

10. peatükk
KOHUSTUSED JA NETOVARA

§ 48. Kohustused ja saadud ettemaksed

(1) Kohustuste kajastamisel lähtutakse RTJ 3, RTJ 8 ja RTJ 9 kirjeldatud põhimõtetest.

(2) Kohustuste kajastamisel peetakse kinni tekkepõhisuse printsiibist, mille järgi kõik aruandeperioodil tekkinud kohustused kajastatakse aruandeperioodi bilansis. Juhul kui aruande koostamise ajaks puudub arve, kajastatakse see bilansis viitvõlgade grupis 2032.

(3) Ettemakstud tulevaste perioodide tulud summas alla 10 000 krooni võib kanda kohe tuluks ilma neid tekkepõhistele perioodidele jaotamata. Nimetatud piirmäärast algavad tulud jaotatakse nendesse perioodidesse, mille eest tulu saadi. Saadud tulude ettemakseid kajastatakse bilansis kontogrupis 2039.

(4) Bilansis kajastatakse laenukohustusi tulenevalt nende järelejäänud tähtajast lühi- ja pikaajaliste osadena vastavalt kontorühmades 208 ja 258. Laenukohustusena kajastatakse bilansis kõik finantseerimistegevuse tulemusena tekkinud võlakohustused, millega kaasneb intressikulu või muu sellelaadne kulu.

(5) Laenukohustuste kajastamisel lähtutakse korrigeeritud soetusmaksumuse meetodist. Kui tehingukulud ei ole olulised ning lepingujärgne intressimäär ei erine oluliselt efektiivsest intressimäärast, võib laenukohustuste arvestuses kasutada lepingujärgset intressimäära ning kanda tehingukulud kohe intressikulusse (kontorühm 650).

(6) Kui avaliku sektori üksus omab faktooringkohustust, millega kaasneb intressimakse faktoorile (nõude ostjale), kajastab ta regressiõigusega faktooringkohustuse tehingupartnerina nõude müüjat (faktooringu klienti) ning regressiõiguseta faktooringkohustuse tehingupartnerina faktoori (nõude ostjat).

(7) Eraldised võetakse arvele lühi- ja pikaajalise osana, lähtudes hinnangust nende realiseerumise tähtajale, kontorühmades 206 ja 256. Pikaajalised eraldised kajastatakse diskonteerituna määraga 6% aastas. Eraldiste moodustamist kajastatakse samaaegselt kuludes (eraldiste vähenemist kulude vähenemisena).

(8) Aruandeaasta lõpu seisuga hinnatakse pensionieraldisi. Bilansipäevaks välja teenitud, kuid välja maksmata pensionikindlustustoetused (toetused kontogrupis 4100) ja avaliku sektori endistele töötajatele (toetused kontorühmas 414) maksmisele kuuluvad pensionikohustused kajastatakse eraldistena sotsiaalkindlustusameti raamatupidamisaruandes. Eraldiste suurus peab põhinema aktuaaride hinnangule. Pensionieraldiste hinnanguline lühiajaline kohustus (järgmisel aastal riigieelarvest väljamakstavad pensionid, mis on aruandeaasta lõpu seisuga sotsiaalmaksuna laekunud) võetakse arvele kontol 206040 ja pikaajaline kohustus diskonteerituna kontol 256040. Eraldise muutus kajastatakse tulemiaruande kontol 416000.

§ 49. Netovara reservid

(1) Muutusi netovara reservides saab kajastada ainult ümberklassifitseerimisena ühelt netovara kirjelt teisele (peamiselt reservi ja akumuleeritud tulemi vahel). Seetõttu kajastatakse tehinguid, millega kaasneb reservide muutumine, aruandeperioodi jooksul tavapäraselt, sealhulgas tulude ja kulude kontodel, kui tehingu tulemusena muutus aruandeperioodi tulem. Selleks, et aruandeperioodi lõpul klassifitseerida netovara ümber vastavalt reservide arvel tehtud tehingute mõjule, kasutatakse reservide arvel tehtud tehingute märkimiseks vastava reservi allika koodi. Kui aruandeperioodil vähendatakse reservi ja soetatakse selle arvel varasid, kajastatakse reservi vähenemine kohe paralleelkandena (Deebet kontorühm 290 Kreedit 298000) ning allika koodi kasutamine ei ole sel juhul nõutav.

(2) Rahandusministeerium koostab reservide moodustamise ja kulutamise aruande, võttes arvesse riigiraamatupidamiskohustuslaste üksuste poolt vastava allika koodiga kajastatud tulud ja kulud ning jaotades vastava aruandeperioodi tulemi sama aruandeperioodi aruandes reservidesse.

11. peatükk
VARADE JA KOHUSTUSTE INVENTEERIMISE JA HINDAMISE KORD

§ 50. Töökorraldus ja dokumentatsioon

(1) Igapäevaselt võrreldakse raha tegelikku jääki bilansis kajastatuga. Iga kuu lõpus kontrollitakse analüütiliste allregistrite saldosid ja võrreldakse neid bilansiga. Läbi viidud võrdlused fikseeritakse kirjalikult (analüütilisele dokumendile tehakse kontrolli teostaja poolt märge kontrolli teostamise kohta, tuuakse välja vahed nende olemasolul ja kinnitatakse kontrolli teostamist oma allkirjaga). Erinevuste korral tehakse paranduskanded või vastasel korral teatatakse sellest kohe vahetule juhile. Paranduskanded dokumenteeritakse. Kontrolli teostamise sagedus ja selle eest vastutavad isikud määratakse raamatupidamisüksuse töötajate ametijuhendites.

(2) Vähemalt üks kord aastas viiakse läbi riigiraamatupidamiskohustuslase üksuse kõigi oluliste varade ja kohustuste põhjalik inventuur (aastainventuur). Aastainventuuride hajutamiseks korraldatakse neid kas aruandeaasta lõpu seisuga või kuni kaks kuud enne aruandeaasta lõppu varade ja kohustuste gruppide kaupa, näiteks:
1) varude inventuur;
2) materiaalse põhivara ja kinnisvarainvesteeringute inventuur;
3) nõuete analüütiliste nimekirjade inventuur ja oluliste nõuete kohta kinnituskirjade saatmine;
4) kohustuste analüütiliste nimekirjade inventuur ja oluliste kohustuste kohta kinnituskirjade saatmine;
5) sularahakassade inventuur;
6) pankadele kinnituskirjade saatmine pangakontode saldode ning pankadega sõlmitud tehingute kinnitamiseks;
7) finantsinvesteeringute inventuur ja olulistele tehingupartneritele kinnituskirjade saatmine;
8) avaliku sektori saldoandmikke esitavate üksuste omavaheline saldode võrdlemine;
9) muude varade inventuur.

(3) Inventuurid lõpetatakse tähtaegadel, mis võimaldavad aastaaruande koostamist nõutud tähtajaks. Riigiraamatupidamiskohustuslase üksuse juht määrab varude, materiaalse põhivara ja kinnisvarainvesteeringute aastainventuuri läbiviijad, sh inventuuri läbiviimise eest vastutava(d) isiku(d). Varude ja materiaalse põhivara inventuurikomisjonid koosnevad vähemalt kahest liikmest, kellest kumbki ei ole inventeeritavate varade eest vastutav isik. Vastutav isik osaleb inventuurikomisjoni töös selgituste andjana. Aastainventuuri läbiviimist tõendava dokumentatsiooni allkirjastavad nii komisjoni liikmed kui ka varade eest vastutav isik.

(4) Otsuse selle kohta, milliste nõuete ja kohustuste kohta saadetakse tehingupartneritele kinnituskirjad, teeb riigiraamatupidamiskohustuslase üksuse pearaamatupidaja, kooskõlastades selle riigiraamatupidamiskohustuslase pearaamatupidajaga. Riigiraamatupidamiskohustuslase pearaamatupidaja kooskõlastab kinnituskirjade saatmise tingimused riigiraamatupidamiskohustuslase siseauditi eest vastutava isikuga.

(5) Saldoandmikke esitavate avaliku sektori üksuste (vt üldeeskirja § 7 lg 3) vahel ei saadeta kirjalikke kinnituskirju, vaid vahetatakse saldode ja käivete informatsiooni e-posti teel. Valitseva mõju all oleva üksusega võrdluse käigus selgunud realiseerumata kasumite ja kahjumite olemasolu korral võetakse need arvesse kapitaliosaluse meetodil. Riigiraamatupidamiskohustuslase ja kohaliku omavalitsuse üksuse piires kehtestatakse sise-eeskirjaga arvestuspõhimõtted, mis välistavad realiseerumata kasumite ja kahjumite tekkimise riigiraamatupidamiskohustuslase ja kohaliku omavalitsuse üksuse sisestest tehingutest.

(6) Aastainventuuri läbiviimist tõendavaks dokumentatsiooniks on saldokinnituskirjad, pangakonto väljavõtted, inventeerimise aktid või muud dokumendid, mis tõendavad vara või kohustuse kajastamise korrektsust. Nimetatud dokumentatsioon säilitatakse kui majandustehingute algdokumentatsioon «Raamatupidamise seaduses» sätestatud korras.

§ 51. Inventeerimise ajaline jaotus

Varade ja kohustuste inventeerimise läbiviimise ajalised nõuded on alljärgnevad:

Inventeeritav vara / kohustus Inventuuri läbiviimise sagedus ja ulatus
Sularaha ja pangakontod Igapäevane saldode võrdlemine, aasta lõpus kinnituskirjad pankadelt;
Sularahakassa ootamatu kontroll vähemalt kaks korda aastas ja inventuur aasta lõpus
Maksunõuded ja -kohustused Bilansisaldode võrdlus maksuameti kontokaartidega e-Maksuameti infosüsteemist vähemalt iga kvartali lõpus, vahede selgitamine ja likvideerimine
Muud nõuded ja ettemaksed Igakuiselt allregistrite võrdlus bilansisaldodega ja vähemalt iga kvartali lõpus aegunud nõuete allahindlused, aasta lõpu seisuga saldokinnituskirjad kõikidelt olulistelt deebitoridelt
Finantsinvesteeringud Igakuiselt allregistrite võrdlus bilansisaldodega, ümberhindlused õiglasele väärtusele, tekkepõhine intressiarvestus, aasta lõpu seisuga saldokinnituskirjad või saldovõrdlused kõikide oluliste investeeringute osas
Varud Füüsiline inventuur vähemalt üks kord aastas aruandeaasta lõpu seisuga või kuni kaks kuud enne aruandeaasta lõppu ja hinnang väheliikuvate varude allahindluse vajaduse kohta
Materiaalne põhivara ja kinnisvarainvesteeringud Füüsiline inventuur vähemalt üks kord aastas aruandeaasta lõpu seisuga või kuni kaks kuud enne aruandeaasta lõppu, hinnang järelejäänud eluea õigsusele ning vara alla- või ümberhindluse läbiviimise vajaduse suhtes
Muud varad Inventuur vähemalt üks kord aastas aruandeaasta lõpu seisuga või kuni kaks kuud enne aruandeaasta lõppu, kasutades sobivaid meetodeid, mis kinnitaksid vara olemasolu ning bilansis kajastatud väärtuse õigsust
Kohustused ja saadud ettemaksed Igakuiselt allregistrite võrdlus bilansisaldodega, aasta lõpu seisuga saldokinnituskirjad kõikidelt olulistelt kreeditoridelt
Saldoandmikke esitavate avaliku sektori üksuste omavahelised saldod Igakvartaalselt võrdlus e-posti teel

§ 52. Inventeerimise ja hindamise protseduurid

(1) Sularaha inventuuri käigus:
1) loetakse üle kassas asuv sularaha ja tulemused dokumenteeritakse sularaha inventuuri aktiga, mis allkirjastatakse inventuuri osaliste poolt ning edastatakse raamatupidamisüksusele;
2) raamatupidamisüksuses kontrollitakse sularaha inventuuriakti vastavust raamatupidamises kajastuva sularaha saldoga, inventuuriakt kinnitatakse raamatupidamise esindaja poolt allkirja ja võrdluskuupäeva lisamisega; puudujäägid kajastatakse kuni nende hüvitamiseni kontol 103690; ülejäägid kantakse tuludesse (388890).

(2) Pangakontode kontrollimisel:
1) võrreldakse igapäevaselt pangaväljavõtete ja pangakontode saldode vastavust; kontrolli teostamine vormistatakse pangaväljavõttel vastava märkega ning kuupäeva ja allkirja lisamisega;
2) üks kord aastas saadetakse kõikidele finantsinstitutsioonidele, kellega riigiraamatupidamiskohustuslase üksusel on aruandeaasta jooksul toimunud rahalisi arveldusi, saldojääkide kinnitamiseks kirjad.

(3) Finantsinvesteeringute hindamisel ja inventeerimisel viiakse läbi:
1) hindamine õiglasele väärtusele või intresside arvestus sõltuvalt investeeringu liigist;
2) lühi- ja pikaajaliste finantsinvesteeringute korrektne klassifitseerimine aruandeperioodi lõpu seisuga;
3) välisvaluutas fikseeritud investeeringute ümberhindlus bilansipäeval kehtiva Eesti Panga valuutakursi alusel;
4) aasta lõpu seisuga kinnituskirjade saatmine olulistele tehingupartneritele.

(4) Nõuete ja tehtud ettemaksete inventeerimisel viiakse läbi:
1) nõuete periodiseerimine arvestades tekkepõhisuse printsiipi;
2) nõuete laekumise tõenäosuse hindamine ja vajadusel allahindluse kajastamine;
3) välisvaluutas fikseeritud nõuete (välja arvatud ettemaksed) ümberhindlus bilansipäeval kehtiva Eesti Panga valuutakursi alusel;
4) nõuete klassifitseerimine lühi- ja pikaajalisteks;
5) intressikandvate nõuete tekkepõhine intressiarvestus;
6) saldokinnituste saatmine ja saabunud vastuste võrdlus raamatupidamise andmetega; saldokinnituste saatmisel näidatakse saldokinnitusel nõuete nominaalsummasid, millest ei ole maha arvatud ebatõenäoliselt laekuvaid summasid ega diskonteeritud intressi, samuti näidatakse bilansivälised trahvi- ja viivisenõuded nende olemasolul.

(5) Varude inventeerimisel järgitakse alljärgnevaid nõudeid:
1) varud paigutatakse nii, et neid oleks võimalik loendada;
2) varude liikumine toimub inventuurikomisjoni juuresolekul ja sellekohane dokumentatsioon hoitakse inventuuri ajal eraldi;
3) paberkandjal lugemislehtede korral ei kajastata ettetäidetud lugemislehtedel koguseid ega summasid, vaid need kannab komisjon lugemislehtedele ülelugemise käigus;
4) loetud ühikud või toodete grupid märgistatakse topeltlugemise vältimiseks;
5) erinevuste korral ja allahindluse vajaduse ilmnemisel koostatakse puudu- ja ülejääkide ning allahindluse akt(id);
6) üle- ja puudujääkide kohta lisatakse lõppaktile seletuskiri ning süüdlaste olemasolul nõutakse puudujäägid neilt sisse;
7) dokumendid dateeritakse ja allkirjastatakse lugejate ja materiaalselt vastutava isiku poolt;
8) allkirjastatud aktide põhjal tehakse raamatupidamisüksuses vajadusel korrektuurid raamatupidamise andmetesse; leitud puudujäägid kantakse kuluks või võetakse kuni tasumiseni arvele (konto 103690); ülejäägid võetakse arvele (õiglasema hinnangu puudumisel nullväärtuses).

(6) Materiaalse põhivara ja kinnisvarainvesteeringute füüsiline inventuur toimub sarnaselt varude inventuurile, kuid ettetäidetud lugemislehtedel kajastatakse kogused ja maksumused ning andmed varade järelejäänud amortisatsiooniperioodi kohta. Lisaks tehakse inventuuri läbiviimisel järgmised toimingud:
1) hinnatakse varade ümberhindluse teostamise vajadust (vt üldeeskirja §-d 39, 45);
2) inventuuri lõppaktis tuuakse eraldi välja kasutuskõlbmatu (nii füüsiliselt kui moraalselt amortiseerunud) ja kasutuses mitteolev vara ja hinnatakse selle võimalikku netorealiseerimismaksumust;
3) veendutakse varade amortisatsioonimäärade õigsuses;
4) lugemislehtedes toodud märkuste põhjal koostatakse varade mahakandmise, allahindluse ja ümberhindluse aktid, mille põhjal koostab raamatupidamisüksus kinnisvarainvesteeringute ja materiaalse põhivara korrigeerimiskanded.

(7) Kohustuste ja saadud ettemaksete inventeerimisel tehakse järgmised toimingud:
1) kohustuste periodiseerimine arvestades tekkepõhisuse printsiipi;
2) välisvaluutas fikseeritud kohustuste (v.a ettemaksed) ümberhindlus bilansipäeval kehtiva Eesti Panga valuutakursi alusel;
3) kohustuste klassifitseerimine lühi- ja pikaajalisteks;
4) intressikandvate kohustuste tekkepõhine intressiarvestus;
5) maksukohustuste võrdlemine Maksuameti väljavõtetega;
6) saldokinnituste saatmine ja saabunud vastuste võrdlus raamatupidamise andmetega;
7) eraldiste ja potentsiaalsete kohustuste hindamine ja arvelevõtmine.

(8) Saldoandmikke esitavad avaliku sektori üksused võrdlevad iga kvartali lõpu seisuga omavahelisi saldosid. Maksude saldosid võrreldakse Maksuameti väljavõtete ja teatistega ning nende kohta ei tehta täiendavaid võrdlusi. Saldode võrdlemiseks saadab üksus, kes omab nõudeid teisele osapoolele ja tulusid teiselt osapoolelt, tehingupartnerile kõik oma saldod (nii nõuded, kohustused, tulud kui ka kulud) e-posti teel ning jääb ootama teise poole vastust. Kinnituskirja saaja on kohustatud saldosid võrdlema ja esitajale vastama. Kui omavahelistes saldodes on erinevusi, selgitatakse need välja ja lepitakse parandamine omavahel kokku. Kui võrdlejad jäävad omavaheliste saldode suhtes erimeelsusele, teatatakse sellest Rahandusministeeriumile. Rahandusministeeriumi poolt pakutava lahenduse alusel vahe parandatakse.

§ 53. Konsolideerimise protseduurid

(1) Saldoandmike sisestajad kontrollivad oma saldoandmiku saldode vastavust teiste avaliku sektori üksuste saldodega. Kontrolli läbiviimine toimub vastava päringuga Rahandusministeeriumi saldoandmike infosüsteemist. Erinevuste esinemisel on saldoandmiku sisestaja kohustatud võtma ühendust vastavate üksustega, kellega selgitatakse erinevuste põhjused ja lepitakse kokku paranduse sisseviimine.

(2) Kui konsolideeriva üksuse konsolideerimisgrupi piires esineb niisuguseid konsolideeritavate üksuste vahelisi saldosid, mille elimineerimiseks või õiglaseks kajastamiseks konsolideeritud aruandes on vaja veel teatud lisakandeid, võimaldatakse neid sisestada täiendava konsolideerimisgrupi saldoandmikuna.

(3) Pärast seda, kui konsolideerimisgrupi kõikide üksuste andmed on sisestatud, kontrollib konsolideerija veelkord oma valitsemisala kõikide saldode vastavust teiste avaliku sektori üksuste saldodega. Kontrolli läbiviimine toimub vastava päringuga Rahandusministeeriumi saldoandmike infosüsteemist. Erinevuste esinemisel on konsolideerija kohustatud võtma ühendust vastavate üksustega, kellega selgitatakse erinevuste põhjused ja lepitakse kokku paranduse sisseviimine.

(4) Kui kõik erinevused on leitud ja parandatud, võtab konsolideerija saldoandmike infosüsteemist oma konsolideerimisgrupi üksuste andmed osaluste kajastamiseks kapitaliosaluse meetodil ning teeb konsolideerija aruannetesse vastavad kanded. Seejärel kinnitab konsolideerija oma valitsemisala aruanded. Kui kõikide konsolideerimisgruppide andmed on ülaltoodud viisil kinnitatud, viib Rahandusministeerium läbi lõpliku saldode vastavuse kontrolli.

(5) Saldode lõplikust vastavusest teatab Rahandusministeerium riigiraamatupidamiskohustuslaste üksustele, kes seejärel kajastavad oma netovara üleandmise Rahandusministeeriumile (vt üldeeskirja § 17 lg 7). Rahandusministeerium teeb vastavad vastukanded oma saldodesse.

(6) Pärast saldode võrdlust ja riigiraamatupidamiskohustuslaste üksuste netovara korrigeerimist kinnitab Rahandusministeerium kõik saldoandmikud lõplikult ning seejärel ei ole saldoandmike parandamine enam lubatud.

12. peatükk
RAKENDAMINE

§ 54. 2003. aasta lõppbilansi koostamine

(1) Alates 01.01.2004 koostatakse kvartaalsed aruanded ja aastaaruanne üldeeskirjas toodud arvestusmeetodite ja esitlusviisi kohaselt. Üldeeskirja arvestusmeetoditele ja esitlusviisile üleminekuks koostatakse algbilanss seisuga 01.01.2004.

(2) Uuele kontoplaanile ülemineku võimaldamiseks koostatakse 2003. aasta lõppbilanss üldeeskirja lisades 1, 2, 3, 4 ja 5 esitatud kontoplaani järgi. Saldode üleviimine toimub 2003. aastal kehtinud bilansikontode saldode selgitamise ja neile uues kontoplaanis konto leidmise teel. Bilansisaldode üleviimisel vanalt kontoplaanilt uuele selgitatakse täiendavalt neid bilansikirjeid, mis lähtudes uutest arvestuspõhimõtetest hinnatakse ümber või antakse üle. Kõik vanadelt bilansikontodelt uutele bilansikontodele üle viidud saldode jagunemised ja ümberhindlused dokumenteeritakse ja kogutakse ühte toimikusse. Iga vana bilansikonto kohta näidatakse, millistele uutele bilansikontodele see kanti. Sealjuures eraldatakse saldod uutel bilansikontodel täiendavalt tehingupartnerite ja allikate koodide järgi, kui see on vastaval uuel kontol nõutav. Rahavoo koodi kajastamine ei ole esmakordse saldoandmiku esitamisel kohustuslik.

(3) Seoses üleminekuga tehtud ümberhindlused, mis väljendavad arvestuspõhimõtete muutust, kajastatakse seisuga 31.12.2003 koostatud aastaaruandes akumuleeritud üle-(puudu-)jäägi kontol 298000, mitte aruandeperioodi 01.01.2003 – 31.12.2003 tulemina.

(4) Põhivara soetusmaksumusega alla 10 000 kr võib jääda bilanssi, kui see on inventeeritud ning seda amortiseeritakse hinnangulise järelejäänud kasuliku eluea jooksul. Peale täielikku amortiseerumist kantakse see bilansist maha.

(5) Põhivara ümberhindlus õiglasele väärtusele (üldeeskirja §-d 39, 45, 47) võib toimuda ka hiljem kui seisuga 31.12.2003, kuid üldjuhul mitte hiljem kui 31.12.2005.

(6) Annetatud kapitali konto suletakse järgmiselt:
1) konkreetse olemasoleva põhivaraga seotud põhivara sihtfinantseerimise inventeeritud jääk viiakse üle kontorühma 257 koos tehingupartneri (sihtfinantseerimise andja), tegevusala ja allika koodi kajastamisega, kui see on üldeeskirja kohaselt käsitletav sihtfinantseerimise kohustusena;
2) ülejäänud osa annetatud kapitalist suletakse kogunenud üle- või puudujäägi kontole (298000).

(7) Osalused avaliku sektori ja sidusüksustes hinnatakse seisuga 31.12.2003 ümber kapitaliosaluse meetodil. Investeeringu väärtuse muutus kajastatakse arvestuspõhimõtte muutusena kogunenud üle- või puudujäägi kontol 298000, mitte kontol 652000, kus kajastatakse kapitaliosaluse meetodil tehtud kandeid alates 01.01.2004.

(8) Riigiraamatupidamiskohustuslaste üksused annavad pärast saldode inventeerimist, kapitaliosaluse meetodil tehtud kandeid ja konsolideerimise protseduuride läbiviimist viimaste kannetena Rahandusministeeriumile üle oma netovara kontode saldod seisuga 31.12.2003, korrespondeerides kanded tekkepõhiste siirete kontol, olenevalt sellest, kas netovara kokku oli enne üleandmist negatiivne (konto 103500) või positiivne (konto 203500).

§ 55. Lubatud hälbed 2003. ja 2004. aasta aruandes

(1) Seoses üleminekuga konsolideeritud aruannete koostamisele on 2003. ja 2004. majandusaasta aruannetes lubatud konsolideerimisest tulenevad vead juhul, kui puuduvad korrektsed andmed konsolideerimise läbiviimiseks või praktilised võimalused elimineerimiskannete leidmiseks mõistliku aja jooksul. Konsolideerimata jäänud üksuste ja konsolideerimisel parandamata jäänud vigade kohta antakse aastaaruandes vastav selgitus.

(2) Arvestuspõhimõtete oluliselt erinevusest tingituna ei ole 2003. aasta bilansis kohustust esitada võrreldavaid andmeid 2002. aasta bilansi kohta. 2004. aasta tulemi- ja rahavooaruandes ei ole kohustust esitada võrreldavaid andmeid 2003. aasta tulemi- ja rahavooaruande kohta. Võrreldavad andmed võivad seetõttu osaliselt puududa ka raamatupidamise aastaaruande lisades.

§ 56. Informatsiooni ja andmete avaldamine

(1) Rahandusministeerium esitab oma veebilehel jooksvat informatsiooni üldeeskirja või selle lisade muudatuste kohta.

(2) Rahandusministeerium avaldab oma veebilehel kontoplaani kasutamise juhendi, raamatupidamiskannete näidised ja muid üldeeskirja rakendamisega seotud dokumente, andmeid ja teadaandeid.

§ 57. Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

Rahandusministri 17. märtsi 1995. a määrus nr 46 «Eelarveliste asutuste raamatupidamise korraldamise eeskirjadest» (RTL 1995, 21/22, lk 732; 1996, 11/12, 82; 42, 276; 43–45, 291; 1997, 16, 101, 104; 1998, 40/41, 196; 197/198, 788; 1999, 16, 181; 2000, 57, 892; 2002, 11, 116; 51, 727; 128, 1869; 2003, 26, 386) tunnistatakse kehtetuks.

§ 58. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2004. aasta 1. jaanuaril. Määrust kohaldatakse bilansikontode saldodele alates 31. detsembrist 2003. a.

Minister Taavi VESKIMÄGI

Kantsler Aare JÄRVAN

Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 «Riigi raamatupidamise üldeeskiri»
lisa 1

Kontode koodid

TP – tehingupartneri kood
              TT – tegevusala kood

1 – konto liik, 2 – kontoklass, 3 – kontorühm, 4 – kontogrupp, 5 – kontogrupi alamgrupp, 6 – konto

A – allikas
  R – rahavoo kood
1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
1           VARAD        
  10         KÄIBEVARA        
    100       RAHA JA PANGAKONTOD        
      1000     Sularaha        
          100000 Kassa        
          100080 Raha teel        
      1001   100100 Arvelduskontod pankades nõutav      
      1002   100200 Saadud ja välja kirjutatud tšekid nõutav      
      1003   100300 Reservide ja keskkassa kontod nõutav      
      1005   100500 Välisabi kontod nõutav      
      1009   100900 Tähtajalised deposiidid nõutav      
    101       LÜHIAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD        
      1011     Kauplemisportfelli väärtpaberid        
          101100 Osalused investeerimisfondides nõutav     nõutav
          101110 Noteeritud aktsiad ja muud omakapitaliinstrumendid nõutav     nõutav
          101120 Lühiajalised võlakirjad nõutav     nõutav
          101130 Pikaajalised võlakirjad nõutav     nõutav
          101140 Lühiajalised laenud väärtpaberite tagatisel nõutav     nõutav
      1012     Tähtajani hoitavad väärtpaberid        
          101200 Lühiajalised tähtajani hoitavad võlakirjad nominaalväärtuses nõutav     nõutav
          101201 Soetus- ja nominaalväärtuse vahe amortiseerimata osa nõutav     nõutav
          101210 Pikaajalised võlakirjad nominaalväärtuses (tagasimakse tähtajaga kuni 1 aasta) nõutav     nõutav
          101211 Soetus- ja nominaalväärtuse vahe amortiseerimata osa nõutav     nõutav
      1019     Muud lühiajalised finantsinvesteeringud        
          101900 Noteerimata aktsiad ja muud omakapitaliinstrumendid nõutav     nõutav
          101990 Muud lühiajalised finantsinvesteeringud nõutav     nõutav
    102       MAKSU-, LÕIVU- JA TRAHVINÕUDED        
      1020     Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded        
          102000 Käibemaks nõutav      
          102010 Sotsiaalmaks nõutav      
          102020 Üksiksiku tulumaks nõutav      
          102030 Töötuskindlustusmaksed nõutav      
          102035 Kogumispensioni maksed nõutav      
          102040 Erisoodustuste ja ettevõtja tulumaks nõutav      
          102050 Maamaks nõutav      
          102055 Aktsiisid nõutav      
          102056 Tollimaks nõutav      
          102060 Muud maksud nõutav      
          102070 Lõivunõuded nõutav      
          102080 Nõuded loodusressursside kasutamisest ja saastetasudest nõutav      
          102090 Trahvinõuded nõutav      
          102091 Kohtuotsuse alusel välja mõistetud nõuded nõutav      
          102095 Maksuvõlalt arvestatud intressinõuded nõutav      
      1021     Ebatõenäoliselt laekuvad maksu-, lõivu- ja trahvinõuded (miinus)        
          102100 Ebatõenäoliselt laekuv käibemaks nõutav      
          102110 Ebatõenäoliselt laekuv sotsiaalmaks nõutav      
          102120 Ebatõenäoliselt laekuv üksiksiku tulumaks nõutav      
          102130 Ebatõenäoliselt laekuvad töötuskindlustusmaksed nõutav      
          102135 Ebatõenäoliselt laekuvad kogumispensioni maksed nõutav      
          102140 Ebatõenäoliselt laekuv erisoodustuste ja ettevõtja tulumaks nõutav      
          102150 Ebatõenäoliselt laekuv maamaks nõutav      
          102155 Ebatõenäoliselt laekuvad aktsiisid nõutav      
          102156 Ebatõenäoliselt laekuv tollimaks nõutav      
          102160 Ebatõenäoliselt laekuvad muud maksud nõutav      
          102170 Ebatõenäoliselt laekuvad lõivunõuded nõutav      
          102180 Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded loodusressursside kasutamisest ja saastetasudest nõutav      
          102190 Ebatõenäoliselt laekuvad trahvinõuded nõutav      
          102191 Ebatõenäoliselt laekuvad kohtuotsuse alusel välja mõistetud nõuded        
          102195 Ebatõenäoliselt laekuvad maksuvõlalt arvestatud intressinõuded nõutav      
    103       MUUD NÕUDED JA ETTEMAKSED        
      1030     Nõuded ostjate vastu        
          103000 Nõuded ostjate vastu (v.a põhivara müük) nõutav      
          103009 Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud nõuded ostjate vastu nõutav      
          103010 Nõuded müüdud põhivara eest nõutav      
          103019 Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud nõuded müüdud põhivara eest nõutav      
      1031     Viitlaekumised        
          103100 Laekumata intressid nõutav      
          103109 Ebatõenäoliselt laekuvad intressid nõutav      
          103110 Laekumata dividendid nõutav     nõutav
          103190 Muud viitlaekumised nõutav      
      1032     Laenu- ja liisingnõuded        
          103200 Antud lühiajalised laenud nominaalväärtuses nõutav     nõutav
          103201 Antud lühiajaliste laenude nominaalväärtuse ja soetusmaksumuse amortiseerimata vahe nõutav     nõutav
          103209 Ebatõenäoliselt laekuvad lühiajalised laenud (miinusega) nõutav     nõutav
          103210 Antud pikaajaliste laenude lühiajaline osa nominaalväärtuses nõutav     nõutav
          103211 Antud pikaajaliste laenude nominaalväärtuse ja soetusmaksumuse amortiseerimata vahe nõutav     nõutav
          103219 Ebatõenäoliselt laekuvad pikaajalised laenud (miinusega) nõutav     nõutav
          103220 Antud kapitalirendi lühiajaline osa nõutav     nõutav
          103230 Antud lühiajaline faktooring nõutav     nõutav
          103235 Antud faktooringu lühiajaline osa nõutav     nõutav
          103240 Õppelaenud nõutav     nõutav
          103249 Ebatõenäoliselt laekuvad õppelaenud nõutav     nõutav
          103250 Järelmaksunõuded põhivara müügi eest nõutav      
          103259 Ebatõenäoliselt laekuvad järelmaksunõuded põhivara müügi eest nõutav      
      1033   103300 Tuletisinstrumendid nõutav      
      1035     Nõuded toetuste ja siirete eest        
          103500 Tekkepõhised siirded nõutav      
          103540 Laenu- ja finantseerimiseks antud sihtfinantseerimine nõutav      
          103550 Saamata sihtfinantseerimine nõutav   nõutav  
          103555 Saamata kaasfinantseerimine nõutav   nõutav  
          103556 Saamata põhivara sihtfinantseerimine nõutav   nõutav  
          103557 Saamata põhivara kaasfinantseerimine nõutav   nõutav  
          103560 Saamata seadusandlusest tulenevad toetused nõutav      
          103570 Saamata muud toetused nõutav      
      1036     Muud nõuded        
          103610 Kinnipidamised töötasudest nõutav      
          103620 Makstud tagatisdeposiidid nõutav      
          103630 Kohtutäituritele makstud ettemaksed nõutav      
          103640 Käibemaksu ettemaks, mille sisendkäibemaksuks arvamise periood ei ole saabunud        
          103650 Sihtfinantseerimise tagasinõuded nõutav   nõutav  
          103655 Kaasfinantseerimise tagasinõuded nõutav   nõutav  
          103690 Muud nõuded nõutav      
          103699 Ebatõenäoliselt laekuvad muud nõuded (miinusega) nõutav      
      1037     Maksude, lõivude, trahvide ettemaksed ja tagasinõuded        
          103700 Käibemaksu ettemaks nõutav      
          103701 Sisendkäibemaks        
          103710 Sotsiaalmaksu ettemaks nõutav      
          103720 Üksikisiku tulumaksu ettemaks nõutav      
          103730 Töötuskindlustusmaksete ettemaks nõutav      
          103735 Kogumispensioni maksete ettemaks nõutav      
          103740 Erisoodustuste ja ettevõtja tulumaksu ettemaks nõutav      
          103750 Maamaksu ettemaks nõutav      
          103755 Aktsiiside ettemaks nõutav      
          103756 Tolliametile makstud ettemakstud maksud nõutav      
          103760 Muud maksude ettemaksud nõutav      
          103770 Makstud lõivude ettemaksed nõutav      
          103780 Makstud loodusressursside kasutamise tasude ettemaksed nõutav      
          103790 Makstud trahvide ettemaksed nõutav      
          103795 Makstud maksuvõlalt arvestatud intresside ettemaksed nõutav      
      1038     Ettemakstud toetused        
          103850 Ettemakstud sihtfinantseerimised nõutav   nõutav  
          103855 Ettemakstud kaasfinantseerimised nõutav   nõutav  
          103860 Ettemakstud seadusandlusest tulenevad toetused nõutav      
          103870 Muud ettemakstud toetused nõutav      
      1039     Ettemakstud tulevaste perioodide kulud        
          103910 Ettemakstud kindlustuspreemiad nõutav      
          103920 Kulude ettemaksed töövõtjatele nõutav      
          103930 Töö- ja puhkusetasu ettemaksed nõutav      
          103931 Deklareeritud sotsiaalmaksukulu töötasu ettemaksetelt nõutav      
          103932 Deklareeritud töötuskindlustusmakse kulu töötasu ettemaksetelt nõutav      
          103950 Sihtfinantseerimise arvel katmisele kuuluvad kulud nõutav      
          103990 Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud nõutav      
    108       VARUD        
      1080     Strateegilised varud        
          108000 Mobilisatsioonivarud nõutav      
          108010 Julgeolekuvarud nõutav      
          108020 Seemnereserv nõutav      
          108030 Toiduainetevarud nõutav      
          108040 Meditsiiniliste vahendite varud nõutav      
          108050 Vedelkütuse varud nõutav      
      1081   108100 Tooraine ja materjalid nõutav      
      1082   108200 Lõpetamata toodang        
      1083   108300 Valmistoodang        
      1084   108400 Ostetud kaubad müügiks nõutav      
      1089     Üle andmata varud ja ettemaksed varude eest        
          108900 Üle andmata tsentraliseeritud korras soetatud varud nõutav      
          108920 Ettemaksed varude eest nõutav      
  15         PÕHIVARA        
    150       OSALUSED KONSOLIDEERIMISGRUPI JA SIDUSÜKSUSTES        
      1500     Osalused sihtasutustes ja mittetulundusühingutes        
          150020 Osalused sihtasutustes ja mittetulundusühingutes nõutav     nõutav
      1502     Osalused tütar- ja sidusettevõtjates        
          150200 Tütarettevõtjate aktsiad ja muud omakapitaliinstrumendid nõutav     nõutav
          150210 Sidusettevõtjate aktsiad ja muud omakapitaliinstrumendid nõutav     nõutav
    151       PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD        
      1511     Investeerimisportfelli väärtpaberid        
          151100 Osalused investeerimisfondides nõutav     nõutav
          151110 Noteeritud aktsiad ja muud omakapitaliinstrumendid nõutav     nõutav
          151120 Võlakirjad ja muud võlainstrumendid nõutav     nõutav
      1512     Tähtajani hoitavad võlakirjad        
          151200 Võlakirjad nominaalväärtuses nõutav     nõutav
          151201 Nominaal- ja soetusmaksumuse vahe amortiseerimata osa nõutav     nõutav
      1519     Muud pikaajalised finantsinvesteeringud        
          151900 Osalused rahvusvahelistes organisatsioonides nõutav     nõutav
          151910 Noteerimata aktsiad ja muud omakapitaliinstrumendid nõutav     nõutav
          151990 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud nõutav     nõutav
    152       AJATATUD MAKSU-, LÕIVU- JA TRAHVINÕUDED (pikaajaline osa)        
      1520     Ajatatud maksu-, lõivu ja trahvinõuded (pikaajaline osa, bruto)        
          152000 Käibemaks nõutav      
          152010 Sotsiaalmaks nõutav      
          152020 Üksiksiku tulumaks nõutav      
          152030 Töötuskindlustusmaksed nõutav      
          152035 Kogumispensioni maksed nõutav      
          152040 Erisoodustuste ja ettevõtja tulumaks nõutav      
          152050 Maamaks nõutav      
          152055 Aktsiisid nõutav      
          152056 Tollimaks nõutav      
          152060 Muud maksud nõutav      
          152070 Lõivunõuded nõutav      
          152080 Nõuded loodusressursside kasutamisest ja saastetasudest nõutav      
          152090 Trahvinõuded nõutav      
          152095 Maksuvõlalt arvestatud intressinõuded nõutav      
      1521     Ebatõenäoliselt laekuvad ajatatud maksu-, lõivu- ja trahvinõuded (miinus)        
          152100 Ebatõenäoliselt laekuv käibemaks nõutav      
          152110 Ebatõenäoliselt laekuv sotsiaalmaks nõutav      
          152120 Ebatõenäoliselt laekuv üksiksiku tulumaks nõutav      
          152130 Ebatõenäoliselt laekuvad töötuskindlustusmaksed nõutav      
          152135 Ebatõenäoliselt laekuvad kogumispensioni maksed nõutav      
          152140 Ebatõenäoliselt laekuv erisoodustuste ja ettevõtja tulumaks nõutav      
          152150 Ebatõenäoliselt laekuv maamaks nõutav      
          152155 Ebatõenäoliselt laekuvad aktsiisid nõutav      
          152156 Ebatõenäoliselt laekuv tollimaks nõutav      
          152160 Ebatõenäoliselt laekuvad muud maksud nõutav      
          152170 Ebatõenäoliselt laekuvad lõivunõuded nõutav      
          152180 Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded loodusressursside kasutamisest ja saastetasudest nõutav      
          152190 Ebatõenäoliselt laekuvad trahvinõuded nõutav      
          152195 Ebatõenäoliselt laekuvad maksuvõlalt arvestatud intressinõuded nõutav      
    153       PIKAAJALISED NÕUDED JA ETTEMAKSED        
      1530     Nõuded ostjate vastu        
          153000 Nõuded ostjate vastu (v.a põhivara müük) nõutav      
          153001 Diskonteeritud nõuete nominaalväärtuse vähendus (miinusega) nõutav      
          153009 Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded ostjate vastu (v.a põhivara müük) nõutav      
          153010 Nõuded müüdud põhivara eest nõutav      
          153011 Diskonteeritud nõuete nominaalväärtuse vähendus (põhivara, miinusega) nõutav      
          153019 Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded müüdud põhivara eest (miinus) nõutav      
      1532     Laenu- ja liisingnõuete pikaajaline osa        
          153200 Laenunõuete pikaajaline osa nominaalväärtuses nõutav     nõutav
          153201 Laenunõuete nominaalväärtuse ja soetusmaksumuse amortiseerimata vahe nõutav     nõutav
          153209 Ebatõenäoliselt laekuvad laenud (miinus) nõutav     nõutav
          153220 Kapitalirendinõuete pikaajaline osa nõutav     nõutav
          153230 Faktooringnõuete pikaajaline osa nõutav     nõutav
          153240 Õppelaenude pikaajaline osa nõutav     nõutav
          153249 Ebatõenäoliselt laekuvad õppelaenud (miinus) nõutav     nõutav
          153250 Järelmaksunõuete pikaajaline osa põhivara müügi eest nõutav      
          153259 Ebatõenäoliselt laekuvad järelmaksunõuded
põhivara müügi eest (miinus)
nõutav      
      1536     Muud pikaajalised nõuded        
          153690 Muud pikaajalised nõuded nõutav      
          153691 Diskonteeritud nõuete nominaalväärtuse vähendus (miinusega) nõutav      
      1537     Antud sihtfinantseerimine        
          153700 Põhivara soetuseks antud sihtfinantseerimise amortiseerimata osa nõutav      
          153780 Laenu- ja finantseerimistegevuseks antud sihtfinantseerimine nõutav      
      1539     Pikaajalised ettemaksed        
          153990 Pikaajalised ettemaksed nõutav      
    154       KINNISVARAINVESTEERINGUD        
          154000 Kinnisvarainvesteeringud soetusmaksumuses nõutav*

nõutav*

nõutav
          154010 Kinnisvarainvesteeringute kogunenud kulum     nõutav
    155       MATERIAALNE PÕHIVARA      
      1550   155000 Maa nõutav*

nõutav*

nõutav
      1551     Hooned ja rajatised        
        15510   Hooned ja rajatised soetusmaksumuses        
          155100 Hooned (v.a eluhooned) soetusmaksumuses nõutav*

nõutav*

nõutav
          155101 Eluhooned soetusmaksumuses nõutav*

nõutav*

nõutav
          155106 Teed soetusmaksumuses nõutav*

nõutav*

nõutav
          155109 Muud rajatised soetusmaksumuses nõutav*

nõutav*

nõutav
        15511   Hoonete ja rajatiste kogunenud kulum        
          155110 Hoonete (v.a eluhooned) kogunenud kulum       nõutav
          155111 Eluhoonete kogunenud kulum       nõutav
          155116 Teede kogunenud kulum       nõutav
          155119 Muude rajatiste kogunenud kulum       nõutav
      1553     Kaitseotstarbeline põhivara        
        15530 155300 Kaitseotstarbeline põhivara soetusmaksumuses nõutav*

nõutav*

nõutav
        15531 155310 Kaitseotstarbelise põhivara kogunenud kulum       nõutav
      1554     Masinad ja seadmed        
        15540   Masinad ja seadmed soetusmaksumuses        
          155400 Masinad ja seadmed soetusmaksumuses nõutav*

nõutav*

nõutav
          155405 Transpordivahendid soetusmaksumuses nõutav*

nõutav*

nõutav
        15541   Masinate ja seadmete kogunenud kulum        
          155410 Masinate ja seadmete kogunenud kulum nõutav*

nõutav*

nõutav
          155415 Transpordivahendite kogunenud kulum       nõutav
      1555     Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed        
        15550 155500 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed soetusmaksumuses nõutav*

nõutav*

nõutav
          155510 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete kogunenud kulum       nõutav
      1556     Muu amortiseeruv materiaalne põhivara        
        15560 155600 Muu amortiseeruv põhivara soetusmaksumuses nõutav* nõutav*   nõutav
        15561 155610 Muu amortiseeruva põhivara kogunenud kulum       nõutav
      1557   155700 Mitteamortiseeruv materiaalne põhivara        
      1559     Kasutusele võtmata varad ja ettemaksed        
          155900 Üle andmata tsentraliseeritud korras soetatud varad nõutav* nõutav*   nõutav
          155910 Lõpetamata ehitused ja etapiviisilised soetused nõutav* nõutav*   nõutav
          155920 Ettemaksed materiaalse põhivara eest nõutav* nõutav*   nõutav
    156       IMMARIAALNE PÕHIVARA        
      1560     Tarkvara        
          156000 Tarkvara soetusmaksumuses nõutav* nõutav*   nõutav
          156010 Tarkvara kogunenud kulum       nõutav
      1562     Õigused ja litsentsid        
          156200 Õigused ja litsentsid soetusmaksumuses nõutav* nõutav*   nõutav
          156210 Õiguste ja litsentside kogunenud kulum       nõutav
      1564     Arenguväljaminekud        
          156400 Arenguväljaminekud soetusmaksumuses nõutav* nõutav*   nõutav
          156410 Arenguväljaminekute kogunenud kulum       nõutav
      1565     Firmaväärtus        
          156500 Firmaväärtus soetusmaksumuses nõutav* nõutav*   nõutav
          156510 Firmaväärtuse kogunenud kulum       nõutav
      1566     Muu immateriaalne põhivara        
          156600 Muu immateriaalne põhivara soetusmaksumuses nõutav* nõutav*   nõutav
          156610 Muu immateriaalse põhivara kogunenud kulum       nõutav
      1569     Kasutusele võtmata varad ja ettemaksed        
          156900 Üle andmata tsentraliseeritud korras soetatud varad nõutav* nõutav*   nõutav
          156910 Lõpetamata ehitused ja etapiviisilised soetused nõutav* nõutav*   nõutav
          156920 Ettemaksed immateriaalse põhivara eest nõutav* nõutav*   nõutav
    157       BIOLOOGILISED VARAD        
          157000 Taimed ja istandused nõutav* nõutav*   nõutav
          157010 Mets nõutav* nõutav*   nõutav
          157020 Loomad nõutav* nõutav*   nõutav

 

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          157090 Ettemaksed bioloogiliste varade eest nõutav* nõutav*   nõutav
2           KOHUSTUSED JA NETOVARA        
  20         LÜHIAJALISED KOHUSTUSED        
    200       SAADUD MAKSUDE, LÕIVUDE, TRAHVIDE ETTEMAKSED        
          200000 Käibemaksu ettemaksed nõutav      
          200010 Sotsiaalmaksu ettemaksed nõutav      
          200020 Üksikisiku tulumaksu ettemaksed nõutav      
          200030 Töötuskindlustusmaksete ettemaksed nõutav      
          200035 Kogumispensioni maksete ettemaksed nõutav      
          200040 Erisoodustuste ja ettevõtja tulumaksu ettemaksed nõutav      
          200050 Maamaksu ettemaksed nõutav      
          200055 Aktsiiside ettemaksed nõutav      
          200056 Tolliametile laekunud maksude ettemaksed nõutav      
          200060 Muud maksude ettemaksed nõutav      
          200070 Saadud lõivude ettemaksed nõutav      
          200080 Saadud loodusressursside ja saastetasude ettemaks nõutav      
          200090 Saadud trahvide ettemaksed nõutav      
          200091 Saadud kohtumenetlustega seotud ettemaksed nõutav      
          200095 Saadud maksuvõlgade intresside ettemaksed nõutav      
    201       VÕLAD HANKIJATELE        
          201000 Võlad hankijatele toodete ja teenuste eest nõutav      
          201010 Võlad hankijatele põhivara eest nõutav      
    202       VÕLAD TÖÖVÕTJATELE        
          202000 Töötasu võlgnevus nõutav      
          202001 Deklareerimata sotsiaalmaksukohustus nõutav      
          202002 Deklareerimata kinnipeetud tulumaks nõutav      
          202003 Deklareerimata kinni peetud ja arvestatud töötuskindlustusmakse nõutav      
          202004 Deklareerimata kinnipeetud kogumispension nõutav      
          202010 Puhkusetasude kohustus nõutav      
          202050 Võlad majanduskulude eest nõutav      
          202060 Deponeeritud töötasud nõutav      
          202090 Muud võlad töövõtjatele nõutav      
    203       MUUD KOHUSTUSED JA SAADUD ETTEMAKSED        
      2030     Maksu-, lõivu- ja trahvikohustused        
          203000 Käibemaksu kohustus nõutav      
          203001 Arvestatud käibemaks        
          203010 Sotsiaalmaksu kohustus nõutav      
          203020 Üksikisiku tulumaksu kohustus nõutav      
          203030 Töötuskindlustusmakse kohustus nõutav      
          203035 Kogumispensioni maksete kohustus nõutav      
          203040 Erisoodustuste ja ettevõtja tulumaksu kohustus nõutav      
          203050 Maamaksu kohustus nõutav      
          203055 Aktsiisimaksu kohustus nõutav      
          203056 Tollimaksu kohustus nõutav      
          203060 Muud maksukohustused nõutav      
          203070 Lõivukohustused nõutav      
          203080 Loodusressursside kasutamise ja saastetasude kohustus nõutav      
          203090 Trahvikohustused nõutav      
          203095 Maksuvõlalt arvestatud intressikohustused nõutav      
      2032     Viitvõlad        
          203200 Intressikohustused nõutav      
          203210 Dividendikohustused nõutav     nõutav
          203290 Muud viitvõlad nõutav      
      2035     Toetuste ja siirete kohustused        
          203500 Tekkepõhised siirded nõutav      
          203540 Laenu- ja finantseerimistegevuseks saadud sihtfinantseerimine nõutav      
          203550 Sihtfinantseerimisega seotud kohustused nõutav   nõutav  
          203555 Kaasfinantseerimisega seotud kohustused nõutav   nõutav  
          203560 Seadusandlusest tulenevad toetuste kohustused nõutav      
          203570 Muud toetuste andmise kohustused nõutav      
      2036     Muud kohustused        
          203600 Selgitamata laekumised nõutav      
          203601 Edasiandmisele kuuluvad laekumised nõutav      
          203610 Konfiskeeritud varad nõutav      
          203620 Tagatistasud, kautsjonid nõutav      
          203630 Kinnipeetavate raha nõutav      
          203640 Kohtutäiturile ülekantavad summad nõutav      
          203650 Sihtfinantseerimise tagasimaksekohustused nõutav   nõutav  
          203655 Kaasfinantseerimise tagasimaksekohustused nõutav   nõutav  
          203690 Muud kohustused nõutav      
      2038     Toetusteks saadud ettemaksed        
          203850 Sihtfinantseerimiseks saadud vahendid nõutav   nõutav  
          203855 Kaasfinantseerimiseks saadud vahendid nõutav   nõutav  
          203856 Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud vahendid nõutav   nõutav  
          203857 Põhivara kaasfinantseerimiseks saadud vahendid nõutav   nõutav  
          203860 Saadud seadusandlusest tulenevate toetuste ettemaksed nõutav      
          203870 Saadud ettemaksed muude toetuste maksmiseks nõutav      
      2039     Muud saadud ettemaksed ja tulevaste perioodide tulud        
          203900 Ettemaksed toodete ja teenuste eest nõutav      
          203910 Ettemaksed müüdud põhivara eest nõutav      
          203990 Muud saadud ettemaksed nõutav      
    206       ERALDISED        
          206000 Eraldised kohtuprotsesside suhtes        
          206010 Eraldised garantiikohustuste tagamiseks        
          206030 Kustutamata EVP-d        
          206040 Pensionieraldised        
          206090 Muud eraldised        
    208       LAENUKOHUSTUSED        
      2080     Emiteeritud võlakirjad        
          208000 Emiteeritud lühiajalised võlakirjad nominaalväärtuses nõutav     nõutav
          208001 Emiteeritud lühiajaliste võlakirjade nominaalväärtuse ja soetusmaksumuse vahe amortiseerimata osa nõutav     nõutav
          208010 Emiteeritud pikaajaliste võlakirjade lühiajaline osa nominaalväärtuses nõutav     nõutav
          208011 Emiteeritud pikaajaliste võlakirjade nominaalväärtuse ja soetusmaksumuse vahe amortiseerimata osa nõutav     nõutav
      2081     Laenud        
          208100 Arvelduskrediit nõutav      
          208110 Võetud lühiajalised laenud nominaalväärtuses nõutav     nõutav
          208111 Lühiajaliste laenude nominaal- ja soetusmaksumuse vahe amortiseerimata osa nõutav     nõutav
          208120 Võetud pikaajalised laenud nominaalväärtuses nõutav     nõutav
          208121 Pikaajaliste laenude nominaal- ja soetusmaksumuse vahe amortiseerimata osa nõutav     nõutav
      2082   208200 Kapitalirendikohustused nõutav     nõutav
      2083     Faktooringkohustused nõutav     nõutav
          208300 Lühiajalised faktooringkohustused nõutav     nõutav
          208310 Pikaajaliste faktooringkohustuste lühiajaline osa nõutav     nõutav
    209     209000 Tuletisinstrumendid nõutav      
  25         PIKAAJALISED KOHUSTUSED        
    250       VÕLAD HANKIJATELE        
          250000 Kohustused ostetud toodete ja teenuste eest nõutav      
          250010 Kohustused ostetud põhivara eest nõutav      
    253       MUUD PIKAAJALISED KOHUSTUSED JA ETTEMAKSED        
      2530     Ajatatud maksu-, lõivu- ja trahvikohustused        
          253000 Käibemaksu kohustus nõutav      
          253010 Sotsiaalmaksu kohustus nõutav      
          253020 Üksikisiku tulumaksu kohustus nõutav      
          253030 Töötuskindlustusmakse kohustus nõutav      
          253035 Kogumispensioni maksete kohustus nõutav      
          253040 Erisoodustuste ja ettevõtja tulumaksu kohustus nõutav      
          253050 Maamaksu kohustus nõutav      
          253055 Aktsiisimaksu kohustus nõutav      
          253056 Tollimaksu kohustus nõutav      
          253060 Muud maksukohustused nõutav      
          253070 Lõivukohustused nõutav      
          253080 Loodusressursside kasutamise ja saastetasude kohustus nõutav      
          253090 Trahvikohustused nõutav      
          253095 Maksuvõlalt arvestatud intressikohustused nõutav      
      2536     Muud pikaajalised kohustused        
          253690 Muud kohustused nõutav      
      2538     Pikaajalised ettemaksed ja tulevaste perioodide tulud        
          253800 Liitumistasude amortiseerimata jääk        
    256       ERALDISED        
          256000 Eraldised kohtuprotsesside tagamiseks        
          256010 Eraldised garantiikohustuste tagamiseks        
          256040 Pensionieraldised        
          256090 Muud eraldised        
    257       SIHTFINANTSEERIMINE        
          257000 Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks (soetusmaksumuses) nõutav nõutav   nõutav
          257080 Kodumaise sihtfinantseerimise kogunenud kulum nõutav nõutav   nõutav
          257100 Välisabi põhivara soetamiseks (soetusmaksumus) nõutav nõutav nõutav nõutav
          257180 Välisabi kogunenud kulum nõutav nõutav nõutav nõutav
          257200 Välisabi kaasfinantseerimine põhivara soetamiseks (soetusmaksumus) nõutav nõutav nõutav nõutav
          257280 Välisabi kaasfinantseerimise kogunenud kulum nõutav nõutav nõutav nõutav
          257800 Laenu- ja finantseerimistegevuseks saadud sihtfinantseerimine nõutav      
    258       LAENUKOHUSTUSTE PIKAAJALINE OSA        
      2580     Emiteeritud võlakirjad        
          258000 Emiteeritud võlakirjad nominaalväärtuses nõutav     nõutav
          258001 Amortiseerimata võlakirjade nominaal- ja soetusmaksumuse vahe nõutav     nõutav
      2581     Laenud        
          258100 Laenud nominaalväärtuses nõutav     nõutav
          258101 Amortiseerimata laenukulud nõutav     nõutav
      2582   258200 Kapitalirendikohustused nõutav     nõutav
      2583   258300 Faktooringkohustused nõutav     nõutav
  28       289000 Vähemusosa nõutav     nõutav
  29         NETOVARA        
    290       RESERVID        
          290000 Stabiliseerimisreserv        
          290010 Tagatisreserv        
          290020 Vabariigi Valitsuse reserv        
          290030 Kassareserv        
          290040 Omandireformi reserv        
          290060 Kohaliku Omavalitsuse eluasemereserv        
          290080 Kohustuslik reserv äriseadustiku alusel        
          290090 Muud reservid        
      2904     Põhivara ümberhindluse reserv        
          290400 Ümberhinnatud põhivara uus soetusmaksumus        
          290401 Ümberhinnatud põhivara mahakantud jääkväärtus        
    291       Aktsia- või osakapital ja ülekurss        
          291000 Aktsia- või osakapital        
          291010 Ülekurss        
    292     292000 Sihtkapital        
    297     297000 Riskimaandamise reserv        
    298     298000 AKUMULEERITUD ÜLE-/PUUDUJÄÄK        
    299     299000 ARUANDEPERIOODI TULEM        
            TULEMIARUANNE        
3           TEGEVUSTULUD        
  30         MAKSUD JA SOTSIAALKINDLUSTUSMAKSED        
    300       TULUMAKS        
      3000     Füüsilise isiku tulumaks        
          300000 Tulumaks füüsilise isiku tulult nõutav      
          300010 Tulumaks füüsilisest isikust ettevõtja erisoodustustelt nõutav      
      3001     Juriidilise isiku tulumaks        
          300100 Juriidilise isiku tulumaks dividendidelt ja muudelt kasumieraldistelt nõutav      
          300110 Juriidilise isiku tulumaks erisoodustustelt nõutav      
          300130 Juriidilise isiku tulumaks kingitustelt, annetustelt ja vastuvõtukuludelt nõutav      
          300140 Juriidilise isiku tulumaks ettevõtlusega mitteseotud kuludelt ja väljamaksetelt nõutav      
          300150 Mitteresidendist juriidilise isiku tulult arvestatud tulumaks nõutav      
          300160 Kuni 31.12.1999 kehtinud tulumaksuseaduse alusel nõutav      
    302       SOTSIAALMAKS JA SOTSIAALKINDLUSTUSMAKSED        
      3020     Sotsiaalmaks        
        30200   Sotsiaalmaks pensionikindlustuseks        
          302000 Tööandja sotsiaalmaks pensionikindlustuseks nõutav      
          302001 Füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalmaks pensionikindlustuseks nõutav      
          302002 Riigilt ja Eesti Töötukassalt erijuhtudel arvestatud sotsiaalmaks pensionikindlustuseks nõutav      
        30201   Sotsiaalmaks ravikindlustuseks        
          302010 Tööandja sotsiaalmaks ravikindlustuseks nõutav      
          302011 Füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalmaks ravikindlustuseks nõutav      
          302012 Riigilt ja Eesti Töötukassalt erijuhtudel arvestatud sotsiaalmaks ravikindlustuseks nõutav      
      3025     Töötuskindlustusmakse        
          302500 Tööandja töötuskindlustusmakse nõutav      
          302510 Töövõtja töötuskindlustusmakse nõutav      
    303       OMANDIMAKSUD        
      3030   303000 Maamaks nõutav      
      3031   303100 Raskeveokimaks nõutav      
      3032   303200 Mootorsõidukimaks nõutav      
      3033   303300 Paadimaks nõutav      
      3034   303400 Loomapidamismaks nõutav      
    304       MAKSUD KAUPADELT JA TEENUSTELT        
      3040   304000 Käibemaks nõutav      
      3041   304100 Müügimaks nõutav      
      3042     Aktsiisimaks        
        30420   Alkoholiaktsiis        
          304201 Õlle aktsiis nõutav      
          304202 Veini aktsiis nõutav      
          304203 Kääritatud joogi aktsiis nõutav      
          304204 Vahetoote aktsiis nõutav      
          304208 Muu alkoholi aktsiis nõutav      
          304209 Saadud alkoholiaktsiisi edasiandmisest nõutav      
        30421   Tubakaaktsiis        
          304210 Tubakaaktsiis nõutav      
        30422   Kütuseaktsiis        
          304220 Autobensiini aktsiis nõutav      
          304221 Diislikütuse aktsiis nõutav      
          304228 Muu kütuse aktsiis nõutav      
        30423 304230 Pakendiaktsiis nõutav      
        30429 304290 Muu aktsiis nõutav      
      3043     Hasartmängumaks        
          304300 Hasartmängumaks õnne- ja osavusmängudelt, kihlvedudelt ning totalisaatoritelt nõutav      
          304310 Hasartmängumaks loteriidelt nõutav      
      3044   304400 Reklaamimaks nõutav      
      3045   304500 Teede ja tänavate sulgemise maks nõutav      
      3046   304600 Lõbustusmaks nõutav      
      3047   304700 Parkimistasu nõutav      
    305       Maksud väliskaubanduselt ja tehingutelt        
      3050   305000 Tollimaks nõutav      
  32         KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK        
    320       RIIGILÕIVUD        
      3200     Riigilõivud registritoimingutelt        
          320000 Äriregistri toimingute riigilõiv nõutav      
          320010 Kinnistusraamatu ja laevakinnistusraamatu toimingute riigilõiv nõutav      
          320020 Liiklusregistri toimingute riigilõiv nõutav      
          320030 Ehitisregistri toimingute riigilõiv nõutav      
          320040 Maakatastri toimingute riigilõiv        
          320050 Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri toimingute riigilõiv nõutav      
          320055 Kommertspandiregistri toimingute riigilõiv nõutav      
          320060 Keskkonnaregistri toimingutelt nõutav      
          320065 Abieluvararegistri toimingute riigilõiv nõutav      
          320070 Karistusregistritoimingute riigilõiv nõutav      
          320080 Ettevõtteregistris muudatuste tegemise
riigilõiv
nõutav      
      3201     Muud riigilõivud A–E        
          320100 Ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded teadaannete avaldamise riigilõiv nõutav      
          320110 Arhiiviseaduse alusel teostatavate toimingute riigilõiv nõutav      
          320120 Arhiiviteatise väljastamise riigilõiv (Välisministeeriumi kaudu) nõutav      
          320130 Audiitori kutse taotlemise riigilõiv nõutav      
          320140 Bussiveo liiniloa väljastamise riigilõiv nõutav      
          320150 Digitaalallkirja seaduse alusel teostatavate toimingute riigilõiv nõutav      
          320160 Dokumendi legaliseerimise riigilõiv nõutav      
          320170 Dumpinguvastase seaduse alusel tehtavatelt toimingutelt nõutav      
          320180 Ehitusloa väljastamise eest nõutav      
          320190 Elektrituru-, maagaasi- ja kaugkütteseaduse alusel teostatavatelt toimingutelt nõutav      
      3202     Muud riigilõivud F–J        
          320200 Geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimise ja turustamise taotluse läbivaatamise riigilõiv nõutav      
          320210 Hasartmängu- ja loteriiseaduse alusel teostatavate toimingute riigilõiv nõutav      
          320220 Isikut tõendavate dokumentide seaduse ja kodakondsuse seaduse alusel teostatavate toimingute riigilõiv nõutav      
          320230 Jahitunnistuse väljastamise riigilõiv nõutav      
          320240 Jäätmete riikidevahelise veoloa taotluse menetlemise riigilõiv nõutav      
      3203     Muud riigilõivud K–L        
          320300 Kannete riigilõiv registerpandi kohta nõutav      
          320310 Kauplemisloa väljastamise eest nõutav      
          320320 Kasutusloa väljastamise eest        
          320330 Kohtuasjade toimingute riigilõiv nõutav      
          320340 Konkurentsiameti toimingutelt nõutav      
          320350 Kutsekvalifikatsiooni tunnustamise taotluse läbivaatamise riigilõiv nõutav      
          320360 Lennuameti toimingute riigilõiv nõutav      
          320370 Lõhkematerjaliseaduse alusel teostatavate toimingute riigilõiv nõutav      
      3204     Muud riigilõivud M–P        
          320400 Maaparandussüsteemi ehitusloa taotlemise eest nõutav      
          320410 Maapõueseaduse alusel teostatavate toimingute riigilõiv nõutav      
          320420 Mahepõllumajanduse seaduse alusel teostatavate toimingute riigilõiv nõutav      
          320430 Pankrotihalduri kutse taotlemise riigilõiv nõutav      
          320440 Patendiameti toimingute riigilõiv nõutav      
          320450 Perekonnaseisuasutuse toimingute riigilõiv nõutav      
      3205     Muud riigilõivud R–S        
          320500 Raudteeseaduse alusel teostatavate toimingute riigilõiv nõutav      
          320510 Ravimiseaduse alusel teostatavate toimingute riigilõiv nõutav      
          320520 Relvaseaduse alusel teostatavate toimingute riigilõiv nõutav      
          320530 Riigihangete seaduse alusel teostatavate toimingute riigilõiv nõutav      
          320540 Riiklike tegevuslitsentside ja tegevuslubade väljastamise ja pikendamise riigilõiv nõutav      
          320545 Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse alusel teostatavatelt toimingutelt nõutav      
          320550 Sama õppeaine riigieksami korduvaks sooritamiseks registreerimise riigilõiv nõutav      
          320560 Seemne ja taimse paljundusmaterjali seaduse ja sordikaitseseaduse alusel teostatavate toimingute riigilõiv nõutav      
          320570 Sideameti toimingute riigilõiv nõutav      
          320580 Söödaseaduse alusel teostatavate toimingute riigilõiv nõutav      
      3206     Muud riigilõivud T–U        
          320600 Taimekaitseseaduse alusel teostatavate toimingute riigilõiv nõutav      
          320610 Tehnilise järelevalve seaduse alusel teostatavate toimingute riigilõiv nõutav      
          320620 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel teostatavatelt toimingutelt nõutav      
          320630 Toidu-, veterinaarkorralduse-, loomatauditõrje- ja loomakaitseseaduse alusel teostatavate toimingute riigilõiv nõutav      
          320640 Tolliseadustiku alusel teostatavatelt toimingute riigilõiv nõutav      
          320650 Tunnistuse väljastamise riigilõiv nõutav      
          320660 Turvatöötaja kaardi väljastamise riigilõiv nõutav      
      3207     Muud riigilõivud V–Ü        
          320700 Valla- ja linnasekretäri ning vangladirektori tõestamistoimingute riigilõiv nõutav      
          320710 Veeteede Ameti toimingute riigilõiv nõutav      
          320720 Väetiseseaduse alusel teostatavate toimingute riigilõiv nõutav      
          320730 Välisesinduses teostatavate toimingute riigilõiv nõutav      
          320740 Välismaalaste seaduse ja selle täitmiseks antud õigustloovate aktide alusel teostatavate toimingute riigilõiv nõutav      
          320750 Väärtpaberituru kutseliste osaliste, krediidiasutuste, kindlustusandjate ja -vahendajate, fondivalitsejate ja investeerimisfondidega seotud toimingud nõutav      
      3209     Muud riigilõivud        
          320999 Muud riigilõivud nõutav      
    322       TULUD MAJANDUSTEGEVUSEST        
      3220     TULUD HARIDUSALASEST TEGEVUSEST        
          322000 Tulu koolitusteenuse osutamisest nõutav      
          322010 Tulu teadus- ja arendustegevusest nõutav      
          322020 Koolieelsete lasteasutuste kohatasu nõutav      
          322030 Tasu töövihikute, õppematerjali ja muude õppekulude katteks nõutav      
          322040 Tasu toitlustamiskuludeks nõutav      
          322050 Õppekava välisest tegevusest saadud tulud nõutav      
          322060 Tulud kutseõppeasutuste toodetest ja teenustest nõutav      
          322090 Muud tulud haridusalasest tegevusest nõutav      
      3221     TULUD KULTUURI-  JA KUNSTIALASEST TEGEVUSEST        
          322100 Raamatukogude tasulised teenused nõutav      
          322110 Rahva- ja kultuurimajade tasulised teenused nõutav      
          322120 Muuseumide ja näituste tasulised teenused nõutav      
          322130 Etendus- ja kontserdiasutuste tasulised teenused nõutav      
          322140 Reklaami müügi tulud nõutav      
          322150 Laste muusika- ja kunstikoolide tulud nõutav      
          322190 Muud kultuuri- ja kunstiasutuste tulud nõutav      
      3222     TULUD SPORDI- JA PUHKEALASEST TEGEVUSEST        
          322200 Spordibaaside ja spordikomplekside tulud nõutav      
          322210 Spordikoolide tulud nõutav      
          322220 Laste spordi-, tehnika-, loodus-, loome- ja huvialakoolide tulud nõutav      
          322230 Tulud puhkebaasidelt nõutav      
          322290 Muud tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest nõutav      
      3223     TULUD TERVISHOIUST        
          322300 Haiglate tulud nõutav      
          322310 Ambulatooriumide ja polikliinikute tulud nõutav      
          322320 Tervisekaitsekeskuste tulud nõutav      
          322330 Vereteenistuste tulud nõutav      
          322390 Muud tulud tervishoiust nõutav      
      3224     TULUD SOTSIAALABIALASEST TEGEVUSEST        
          322400 Lastekodude tulud nõutav      
          322410 Noortekodude tulud nõutav      
          322420 Koolkodude tulud nõutav      
          322430 Üldhooldekodude tulud nõutav      
          322440 Erihooldekodude tulud nõutav      
          322450 Tugikodude tulud nõutav      
          322460 Päevakeskuste tulud nõutav      
          322470 Varjupaikade tulud nõutav      
          322480 Sotsiaalse rehabilitatsioonikeskuste tulud nõutav      
          322490 Muud tulud sotsiaalabialasest tegevusest nõutav      
      3225     ELAMU- JA KOMMUNAALTEGEVUSE TULUD        
          322500 Kinnisvarainvesteeringute üür ja rent nõutav      
          322510 Muu elamute ja korterite üür ja rent nõutav      
          322520 Tulu elektrienergia müügist nõutav      
          322530 Tulu vee- ja kanalisatsiooniteenustest nõutav      
          322540 Tulu soojuse ja kütte müügist nõutav      
          322590 Muu tulu elamu- ja kommunaaltegevusest nõutav      
      3226   322600 TULU KESKKONNAALASEST TEGEVUSEST nõutav      
      3227     TULUD KORRAKAITSEST        
          322700 Politsei tulud nõutav      
          322710 Päästeteenistuste tulud nõutav      
          322720 Kohtute tulud nõutav      
          322730 Kinnipidamiskohtade tulud nõutav      
          322790 Muud tulud korrakaitsealasest tegevusest nõutav      
      3228   322800 TULUD RIIGIKAITSEST nõutav      
      3229   322900 TULUD ÜLDVALITSEMISEST nõutav      
    323       TULUD MAJANDUSTEGEVUSEST (järg)        
      3230     TULUD TRANSPORDI- JA SIDEALASEST TEGEVUSEST        
          323000 Tulud transporditeenustelt nõutav      
          323010 Tulud sideteenustelt nõutav      
      3231     TULUD PÕLLU-, METSAMAJANDUSEST, JAHINDUSEST, KALANDUSEST        
          323100 Tulud põllu-, metsamajandusest, jahindusest, kalandusest nõutav      
      3232     TULUD MUUDELT MAJANDUSALADELT        
          323200 Tulu elektrienergia müügist nõutav      
          323210 Tulu soojusenergia müügist nõutav      
          323220 Tulud kaevandamisest, töötlevast tööstusest ja ehitusest nõutav      
          323290 Tulu muudelt majandusaladelt nõutav      
      3233     ÜÜR JA RENT        
          323300 Kinnisvarainvesteeringutelt nõutav      
          323310 Eluruumidelt nõutav      
          323320 Mitteeluruumidelt nõutav      
          323330 Muu vara üür ja rent nõutav      
          323340 Tulu elektrienergia müügist nõutav      
          323350 Tulu vee- ja kanalisatsiooniteenustest nõutav      
          323360 Tulu soojuse ja kütte müügist nõutav      
          323390 Muu tulu üüri ja rendiga kaasnevast tegevusest nõutav      
      3237     ÕIGUSTE MÜÜK        
          323700 Hoonestusõiguse seadmise tasu nõutav      
          323710 Kasutamisõiguse tasu nõutav      
          323720 Tasu äritegevusõigusega tegelemise õiguse loa eest, v.a litsentsid nõutav      
          323730 Tasu maavara kaevandamise loa enampakkumisest nõutav      
          323740 Jahiloa hind nõutav      
      3238     MUU TOODETE JA TEENUSTE MÜÜK        
          323800 Tuletorni- ja jäämurde tasu nõutav      
          323810 Väärismetalltoodete proovi tasu nõutav      
          323830 Kantseleiteenuste tasu nõutav      
          323840 Tasu piimaanalüüside eest nõutav      
          323850 Tasu maa-ainese kaevandamisloa väljaandmisest nõutav      
          323860 Leitud asjade müügitulu nõutav      
          323870 Tulu konfiskeeritud varade müügist nõutav      
          323890 Muu toodete ja teenuste müük nõutav      
      3239   323900 EDASIANTAV TULU JA TULU KULUDE EDASIANDMISEST nõutav nõutav    
  35         SAADUD TOETUSED        
    350       SAADUD SIHTFINANTSEERIMINE        
      3500     Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine        
          350000 Kodumaise sihtfinantseerimise tegevuskuludeks nõutav nõutav    
          350010 Kodumaise sihtfinantseerimise vahendamine tegevuskuludeks nõutav nõutav    
          350020 Välisabi tegevuskuludeks nõutav nõutav nõutav  
          350030 Välisabi vahendamine tegevuskuludeks nõutav nõutav nõutav  
          350040 Välisabi kaasfinantseerimine tegevuskuludeks nõutav nõutav nõutav  
          350050 Välisabi kaasfinantseerimise vahendamine tegevuskuludeks nõutav nõutav nõutav  
      3502     Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuse vahendamiseks        
          350210 Kodumaise sihtfinantseerimise vahendamine põhivara soetuseks nõutav nõutav    
          350230 Välisabi vahendamine põhivara soetuseks nõutav nõutav nõutav  
          350250 Välisabi kaasfinantseerimise vahendamine põhivara soetuseks nõutav nõutav nõutav  
    351       PÕHIVARA SOETAMISEKS SAADUD SIHTFINANTSEERIMISE AMORTISATSIOON        
          351000 Põhivara soetamiseks saadud kodumaise sihtfinantseerimise amortisatsioon nõutav nõutav    
          351010 Põhivara soetamiseks saadud välisabi amortisatsioon nõutav nõutav nõutav  
          351020 Põhivara soetamiseks saadud välisabi kaasfinantseerimise amortisatsioon nõutav nõutav nõutav  
    352       SAADUD MITTESIHTOTSTARBELINE FINANTSEERIMINE        
          352000 Riigieelarvest kohaliku omavalituse eelarve tasandusfondi 014001      
          352010 Riigi ja kohalike omavalituste vahelised muud toetused nõutav nõutav    
          352020 Kohalike omavalitsuste vahelised toetused nõutav nõutav    
          352100 Riiklikuks koolitustellimuseks nõutav nõutav    
          352110 Muud avalik-õiguslike juriidiliste isikute vahelised toetused nõutav nõutav    
          352800 Saadud liikmemaksud nõutav nõutav    
          352900 Muu mittesihtotstarbeline finantseerimine nõutav nõutav    
    354     354000 SAADUD SUBSIIDIUMID nõutav nõutav    
  38         MUUD TULUD        
    381       KASUM/KAHJUM VARUDE JA PÕHIVARA MÜÜGIST (v.a finantsvarad)        
      3810     Kasum/kahjum kinnisvarainvesteeringute müügist        
          381000 Tulu kinnisvarainvesteeringute müügist nõutav      
          381001 Kinnisvarainvesteeringute müügiga seotud kulud nõutav      
          381010 Kinnisvarainvesteeringute jääkväärtus nõutav      
      3811     Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist        
        38110   Kasum/kahjum maa müügist        
          381100 Tulu maa müügist nõutav      
          381101 Maa müügiga seotud kulud nõutav      
          381102 Müüdud maa soetusmaksumus nõutav      
        38111   Kasum/kahjum hoonete müügist        
          381110 Müüdud hoonete (v.a eluhooned) müügitulu nõutav      
          381111 Hoonete (v.a eluhooned) müügiga seotud kulud nõutav      
          381112 Müüdud hoonete (v.a eluhooned) jääkväärtus nõutav      
          381115 Müüdud eluhoonete müügitulu nõutav      
          381116 Eluhoonete müügiga seotud kulud nõutav      

 

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          381117 Müüdud eluhoonete jääkväärtus nõutav      
        38112   Kasum/kahjum rajatiste müügist        
          381120 Müüdud teede müügitulu nõutav      
          381121 Teede müügiga seotud kulud nõutav      
          381122 Müüdud teede jääkväärtus nõutav      
          381125 Müüdud muude rajatiste müügitulu nõutav      
          381126 Muude rajatiste müügiga seotud kulud nõutav      
          381127 Müüdud muude rajatiste jääkväärtus nõutav      
        38113   Kasum/kahjum kaitseotstarbelise põhivara müügist        
          381130 Müüdud kaitseotstarbelise põhivara müügitulu nõutav      
          381131 Kaitseotstarbelise põhivara müügiga seotud kulud nõutav      
          381132 Müüdud kaitseotstarbelise põhivara jääkväärtus nõutav      
        38114   Kasum/kahjum masinate ja seadmete müügist        
          381140 Müüdud masinate ja seadmete müügitulu nõutav      
          381141 Masinate ja seadmete müügiga seotud kulud nõutav      
          381142 Müüdud masinate ja seadmete jääkväärtus nõutav      
          381145 Müüdud transpordivahendite müügitulu nõutav      
          381146 Transpordivahendite müügiga seotud kulud nõutav      
          381147 Müüdud transpordivahendite jääkväärtus nõutav      
        38115   Kasum/kahjum info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete müügist        
          381150 Müüdud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete müügitulu nõutav      
          381151 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete müügiga seotud kulud nõutav      
          381152 Müüdud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete jääkväärtus nõutav      
        38116   Kasum/kahjum muu amortiseeruva materiaalse põhivara müügist        
          381160 Müüdud muu amortiseeruva materiaalse põhivara müügitulu nõutav      
          381161 Muu amortiseeruva materiaalse põhivara müügiga seotud kulud nõutav      
          381162 Müüdud muu amortiseeruva materiaalse põhivara jääkväärtus nõutav      
        38117   Kasum/kahjum mitteamortiseeruvate põhivarade müügist        
          381170 Mitteamortiseeruvate põhivarade müügitulu nõutav      
          381171 Mitteamortiseeruvate põhivarade müügiga seotud kulud nõutav      
          381172 Mitteamortiseeruvate põhivarade jääkväärtus nõutav      
        38118   Kasum/kahjum lõpetamata ehituse müügist        
          381180 Lõpetamata ehituste müügitulu nõutav      
          381181 Lõpetamata ehituste müügiga seotud kulud nõutav      
          381182 Lõpetamata ehituse jääkväärtus nõutav      
      3813     Kasum/kahjum immateriaalse põhivara müügist        
        38130   Kasum/kahjum tarkvara müügist        
          381300 Tarkvara müügitulu nõutav      
          381301 Tarkvara müügiga seotud kulud nõutav      
          381302 Müüdud tarkvara jääkväärtus nõutav      
        38132   Kasum/kahjum õiguste ja litsentside müügist        
          381320 Õiguste ja litsentside müügitulu nõutav      
          381321 Õiguste ja litsentside müügiga seotud kulud nõutav      
          381322 Müüdud õiguste ja litsentside jääkväärtus nõutav      
        38136   Kasum/kahjum muu immateriaalse põhivara müügist        
          381360 Muu immateriaalse põhivara müügitulu nõutav      
          381361 Muu immateriaalse põhivara müügiga seotud kulud nõutav      
          381362 Müüdud muu immateriaalse põhivara jääkväärtus nõutav      
      3814     Kasum/kahjum bioloogiliste varade müügist        
          381400 Tulu taimede ja istanduste müügist nõutav      
          381401 Taimede ja istanduste müügiga seotud kulud nõutav      
          381402 Müüdud taimede ja istanduste jääkväärtus nõutav      
          381410 Tulu metsa müügist nõutav      
          381411 Metsa müügiga seotud kulud nõutav      
          381412 Müüdud metsa jääkväärtus nõutav      
          381420 Tulu loomade müügist nõutav      
          381421 Loomade müügiga seotud kulud nõutav      
          381422 Müüdud loomade jääkväärtus nõutav      
      3818     Kasum/kahjum varude müügist        
          381800 Strateegiliste varude müügi tulu nõutav      
          381801 Strateegiliste varude müügiga seotud kulud nõutav      
          381802 Müüdud strateegiliste varude bilansiline maksumus nõutav      
          381810 Tooraine ja materjalide müügi tulu nõutav      
          381811 Tooraine ja materjalide müügiga seotud kulud nõutav      
          381812 Müüdud tooraine ja materjalide bilansiline maksumus nõutav      
          381820 Müügi eesmärgil soetatud kaupade müük nõutav      
          381821 Müügi eesmärgil soetatud kaupade müügiga seotud kulud nõutav      
          381822 Müüdud müügi eesmärgil soetatud kaupade bilansiline maksumus nõutav      
          381830 Kasutatud varude müük nõutav      
          381831 Kasutatud varude müügiga seotud kulud nõutav      
    382       MUUD TULUD VARADELT        
      3823     Võlalt arvestatud intressitulu (v.a finantstulu)        
          382300 Füüsilise isiku tulumaksu võla intressitulud nõutav      
          382310 Juriidilise isiku tulumaksu võla intressitulud nõutav      
          382320 Sotsiaalmaksu võla intressitulud nõutav      
          382330 Töötuskindlustusmakse võla intressitulud nõutav      
          382340 Käibemaksu võla intressitulud nõutav      
          382350 Aktsiisivõlgade intressitulud nõutav      
          382360 Muude maksuvõlgade intressitulud nõutav      
          382390 Muud viivisintressitulud nõutav      
      3825     Tulud loodusressursside kasutamisest        
          382500 Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu nõutav      
          382510 Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu nõutav      
          382520 Maa-ainese kaevandamisõiguse tasu        
          382530 Metsatulu nõutav      
          382540 Tasu vee erikasutusest nõutav      
          382550 Jahipiirkonna kasutusõiguse tasu nõutav      
          382560 Kalapüügiõiguse tasu nõutav      
    388       MUUD TULUD        
      3880     Trahvid        
          388000 Väärteomenetluse seadustiku alusel määratud trahvid nõutav      
          388010 Kaitseväe distsiplinaarseaduse alusel määratud trahvid nõutav      
          388020 Karistusseadustiku alusel määratud trahvid nõutav      
          388030 Maksukorralduse seaduse alusel määratud trahvid nõutav      
          388040 Tolliseadustiku alusel määratud trahvid nõutav      
          388050 Töötajate distsiplinaarvastutuse seaduse alusel määratud trahvid nõutav      
          388090 Muud trahvid nõutav      
      3882     Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis        
          388200 Saastetasu saasteainete viimisel veekogudesse, põhjavette või pinnasesse nõutav      
          388210 Saastetasu saasteainete viimisel välis��hku nõutav      
          388220 Saastetasu jäätmete viimisel keskkonda nõutav      
          388230 Keskkonnale tekitatud kahju hüvitus nõutav      
          388290 Edasiantud saastetasu ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis nõutav      
      3888     Eespool nimetamata muud tulud        
          388800 Kindlustushüvitised nõutav      
          388820 Hindade rikkumisega ebaseaduslikult saadud hinnavahe nõutav      
          388830 Regressinõuded nõutav      
          388840 Sundraha nõutav      
          388850 Sunniraha ja tulud asendustäitmisest nõutav      
          388860 Kaitsjatasu, ekspertiisitasu, kohtukulude hüvitis nõutav      
          388870 Erikonfiskeeritud raha nõutav      
          388880 Väljanõudmata deposiidid ja tagatistasud nõutav      
          388890 Muud (ebatavalised) tulud nõutav      
            TEGEVUSKULUD        
4           ANTUD TOETUSED        
  40       400000 SUBSIIDIUMID ETTEVÕTLUSEGA TEGELEVATELE ISIKUTELE nõutav nõutav    
  41         SOTSIAALTOETUSED        
    410       Sotsiaalkindlustustoetused        
      4100     Pensionikindlustustoetused sotsiaalmaksutuludest        
          410000 Vanaduspension nõutav nõutav    
          410010 Ennetähtaegne vanaduspension nõutav nõutav    
          410020 Töövõimetuspension nõutav nõutav    
          410030 Toitjakaotuspension nõutav nõutav    
          410040 Väljateenitud aastate pension nõutav nõutav    
      4102     Pensionikindlustustoetused mitte sotsiaalmaksutuludest        
          410200 Pensionid, pensionilisad ja -suurendused mitte-sotsiaalmaksutuludest nõutav nõutav    
          410210 Rahvapension nõutav nõutav    
      4103   410300 Riigipoolsed kanded kohustusliku kogumispensioni fondidesse nõutav nõutav    
      4105     Ravikindlustustoetused        
          410500 Ajutise töövõimetuse hüvitised nõutav nõutav    
          410510 Ravimite hüvitamine nõutav nõutav    
          410520 Meditsiiniliste abivahendite hüvitamine nõutav nõutav    
          410530 Raviteenused nõutav nõutav    
          410590 Muud ravikindlustustoetused nõutav nõutav    
      4108     Töötuskindlustustoetused        
          410800 Töötuskindlustushüvitised nõutav nõutav    
          410810 Hüvitised töölepingute kollektiivse ülesütlemise korral nõutav nõutav    
          410820 Hüvitised tööandja maksejõuetuse korral nõutav nõutav    
          410830 Töötuskindlustushüvitistelt arvestatud sotsiaalmaks nõutav nõutav    
    413       Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele        
      4130     Peretoetused        
          413000 Sünnitoetus nõutav nõutav    
          413010 Lapsetoetus nõutav nõutav    
          413020 Lapsehooldustasu nõutav nõutav    
          413025 Vanemahüvitis nõutav nõutav    
          413030 Üksikvanema toetus nõutav nõutav    
          413040 Ajateenija lapse toetus nõutav nõutav    
          413050 Lapse koolitoetus nõutav nõutav    
          413060 Eestkostel või peres hooldusel oleva lapse toetus nõutav nõutav    
          413070 Elluastumistoetus nõutav nõutav    
          413080 Nelja- ja enamalapselise pere ning kolmikuid kasvatava pere toetus nõutav nõutav    
          413090 Muud peretoetused nõutav nõutav    
      4131   413100 Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused nõutav nõutav    
      4132     Toetused töötutele        
          413200 Töötu abiraha nõutav nõutav    
          413210 Töötu ümberõppe stipendium nõutav nõutav    
          413220 Tööturutoetus ettevõtluse alustamiseks nõutav nõutav    
          413290 Muud toetused töötutele nõutav nõutav    
      4133     Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele        
          413300 Puudega lapse toetus nõutav nõutav    
          413310 16-aastase ja vanema puudega isiku toetus nõutav nõutav    
          413320 Puudega inimese hooldaja toetus nõutav nõutav    
          413330 Puudega vanema toetus nõutav nõutav    
          413340 Õppetoetus puuetega inimestele nõutav nõutav    
          413350 Täienduskoolitustoetus puuetega inimestele nõutav nõutav    
          413360 Rehabilitatsioonitoetus puuetega inimestele nõutav nõutav    
          413370 Proteesid, ortopeedilised ja muud abivahendid puuetega inimestele nõutav nõutav    
          413390 Muud toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele nõutav nõutav    
      4134     Õppetoetused        
          413400 Põhitoetused nõutav nõutav    
          413401 Täiendavad toetused nõutav nõutav    
          413410 Stipendiumid nõutav nõutav    
          413420 Sõidusoodustused nõutav nõutav    
          413430 Eluasemekompensatsioonid nõutav nõutav    
          413440 Toitlustustoetused nõutav nõutav    
          413490 Muud toetused nõutav nõutav    
      4137   413700 Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks   nõutav    
      4138     Muud sotsiaalabitoetused        
          413800 Toetused vanuritele nõutav nõutav    
          413810 Toetused kinnipidamiskohast vabanenutele nõutav nõutav    
          413820 Toetused teistele sotsiaalabi vajavatele isikutele nõutav nõutav    
          413821 Taskuraha sotsiaalhooldusasutuste, lastekodude jt kasvandikele nõutav nõutav    
          413822 Toetused hooldajatele (v.a puuetega isikud) nõutav nõutav    
          413823 Ravitoetused nõutav nõutav    
          413830 Ajateenijate tasud nõutav nõutav    
          413831 Ajateenijate ja asendusteenistusalaste ühekordsed toetused nõutav nõutav    
          413840 Kutsehaiguste ja tööõnnetustega seotud kahjuhüvitised kannatanutele nõutav nõutav    
          413850 Hüvitised vägivalla ohvritele nõutav nõutav    
          413860 Õigusabi nõutav nõutav    
          413890 Matusetoetused nõutav nõutav    
          413899 Eespool nimetamata sotsiaalabitoetused ja hüvitised nõutav nõutav    
      4139   413900 Preemiad ja stipendiumid (v.a haridusalased stipendiumid)        
          413900 Preemiad, stipendiumid nõutav nõutav    
          413990 Muud autasud nõutav nõutav    
    414       Sotsiaaltoetused avaliku sektori töövõtjatele        
          414000 Avalike teenistujate pensionisuurendus nõutav nõutav    
          414010 Parlamendipensionid nõutav nõutav    
          414020 Presidendi ametipension nõutav nõutav    
          414030 Riigikontrolli ametnike pensionid nõutav nõutav    
          414040 Riigikohtunike pensionisuurendus nõutav nõutav    
          414050 Kohtunike pensionisuurendus nõutav nõutav    
          414060 Prokuröride pensionisuurendus nõutav nõutav    
          414070 Õiguskantsleri ja tema asetäitja-nõuniku pensionisuurendus nõutav nõutav    
          414080 Politseiametnike pension nõutav nõutav    
          414090 Pensionid kaitseväeteenistuse seaduse alusel nõutav nõutav    
          414099 Muud sotsiaaltoetused avaliku sektori

töötajatele

nõutav nõutav    
    416     416000 Arvestatud pensionieraldiste muutus   nõutav    
  45         MUUD TOETUSED        
    450       ANTUD SIHTFINANTSEERIMINE        
      4500     Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks        
          450000 Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks nõutav nõutav    
          450010 Kodumaine sihtfinantseerimise vahendamine tegevuskuludeks nõutav nõutav    
          450030 Välisabi vahendamine tegevuskuludeks nõutav nõutav nõutav  
          450040 Välisabi kaasfinantseerimine tegevuskuludeks nõutav nõutav nõutav  
          450050 Välisabi kaasfinantseerimise vahendamine tegevuskuludeks nõutav nõutav nõutav  
      4502     Antud sihtfinantseerimine põhivara
soetuseks
       
          450200 Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks nõutav nõutav    
          450210 Kodumaine sihtfinantseerimise vahendamine põhivara soetuseks nõutav nõutav    
          450230 Välisabi vahendamine põhivara soetuseks nõutav nõutav nõutav  
          450240 Välisabi kaasfinantseerimine põhivara soetuseks nõutav nõutav nõutav  
          450250 V��lisabi kaasfinantseerimise vahendamine põhivara soetuseks nõutav nõutav nõutav  
    452       ANTUD MITTESIHTOTSTARBELINE FINANTSEERIMINE        
          452000 Riigieelarvest kohaliku omavalitsuse eelarve tasandusfondi nõutav      
          452010 Riigi ja kohalike omavalitsuste vahelised muud toetused nõutav nõutav    
          452020 Kohalike omavalituste vahelised toetused nõutav nõutav    
          452100 Riiklikuks koolitustellimuseks nõutav nõutav    
          452110 Muud avalik-õiguslikele juriidiliste isikute vahelised toetused nõutav nõutav    
          452800 Liikmemaksud nõutav nõutav    
          452900 Muu mittesihtotstarbeline finantseerimine nõutav nõutav    
5           TEGEVUSKULUD (eelarve koondgrupp)        
  50         TÖÖJÕUKULUD        
    500       TÖÖTASU        
      5000     Valitavad ja ametisse nimetatavad ametnikud        
          500000 Ametipalk nõutav nõutav    
          500001 Lisatasud nõutav nõutav    
          500004 Puhkusetasud nõutav nõutav    
          500005 Puhkusetoetus nõutav nõutav    
          500007 Hüvitised nõutav nõutav    
      5001     Avaliku teenistuse ametnike töötasu (v.a kaitseväelased, piirivalveametnikud, politseiametnikud)        
        50010   Kõrgemad ametnikud        
          500100 Astmepalk ja selle suurendus nõutav nõutav    
          500101 Lisatasud nõutav nõutav    
          500103 Preemiad ja tulemustasud nõutav nõutav    
          500104 Puhkusetasud nõutav nõutav    
          500105 Toetused nõutav nõutav    
          500107 Hüvitised nõutav nõutav    
        50014   Vanemametnikud        
          500140 Astmepalk ja selle suurendus nõutav nõutav    
          500141 Lisatasud nõutav nõutav    
          500143 Preemiad ja tulemustasud nõutav nõutav    
          500144 Puhkusetasud nõutav nõutav    
          500145 Toetused nõutav nõutav    
          500147 Hüvitised nõutav nõutav    
        50015   Nooremametnikud        
          500150 Astmepalk ja selle suurendus nõutav nõutav    
          500151 Lisatasud nõutav nõutav    
          500153 Preemiad ja tulemustasud nõutav nõutav    
          500154 Puhkusetasud nõutav nõutav    
          500155 Toetused nõutav nõutav    
          500157 Hüvitised nõutav nõutav    
      5002     Töötajate töötasu        
        50020   Nõukogude ja juhatuste liikmed        
          500200 Teenistus- ja töötasud nõutav nõutav    
          500201 Lisatasud nõutav nõutav    
          500203 Preemiad ja tulemustasud nõutav nõutav    
          500204 Puhkusetasud nõutav nõutav    
          500205 Toetused nõutav nõutav    
          500207 Hüvitised nõutav nõutav    
        50021   Juhid        
          500210 Astme- või põhipalk ja selle suurendus nõutav nõutav    
          500211 Lisatasud nõutav nõutav    
          500213 Preemiad ja tulemustasud nõutav nõutav    
          500214 Puhkusetasud nõutav nõutav    
          500215 Toetused nõutav nõutav    
          500217 Hüvitised nõutav nõutav    
        50024   Tippspetsialistid        
          500240 Astme- või põhipalk ja selle suurendus nõutav nõutav    
          500241 Lisatasud nõutav nõutav    
          500243 Preemiad ja tulemustasud nõutav nõutav    
          500244 Puhkusetasud nõutav nõutav    
          500245 Toetused nõutav nõutav    
          500247 Hüvitised nõutav nõutav    
        50025   Keskastme spetsialistid        
          500250 Astme- või põhipalk ja selle suurendus nõutav nõutav    
          500251 Lisatasud nõutav nõutav    
          500253 Preemiad ja tulemustasud nõutav nõutav    
          500254 Puhkusetasud nõutav nõutav    
          500255 Toetused nõutav nõutav    
          500257 Hüvitised nõutav nõutav    
        50028   Töölised ja abiteenistujad        
          500280 Astme- või põhipalk ja selle suurendus nõutav nõutav    
          500281 Lisatasud nõutav nõutav    
          500283 Preemiad ja tulemustasud nõutav nõutav    
          500284 Puhkusetasud nõutav nõutav    
          500285 Toetused nõutav nõutav    
          500287 Hüvitised nõutav nõutav    
      5003     Kaitseväelaste ja piirivalveametnike töötasu        
        50030   Kõrgemad ohvitserid        
          500300 Astmepalk ja selle suurendus nõutav nõutav    
          500301 Lisatasud nõutav nõutav    
          500303 Preemiad ja tulemustasud nõutav nõutav    
          500304 Puhkusetasud nõutav nõutav    
          500305 Toetused nõutav nõutav    
          500307 Hüvitised nõutav nõutav    
        50034   Vanemohvitserid        
          500340 Astmepalk ja selle suurendus nõutav nõutav    
          500341 Lisatasud nõutav nõutav    
          500343 Preemiad ja tulemustasud nõutav nõutav    
          500344 Puhkusetasud nõutav nõutav    
          500345 Toetused nõutav nõutav    
          500347 Hüvitised nõutav nõutav    
        50035   Nooremohvitserid        
          500350 Astmepalk ja selle suurendus nõutav nõutav    
          500351 Lisatasud nõutav nõutav    
          500353 Preemiad ja tulemustasud nõutav nõutav    
          500354 Puhkusetasud nõutav nõutav    
          500355 Toetused nõutav nõutav    
          500357 Hüvitised nõutav nõutav    
        50036   Allohvitserid        
          500360 Astmepalk ja selle suurendus nõutav nõutav    
          500361 Lisatasud nõutav nõutav    
          500363 Preemiad ja tulemustasud nõutav nõutav    
          500364 Puhkusetasud nõutav nõutav    
          500365 Toetused nõutav nõutav    
          500367 Hüvitised nõutav nõutav    
        50037   Sõdurid        
          500370 Astmepalk ja selle suurendus nõutav nõutav    
          500371 Lisatasud nõutav nõutav    
          500373 Preemiad ja tulemustasud nõutav nõutav    
          500374 Puhkusetasud nõutav nõutav    
          500375 Toetused nõutav nõutav    
          500377 Hüvitised nõutav nõutav    
      5004     Politseiametnike töötasu        
        50040   Kõrgemad politseiametnikud        
          500400 Astmepalk ja selle suurendus nõutav nõutav    
          500401 Lisatasud nõutav nõutav    
          500403 Preemiad ja tulemustasud nõutav nõutav    
          500404 Puhkusetasud nõutav nõutav    
          500405 Toetused nõutav nõutav    
          500407 Hüvitised nõutav nõutav    
        50044   Vanempolitseiametnikud        
          500440 Astmepalk ja selle suurendus nõutav nõutav    
          500441 Lisatasud nõutav nõutav    
          500443 Preemiad ja tulemustasud nõutav nõutav    
          500444 Puhkusetasud nõutav nõutav    
          500445 Toetused nõutav nõutav    
          500447 Hüvitised nõutav nõutav    
        50045   Noorempolitseiametnikud        
          500450 Astmepalk ja selle suurendus nõutav nõutav    
          500451 Lisatasud nõutav nõutav    

 

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          500453 Preemiad ja tulemustasud nõutav nõutav    
          500454 Puhkusetasud nõutav nõutav    
          500455 Toetused nõutav nõutav    
          500457 Hüvitised nõutav nõutav    
      5005   500500 Ajutiste lepinguliste töötajate töötasu nõutav nõutav    
      5008     Muud koosseisuvälised töötasud        
          500800 Rahvakohtuniku tasu nõutav nõutav    
          500810 Kinnipeetavate töötasu nõutav nõutav    
          500820 Emeriitprofessori tasu nõutav nõutav    
          500830 Akadeemikutasu nõutav nõutav    
          500840 Reservväelaste töötasu ja lisatasud nõutav nõutav    
          500850 Kadettide stipendium nõutav nõutav    
          500890 Muud koosseisuvälised töötasud nõutav nõutav    
    505       ERISOODUSTUSED        
          505000 Eluasemekulude katmine nõutav nõutav    
          505010 Kindlustusmaksete tasumine nõutav nõutav    
          505020 Lähetuskulude hüvitamine nõutav nõutav    
          505030 Isikliku sõiduvahendi kasutamise hüvitis nõutav nõutav    
          505040 Õppelaenu kustutamine nõutav nõutav    
          505041 Muu laenu andmine nõutav nõutav    
          505050 Vara või teenuse üleandmine madalama hinnaga nõutav nõutav    
          505060 Loobumine rahalise nõude sissenõudmisest nõutav nõutav    
          505070 Tervisekontroll nõutav nõutav    
          505080 Taseme- ja vabahariduslik koolitus nõutav nõutav    
          505090 Esindus- ja vastuvõtukulud nõutav nõutav    
          505091 Toitlustuskulud ja toiduraha hüvitised nõutav nõutav    
          505092 Muud sõidukulud nõutav nõutav    
          505099 Muud erisoodustused nõutav nõutav    
    506       TÖÖJÕUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD JA SOTSIAALKINDLUSTUSMAKSED        
          506000 Sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt nõutav nõutav    
          506010 Sotsiaalmaks erisoodustustelt nõutav nõutav    
          506030 Tulumaks erisoodustustelt nõutav nõutav    
          506040 Töötuskindlustusmakse nõutav nõutav    
    507       TÖÖJÕUKULUDE KAPITALISEERIMINE OMAVALMISTATUD PÕHIVARA MAKSUMUSSE        
          507000 Tööjõukulu kapitaliseerimine (miinus)   nõutav    
          507020 Sotsiaalmaksu kapitaliseerimine (miinus)   nõutav    
          507040 Töötuskindlustusmaksu kapitaliseerimine (miinus)   nõutav    
  55         MAJANDAMISKULUD (eelarve koondgrupp)        
      5500     Administreerimiskulud        
          550000 Bürootarbed nõutav nõutav    
          550001 Trükised ja muud teavikud nõutav nõutav    
          550002 Paljundus- ja printimiskulud nõutav nõutav    
          550003 Tõlketeenused nõutav nõutav    
          550010 Sideteenused nõutav nõutav    
          550011 Postiteenused nõutav nõutav    
          550012 Pangateenused nõutav nõutav    
          550013 Majandusvedude teenused nõutav nõutav    
          550030 Varude ja registrite haldamisteenused nõutav nõutav    
          550040 Esindus- ja vastuvõtukulud (v.a kingitused
ja auhinnad)
nõutav nõutav    
          550041 Kingitused ja auhinnad (v.a oma töötajatele) nõutav nõutav    
          550050 Juriidilised teenused nõutav nõutav    
          550051 Arvestus- ja auditeerimisteenused nõutav nõutav    
          550052 Personaliteenused nõutav nõutav    
          550060 Info- ja PR teenused nõutav nõutav    
          550099 Muud administreerimiskulud nõutav nõutav    
      5502   550200 Uurimis- ja arendustööd nõutav nõutav    
      5503     Lähetuskulud (v.a.koolituslähetus)        
        55030   Lühiajalised lähetused        
          550301 Majutuskulud nõutav nõutav    
          550302 Sõidukulud nõutav nõutav    
          550303 Lähetatute kindlustus nõutav nõutav    
          550304 Päevarahad nõutav nõutav    
          550309 Muud lähetuste kulud nõutav nõutav    
        55031   Pikaajalised lähetused        
          550311 Majutuskulud nõutav nõutav    
          550312 Sõidukulud nõutav nõutav    
          550313 Lähetatute kindlustus nõutav nõutav    
          550314 Päevarahad nõutav nõutav    
          550315 Välisteenistustasu nõutav nõutav    
          550319 Muud lähetuste kulud nõutav nõutav    
      5504     Koolituskulud (sh koolituslähetus)        
          550400 Koolitusteenused nõutav nõutav    
          550401 Koolitusmaterjalid nõutav nõutav    
          550402 Koolitusruumide ja -inventari rent nõutav nõutav    
          550410 Majutuskulud nõutav nõutav    
          550420 Sõidukulud nõutav nõutav    
          550430 Lähetatute kindlustus nõutav nõutav    
          550440 Päevarahad nõutav nõutav    
          550480 Muud lähetuste kulud nõutav nõutav    
          550490 Muud koolitusega seotud kulud nõutav nõutav    
      5511     Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud        
        55110   Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud (v.a kinnisvarainvesteeringud)        
          551100 Küte ja soojusenergia nõutav nõutav    
          551101 Elekter nõutav nõutav    
          551102 Vesi ja kanalisatsioon nõutav nõutav    
          551103 Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed
ja -tarvikud
nõutav nõutav    
          551104 Korrashoiuteenused nõutav nõutav    
          551105 Valveteenused nõutav nõutav    
          551106 Remont, restaureerimine, lammutamine nõutav nõutav    
          551107 Kindlustusmaksed nõutav nõutav    
          551108 Üür ja rent nõutav nõutav    
          551109 Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud nõutav nõutav    
        55112   Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud        
          551120 Küte ja soojusenergia nõutav nõutav    
          551121 Elekter nõutav nõutav    
          551122 Vesi ja kanalisatsioon nõutav nõutav    
          551123 Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed
ja -tarvikud
nõutav nõutav    
          551124 Korrashoiuteenused nõutav nõutav    
          551125 Valveteenused nõutav nõutav    
          551126 Remont, restaureerimine, lammutamine nõutav nõutav    
          551127 Kindlustusmaksed nõutav nõutav    
          551129 Muud kinnisvarainvesteeringutega seotud kulud nõutav nõutav    
      5512     Rajatiste majandamiskulud        
          551200 Küte ja soojusenergia nõutav nõutav    
          551210 Elekter nõutav nõutav    
          551220 Vesi ja kanalisatsioon nõutav nõutav    
          551230 Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed
ja -tarvikud
nõutav nõutav    
          551240 Korrashoiuteenused nõutav nõutav    
          551250 Valveteenused nõutav nõutav    
          551260 Remont, restaureerimine, lammutamine nõutav nõutav    
          551270 Kindlustusmaksed nõutav nõutav    
          551280 Üür, rent, kasutusõiguse tasu nõutav nõutav    
          551290 Muud rajatiste majandamisega seotud kulud nõutav nõutav    
      5513     Sõidukite majandamiskulud        
        55130   Maismaasõidukid        
          551300 Kütus nõutav nõutav    
          551303 Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed
ja -tarvikud
nõutav nõutav    
          551306 Remont ja hooldus nõutav nõutav    
          551307 Kindlustus nõutav nõutav    
          551308 Rent nõutav nõutav    
          551309 Muud maismaasõidukite majandamiskulud nõutav nõutav    
        55131   Õhusõidukid        
          551310 Kütus nõutav nõutav    
          551313 Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed
ja -tarvikud
nõutav nõutav    
          551316 Remont ja hooldus nõutav nõutav    
          551317 Kindlustus nõutav nõutav    
          551318 Rent nõutav nõutav    
          551319 Muud õhusõidukite majandamiskulud nõutav nõutav    
        55132   Veesõidukid        
          551320 Kütus nõutav nõutav    
          551323 Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed
ja -tarvikud
nõutav nõutav    
          551326 Remont ja hooldus nõutav nõutav    
          551327 Kindlustus nõutav nõutav    
          551328 Rent nõutav nõutav    
          551329 Muud veesõidukite majandamiskulud nõutav nõutav    
      5514     Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud        
          551400 Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud nõutav nõutav    
          551401 Kommunikatsioonitehnoloogiline riistvara ja tarvikud nõutav nõutav    
          551410 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline tarkvara nõutav nõutav    
          551460 Remondi- ja hooldusteenused nõutav nõutav    
          551480 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogilise
riist- ja tarkvara rent ja majutusteenus
nõutav nõutav    
          551485 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline arendustöö nõutav nõutav    
          551490 Muud info- ja kommunikatsioonitehnoloogilised kulud nõutav nõutav    
      5515     Inventari majandamiskulud        
          551500 Inventar ja selle tarvikud nõutav nõutav    
          551560 Remondi- ja hooldusteenused nõutav nõutav    
          551580 Rent nõutav nõutav    
          551590 Muud inventari majandamiskulud nõutav nõutav    
      5516     Töömasinate ja seadmete majandamiskulud        
          551600 Töömasinate ja seadmete tarvikud nõutav nõutav    
          551660 Remondi- ja hooldusteenused nõutav nõutav    
          551670 Kindlustus nõutav nõutav    
          551680 Rent nõutav nõutav    
          551690 Muud töömasinate ja seadmete majandamiskulud nõutav nõutav    
      5521     Toiduained ja toitlustusteenused        
          552100 Toiduained nõutav nõutav    
          552110 Toitlustusteenused nõutav nõutav    
      5522     Meditsiinikulud ja hügieenikulud        
          552200 Meditsiini- ja hügieenitarbed nõutav nõutav    
          552220 Kohtupsühhiaatriline, joobe-, narko- ja muu ekspertiis nõutav nõutav    
          552230 Tervishoiuteenused nõutav nõutav    
      5523     Teavikute ja kunstiesemete kulud        
          552300 Teavikud ja kunstiesemed nõutav nõutav    
          552330 Hooldus-, restaureerimis- ja remondimaterjalid nõutav nõutav    
          552360 Remondi-, restaureerimis- ja hooldusteenused nõutav nõutav    
          552370 Kindlustus nõutav nõutav    
          552380 Rent nõutav nõutav    
          552390 Muud teavikute ja kunstiesemetega seotud kulud nõutav nõutav    
      5524     Õppevahendite ja koolituse kulud        
          552400 Õpikud nõutav nõutav    
          552410 Mängud ja mänguasjad nõutav nõutav    
          552420 Tööraamatud ja -vihikud nõutav nõutav    
          552440 Muud õppevahendid nõutav nõutav    
          552450 Koolitusteenused nõutav nõutav    
          552460 Lasteaiateenused nõutav nõutav    
          552490 Muud õppevahendite ja koolituse kulud nõutav nõutav    
      5525     Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud        
          552500 Materjalikulu nõutav nõutav    
          552510 Autoriõiguse- ja litsentsitasud nõutav nõutav    
          552520 Ürituste ja näituste korraldamise kulud nõutav nõutav    
          552530 Etendus- ja kontserttegevuse kulud nõutav nõutav    
          552540 Hankekulud nõutav nõutav    
          552560 Tootmis-tehnilised ja salvestuskulud nõutav nõutav    
          552570 Info- ja PR kulud nõutav nõutav    
          552580 Reklaamikulud nõutav nõutav    
          552585 Telekommunikatsioonikulud nõutav nõutav    
          552590 Muud kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud nõutav nõutav    
      5529     Tootmiskulud        
          552900 Toodangu valmistamiseks kasutatud tooraine, kütus, materjal nõutav nõutav    
          552910 Toodangu valmistamiseks kasutatud alltöövõtutööd nõutav nõutav    
          552920 Lõpetamata toodangu varude muutus nõutav nõutav    
          552930 Valmistoodangu varude muutus nõutav nõutav    
      5531     Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid        
          553100 Laskemoon, raketid ja miinid nõutav nõutav    
          553110 Relvastus ja selle tarvikud nõutav nõutav    
          553120 Inseneri-, side- ja seirevarustuse tarvikud nõutav nõutav    
          553150 Muu kaitseotstarbeline varustus ja materjalid nõutav nõutav    
          553160 Kaitseotstarbelise varustuse hooldus ja remont nõutav nõutav    
          553190 Muud kaitseotstarbelise varustuse ja materjalidega seotud kulud nõutav nõutav    
      5532     Eri- ja vormiriietus (v.a kaitseotstarbelised kulud)        
          553200 Eri- ja vormiriietus nõutav nõutav    
          553290 Muud eri- ja vormiriietusega seotud kulud nõutav nõutav    
      5539     Muu erivarustus ja materjalid        
          553900 Kemikaalid nõutav nõutav    
          553910 Lõhkeained nõutav nõutav    
          553920 Väetised nõutav nõutav    
          553930 Loomasööt nõutav nõutav    
          553940 Seemned nõutav nõutav    
          553950 Lipud, vimplid, muu sümboolika nõutav nõutav    
          553960 Kaardid nõutav nõutav    
          553970 Fototarbed, fotod nõutav nõutav    
          553990 Muud erivahendid ja materjalid nõutav nõutav    
      5540     Mitmesugused majanduskulud        
          554000 Sotsiaalabialased teenused nõutav nõutav    
          554020 Transporditeenused nõutav nõutav    
          554030 Spordikulud nõutav nõutav    
          554040 Kolmandatele isikutele hüvitatud kulud nõutav nõutav    
          554050 Akrediteerimiskulud nõutav nõutav    
          554090 Muud mitmesugused majanduskulud nõutav nõutav    
      5549   554900 Edasiantav kulu ja kulu tulude edasiandmisest nõutav nõutav    
6           MUUD KULUD (eelarve koondgrupp)        
  60         MUUD TEGEVUSKULUD (kontoplaani kontogrupp)        
    600     600000 Riigisaladusega seotud kulud nõutav nõutav    
    601       MAKSU-, LÕIVU-, TRAHVIKULUD        
      6010     Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud)        
          601000 Käibemaks 14003 nõutav    
          601001 Edasiantavate kulude käibemaks 14003 nõutav    
          601010 Maamaks 14003 nõutav    
          601020 Ettevõtte tulumaks 14003 nõutav    
          601040 Tollimaks 14004 nõutav    
          601060 Muud maksud nõutav nõutav    
          601070 Riigilõivud nõutav nõutav    
          601080 Loodusressursside kasutamise ja saastetasud nõutav nõutav    
          601090 Trahvid nõutav nõutav    
          601091 Kohtuotsuse alusel välja mõistetud nõuded nõutav nõutav    
          601095 Maksuvõlalt arvestatud intressid nõutav nõutav    
      6012     Kulu ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud maksu-, lõivu- ja trahvinõuetest        
          601200 Ebatõenäoliselt laekuv käibemaks nõutav      
          601210 Ebatõenäoliselt laekuv sotsiaalmaks nõutav      
          601220 Ebatõenäoliselt laekuv üksikisiku tulumaks nõutav      
          601230 Ebatõenäoliselt laekuv töötuskindlustusmaks nõutav      
          601240 Ebatõenäoliselt laekuv erisoodustuste ja ettevõtja tulumaks nõutav      
          601250 Ebatõenäoliselt laekuv maamaks nõutav      
          601255 Ebatõenäoliselt laekuvad aktsiisid nõutav      
          601256 Ebatõenäoliselt laekuv tollimaks nõutav      
          601260 Ebatõenäoliselt laekuvad muud maksud nõutav      
          601270 Ebatõenäoliselt laekuvad lõivunõuded nõutav      
          601280 Ebatõenäoliselt laekuvad loodusressursside kasutamise ja saastetasud nõutav      
          601290 Ebatõenäoliselt laekuvad trahvinõuded nõutav      
          601291 Ebatõenäoliselt laekuvad kohtuotsuse alusel välja mõistetud nõuded nõutav      
          601295 Ebatõenäoliselt laekuvad intressinõuded nõutav      
      6015     Edasiantud maksud, lõivud, trahvid, muud seadusejärgsed tasud        
          601510 Sotsiaalmaks nõutav      
          601520 Üksikisiku tulumaks nõutav      
          601530 Töötuskindlustusmaks nõutav      
          601550 Maamaks nõutav      
          601555 Aktsiisid nõutav      
          601560 Edasiantud muud maksud nõutav      
          601570 Edasiantud lõivud nõutav      
          601580 Edasiantud saastetasud ja -hüvitised nõutav      
          601581 Edasiantud maavarade kaevandamisega seotud tasud nõutav      
          601582 Edasiantud metsatulu nõutav      
          601583 Edasiantud vee erikasutuse tasud nõutav      
          601584 Edasiantud jahi ja kalapüügiga seotud tasud nõutav      
    605       Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest (v.a maksu-, lõivu-, trahvinõuded)        
          605000 Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest laenunõuetest nõutav nõutav    
          605010 Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest õppelaenunõuetest nõutav nõutav    
          605020 Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest järelmaksunõuetest nõutav nõutav    
          605030 Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest müüdud toodete ja teenuste eest nõutav nõutav    
          605090 Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest muudest nõuetest nõutav nõutav    
    608       Muud tegevuskulud        
          608000 Valuuta kursivahed (v.a finantstulud ja -kulud)        
          608010 Kahjutasud, viivised (v.a maksuintressid ja finantskulud) nõutav nõutav    
          608020 Varude allahindlus nõutav nõutav    
          608090 Muud kulud (ebatavalised kulud) nõutav nõutav    
  61         PÕHIVARA AMORTISATSIOON JA ÜMBERHINDLUS        
    610       KINNISVARAINVESTEERINGUTE AMORTISATSIOON        
          610000 Kinnisvarainvesteeringute amortisatsioon   nõutav    
    611       MATERIAALSE PÕHIVARA AMORTISATSIOON        
      6110     Hoonete ja rajatiste amortisatsioon        
          611000 Hoonete (v.a eluhooned) amortisatsioon   nõutav    
          611001 Eluhoonete amortisatsioon   nõutav    
          611006 Teede amortisatsioon   nõutav    
          611009 Muude rajatiste amortisatsioon   nõutav    
      6113     Kaitseotstarbelise põhivara amortisatsioon        
          611300 Kaitseotstarbelise põhivara amortisatsioon   nõutav    
      6114     Masinate ja seadmete amortisatsioon        
          611400 Masinate ja seadmete amortisatsioon   nõutav    
          611405 Transpordivahendite amortisatsioon   nõutav    
      6115     Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete amortisatsioon        
          611500 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete amortisatsioon   nõutav    
      6116     Muu amortiseeruva materiaalse põhivara amortisatsioon        
          611605 Muu amortiseeruva materiaalse põhivara amortisatsioon   nõutav    
      6117   611700 Mitteamortiseeruva materiaalse põhivara allahindlus   nõutav    
      6118   611800 Lõpetamata ehituse allahindlus   nõutav    
    613       IMMATERIAALSE PÕHIVARA AMORTISATSIOON        
          613000 Tarkvara amortisatsioon   nõutav    
          613020 Õiguste ja litsentside amortisatsioon   nõutav    
          613040 Arendusväljaminekute amortisatsioon   nõutav    
          613050 Firmaväärtuse amortisatsioon   nõutav    
          613060 Muu immateriaalse põhivara amortisatsioon   nõutav    
    614       KASUM/KAHJUM BIOLOOGILISTE VARADE ÜMERHINDAMISEST        
          614000 Taimede ja istanduste ümberhindlus   nõutav    
          614010 Metsa ümberhindlus   nõutav    
          614020 Loomade ümberhindlus   nõutav    
            ARUANDEPERIOODI TEGEVUSTULEM        
  65         FINANTSTULUD JA -KULUD        
    650       INTRESSIKULU        
          650000 Intressi- ja viivisekulud võlakirjadelt ja muudelt võlainstrumentidelt nõutav nõutav    
          650100 Intressi-, viivise- ja kohustistasu kulu võetud laenudelt nõutav nõutav    
          650110 Intressikulu riskimaandamise eesmärgil soetatud tuletisinstrumentidelt nõutav nõutav    
          650200 Intressi-, viivise- ja kohustistasu kulu kapitalirendilt nõutav nõutav    
          650300 Intressi-, viivise-ja kohustistasu kulu faktooringutelt nõutav nõutav    
          650700 Intressikulu muudelt kohustustelt nõutav nõutav    
          650800 Intressikulu diskonteeritud pikaajalistelt kohustustelt nõutav nõutav    
          650900 Muud intressikulud nõutav nõutav    
    652     652000 TULEM KAPITALIOSALUSE MEETODIL nõutav      
    655       TULU HOIUSTELT JA VÄÄRTPABERITELT        
      6550     Intressitulu        
          655000 Intressitulud deposiitidelt nõutav      
          655010 Intressitulud võlakirjadelt nõutav      
      6552     Kasum/kahjum finantsinvesteeringute müügist        
          655200 Kasum/kahjum aktsiate ja muude omakapitaliinstrumentide müügist nõutav      
          655210 Kasum/kahjum kauplemisportfelli võlakirjade ja muude võlainstrumentide müügist nõutav      
      6554     Kasum/kahjum finantsinvesteeringute ümberhindamisest        
          655400 Kasum/kahjum aktsiate ja muude omakapitaliinstrumentide ümberhindamisest nõutav      
          655410 Kasum/kahjum kauplemisportfelli võlakirjade ja muude võlainstrumentide ümberhindamisest nõutav      
      6555   655500 Dividenditulu nõutav      
      6557     Valuutakursi kasumid/kahjumid        
          655700 Valuutakursi kasumid/kahjumid        
    658       MUUD FINANTSTULUD JA -KULUD        
      6580     Intressitulu        
          658000 Intressi-, viivise- ja kohustistasu tulu laenudelt nõutav      
          658009 Ebatõenäoliselt laekuv intressi-, viivise- ja kohustistasu laenudelt nõutav      
          658010 Intressitulu järelmaksunõuetelt nõutav      
          658019 Ebatõenäoliselt laekuv intressitulu järelmaksunõuetelt nõutav      
          658020 Intressitulu kapitalirendilt nõutav      
          658029 Ebatõenäoliselt laekuv intressitulu kapitalirendilt nõutav      
          658030 Intressitulu faktooringtehingutelt nõutav      
          658040 Intressitulu õppelaenudelt nõutav      
          658049 Ebatõenäoliselt laekuv intressitulu õppelaenudelt nõutav      
          658080 Intressitulu diskonteeritud pikaajalistelt nõuetelt nõutav      
          658090 Intressitulu muudelt nõuetelt (v.a viivisintressid) nõutav      
      6589     Muu finantstulu ja -kulu        
          658900 Valuutakursi kasumid/kahjumid nõutav      
          658910 Muud finantstulud nõutav      
          658950 Muud finantskulud nõutav nõutav    
            ARUANDEPERIOODI TULEM MAJANDUSTEGEVUSEST        
  68       680000 Ettevõtja tulumaks nõutav      
  69       690000 Vähemusosale kuuluv kasum/kahjum nõutav      
            ARUANDEPERIOODI TULEM        
7           NETOFINANTSEERIMINE EELARVEST        
  70         SAADUD SIIRDED (tulu)        
          700000 Siirded eelarvest nõutav      
          700001 Laekumiste siirded eelarvesse nõutav      
          700002 Tekkepõhised siirded nõutav      
          700010 Üksuste vahelised siirded nõutav      
          700030 Kustutatud EVP-de siirded nõutav      
  71         ANTUD SIIRDED (RRK ja KOV asutuste vahelised ülekanded) (kulu)        
          710000 Siirded eelarvest ülekannete katteks nõutav      
          710001 Laekumiste siirded eelarvesse nõutav      
          710002 Tekkepõhised siirded nõutav      
          710010 Üksuste vahelised siirded nõutav      
          710030 Kustutatud EVP-de siirded nõutav      
9           TÄIENDAV INFORMATSIOON ARUANDE KOOSTAMISEKS        
  90         TÖÖTAJATE ARV        
    900       Koosseisuliste ametnike ja töötajate keskmine arv aruandeperioodil taandatuna täistööajale        
      9000   900000 Valitavad ja ametisse nimetatud isikud   nõutav    
      9001     Avaliku teenistuse ametnikud        
          900100 Kõrgemad ametnikud   nõutav    
          900110 Vanemametnikud   nõutav    
          900120 Nooremametnikud   nõutav    
      9002     Töötajad        
          900200 Nõukogude ja juhatuse liikmed   nõutav    
          900210 Juhid   nõutav    
          900220 Tippspetsialistid   nõutav    
          900230 Keskastme spetsialistid   nõutav    
          900240 Töölised ja abiteenistujad   nõutav    
      9003     Kaitseväelased ja piirivalveametnikud        
          900300 Kõrgemad ohvitserid   nõutav    
          900310 Vanemohvitserid   nõutav    
          900320 Nooremohvitserid   nõutav    
          900330 Allohvitserid   nõutav    
          900340 Sõdurid   nõutav    
      9004     Politseiametnikud        
          900400 Kõrgemad politseiametnikud   nõutav    
          900410 Vanempolitseiametnikud   nõutav    
          900420 Noorempolitseiametnikud   nõutav    
    901       Koosseisuliste ametnike ja töötajate arv aruandeperioodi lõpul taandatuna täistööajale        
      9010   901000 Valitavad ja ametisse nimetatud isikud   nõutav    
      9011     Avaliku teenistuse ametnikud (v.a kaitseväelased, piirivalveametnikud, politseiametnikud)        
          901100 Kõrgemad ametnikud   nõutav    
          901110 Vanemametnikud   nõutav    
          901120 Nooremametnikud   nõutav    
      9012     Töötajad        
          901200 Nõukogude ja juhatuse liikmed   nõutav    
          901210 Juhid   nõutav    
          901220 Tippspetsialistid   nõutav    
          901230 Keskastme spetsialistid   nõutav    
          901240 Töölised ja abiteenistujad   nõutav    
      9013     Kaitseväelased ja piirivalveametnikud        
          901300 Kõrgemad ohvitserid   nõutav    
          901310 Vanemohvitserid   nõutav    
          901320 Nooremohvitserid   nõutav    
          901330 Allohvitserid   nõutav    
          901340 Sõdurid   nõutav    
      9014     Politseiametnikud        
          901400 Kõrgemad politseiametnikud   nõutav    
          901410 Vanempolitseiametnikud   nõutav    
          901420 Noorempolitseiametnikud   nõutav    
  91         KOHUSTUSED JA NÕUDED        
    910       Võetud pikaajaliste laenukohustuste jaotus järelejäänud tähtaja järgi        
          910000 Võlakirjad nõutav     nõutav
          910010 Laenud nõutav     nõutav
          910020 Kapitalirent nõutav     nõutav
          910030 Faktooring nõutav     nõutav
          910090 Muud nõutav     nõutav
          910091 Tulevaste perioodide intressikulu (täidab ainult KOV)       nõutav
    911       Bilansivälised kohustused        
          911000 Antud garantiid nõutav     nõutav
          911010 Toetuste andmise kohustused nõutav     nõutav
          911020 Muud sõlmitud hankelepingud nõutav     nõutav
          911030 Võetud rendikohustused nõutav     nõutav
          911040 Panditud põhivara nõutav     nõutav
          911050 Panditud käibevara nõutav     nõutav
          911090 Muud võetud kohustused nõutav     nõutav
    912       Bilansivälised nõuded        
          912000 Maavarad        
          912010 Nõuded sihtfinantseerimise vahendamiseks nõutav     nõutav
          912030 Nõuded rendile antud varadelt nõutav     nõutav
          912040 Saadud garantiid nõutav     nõutav
          912090 Muud bilansivälised nõuded nõutav     nõutav
  92         PÕHIVARA RENOVEERIMINE TEGEVUSALADE KAUPA        
    920       Materiaalse põhivara renoveerimine        
      9201     Hoonete ja rajatiste renoveerimine        
          920100 Hoonete (v.a eluhooned) renoveerimine   nõutav    
          920101 Eluhoonete renoveerimine   nõutav    
          920106 Teede renoveerimine   nõutav    
          920109 Muude rajatiste renoveerimine   nõutav    
      9203     Kaitseotstarbelise põhivara renoveerimine        
          920300 Kaitseotstarbelise põhivara renoveerimine   nõutav    
      9204     Masinate ja seadmete renoveerimine        
          920400 Masinate ja seadmete renoveerimine   nõutav    
          920405 Transpordivahendite renoveerimine   nõutav    
      9205     Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete renoveerimine        
          920500 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete renoveerimine   nõutav    
      9206     Muu amortiseeruva materiaalse põhivara renoveerimine        
          920600 Muu amortiseeruva materiaalse põhivara renoveerimine   nõutav    
      9207     Mitteamortiseeruva materiaalse põhivara renoveerimine        
          920700 Mitteamortiseeruva materiaalse põhivara renoveerimine   nõutav    
      9209     Kasutusele võtmata vara ja ettemaksete muutus (renoveerimine)        
          920900 Üle andmata tsentraliseeritud korras soetatud varade muutus   nõutav    
          920910 Lõpetamata ehituste ja etapiviisiliste soetuste muutus   nõutav    
          920920 Ettemaksete muutus materiaalse põhivara eest   nõutav    
  93         KONTINGENT        
    930       Aasta keskmine arv        
          930000 Haridusasutuste arv (tegevusala koodid 091–092)   nõutav    
          930010 Huvi-, muusika- ja spordikoolide arv (08101, 08105, 08106)   nõutav    
          930020 Laste ja õpilaste arv (tegevusala koodid 091–092, 08101, 08105, 08106)   nõutav    
          930021 Õpilaste arv õpilaskodudes   nõutav    
          930022 Õpilaste arv pikapäevarühmades   nõutav    
          930030 Klasside, rühmade, huvialaringide arv (tegevusala koodid 091–092, 08101, 08105, 08106)   nõutav    
    931       Arv aasta lõpul        
          931000 Haridusasutuste arv (tegevusala koodid 091–092)   nõutav    
          931010 Huvi- muusika- ja spordikoolide arv (08101, 08105, 08106)   nõutav    
          931020 Laste ja õpilaste arv (tegevusala koodid 091–092, 08101, 08105, 08106)   nõutav    
          931021 Õpilaste arv õpilaskodudes   nõutav    
          931022 Õpilaste arv pikapäevarühmades   nõutav    
          931030 Klasside, rühmade, huvialaringide arv (tegevusala koodid 091–092, 08101, 08105, 08106)   nõutav    

Minister Taavi VESKIMÄGI

Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 «Riigi raamatupidamise üldeeskiri»
lisa 2

TEHINGUPARTNERITE KOODID

Kood

Registrinumber

Üksuse nimetus

Koodi kehtivuse periood

Alates Kuni
    RIIGIKOGU VALITSEMISALA  
001001 74000101 RIIGIKOGU (Riigikogu Kantselei) 31.12.2003  
001002 01359654 Vabariigi Valimiskomisjon 31.12.2003  
001003 01249345 Okupatsioonide Repressiivpoliitika Uurimise Riiklik Komisjon 31.12.2003  
002001 74000234 VABARIIGI PRESIDENT (Presidendi Kantselei) 31.12.2003  
003001 74000056 RIIGIKONTROLL 31.12.2003  
004001 74000464 ÕIGUSKANTSLER (Õiguskantsleri Kantselei) 31.12.2003  
005001 74001127 RIIGIKOHUS 31.12.2003  
    VABARIIGI VALITSUS    
    RIIGIKANTSELEI VALITSEMISALA    
006001 70004809 RIIGIKANTSELEI 31.12.2003  
006002 70001946 Rahvusarhiiv 31.12.2003  
006003 70004889 Avaliku Teenistuse Arendus- ja Koolituskeskus 31.12.2003  
006004 70004873 Riigi Teataja Kirjastus 31.12.2003  
    HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMI VALITSEMISALA    
007001 70000740 HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM 31.12.2003  
007002 70003690 Keeleinspektsioon 31.12.2003  
007003 70005654 Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk (EENet) 31.12.2003  
007004 70005312 Eesti Noorsootöö Keskus 31.12.2003  
007005 70006151 Haridusministeeriumi Koolivõrgu Büroo 31.12.2003  
007006 70006145 Haridusministeeriumi Riigivara Haldusbüroo 31.12.2003  
007007 70004212 Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus 31.12.2003  
007008 70003684 Raamatupidamisbüroo 31.12.2003  
    Erikutsekoolid    
007011 70004672 Tallinna Kutsekool nr 5 31.12.2003  
007012 70004531 Rummu Erikutsekool 31.12.2003  
007013 70005683 Viljandi Erikutsekool 31.12.2003  
    Kutseõppeasutused    
007020 70003968 G. Otsa nim Tallinna Muusikakool 31.12.2003  
007021 70005619 H. Elleri nim Tartu Muusikakool 31.12.2003  
007022 70006375 Jõhvi Ametikool 31.12.2003  
007023 70005306 Kallaste Kutsekeskkool 31.12.2003  
007024 70000846 Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool 31.12.2003  
007025 70004028 Kohtla-Järve Kutsekool 31.12.2003  
007026 70004614 Kohtla-Järve Meditsiinikool 31.12.2003  
007027 70003945 Kohtla-Järve Polütehnikum 31.12.2003  
007028 70005111 Kose Teeninduskool 31.12.2003  
007029 70002503 Kuremaa Põllumajandustehnikum 31.12.2003  
007030 70003744 Kuressaare Ametikool 31.12.2003  
007031 70002443 Luua Metsanduskool 31.12.2003  
007032 70006174 Lääne-Virumaa Kutsekõrgkool 31.12.2003  
007033 70005996 Narva Kutseõppekeskus 31.12.2003  
007034 70002555 Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool 31.12.2003  
007035 70003738 Paide Kutsekeskkool 31.12.2003  
007036 70004821 Põltsamaa Kodu- ja Põllutöökool 31.12.2003  
007037 70006369 Pärnumaa Kutsehariduskeskus 31.12.2003  
007038 70003840 Rakvere Kutsekeskkool 31.12.2003  
007039 70002420 Räpina Aianduskool 31.12.2003  
007040 70004198 Sillamäe Kutsekool 31.12.2003  
007041 70002549 Suuremõisa Tehnikum 31.12.2003  
007042 70003796 Taebla Kutsekeskkool 31.12.2003  
007043 70006286 Tallinna Balletikool 31.12.2003  
007044 70003951 Tallinna Ehituskool 31.12.2003  
007045 70005105 Tallinna Kergetööstustehnikum 31.12.2003  
007046 70005559 Tallinna Tööstushariduskeskus 31.12.2003  
007047 70003767 Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool 31.12.2003  
007048 70004637 Tallinna Teeninduskool 31.12.2003  
007049 70003460 Tallinna Majanduskool 31.12.2003  
007050 70003980 Tallinna Meditsiinikool 31.12.2003  
007051 70004206 Tallinna Pedagoogiline Seminar 31.12.2003  
007052 70003974 Tallinna Polütehnikum 31.12.2003  
007053 70005298 Tallinna Sidekool 31.12.2003  
007054 70004072 Tallinna Transpordikool 31.12.2003  
007055 70004092 Tartu Kunstikool 31.12.2003  
007056 70005714 Tartu Meditsiinikool 31.12.2003  
007057 70002561 Türi Tehnika- ja Maamajanduskool 31.12.2003  
007058 70005571 Valgamaa Kutseõppekeskus 31.12.2003  
007059 70003827 Vana-Antsla Kutsekeskkool 31.12.2003  
007060 70004643 Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool 31.12.2003  
007061 70005565 Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool 31.12.2003  
007062 70005542 Võrumaa Kutsehariduskeskus 31.12.2003  
007063 70004838 Väike-Maarja Õppekeskus 31.12.2003  
007064 70002408 Õisu Toiduainetetööstuse Kool 31.12.2003  
    Rakenduskõrgkoolid    
007065 70003678 Eesti Mereakadeemia 31.12.2003  
007066 70003773 Tallinna Tehnikakõrgkool 31.12.2003  
007067 70005950 Tartu Kõrgem Kunstikool 31.12.2003  
007068 70005699 Tartu Lennukolledž 31.12.2003  
007069 70004270 Viljandi Kultuuriakadeemia 31.12.2003  
    Riigigümnaasiumid    
007071 70006027 Narva Vanalinna Riigikool 31.12.2003  
007072 70003891 Noarootsi Gümnaasium 31.12.2003  
007073 70004258 Nõo Reaalgümnaasium 31.12.2003  
007074 70004287 Tallinna Muusikakeskkool 31.12.2003  
    Riigiinternaatkoolid    
007081 70005660 Haapsalu Sanatoorne Internaatkool 31.12.2003  
007082 70004471 Kaagvere Erikool 31.12.2003  
007083 70006197 Kammeri Kool 31.12.2003  
007084 70005677 Porkuni Kool 31.12.2003  
007085 70004040 Puiatu Erikool 31.12.2003  
007086 70003885 Tallinna K. Pätsi Vabaõhukool 31.12.2003  
007087 70004488 Tapa Erikool 31.12.2003  
007088 70004264 Tartu Emajõe Kool 31.12.2003  
007089 70004034 Tartu Hiie Kool 31.12.2003  
    Teadus- ja arendusasutused    
007091 70004229 Ajaloo Instituut 31.12.2003  
007092 70005944 Eesti Biokeskus 31.12.2003  
007093 70004011 Eesti Keele Instituut 31.12.2003  
007094 70003879 Eesti Kirjandusmuuseum 31.12.2003  
007095 70003785 Tartu Observatoorium 31.12.2003  
    JUSTIITSMINISTEERIUMI VALITSEMISALA    
008001 70000898 JUSTIITSMINISTEERIUM 31.12.2003  
008002 70004867 Eesti Õiguskeele Keskus 31.12.2003  
008003 70000906 Riigiprokuratuur 31.12.2003  
008004 70003572 Eesti Kohtuarstlik Ekspertiisibüroo 31.12.2003  
008005 70000310 Justiitsministeeriumi Registrikeskus 31.12.2003  
    Kohtud    
008010 01269425 Tallinna Ringkonnakohus 31.12.2003  
008011 01269483 Tallinna Linnakohus 31.12.2003  
008012 01269431 Tallinna Halduskohus 31.12.2003  
008013 48016861 Viru Ringkonnakohus 31.12.2003  
008014 48020696 Ida-Viru Maakohus 31.12.2003  
008015 24043422 Tartu Ringkonnakohus 31.12.2003  
008016 64027503 Tartu Maakohus 31.12.2003  
008017 24051290 Tartu Halduskohus 31.12.2003  
008018 56034057 Pärnu Halduskohus 31.12.2003  
008019 15001324 Narva Linnakohus 31.12.2003  
008020 01365732 Harju Maakohus 31.12.2003  
008021 41006500 Jõgeva Maakohus 31.12.2003  
008022 51004376 Järva Maakohus 31.12.2003  
008023 69001160 Lääne Maakohus 31.12.2003  
008024 59008066 Lääne-Viru Maakohus 31.12.2003  
008025 54004307 Põlva Maakohus 31.12.2003  
008026 18005156 Pärnu Maakohus 31.12.2003  
008027 61001918 Rapla Maakohus 31.12.2003  
008028 45002798 Saare Maakohus 31.12.2003  
008029 35003911 Viljandi Maakohus 31.12.2003  
008030 33100389 Valga Maakohus 31.12.2003  
008031 38000439 Võru Maakohus 31.12.2003  
    Vanglad    
008041 70001113 Tallinna Vangla 31.12.2003  
008042 70001065 Harku Vangla 31.12.2003  
008043 70001076 Maardu Vangla 31.12.2003  
008044 70001082 Murru Vangla 31.12.2003  
008045 70001099 Pärnu Vangla 31.12.2003  
008046 70006062 Rummu Avavangla 31.12.2003  
008047 70006056 Tartu Vangla 31.12.2003  
008048 70001120 Viljandi Vangla 31.12.2003  
008049 70001136 Ämari Vangla 31.12.2003  
    KAITSEMINISTEERIUMI VALITSEMISALA    
009001 70004502 KAITSEMINISTEERIUM 31.12.2003  
009002 70005938 Teabeamet 31.12.2003  
009003 70006263 Kaitsejõudude Peastaap 31.12.2003  
009004 70006270 Kaitseväe Logistikakeskus 31.12.2003  
009005 70006139 Laidoneri Muuseum 31.12.2003  
009006 01402692 Luurepataljon 31.12.2003  
009007 70006257 Seli Tervisekeskus 31.12.2003  
    Kaitseväe õppeasutused    
009010 70004519 Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused 31.12.2003  
009011 38019717 Võru Kaitseväe Lahingukool 31.12.2003  
    Maavägi    
009020 59040756 Kaitsejõudude Keskpolügoon 31.12.2003  
009021 01145509 Kaitsejõudude Üksik-Vahipataljon 31.12.2003  
009022 48010677 Viru Üksik-Jalaväepataljon 31.12.2003  
009023 38008777 Kuperjanovi Üksik-Jalaväepataljon 31.12.2003  
009024 18015953 Pärnu Üksik-Jalaväepataljon 31.12.2003  
009025 01269098 Üksik-Sidepataljon 31.12.2003  
009026 59040762 Suurtükiväegrupp 31.12.2003  
009027 01205017 Õhutõrjedivisjon 31.12.2003  
009028 71059571 Rahuoperatsioonide Keskus 31.12.2003  
    Merevägi    
009030 01323188 Eesti Mereväe Staap 31.12.2003  
    Õhuvägi    
009040 01313333 Kaitseväe Õhuväe Staap 31.12.2003  
009041 71064191 Lennubaas 31.12.2003  
009042 01402611 Õhuseiredivisjon 31.12.2003  
    Riigikaitseosakonnad    
009050 70005878 Põhja Riigikaitse Osakond 31.12.2003  
009051 70005909 Kirde Riigikaitse Osakond 31.12.2003  
009052 70005890 Lõuna Riigikaitse Osakond 31.12.2003  
009053 70005884 Lääne Riigikaitse Osakond 31.12.2003  
    KESKKONNAMINISTEERIUMI VALITSEMISALA    
010001 70001231 KESKKONNAMINISTEERIUM 31.12.2003  
010001 70005720 Harjumaa Keskkonnateenistus 31.12.2003  
010001 70005737 Hiiumaa Keskkonnateenistus 31.12.2003  
010001 70005743 Ida-Virumaa Keskkonnateenistus 31.12.2003  
010001 70005753 Jõgevamaa Keskkonnateenistus 31.12.2003  
010001 70005766 Järvamaa Keskkonnateenistus 31.12.2003  
010001 70005772 Läänemaa Keskkonnateenistus 31.12.2003  
010001 70005789 Lääne-Virumaa Keskkonnateenistus 31.12.2003  
010001 70005795 Põlvamaa Keskkonnateenistus 31.12.2003  
010001 70005803 Pärnumaa Keskkonnateenistus 31.12.2003  
010001 70005818 Raplamaa Keskkonnateenistus 31.12.2003  
010001 70005826 Saaremaa Keskkonnateenistus 31.12.2003  
010001 70005832 Tartumaa Keskkonnateenistus 31.12.2003  
010001 70005849 Valgamaa Keskkonnateenistus 31.12.2003  
010001 70005855 Viljandimaa Keskkonnateenistus 31.12.2003  
010001 70005861 Võrumaa Keskkonnateenistus 31.12.2003  
010002 70003098 Maa-amet 31.12.2003  
010003 70001254 Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus 31.12.2003  
010004 70003106 Keskkonnainspektsioon 31.12.2003  
010005 70003112 Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus 31.12.2003  
010006 70001917 Eesti Kiirguskeskus 31.12.2003  
010007 70001923 Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut 31.12.2003  
010008 70001679 Põlula Kalakasvatuskeskus 31.12.2003  
010009 70003129 Eesti Loodusmuuseum 31.12.2003  
    Looduskaitseasutused    
010010 70001662 Lahemaa Rahvuspark 31.12.2003  
010011 70003141 Matsalu Looduskaitseala 31.12.2003  
010012 70001739 Kõrvemaa Maastikukaitseala 31.12.2003  
010013 70001751 Endla Looduskaitseala 31.12.2003  
010014 70001892 Karula Rahvuspark 31.12.2003  
010015 70003135 Nigula Looduskaitseala 31.12.2003  
010016 70004525 Otepää Looduspark 31.12.2003  
010017 70001774 Soomaa Rahvuspark 31.12.2003  
010018 70001722 Haanja Looduspark 31.12.2003  
010019 70001768 Viidumäe Looduskaitseala 31.12.2003  
010020 70001900 Vilsandi Rahvuspark 31.12.2003  
010021 70001716 Silma Looduskaitseala 31.12.2003  
010022 70006234 Hiiumaa Kaitsealad 31.12.2003  
010023 70005588 Naissaare Looduspark 31.12.2003  
    KULTUURIMINISTEERIUMI VALITSEMISALA    
011001 70000941 KULTUURIMINISTEERIUM 31.12.2003  
011002 70000958 Muinsuskaitseamet 31.12.2003  
011003 70001159 Eesti Hoiuraamatukogu 31.12.2003  
011004 70001030 Eesti Lastekirjanduse Teabekeskus 31.12.2003  
011005 70001024 Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus 31.12.2003  
011006 70004347 Võru Instituut 31.12.2003  
    Kontserdiorganisatsioonid    
011010 70004608 Eesti Kontsert 31.12.2003  
011011 70005134 Eesti Riiklik Sümfooniaorkester 31.12.2003  
011012 70004595 Eesti Filharmoonia Kammerkoor 31.12.2003  
    Muuseumid    
011020 70004376 Eesti Ajaloomuuseum 31.12.2003  
011021 70004560 Eesti Arhitektuurimuuseum 31.12.2003  
011022 70004548 Eesti Kunstimuuseum 31.12.2003  
011023 70001001 Eesti Meremuuseum 31.12.2003  
011024 70005536 Eesti Rahva Muuseum 31.12.2003  
011025 70004353 Eesti Spordimuuseum 31.12.2003  
011026 70004382 Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum 31.12.2003  
011027 70003514 Eesti Tervishoiu Muuseum 31.12.2003  
011028 70001018 Eesti Vabaõhumuuseum 31.12.2003  
011029 70000970 Ennistuskoda Kanut 31.12.2003  
011030 70004366 Tartu Kunstimuuseum 31.12.2003  
    Teatrid    
011040 70005140 Eesti Draamateater 31.12.2003  
011041 70005594 Eesti Riiklik Nukuteater 31.12.2003  
011042 70004554 Eesti Riiklik Vene Draamateater 31.12.2003  
011043 70000987 Teater Vanalinnastuudio 31.12.2003  
011044 70000993 Rakvere Teater 31.12.2003  
011045 70005176 Viljandi Draamateater Ugala 31.12.2003  
011046 70004666 Teater Vanemuine 31.12.2003  
011047 70004583 Pärnu Teater Endla 31.12.2003  
    Spordikeskused 31.12.2003  
011050 70000964 Eesti Olümpia Õppetreeningkeskus Tehvandi 31.12.2003  
    MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUMI VALITSEMISALA    
012001 70003158 MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM 31.12.2003  
012002 70003164 Patendiamet 31.12.2003  
012003 70000303 Konkurentsiamet 31.12.2003  
012004 70003247 Tarbijakaitseamet 31.12.2003  
012005 70003187 Energiaturu Inspektsioon 31.12.2003  
012006 70003218 Tehnilise Järelevalve Inspektsioon 31.12.2003  
012007 70003193 Eesti Patendiraamatukogu 31.12.2003  
012008 70000800 Lennuamet 31.12.2003  
012009 70001490 Maanteeamet 31.12.2003  
012010 70005128 Raudteeamet 31.12.2003  
012011 70000013 Sideamet 31.12.2003  
012012 70002414 Veeteede Amet 31.12.2003  
012013 70000823 Eesti Riiklik Autoregistrikeskus 31.12.2003  
012014 70006317 Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus 31.12.2003  
    Teedevalitsused    
012020 70001515 Harju Teedevalitsus 31.12.2003  
012021 70001573 Viru Teedevalitsus 31.12.2003  
012022 70001656 Kagu Teedevalitsus 31.12.2003  
012023 70001596 Pärnu Teedevalitsus 31.12.2003  
012024 70001610 Saarte Teedevalitsus 31.12.2003  
012025 70001627 Tartu Teedevalitsus 31.12.2003  
    PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUMI VALITSEMISALA    
013001 70000734 PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUM 31.12.2003  
013002 70005967 Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 31.12.2003  
013003 70000094 Veterinaar- ja Toiduamet 31.12.2003  
013005 70000102 Veterinaar- ja Toiduameti Piiriteenistus 31.12.2003  
013004 70000071 Taimetoodangu Inspektsioon 31.12.2003  
013006 70000036 Jõudluskontrollikeskus 31.12.2003  
013007 70000059 Jäneda Õppe- ja Nõuandekeskus 31.12.2003  
013008 70002213 Maaparanduse Ehitusjärelevalve Ekspertiisibüroo 31.12.2003  
013009 70000042 Taimse Materjali Kontrolli Keskus 31.12.2003  
013010 70000065 Veterinaar- ja Toidulaboratoorium 31.12.2003  
    Maaparandusbürood    
013011 70000757 Harju Maaparandusbüroo 31.12.2003  
013012 70003655 Jõgeva Maaparandusbüroo 31.12.2003  
013013 70002223 Järva Maaparandusbüroo 31.12.2003  
013014 70000778 Lääne Maaparandusbüroo 31.12.2003  
013015 70002242 Põlva Maaparandusbüroo 31.12.2003  
013016 70002236 Pärnu Maaparandusbüroo 31.12.2003  
013017 70000763 Rapla Maaparandusbüroo 31.12.2003  
013018 70002259 Saare Maaparandusbüroo 31.12.2003  
013019 70002265 Tartu Maaparandusbüroo 31.12.2003  
013020 70002288 Valga Maaparandusbüroo 31.12.2003  
013021 70002294 Viljandi Maaparandusbüroo 31.12.2003  
013022 70002302 Viru Maaparandusbüroo 31.12.2003  
013023 70002271 Võru Maaparandusbüroo 31.12.2003  
    Põllumajandusmuuseumid    
013030 70002584 C. R. Jakobsoni Talumuuseum 31.12.2003  
013031 70005982 Eesti Piimandusmuuseum 31.12.2003  
013032 70002578 Eesti Põllumajandusmuuseum 31.12.2003  
    Riigiteadusasutused    
013040 70000852 Eesti Maaviljeluse Instituut 31.12.2003  
013041 70000869 Jõgeva Sordiaretuse Instituut 31.12.2003  
    RAHANDUSMINISTEERIUMI VALITSEMISALA    
014001 70000272 RAHANDUSMINISTEERIUM 31.12.2003  
014002 70003170 Riigihangete Amet 31.12.2003  
014003 70000349 Maksuamet 31.12.2003  
014004 70000332 Statistikaamet 31.12.2003  
014005 70000289 Tolliamet 31.12.2003  
014006 70001047 Eesti Proovikoda 31.12.2003  
    SISEMINISTEERIUMI VALITSEMISALA    
015001 70000562 SISEMINISTEERIUM 31.12.2003  
015002 70000591 Kaitsepolitseiamet 31.12.2003  
015003 70000579 Kodakondsus- ja Migratsiooniamet 31.12.2003  
015007 70004235 Andmekaitse Inspektsioon 31.12.2003  
015008 70004465 Sisekaitseakadeemia 31.12.2003  
015009 70006441 Eesti Tuletõrjemuuseum 31.12.2003  
    Piirivalveamet    
015030 70005186 Piirivalveamet 31.12.2003  
015031 70005275 Piirivalve Lennusalk 31.12.2003  
015032 70005230 Põhja Piirivalvepiirkond 31.12.2003  
015033 70005200 Ida-Viru Piirivalvepiirkond 31.12.2003  
015034 70005223 Peipsi Piirivalvepiirkond 31.12.2003  
015035 70005217 Kagu Piirivalvepiirkond 31.12.2003  
015036 70005269 Valga Piirivalvepiirkond 31.12.2003  
015037 70005246 Pärnu Piirivalvepiirkond 31.12.2003  
015038 70005252 Saaremaa Piirivalvepiirkond 31.12.2003  
015039 70005192 Hiiumaa Piirivalvepiirkond 31.12.2003  
015040 70005281 Piirivalvelaevade Üksikdivisjon 31.12.2003  
015041 70004844 Muraste Piirivalvekool 31.12.2003  
015042 70005335 Narva-Jõesuu Piirivalve Õppekeskus 31.12.2003  
015043 70005358 Neeme Piirivalvekoerte Kool 31.12.2003  
015044 70005341 Piirivalve Keskhooldebaas 31.12.2003  
    Politseiamet    
015050 70000728 Politseiamet 31.12.2003  
015051 70000711 Keskkriminaalpolitsei 31.12.2003  
015052 70000881 Julgestuspolitsei 31.12.2003  
015053 70000875 Kohtuekspertiisi ja Kriminalistikakeskus 31.12.2003  
015054 registreerimisel Põhja Politseiprefektuur 31.12.2003  
015054 70004904 Harju Politseiprefektuur 31.12.2003  
015054 70005039 Tallinna Politseiprefektuur 31.12.2003  
015055 registreerimisel Lõuna Politseiprefektuur 31.12.2003  
015055 70005045 Tartu Politseiprefektuur 31.12.2003  
015055 70004933 Jõgeva Politseiprefektuur 31.12.2003  
015055 70004991 Põlva Politseiprefektuur 31.12.2003  
015055 70005074 Võru Politseiprefektuur 31.12.2003  
015055 70005068 Viljandi Politseiprefektuur 31.12.2003  
015055 70005051 Valga Politseiprefektuur 31.12.2003  
015056 registreerimisel Ida Politseiprefektuur 31.12.2003  
015056 70004979 Lääne-Viru Politseiprefektuur 31.12.2003  
015056 70004927 Ida-Viru Politseiprefektuur 31.12.2003  
015056 70004985 Narva Politseiprefektuur 31.12.2003  
015057 70004956 Lääne Politseiprefektuur 31.12.2003  
015057 70005001 Pärnu Politseiprefektuur 31.12.2003  
015057 70004943 Järva Politseiprefektuur 31.12.2003  
015057 70005016 Rapla Politseiprefektuur 31.12.2003  
015057 70005022 Saare Politseiprefektuur 31.12.2003  
015057 70004910 Hiiumaa Politseiprefektuur 31.12.2003  
015058 70005097 Politseikool 31.12.2003  
    Päästeamet    
015060 70000585 Päästeamet 31.12.2003  
015061 70006085 Lõuna-Eesti Häirekeskus 31.12.2003  
015062 70006228 Ida-Eesti Häirekeskus 31.12.2003  
015063 70006240 Lääne-Eesti Häirekeskus 31.12.2003  
015064 70000912 Tallinna Üksik-Päästekompanii 31.12.2003  
015065 70000935 Jõhvi Üksik-Päästekompanii 31.12.2003  
015066 70000929 Tartu Üksik-Päästekompanii 31.12.2003  
015067 70004703 Väike-Maarja Päästekool 31.12.2003  
    SOTSIAALMINISTEERIUMI VALITSEMISALA    
016001 70001952 SOTSIAALMINISTEERIUM 31.12.2003  
016002 70003477 Ravimiamet 31.12.2003  
016003 70001975 Sotsiaalkindlustusamet 31.12.2003  
016003 70002638 Pärnu Pensioniamet 31.12.2003  
016003 70002673 Tallinna Pensioniamet 31.12.2003  
016003 70002681 Tartu Pensioniamet 31.12.2003  
016003 70001998 Virumaa Pensioniamet 31.12.2003  
016004 70006205 Tervishoiuamet 31.12.2003  
016005 70005364 Tööturuamet 31.12.2003  
016005 70005370 Harjumaa Tööhõiveamet 31.12.2003  
016005 70005387 Hiiumaa Tööhõiveamet 31.12.2003  
016005 70005393 Ida-Virumaa Tööhõiveamet 31.12.2003  
016005 70005401 Jõgevamaa Tööhõiveamet 31.12.2003  
016005 70005418 Järvamaa Tööhõiveamet 31.12.2003  
016005 70005424 Läänemaa Tööhõiveamet 31.12.2003  
016005 70005430 Lääne-Virumaa Tööhõiveamet 31.12.2003  
016005 70005447 Põlvamaa Tööhõiveamet 31.12.2003  
016005 70005453 Pärnumaa Tööhõiveamet 31.12.2003  
016005 70005460 Raplamaa Tööhõiveamet 31.12.2003  
016005 70005476 Saaremaa Tööhõiveamet 31.12.2003  
016005 70005482 Tallinna Tööhõiveamet 31.12.2003  
016005 70005499 Tartumaa Tööhõiveamet 31.12.2003  
016005 70005507 Valgamaa Tööhõiveamet 31.12.2003  
016005 70005513 Viljandimaa Tööhõiveamet 31.12.2003  
016005 70005524 Võrumaa Tööhõiveamet 31.12.2003  
016006 70002940 Tervisekaitseinspektsioon 31.12.2003  
016007 70001969 Tööinspektsioon 31.12.2003  
016008 70003491 Riikliku Lepitaja Kantselei 31.12.2003  
016009 70003566 Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus 31.12.2003  
016010 70003520 Eesti Meditsiiniraamatukogu 31.12.2003  
016011 70004494 Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus 31.12.2003  
016012 70005163 Kemikaalide Teabekeskus 31.12.2003  
016013 70006292 Tervise Arengu Instituut 31.12.2003  
016014 70005973 Töötervishoiu Keskus 31.12.2003  
016015 70003483 Põhja-Eesti Verekeskus 31.12.2003  
016016 70003543 Eesti Kardioloogia Instituut 31.12.2003  
017001 70002526 VÄLISMINISTEERIUM 31.12.2003  
    MAAVALITSUSED    
    HARJU MAAVALITSUSE VALITSEMISALA    
020001 70002452 Harju Maavalitsus 31.12.2003  
020002 70002466 Harjumaa Muuseum 31.12.2003  
020003 70003000 Harjumaa Päästeteenistus 31.12.2003  
020004 70003033 Keila-Joa Sanatoorne Internaatkool 31.12.2003  
020005 70003046 Kernu Hooldekodu 31.12.2003  
020006 70003023 Kosejõe Kool 31.12.2003  
020007 70002489 Paunküla Hooldekodu 31.12.2003  
020008 70003017 Ravila Hooldekodu 31.12.2003  
020009 70003052 Valkla Hooldekodu 31.12.2003  
020010 70002495 Vääna Laste- ja Noortekodu 31.12.2003  
    HIIU MAAVALITSUSE VALITSEMISALA    
021001 70001834 Hiiu Maavalitsus 31.12.2003  
021002 70004005 Hiiumaa Haigla 31.12.2003  
021003 70001857 Hiiumaa Muuseum 31.12.2003  
021004 70001840 Hiiumaa Päästeteenistus 31.12.2003  
021005 70001871 Kõpu Internaatkool 31.12.2003  
021006 70001863 Tohvri Hooldekodu 31.12.2003  
    IDA-VIRU MAAVALITSUSE VALITSEMISALA    
022001 70001449 Ida-Viru Maavalitsus 31.12.2003  
022001 70001455 Ida-Viru Maakonna Hooneregister 31.12.2003  
022002 70001484 Aa Hooldekodu 31.12.2003  
022003 70004407 Ida-Virumaa Päästeteenistus 31.12.2003  
022004 70004442 Iisaku Muuseum 31.12.2003  
022005 70004420 Ahtme Kool 31.12.2003  
022006 70001478 Narva Lastekodu 31.12.2003  
022007 70004436 Narva-Jõesuu Hooldekodu 31.12.2003  
022008 70001461 Narva-Jõesuu Lastekodu 31.12.2003  
022009 70004413 Sillamäe Hooldekodu 31.12.2003  
    JÕGEVA MAAVALITSUSE VALITSEMISALA    
023001 70004117 Jõgeva Maavalitsus 31.12.2003  
023001 70004123 Jõgeva Hooneregister 31.12.2003  
023002 70004175 Jõgevamaa Päästeteenistus 31.12.2003  
023003 70004146 Kiigemetsa Kool 31.12.2003  
023004 70004137 Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum 31.12.2003  
023005 70004152 Võisiku Hooldekodu 31.12.2003  
    JÄRVA MAAVALITSUSE VALITSEMISALA    
024001 70001188 Järva Maavalitsus 31.12.2003  
024002 70001225 Järvamaa Muuseum 31.12.2003  
024003 70001194 Järvamaa Päästeteenistus 31.12.2003  
024004 70003425 Koeru Hooldekodu 31.12.2003  
024005 70001202 Päinurme Internaatkool 31.12.2003  
    LÄÄNE MAAVALITSUSE VALITSEMISALA    
025001 70004301 Lääne Maavalitsus 31.12.2003  
025001 70006122 Lääne Maakonna Hooneregistritalitus 31.12.2003  
025002 70004318 Haapsalu Väikelastekodu 31.12.2003  
025003 70004324 Koluvere Hooldekodu 31.12.2003  
025004 70006091 Läänemaa Muuseum 31.12.2003  
025005 70006004 Läänemaa Päästeteenistus 31.12.2003  
025006 70006116 Palivere Eriinternaatkool 31.12.2003  
025007 70004330 Palivere Laste- ja Noortekodu 31.12.2003  
025008 70006105 Rannarootsi Muuseum 31.12.2003  
    LÄÄNE-VIRU MAAVALITSUSE VALITSEMISALA    
026001 70004714 Lääne-Viru Maavalitsus 31.12.2003  
026002 70004749 Aavere Hooldekodu 31.12.2003  
026003 70004761 Imastu Koolkodu 31.12.2003  
026004 70004778 Inju Lastekodu 31.12.2003  
026005 70004726 Lääne-Virumaa Päästeteenistus 31.12.2003  
026006 70004755 Udriku Hooldekodu 31.12.2003  
026007 70004784 Vaeküla Kool 31.12.2003  
    PÕLVA MAAVALITSUSE VALITSEMISALA    
027001 70002093 Põlva Maavalitsus 31.12.2003  
027001 70002101 Põlva Maakonna Hooneregister 31.12.2003  
027002 70002130 Erastvere Erihooldekodu 31.12.2003  
027003 70002147 Leevi Internaatkool 31.12.2003  
027004 70002124 Põlva Talurahvamuuseum 31.12.2003  
027005 70002118 Põlvamaa Päästeteenistus 31.12.2003  
027006 70002153 Tilsi Lastekodu 31.12.2003  
    PÄRNU MAAVALITSUSE VALITSEMISALA    
028001 70000603 Pärnu Maavalitsus 31.12.2003  
028001 70001780 Pärnumaa Hooneregister 31.12.2003  
028002 70001797 Jõulumäe Tervisekeskus 31.12.2003  
028003 70001828 Kaelase Kool 31.12.2003  
028004 70000616 Pärnu Lastekodu 31.12.2003  
028005 70001811 Pärnu Muuseum 31.12.2003  
028006 70001805 Pärnumaa Päästeteenistus 31.12.2003  
028007 70001886 Tori Hooldekodu 31.12.2003  
    RAPLA MAAVALITSUSE VALITSEMISALA    
029001 70002880 Rapla Maavalitsus 31.12.2003  
029001 70002905 Rapla Maakonna Hooneregister 31.12.2003  
029002 70002911 Mahtra Talurahvamuuseum 31.12.2003  
029003 70004695 Maidla Lastekodu 31.12.2003  
029004 70002897 Mõisamaa Hooldekodu 31.12.2003  
029005 70002934 Raikküla Kool 31.12.2003  
029006 70002928 Raplamaa Päästeteenistus 31.12.2003  
    SAARE MAAVALITSUSE VALITSEMISALA    
030001 70002006 Saare Maavalitsus 31.12.2003  
030001 70002087 Saare Maakonna Hooneregistritalitus 31.12.2003  
030002 70002058 Kallemäe Kool 31.12.2003  
030003 70002064 Kogula Hooldekodu 31.12.2003  
030004 70002012 Kuressaare Väikelastekodu 31.12.2003  
030005 70002041 Orissaare Internaatkool 31.12.2003  
030006 70002029 Saaremaa Muuseum 31.12.2003  
030007 70002035 Saaremaa Päästeteenistus 31.12.2003  
030008 70002070 Sõmera Hooldekodu 31.12.2003  
    TARTU MAAVALITSUSE VALITSEMISALA    
031001 70000622 Tartu Maavalitsus 31.12.2003  
031001 70002319 Tartumaa Hooneregister 31.12.2003  
031002 70003075 Aarike Hooldekodu 31.12.2003  
031003 70002360 Elva Väikelastekodu 31.12.2003  
031004 70002377 Kodijärve Hooldekodu 31.12.2003  
031005 70002383 Maavanuri Hooldekodu «Nõo» 31.12.2003  
031006 70003081 Tartu Väikelastekodu «Käopesa» 31.12.2003  
031007 70002325 Tartumaa Muuseum 31.12.2003  
031008 70002331 Tartumaa Päästetenistus 31.12.2003  
031009 70002354 Tartumaa Tervisespordikeskus 31.12.2003  
031010 70000639 Uderna Krooniliste Haigete Kodu 31.12.2003  
    VALGA MAAVALITSUSE VALITSEMISALA    
032001 70002727 Valga Maavalitsus 31.12.2003  
032002 70002785 Helme Sanatoorne Internaatkool 31.12.2003  
032003 70002756 Taheva Lastesanatoorium 31.12.2003  
032004 70004293 Valga Internaatkool 31.12.2003  
032005 70002762 Valga Muuseum 31.12.2003  
032006 70002733 Valgamaa Päästeteenistus 31.12.2003  
    VILJANDI MAAVALITSUSE VALITSEMISALA    
033001 70002791 Viljandi Maavalitsus 31.12.2003  
033002 70002822 Lahmuse Eriinternaatkool 31.12.2003  
033003 70002868 Viiratsi Lastekodu 31.12.2003  
033004 70002839 Viljandi Lasteabi- ja Sotsiaalkeskus 31.12.2003  
033005 70002874 Viljandi Muuseum 31.12.2003  
033006 70002845 Viljandimaa Päästeteenistus 31.12.2003  
033007 70002851 Väikemõisa Väikelastekodu 31.12.2003  
033008 70003069 Ämmuste Kool 31.12.2003  
    VÕRU MAAVALITSUSE VALITSEMISALA    
034001 70003589 Võru Maavalitsus 31.12.2003  
034001 70003610 Võrumaa Hooneregister 31.12.2003  
034002 70003632 Dr Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum 31.12.2003  
034003 70003603 Urvaste Eriinternaatkool 31.12.2003  

 

Kood

Registrinumber

Üksuse nimetus

Koodi kehtivuse periood

Alates Kuni
034004 70003626 Vastseliina Sanatoorne Internaatkool 31.12.2003  
034005 70003595 Võrumaa Päästeteenistus 31.12.2003  
    KOHALIKUD OMAVALITSUSED    
    Tallinna Linnavalitsus 31.12.2003  
100100   Tallinna Linnakassa 31.12.2003  
100101 75014920 Tallinn Linnakantselei 31.12.2003  
100102 75026738 Tallinna Vene Kultuurikeskus 31.12.2003  
101101 75015031 Tallinna Linnavolikogu Kantselei 31.12.2003  
102101 75023830 Tallinna Elamumajandusamet 31.12.2003  
103101 75023817 Tallinna Ettevõtlusamet 31.12.2003  
104101 75014289 Tallinna Haridusamet 31.12.2003  
104102 75018992 Tallinna Mustjõe Gümnaasium 31.12.2003  
104103 75017596 Gustav Adolfi Gümnaasium 31.12.2003  
104104 75017751 Tallinna Reaalkool 31.12.2003  
104105 75017716 Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium 31.12.2003  
104106 75017662 Tallinna Inglise Kolledž 31.12.2003  
104107 75017774 Tallinna Tõnismäe Reaalkool 31.12.2003  
104108 75017797 Tallinna Ühisgümnaasium 31.12.2003  
104109 75017644 Tallinna 21. Kool 31.12.2003  
104110 75017679 Tallinna Juhkentali Gümnaasium 31.12.2003  
104111 75017656 Tallinna Humanitaargümnaasium 31.12.2003  
104112 75017610 Kadrioru Saksa Gümnaasium 31.12.2003  
104113 75017627 Liivalaia Gümnaasium 31.12.2003  
104114 75017739 Tallinna Prantsuse Lütseum 31.12.2003  
104115 75017604 Jakob Westholmi Gümnaasium 31.12.2003  
104116 75017685 Tallinna Juudi Kool 31.12.2003  
104117 75017691 Tallinna Kadrioru Põhikool 31.12.2003  
104118 75017722 Tallinna Magdaleena Lasteaed-Algkool 31.12.2003  
104119 75017780 Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium 31.12.2003  
104120 75017709 Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium 31.12.2003  
104121 75017805 Vanalinna Hariduskolleegium 31.12.2003  
104122 75016527 Tallinna Vindi Lasteaed-Algkool 31.12.2003  
104123 75016496 Tallinna Kristiine Lasteaed-Algkool 31.12.2003  
104124 75016467 Tallinna 1. Internaatkool 31.12.2003  
104125 75016510 Tallinna Lilleküla Gümnaasium 31.12.2003  
104126 75016533 Tallinna Üldgümnaasium 31.12.2003  
104127 75016941 Tallinna Paekaare Gümnaasium 31.12.2003  
104128 75016792 Lasnamäe Gümnaasium 31.12.2003  
104129 75016869 Tallinna Laagna Gümnaasium 31.12.2003  
104130 75016964 Tallinna Sikupilli Keskkool 31.12.2003  
104131 75016935 Tallinna Pae Gümnaasium 31.12.2003  
104132 75016987 Tallinna Ümera Põhikool 31.12.2003  
104133 75016486 Tallinna Huvikeskus Kullo 31.12.2003  
104134 75007563 Lasnamäe Muusikakool 31.12.2003  
104135 75016929 Tallinna Noorte Spordikeskus 31.12.2003  
104136 75016160 Tallinna Muusikakool 31.12.2003  
104137 75016177 Tallinna Kunstikool 31.12.2003  
104138 75018207 Tallinna Õpetajate Maja 31.12.2003  
104139 75017828 Tallinna Kanutiaia Noortemaja 31.12.2003  
104140 75018414 Mustamäe Laste Loomingu Maja 31.12.2003  
104141 75016154 Nõmme Muusikakool 31.12.2003  
104142 75016668 Tallinna Nõmme Noortemaja 31.12.2003  
104143 75017403 Tallinna Kopli Noortemaja 31.12.2003  
104144 75019112 Õismäe Kool 31.12.2003  
104145 75019129 Tallinna Õismäe Humanitaargümnaasium 31.12.2003  
104146 75019081 Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasium 31.12.2003  
104147 75018963 Tallinna Järveotsa Gümnaasium 31.12.2003  
104148 75018408 Haabersti Vene Gümnaasium 31.12.2003  
104149 75019135 Tallinna Õismäe Vene Lütseum 31.12.2003  
104150 75016817 Lasnamäe Vene Gümnaasium 31.12.2003  
104151 75016970 Tallinna Tondiraba Keskkool 31.12.2003  
104152 75016912 Tallinna Mahtra Gümnaasium 31.12.2003  
104153 75016852 Tallinna Kuristiku Gümnaasium 31.12.2003  
104154 75016823 Lasnamäe Üldgümnaasium 31.12.2003  
104155 75016898 Tallinna Linnamäe Vene Lütseum 31.12.2003  
104156 75016906 Tallinna Läänemere Gümnaasium 31.12.2003  
104157 75016846 Tallinna Katleri Põhikool 31.12.2003  
104158 75016800 Lasnamäe Lasteaed-Algkool 31.12.2003  
104159 75016958 Tallinna Paekaare Lasteaed-Algkool 31.12.2003  
104160 75016875 Tallinna Laagna Lasteaed-Algkool 31.12.2003  
104161 75018489 Tallinna Mustamäe 1. Lasteaed-Algkool 31.12.2003  
104162 75018495 Tallinna Mustamäe 2. Lasteaed-Algkool 31.12.2003  
104163 75018472 Tallinna Lepistiku Lasteaed-Algkool 31.12.2003  
104164 75018420 Tallinna 32. Keskkool 31.12.2003  
104165 75018437 Tallinna 37. Keskkool 31.12.2003  
104166 75018905 Tallinna Tehnikagümnaasium 31.12.2003  
104167 75018503 Tallinna Mustamäe Gümnaasium 31.12.2003  
104168 75018443 Tallinna Arte Gümnaasium 31.12.2003  
104169 75018532 Tallinna Mustamäe Üldhariduskool 31.12.2003  
104170 75018526 Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium 31.12.2003  
104171 75018519 Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium 31.12.2003  
104172 75018454 Tallinna 53. Keskkool 31.12.2003  
104173 75018897 Tallinna Saksa Gümnaasium 31.12.2003  
104174 75018466 Tallinna 63. Põhikool 31.12.2003  
104175 75016651 Tallinna Nõmme Gümnaasium 31.12.2003  
104176 75016697 Tallinna Pääsküla Gümnaasium 31.12.2003  
104177 75016711 Tallinna Valdeku Gümnaasium 31.12.2003  
104178 75016705 Tallinna Rahumäe Põhikool 31.12.2003  
104179 75016639 Tallinna Hiiu Põhikool 31.12.2003  
104180 75016674 Tallinna Nõmme Põhikool 31.12.2003  
104181 75016645 Tallinna Kivimäe Põhikool 31.12.2003  
104182 75017544 Pirita Majandusgümnaasium 31.12.2003  
104183 75017538 Merivälja Põhikool 31.12.2003  
104184 75017389 Tallinna Kurtide Kool 31.12.2003  
104185 75017366 Sõle Gümnaasium 31.12.2003  
104186 75017372 Tallinna Kunstigümnaasium 31.12.2003  
104187 75017337 Pelgulinna Gümnaasium 31.12.2003  
104188 75017296 Kalamaja Põhikool 31.12.2003  
104189 75017350 Ristiku Põhikool 31.12.2003  
104190 75017308 Kari Gümnaasium 31.12.2003  
104191 75017314 Karjamaa Gümnaasium 31.12.2003  
104192 75017283 Ehte Humanitaargümnaasium 31.12.2003  
104193 75017343 Pelguranna Gümnaasium 31.12.2003  
104194 75017395 Vana-Kalamaja Gümnaasium 31.12.2003  
104195 75019141 Tallinna Järveotsa Lasteaed 31.12.2003  
104196 75019170 Tallinna Lasteaed Sinilill 31.12.2003  
104197 75019164 Tallinna Lasteaed Pääsusilm 31.12.2003  
104198 75019158 Tallinna Lasteaed Karikakar 31.12.2003  
104199 75019201 Tallinna Nurmenuku Lasteaed 31.12.2003  
1041A0 75019218 Tallinna Rukkilille Lasteaed 31.12.2003  
1041A1 75019193 Tallinna Meelespea Lasteaed 31.12.2003  
1041A2 75019187 Tallinna Lasteaed Vikerkaar 31.12.2003  
1041A3 75018070 Tallinna Kiisupere Lastesõim 31.12.2003  
1041A4 75018087 Lastesõim Aasalill 31.12.2003  
1041A5 75018118 Siisikese Lasteaed 31.12.2003  
1041A6 75018130 Muumipere Lastesõim 31.12.2003  
1041A7 75018153 Lastesõim Planeedi Mudila 31.12.2003  
1041A8 75018225 Tallinna 32. Lastesõim 31.12.2003  
1041A9 75018041 Tallinna Lasteaed Kullatera 31.12.2003  
1041B0 75018058 Tallinna 5. Lasteaed 31.12.2003  
1041B1 75018064 Tallinna 9. Lasteaed 31.12.2003  
1041B2 75018093 Rõõmutarekese Lasteaed 31.12.2003  
1041B3 75018124 Tallinna 22. Lasteaed 31.12.2003  
1041B4 75018147 Tallinna Päevalille Lasteaed 31.12.2003  
1041B5 75018236 Tallinna Endla Lasteaed 31.12.2003  
1041B6 75018242 Kadrioru Lasteaed 31.12.2003  
1041B7 75018259 Tallinna 47. Lasteaed 31.12.2003  
1041B8 75018265 Tallinna 48. Lasteaed 31.12.2003  
1041B9 75018271 Tallinna Virmalise Lasteaed 31.12.2003  
1041C0 75018176 Tallinna 53. Lasteaed 31.12.2003  
1041C1 75018288 Tallinna Mürakaru Lasteaed 31.12.2003  
1041C2 75018294 Tallinna Terakese Lasteaed 31.12.2003  
1041C3 75018302 Tallinna 64. Lasteaed 31.12.2003  
1041C4 75018319 Tallinna Päikesejänku Lasteaed 31.12.2003  
1041C5 75018101 Tallinna Lasteaed Südameke 31.12.2003  
1041C6 75018213 Tallinna 26. Lasteaed 31.12.2003  
1041C7 75018325 Tallinna Liivalaia Lasteaed 31.12.2003  
1041C8 75018331 Tallinna Mesimummu Lasteaed 31.12.2003  
1041C9 75018348 Tallinna 89. Lasteaed 31.12.2003  
1041D0 75018354 Tallinna Luha Lasteaed 31.12.2003  
1041D1 75018360 Tallinna Komeedi Lasteaed 31.12.2003  
1041D2 75018377 Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaed 31.12.2003  
1041D3 75018383 Tallinna 142. Lasteaed 31.12.2003  
1041D4 75018390 Tallinna 160. Lasteaed 31.12.2003  
1041D5 75016579 Tallinna Kõneravi-Lasteaed Kannike 31.12.2003  
1041D6 75016622 Tallinna Tihase Lasteaed 31.12.2003  
1041D7 75016562 Tallinna Kullerkupu Lasteaed 31.12.2003  
1041D8 75016616 Tallinna Mutionu Lasteaed 31.12.2003  
1041D9 75016585 Tallinna Lepatriinu Lasteaed 31.12.2003  
1041E0 75016556 Tallinna Haraka Lasteaed 31.12.2003  
1041E1 75016540 Tallinna 91. Lasteaed 31.12.2003  
1041E2 75016605 Tallinna Linnupesa Lasteaed 31.12.2003  
1041E3 75016591 Tallinna Lille Lasteaed 31.12.2003  
1041E4 75017001 Tallinna Asunduse Lasteaed 31.12.2003  
1041E5 75017076 Tallinna Liikuri Lasteaed 31.12.2003  
1041E6 75017194 Tallinna Pae Lasteaed 31.12.2003  
1041E7 75017047 Tallinna Kivimurru Lasteaed 31.12.2003  
1041E8 75017136 Tallinna Majaka Lasteaed 31.12.2003  
1041E9 75017171 Tallinna Pallasti Lasteaed 31.12.2003  
1041F0 75017202 Tallinna Raadiku Lasteaed 31.12.2003  
1041F1 75017225 Tallinna Sikupilli Lasteaed 31.12.2003  
1041F2 75017254 Tallinna Ülemiste Lasteaed 31.12.2003  
1041F3 75017113 Tallinna Läänemere Lasteaed 31.12.2003  
1041F4 75017165 Tallinna Paekaare Lasteaed 31.12.2003  
1041F5 75017082 Tallinna Lindakivi Lasteaed 31.12.2003  
1041F6 75017231 Tallinna Suur-Pae Lasteaed 31.12.2003  
1041F7 75017107 Tallinna Loitsu Lasteaed 31.12.2003  
1041F8 75016993 Tallinna Arbu Lasteaed 31.12.2003  
1041F9 75017067 Tallinna Lasteaed Laagna Rukkilill 31.12.2003  
1041G0 75017159 Tallinna Mustakivi Lasteaed 31.12.2003  
1041G1 75017030 Tallinna Kivila Lasteaed 31.12.2003  
1041G2 75017219 Tallinna Seli Lasteaed 31.12.2003  
1041G3 75017260 Tallinna Ümera Lasteaed 31.12.2003  
1041G4 75017053 Tallinna Kuristiku Lasteaed 31.12.2003  
1041G5 75017099 Tallinna Linnamäe Lasteaed 31.12.2003  
1041G6 75017142 Tallinna Muhu Lasteaed 31.12.2003  
1041G7 75017248 Tallinna Vormsi Lasteaed 31.12.2003  
1041G8 75017188 Tallinna Priisle Lasteaed 31.12.2003  
1041G9 75017121 Tallinna Mahtra Lasteaed 31.12.2003  
1041H0 75018911 Tallinna Lasteaed Vesiroos 31.12.2003  
1041H1 75018977 Tallinna 28. Lasteaed 31.12.2003  
1041H2 75019035 Tallinna Lasteaed Mooniõied 31.12.2003  
1041H3 75019000 Tallinna Allika Lasteaed 31.12.2003  
1041H4 75019046 Tallinna Lasteaed Pallipõnn 31.12.2003  
1041H5 75018928 Tallinna Tähekese Lasteaed 31.12.2003  
1041H6 75019098 Tallinna Männikäbi Lasteaed 31.12.2003  
1041H7 75018934 Tallinna Kadaka Lasteaed 31.12.2003  
1041H8 75019075 Tallinna Männi Lasteaed 31.12.2003  
1041H9 75019023 Tallinna Lasteaed Kikas 31.12.2003  
1041I0 75019052 Tallinna Lasteaed Sinilind 31.12.2003  
1041I1 75018940 Tallinna 133. Lasteaed 31.12.2003  
1041I2 75019106 Tallinna Rõõmupesa Lasteaed 31.12.2003  
1041I3 75019017 Tallinna Lasteaed Kiikhobu 31.12.2003  
1041I4 75019069 Tallinna Liivaku Lasteaed 31.12.2003  
1041I5 75018986 Tallinna Lasteaed Õunake 31.12.2003  
1041I6 75017515 Tallinna Piiri Lasteaed 31.12.2003  
1041I7 75016770 Tallinna Lasteaed Nõmmekannike 31.12.2003  
1041I8 75016757 Tallinna Lasteaed Mikumanni 31.12.2003  
1041I9 75016740 Tallinna Lasteaed Kraavikrõll 31.12.2003  
1041J0 75017509 Tallinna Männiku Lasteaed 31.12.2003  
1041J1 75016763 Tallinna Lasteaed Männimudila 31.12.2003  
1041J2 75016734 Tallinna Lasteaed Kaseke 31.12.2003  
1041J3 75016786 Tallinna Lasteaed Rabarüblik 31.12.2003  
1041J4 75017490 Tallinna Lastesõim Mõmmik 31.12.2003  
1041J5 75016728 Tallinna Lastesõim Hellik 31.12.2003  
1041J6 75017521 Tallinna Raku Lasteaed 31.12.2003  
1041J7 75017573 Pirita Kose Lasteaed 31.12.2003  
1041J8 75017580 Pirita Lasteaed 31.12.2003  
1041J9 75017567 Merivälja Lasteaed 31.12.2003  
1041K0 75017900 Lasteaed Pääsupesa 31.12.2003  
1041K1 75017455 Kopli Lasteaed 31.12.2003  
1041K2 75017449 Kolde Lasteaed 31.12.2003  
1041K3 75017946 Lastesõim Pöialpoiss 31.12.2003  
1041K4 75017478 Lasteaed Kelluke 31.12.2003  
1041K5 75017484 Lasteaed Maasikas 31.12.2003  
1041K6 75017969 Sitsi Lasteaed 31.12.2003  
1041K7 75017938 Lastesõim Päkapikk 31.12.2003  
1041K8 75017461 Lasteaed Kajakas 31.12.2003  
1041K9 75017975 Taime Lasteaed 31.12.2003  
1041L0 75017432 Kalamaja Lasteaed 31.12.2003  
1041L1 75017863 Lasteaed Naeratus 31.12.2003  
1041L2 75017917 Lasteaed Rukkirääk 31.12.2003  
1041L3 75017857 Lasteaed Mudila 31.12.2003  
1041L4 75017952 Pelguranna Lasteaed 31.12.2003  
1041L5 75017873 Lasteaed Ojake 31.12.2003  
1041L6 75017892 Lasteaed Päikene 31.12.2003  
1041L7 75017840 Lasteaed Mesipuu 31.12.2003  
1041L8 75029725 Tallinna Kiisupere Lasteaed 31.12.2003  
1041L9 75029731 Tallinna Mardi Lasteaed 31.12.2003  
105101 75014913 Tallinna Kommunaalamet 31.12.2003  
105102 75008953 Kadrioru Park 31.12.2003  
105103 75027896 Tallinna Kalmistud 31.12.2003  
105104 75020598 Tallinna Liikluskorralduskeskus 31.12.2003  
106101 75014971 Tallinna Kultuuriväärtuste Amet 31.12.2003  
106102 75016071 Tallinna Keskraamatukogu 31.12.2003  
106103 75016088 Tallinna Filharmoonia 31.12.2003  
106104 75016094 Tallinna Linnateater 31.12.2003  
106105 75016102 Tallinna Loomaaed 31.12.2003  
106106 75016119 Salme Kultuurikeskus 31.12.2003  
106107 75016125 Tallinna Toomklubi 31.12.2003  
106108 75016131 Tallinna Kultuuriseltside Teabekeskus 31.12.2003  
106109 75016148 Pelgulinna Rahvamaja 31.12.2003  
106110 75016183 Tallinna Linnamuuseum 31.12.2003  
106111 75016192 E. Vilde ja A. H. Tammsaare Memoriaalmuuseum 31.12.2003  
106112 75016208 Tallinna Rahvaülikool 31.12.2003  
106113 75016220 Kultuurikeskus Lindakivi 31.12.2003  
107101 75014942 Tallinna Linnaarhiiv 31.12.2003  
108101 75023757 Tallinna Maa-amet 31.12.2003  
108102 75022410 Tallinna Hooneregister 31.12.2003  
109101 75014853 Tallinna Perekonnaseisuamet 31.12.2003  
110101 75014965 Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 31.12.2003  
110102 75019371 Tallinna Kiirabi 31.12.2003  
110103 75019477 Tallinna Hambapolikliinik 31.12.2003  
110104 75019253 Tallinna Puuetega Noorte Õppekeskus «Juks» 31.12.2003  
110105 75019230 Päevakeskus «Käo» 31.12.2003  
110106 75019264 Tallinna Iru Hooldekodu 31.12.2003  
110107 75019247 Tallinna Laste Turvakeskus 31.12.2003  
110108 75022539 Tallinna Lastekodu 31.12.2003  
110109 75022462 Pelguranna Tugikodu 31.12.2003  
110110 75023800 Avahoolduse Arenduskeskus 31.12.2003  
111101 75015195 Tallinna Spordi- ja Noorsooamet 31.12.2003  
111102 75015976 Kadrioru Staadion 31.12.2003  
111103 75017277 Munitsipaalettevõte Pirita Velodroom 31.12.2003  
111104 75015982 Munitsipaalasutus Tallinna Spordihall 31.12.2003  
111105 75007652 Tallinna Avatud Noortekeskus 31.12.2003  
112101 75023823 Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Amet 31.12.2003  
112102 75021244 Tallinna Botaanikaaed 31.12.2003  
113101 75028252 Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaamet 31.12.2003  
114101 75014988 Tallina Tuletõrje- ja Päästeamet 31.12.2003  
115101 75014244 Haabersti Linnaosa Valitsus 31.12.2003  
115102 75015746 Tallinna Haabersti Linnaosa Vaba Aja Keskus 31.12.2003  
115103 75015730 Haabersti Sotsiaalkeskus 31.12.2003  
116101 75014221 Tallinna Kesklinna Valitsus 31.12.2003  
116102 75016361 Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskus 31.12.2003  
117101 75014238 Kristiine Linnaosa Valitsus 31.12.2003  
117102 75016326 Kristiine Sotsiaalmaja 31.12.2003  
117103 75016349 Kristiine Sotsiaalkeskus 31.12.2003  
117104 75016332 Kristiine Sport 31.12.2003  
118101 75016013 Lasnamäe Linnaosa Valitsus 31.12.2003  
118102 75018802 Lasnamäe Spordikompleks 31.12.2003  
119101 75014267 Mustamäe Linnaosa Valitsus 31.12.2003  
119102 75014899 Mustamäe Sotsiaalkeskus 31.12.2003  
119103 75027593 Mustamäe Kultuurikeskus «Kaja» 31.12.2003  
120101 75014882 Nõmme Linnaosa Valitsus 31.12.2003  
120102 75016059 Nõmme Sotsiaalmaja 31.12.2003  
120103 75016042 Nõmme Vanurite Päevakeskus 31.12.2003  
120104 75016036 Nõmme Kultuurikeskus 31.12.2003  
120105 75016028 Nõmme Spordikeskus 31.12.2003  
121101 75014250 Pirita Linnaosa Valitsus 31.12.2003  
121102 75018561 Pirita Vaba Aja Keskus 31.12.2003  
122101 75017745 Põhja-Tallinna Valitsus 31.12.2003  
122102 75018845 Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskus 31.12.2003  
122103 75018839 Paljassaare Sotsiaalmaja 31.12.2003  
    Ülejäänud Harju maakond    
130101 75021480 Aegviidu Vallavalitsus 31.12.2003  
131101 75018816 Anija Vallavalitsus 31.12.2003  
131101 75013109 Kehra Keskkool 31.12.2003  
132101 75014132 Harku Vallavalitsus 31.12.2003  
133101 75025973 Jõelähtme Vallavalitsus 31.12.2003  
135101 75014422 Keila Linnavalitsus 31.12.2003  
135102 75014439 Keila Linnavara Haldamise Asutus 31.12.2003  
136101 75025710 Keila Vallavalitsus 31.12.2003  
137101 75011381 Kernu Vallavalitsus 31.12.2003  
137101 75011398 Haiba Lastekodu 31.12.2003  
138101 75020983 Kiili Vallavalitsus 31.12.2003  
139101 75011547 Kose Vallavalitsus 31.12.2003  
139101 75011553 Kose Gümnaasium 31.12.2003  
140101 75022568 Kuusalu Vallavalitsus 31.12.2003  
141101 75014706 Kõue Vallavalitsus 31.12.2003  
142101 75013457 Loksa Linnavalitsus 31.12.2003  
143101 75012133 Loksa Vallavalitsus 31.12.2003  
144101 75011470 Maardu Linnavalitsus 31.12.2003  
144101 75011961 Maardu Gümnaasium 31.12.2003  
144101 75011984 Maardu Kunstide Kool 31.12.2003  
144101 75011955 Maardu Linna Raamatukogu 31.12.2003  
144101 75022545 Maardu Linna Raamatupidamisbüroo 31.12.2003  
144101 75025035 Maardu Linnaarhiiv 31.12.2003  
144101 75011903 Maardu Põhikool 31.12.2003  
144101 75011493 Maardu Rahvamaja 31.12.2003  
144101 75011530 Maardu Sotsiaalmaja 31.12.2003  
144101 75011501 Maardu Spordihoone 31.12.2003  
144101 75011913 Kallavere Keskkool 31.12.2003  
144101 75011949 Lasteaed Rukkilll 31.12.2003  
144101 75011518 Lasteaed Rõõm 31.12.2003  
144101 75011524 Lasteaed Sipsik 31.12.2003  
145101 75010298 Nissi Vallavalitsus 31.12.2003  
146101 75020167 Padise Vallavalitsus 31.12.2003  
147101 75021126 Paldiski Linnavalitsus 31.12.2003  
147101 75021132 Paldiski Gümnaasium 31.12.2003  
147101 75021149 Paldiski Vene Gümnaasium 31.12.2003  
147101 75021155 Paldiski Lasteaed Naerulind 31.12.2003  
147101 75021161 Paldiski Lasteaed Sipsik 31.12.2003  
148101 75010708 Raasiku Vallavalitsus 31.12.2003  
149101 75026106 Rae Vallavalitsus 31.12.2003  
149102 75026112 Vallaasutus Vaheko 31.12.2003  
149103 75026218 Jüri Gümnaasium 31.12.2003  
150101 75019738 Saku Vallavalitsus 31.12.2003  
151101 75013983 Saue Linnavalitsus 31.12.2003  
151101 75027583 Saue Koolihaldusasutus 31.12.2003  
152101 75012392 Saue Vallavalitsus 31.12.2003  
152102 75012452 Ääsmäe Põhikool 31.12.2003  
152103 75012430 Harku Hooldekodu 31.12.2003  
153101 75001980 Vasalemma Vallavalitsus 31.12.2003  
154101 75021250 Viimsi Vallavalitsus 31.12.2003  
    Hiiu maakond    
160101 75009935 Emmaste Vallavalitsus 31.12.2003  
161101 75011211 Käina Vallavalitsus 31.12.2003  
162101 75009378 Kärdla Linnavalitsus 31.12.2003  
162101 75009390 Kärdla Lasteaed 31.12.2003  
162101 75009800 Kärdla Ühisgümnaasium 31.12.2003  
163101 75011990 Kõrgessaare Vallavalitsus 31.12.2003  
164101 75019841 Pühalepa Vallavalitsus 31.12.2003  
164101 75019862 Hellamaa Perekeskus 31.12.2003  
164101 75019891 Hellamaa Rahvaraamatukogu 31.12.2003  
164101 75019922 Palade Lasteaed 31.12.2003  
164101 75020641 Palade Põhikool 31.12.2003  
164101 75019885 Palade Rahvaraamatukogu 31.12.2003  
164101 75019856 Pühalepa Valla Kultuuri- ja Noortekeskus 31.12.2003  
164101 75019916 Suuremõisa Lasteaed 31.12.2003  
164101 75019939 Suuremõisa Põhikool 31.12.2003  
164101 75019879 Suuremõisa Rahvaraamatukogu 31.12.2003  
    Ida-Viru maakond    
170101 75008321 Alajõe Vallavalitsus 31.12.2003  
171101 75004174 Aseri Vallavalitsus 31.12.2003  
172101 75023935 Avinurme Vallavalitsus 31.12.2003  
173101 75013641 Iisaku Vallavalitsus 31.12.2003  
174101 75004843 Illuka Vallavalitsus 31.12.2003  
175101 75002577 Jõhvi Linnavalitsus 31.12.2003  
175101 75002608 Jõhvi Gümnaasium 31.12.2003  
175101 75002583 Jõhvi Vene Gümnaasium 31.12.2003  
175101 75002672 Jõhvi Lasteaed Kalevipoeg 31.12.2003  
175101 75002689 Jõhvi Lasteaed Sipsik 31.12.2003  
175101 75002637 Jõhvi Spordikool 31.12.2003  
175101 75002666 Jõhvi Muusikakool 31.12.2003  
175101 75002590 Jõhvi Kunstikool 31.12.2003  
175101 75002655 Jõhvi Koolinoorte Maja 31.12.2003  
175101 75028424 Jõhvi Linna Sotsiaalmaja 31.12.2003  
175101 75002620 Jõhvi Keskraamatukogu 31.12.2003  
175102 75002614 Jõhvi Kultuurikeskus 31.12.2003  
176101 75009444 Jõhvi Vallavalitsus 31.12.2003  
177101 75005162 Kiviõli Linnavalitsus 31.12.2003  
177101 75005216 Kiviõli I Keskkool 31.12.2003  
177101 75005204 Kiviõli Kunstide Kool 31.12.2003  
177101 75005179 Kiviõli Linna Lasteaed Kannike 31.12.2003  
177101 75005191 Kiviõli Linnaraamatukogu 31.12.2003  
177101 75005185 Kiviõli Rahvamaja 31.12.2003  
177101 75009036 Kiviõli Vene Gümnaasium 31.12.2003  
178101 75004033 Kohtla Vallavalitsus 31.12.2003  
178101 75004056 Kohtla valla asutus Elamu 31.12.2003  
179101 75001017 Kohtla-Järve Linnavalitsus 31.12.2003  
179102 75001039 Kohtla-J��rve Linnavolikogu 31.12.2003  
179103 75008999 Ahtme Gümnaasium 31.12.2003  
179104 75008976 Tammiku Gümnaasium 31.12.2003  
179105 75009007 Ühisgümnaasium 31.12.2003  
179106 75008982 Järve Gümnaasium 31.12.2003  
179107 75006167 Slaavi Gümnaasium 31.12.2003  
179108 75006150 Järve Vene Gümnaasium 31.12.2003  
179109 75006173 3. Keskkool 31.12.2003  
179110 75006204 Pärna Põhikool 31.12.2003  
179111 75009013 Vahtra Põhikool 31.12.2003  
179112 75006210 Oru Põhikool 31.12.2003  
179113 75006189 Kohtla-Järve Õhtukeskkool 31.12.2003  
179114 75027956 Lastekodu 31.12.2003  
179115 75006121 Elanike Register 31.12.2003  
179116 75006138 Vanurite Hooldekodu 31.12.2003  
179117 75002749 Spordikeskus 31.12.2003  
179118 75001046 Sotsiaalhoolekande Keskus 31.12.2003  
179119 75012995 Ahtme Spordihall 31.12.2003  
179120 75002732 Kurtna Noortelaager 31.12.2003  
180101 75022114 Kohtla-Nõmme Vallavalitsus 31.12.2003  
180102 75024975 Kohtla Põhikool 31.12.2003  
180103 75022150 Kohtla-Nõmme Lastekodu 31.12.2003  
180104 75022137 Kohtla-Nõmme Rahvamaja 31.12.2003  
180105 75022120 Kohtla-Nõmme valla lasteaed Liblikas 31.12.2003  
180106 75022143 Kohtla-Nõmme Rahvaraamatukogu 31.12.2003  
181101 75004464 Lohusuu Vallavalitsus 31.12.2003  
182101 75002181 Lüganuse Vallavalitsus 31.12.2003  
182101 75018555 Kaar Lüganuse Valla Asutus 31.12.2003  
183101 75005647 Maidla Vallavalitsus 31.12.2003  
184101 75005044 Mäetaguse Vallavalitsus 31.12.2003  
184101 75006472 Mäetaguse Kommunaal 31.12.2003  
185101 75008427 Narva Linnavalitsuse Rahandusamet 31.12.2003  
185102 75008485 Narva Linnakantselei 31.12.2003  
185103 75028016 Narva Linnavolikogu Kantselei 31.12.2003  
185104 75008386 Narva Linnaarhiiv 31.12.2003  
185105 75029524 Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet 31.12.2003  
185106 75029837 Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet 31.12.2003  
185107 75029820 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet 31.12.2003  
185110 75008373 Narva Linnavalitsuse Haridusosakond 31.12.2003  
185111 75008657 Narva 6. Kool 31.12.2003  
185112 75026661 Narva Paju Kool 31.12.2003  
185113 75024357 Narva Pähklimäe Gümnaasium 31.12.2003  
185114 75026690 Narva Soldino Gümnaasium 31.12.2003  
185115 75008640 Narva Humanitaargümnaasium 31.12.2003  
185116 75024283 Narva Loomemaja 31.12.2003  
185117 75009160 Noorte Meremeeste Klubi 31.12.2003  
185130 75024260 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond 31.12.2003  
185131 75009131 Narva Muuseum 31.12.2003  
185132 75024314 Narva Kultuurimaja Rugodiv 31.12.2003  
185133 75024320 Narva Kultuurikeskus 31.12.2003  
185134 75009177 Narva Spordikool Energia 31.12.2003  
185135 75024449 Narva Paemurru Spordikool 31.12.2003  
185140 75009148 Narva Linnavalitsuse Sotsiaalabiamet 31.12.2003  
185141 75009154 Narva Linna Rehabilitatsioonikeskus 31.12.2003  
185142 75024277 Narva Lastevarjupaik 31.12.2003  
186101 75005498 Narva-Jõesuu Linnavalitsus 31.12.2003  
186102 75005541 Narva-Jõesuu Keskkool 31.12.2003  
186103 75005529 Narva-Jõesuu Lasteaed Karikakar 31.12.2003  
186104 75005512 Narva-Jõesuu Kultuurikeskus 31.12.2003  
187101 75008440 Püssi Linnavalitsus 31.12.2003  
188101 75003909 Sillamäe Linnavalitsus 31.12.2003  
189101 75014343 Sonda Vallavalitsus 31.12.2003  
189101 75014391 Sonda Valla Elamumajandusosakond 31.12.2003  
190101 75001477 Toila Vallavalitsus 31.12.2003  
191101 75004205 Tudulinna Vallavalitsus 31.12.2003  
192101 75010200 Vaivara Vallavalitsus 31.12.2003  
192102 75026483 Vaivara Lasteaed 31.12.2003  
192103 75015893 Sinimäe Põhikool 31.12.2003  
192104 75010223 Vaivara Huvikeskus 31.12.2003  
    Järva maakond    
200101 75004346 Albu Vallavalitsus 31.12.2003  
201101 75003329 Ambla Vallavalitsus 31.12.2003  
201101 75003387 Aravete Keskkool 31.12.2003  
201101 75003370 Aravete Lasteaed 31.12.2003  
201101 75003335 Aravete Tervise- ja Hooldekeskus 31.12.2003  
202101 75004866 Imavere Vallavalitsus 31.12.2003  
203101 75008261 Järva-Jaani Vallavalitsus 31.12.2003  
204101 75004062 Kabala Vallavalitsus 31.12.2003  
205101 75013196 Kareda Vallavalitsus 31.12.2003  
206101 75004027 Koeru Vallavalitsus 31.12.2003  
207101 75015640 Koigi Vallavalitsus 31.12.2003  
208101 75016237 Lehtse Vallavalitsus 31.12.2003  
209101 75004275 Oisu Vallavalitsus 31.12.2003  
210101 75002436 Paide Linnavalitsus 31.12.2003  
210102 75002502 Paide Huvikeskus 31.12.2003  
210103 75002494 Paide Kesklinna Lasteaed 31.12.2003  
210104 75002488 Paide Sookure Lasteaed 31.12.2003  
210105 75002465 Paide Ühisgümnaasium 31.12.2003  
210106 75002554 Paide Tervisekeskus 31.12.2003  
210107 75002525 Paide Muusikakool 31.12.2003  

 

Kood

Registrinumber

Üksuse nimetus

Koodi kehtivuse periood

Alates Kuni
210108 75002459 Paide Gümnaasium 31.12.2003  
210109 75002548 Paide Täiskasvanute Keskkool 31.12.2003  
210110 75002442 Paide Slaavi Gümnaasium 31.12.2003  
210111 75002560 Järvamaa Lasteabikeskus 31.12.2003  
210112 75002519 Paide Kultuurikeskus 31.12.2003  
210113 75002531 Järvamaa Keskraamatukogu 31.12.2003  
211101 75005819 Paide Vallavalitsus 31.12.2003  
212101 75004524 Roosna-Alliku Vallavalitsus 31.12.2003  
213101 75006279 Türi Linnavalitsus 31.12.2003  
213102 75006351 Türi Kesklinna Lasteaed 31.12.2003  
213103 75006345 Türi Lokuta Lasteaed 31.12.2003  
213104 75006322 Türi Gümnaasium 31.12.2003  
213105 75006339 Türi Majandusgümnaasium 31.12.2003  
213106 75006308 Türi Huvikool 31.12.2003  
213107 75006316 Türi Muusikakool 31.12.2003  
213108 75006291 Türi Toimetulekukool 31.12.2003  
213109 75006374 Türi Päevakeskus 31.12.2003  
213110 75006285 Türi Raamatukogu 31.12.2003  
213111 75006368 Türi Kultuurimaja 31.12.2003  
213112 75006380 Türi Muuseum 31.12.2003  
214101 75008947 Türi Vallavalitsus 31.12.2003  
214102 75025644 Türi-Alliku Lasteaed 31.12.2003  
214103 75025650 Särevere Lasteaed Kurepesa 31.12.2003  
214104   750255667 Laupa Põhikool 31.12.2003  
215101 75013479 Väätsa Vallavalitsus 31.12.2003  
    Jõgeva maakond    
220101 75003246 Jõgeva Linnavalitsus 31.12.2003  
220102 75003312 Jõgeva Gümnaasium 31.12.2003  
220103 75003275 Jõgeva Ühisgümnaasium 31.12.2003  
220104 75003269 Jõgeva Täiskasvanute Keskkool 31.12.2003  
220105 75003306 Jõgeva Kunstikool 31.12.2003  
220106 75010269 Jõgeva Muusikakool 31.12.2003  
220107 75003298 Jõgeva Kultuurikeskus 31.12.2003  
220108 75015396 Jõgeva Linnaraamatukogu 31.12.2003  
220109 75004151 Jõgeva Lasteaed Rohutirts 31.12.2003  
220110 75003252 Jõgeva Lasteaed Karikakar 31.12.2003  
220111 75004168 Jõgeva Spordikeskus Virtus 31.12.2003  
220112 75003281 Jõgeva Linnavara 31.12.2003  
221101 75003594 Jõgeva Vallavalitsus 31.12.2003  
221102 75003737 Kuremaa Ujula 31.12.2003  
222101 75022686 Kasepää Vallavalitsus 31.12.2003  
223101 75024248 Mustvee Linnavalitsus 31.12.2003  
224101 75012529 Pajusi Vallavalitsus 31.12.2003  
225101 75014770 Pala Vallavalitsus 31.12.2003  
226101 75003140 Palamuse Vallavalitsus 31.12.2003  
226102 75003186 O. Lutsu Palamuse Gümnaasium 31.12.2003  
226103 75003171 Kaarepere Põhikool 31.12.2003  
226104 75003163 Luua Algkool 31.12.2003  
226105 75003192 Palamuse Vallavara 31.12.2003  
227101 75025549 Puurmani Vallavalitsus 31.12.2003  
227102 75025590 Puurmani Keskkool 31.12.2003  
227103 75025609 Saduküla Põhikool 31.12.2003  
227104 75025578 Puurmani Lasteaed 31.12.2003  
228101 75003045 Põltsamaa Linnavalitsus 31.12.2003  
228102 75003128 Põltsamaa Ühisgümnaasium 31.12.2003  
228103 75003080 Lasteaed-Algkool Tõruke 31.12.2003  
228104 75003074 Lasteaed Mari 31.12.2003  
228105 75003097 Põltsamaa Muusikakool 31.12.2003  
228106 75003111 Põltsamaa Spordikool 31.12.2003  
228107 75003068 Põltsamaa Kultuurikeskus 31.12.2003  
228108 75003051 Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu 31.12.2003  
228109 75003105 Põltsamaa Muuseum 31.12.2003  
229101 75023496 Põltsamaa Vallavalitsus 31.12.2003  
230101 75005469 Saare Vallavalitsus 31.12.2003  
230101 75027844 Saare Vallavara 31.12.2003  
231101 75002078 Tabivere Vallavalitsus 31.12.2003  
231102 75002100 Tabivere Gümnaasium 31.12.2003  
231103 75002117 J. V. Veski nim Maarja Põhikool 31.12.2003  
231104 75002086 Tabivere Sotsiaalkeskus 31.12.2003  
231105 75002092 Tabivere Vallavara 31.12.2003  
232101 75023645 Torma Vallavalitsus 31.12.2003  
232101 75023674 Sadala Põhikool 31.12.2003  
232101 75023680 Torma Põhikool 31.12.2003  
    Lääne maakond    
240101 75012802 Haapsalu Linnavalitsus 31.12.2003  
240101 75012966 Haapsalu Gümnaasium 31.12.2003  
240101 75012848 Haapsalu Kunstikool 31.12.2003  
240101 75012877 Haapsalu Lastekeskus 31.12.2003  
240101 75012952 Haapsalu Linna Algkool 31.12.2003  
240101 75012831 Haapsalu Muusikakool 31.12.2003  
240101 75012825 Haapsalu Üldgümnaasium 31.12.2003  
240101 75012989 Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium 31.12.2003  
240101 75012972 Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium 31.12.2003  
240101 75012854 Läänemaa Spordikool 31.12.2003  
240101 75012943 Päikesejänku Haapsalu Lasteaed 31.12.2003  
240101 75012914 Pääsupesa Haapsalu Lasteaed 31.12.2003  
240101 75012920 Tareke Haapsalu Lasteaed 31.12.2003  
240101 75012937 Tõruke Haapsalu Lasteaed 31.12.2003  
240101 75012908 Vikerkaar Haapsalu Lasteaed 31.12.2003  
240102 75012883 Haapsalu Sotsiaalmaja 31.12.2003  
240103 75012898 Lääne Maakonna Keskraamatukogu 31.12.2003  
240104 75012860 Haapsalu Kultuurikeskus 31.12.2003  
240105 75012819 Raudteemuuseum 31.12.2003  
240106 75023763 Haapsalu Linnavaraamet 31.12.2003  
241101 75014020 Hanila Vallavalitsus 31.12.2003  
241102 75014037 Virtsu Põhikool 31.12.2003  
241103 75014066 Virtsu Lasteaed 31.12.2003  
241104 75014050 Kõmsi Lasteaed-Algkool 31.12.2003  
241105 75014043 Vatla Põhikool 31.12.2003  
242101 75026431 Kullamaa Vallavalitsus 31.12.2003  
242101 75026448 Kullamaa Keskkool 31.12.2003  
243101 75013575 Lihula Vallavalitsus 31.12.2003  
243102 75013606 Lihula Lasteaed 31.12.2003  
243103 75013581 Lihula Gümnaasium 31.12.2003  
243104 75024863 Lihula Kultuurimaja 31.12.2003  
244101 75019945 Martna Vallavalitsus 31.12.2003  
244101 75019951 Martna Põhikool 31.12.2003  
245101 75013546 Noarootsi Vallavalitsus 31.12.2003  
245102 75013569 Noarootsi Kool 31.12.2003  
246101 75023036 Nõva Vallavalitsus 31.12.2003  
247101 75011702 Oru Vallavalitsus 31.12.2003  
247102 75011725 Oru Hooldekodu 31.12.2003  
248101 75022479 Ridala Vallavalitsus 31.12.2003  
248102 75022508 Ridala Põhikool 31.12.2003  
248103 75022491 Asuküla Algkool 31.12.2003  
248104 75022485 Uuemõisa Algkool 31.12.2003  
249101 75011872 Risti Vallavalitsus 31.12.2003  
249102 75011889 Risti Põhikool 31.12.2003  
250101 75011300 Taebla Vallavalitsus 31.12.2003  
250102 75011336 Taebla Gümnaasium 31.12.2003  
250103 75011346 Palivere Põhikool 31.12.2003  
250104 75011317 Taebla Lasteaed 31.12.2003  
250105 75011323 Palivere Lasteaed 31.12.2003  
251101 75022427 Vormsi Vallavalitsus 31.12.2003  
251101 75022433 Vormsi Põhikool 31.12.2003  
    Lääne-Viru maakond    
260101 75012765 Avanduse Vallavalitsus 31.12.2003  
261101 75013144 Haljala Vallavalitsus 31.12.2003  
262101 75007824 Kadrina Vallavalitsus 31.12.2003  
263101 75020500 Kunda Linnavalitsus 31.12.2003  
264101 75010803 Laekvere Vallavalitsus 31.12.2003  
265101 75010003 Rakke Vallavalitsus 31.12.2003  
265101 75010016 Rakke Valla Kommunaalasutus 31.12.2003  
266101 75025064 Rakvere Linnavalitsus 31.12.2003  
267101 75012096 Rakvere Vallavalitsus 31.12.2003  
268101 75020380 Rägavere Vallavalitsus 31.12.2003  
269101 75003465 Saksi Vallavalitsus 31.12.2003  
270101 75009993 Sõmeru Vallavalitsus 31.12.2003  
270101 75029530 Sõmeru Lasteaed Pääsusilm 31.12.2003  
270101 75013664 Aluvere Põhikool 31.12.2003  
270101 75012481 Uhtna Põhikool 31.12.2003  
271101 75010401 Tamsalu Linnavalitsus 31.12.2003  
271101 75018868 Tamsalu Kommunaal 31.12.2003  
272101 75009680 Tamsalu Vallavalitsus 31.12.2003  
273101 75019493 Tapa Linnavalitsus 31.12.2003  
273101 75019558 Tapa Gümnaasium 31.12.2003  
273101 75019566 Tapa Vene Gümnaasium 31.12.2003  
273101 75027761 Tapa Spordikeskus 31.12.2003  
274101 75023482 Vihula Vallavalitsus 31.12.2003  
275101 75008746 Vinni Vallavalitsus 31.12.2003  
276101 75010232 Viru-Nigula Vallavalitsus 31.12.2003  
277101 75011694 Väike-Maarja Vallavalitsus 31.12.2003  
    Pärnu maakond    
300101 75004671 Are Vallavalitsus 31.12.2003  
301101 75014296 Audru Vallavalitsus 31.12.2003  
302101 75001767 Halinga Vallavalitsus 31.12.2003  
303101 75000785 Häädemeeste Vallavalitsus 31.12.2003  
304101 75001359 Kaisma Vallavalitsus 31.12.2003  
305101 75003967 Kihnu Vallavalitsus 31.12.2003  
306101 75003743 Kilingi-Nõmme Linnavalitsus 31.12.2003  
307101 75003482 Koonga Vallavalitsus 31.12.2003  
308101 75000012 Lavassaare Vallavalitsus 31.12.2003  
309101 75001052 Paikuse Vallavalitsus 31.12.2003  
310101 75000064 Pärnu Linnavalitsus 31.12.2003  
310101 75000242 Pärnu Slaavi Põhikool 31.12.2003  
310101 75000259 Pärnu Kuninga Tänava Põhikool 31.12.2003  
310101 75000265 Pärnu Vanalinna Põhikool 31.12.2003  
310101 75000229 Pärnu Rääma Põhikool 31.12.2003  
310101 75000288 Pärnu Vene Gümnaasium 31.12.2003  
310101 75000302 Pärnu Ülejõe Gümnaasium 31.12.2003  
310101 75000319 Pärnu Ühisgümnaasium 31.12.2003  
310101 75000331 Pärnu Niidupargi Gümnaasium 31.12.2003  
310101 75000294 Pärnu Raeküla Gümnaasium 31.12.2003  
310101 75000271 Pärnu Koidula Gümnaasium 31.12.2003  
310101 75000325 Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium 31.12.2003  
310101 75000236 Pärnu Hansagümnaasium 31.12.2003  
310101 75014669 Pärnu Toimetulekukool 31.12.2003  
310101 75000207 Pärnu Lasteaed Pillerpall 31.12.2003  
310101 75000176 Pärnu Ülejõe Lasteaed 31.12.2003  
310101 75000124 Pärnu Lasteaed Mai 31.12.2003  
310101 75000199 Pärnu Kastani Lasteaed 31.12.2003  
310101 75000213 Pärnu Tammsaare Lasteaed 31.12.2003  
310101 75000182 Pärnu Lasteaed Trall 31.12.2003  
310101 75000147 Pärnu Lasteaed Päikesejänku 31.12.2003  
310101 75000101 Pärnu Liblika Tänava Lasteaed 31.12.2003  
310101 75000093 Pärnu Kesklinna Lasteaed 31.12.2003  
310101 75000087 Pärnu Lasteaed Kelluke 31.12.2003  
310101 75000130 Pärnu Männipargi Lasteaed 31.12.2003  
310101 75000070 Pärnu Kadri Tänava Lasteaed 31.12.2003  
310101 75000153 Pärnu Lasteaed Pöialpoiss 31.12.2003  
310101 75000164 Pärnu Raeküla Lasteaed 31.12.2003  
310101 75000348 Pärnu Ametikool 31.12.2003  
310101 75000393 Pärnu Noorte Loodusmaja 31.12.2003  
310101 75000383 Pärnu Linna Spordikool 31.12.2003  
310101 75000414 Pärnu Noorte Tehnikamaja 31.12.2003  
310101 75000503 Pärnu Kunstikool 31.12.2003  
310101 75000377 Pärnu Kunstide Maja 31.12.2003  
310101 75000495 Pärnu Muusikakool 31.12.2003  
310101 75000489 Pärnu Linnaorkester 31.12.2003  
310101 75001342 Pärnu Keskraamatukogu 31.12.2003  
310101 75000512 Pärnu Linnagalerii 31.12.2003  
310101 75000354 Pärnu Õppenõustamiskeskus 31.12.2003  
310101 75000466 Puuetega Isikute Hoolekandekeskus 31.12.2003  
310101 75000458 Vanurite Hoolekandekeskus 31.12.2003  
310101 75000437 Pereabi Keskus 31.12.2003  
310101 75000443 Tammiste Hooldekodu 31.12.2003  
311101 75003915 Saarde Vallavalitsus 31.12.2003  
312101 75009622 Sauga Vallavalitsus 31.12.2003  
312101 75009668 Sauga Põhikool 31.12.2003  
312101 75009651 Taali Põhikool 31.12.2003  
312101 75009674 Jänesselja Lasteaed 31.12.2003  
313101 75004932 Sindi Linnavalitsus 31.12.2003  
314101 75000590 Surju Vallavalitsus 31.12.2003  
315101 75023378 Tahkuranna Vallavalitsus 31.12.2003  
316101 75000733 Tali Vallavalitsus 31.12.2003  
316102 75000741 Tali Vallavalitsuse asutus TAMU 31.12.2003  
317101 75000650 Tootsi Vallavalitsus 31.12.2003  
317102 75000704 Tootsi Vallavalitsuse Kommunaalasutus 31.12.2003  
318101 75011760 Tori Vallavalitsus 31.12.2003  
319101 75013256 Tõstamaa Vallavalitsus 31.12.2003  
320101 75000526 Varbla Vallavalitsus 31.12.2003  
321101 75001572 Vändra Alevivalitsus 31.12.2003  
321102 75001626 Vändra Gümnaasium 31.12.2003  
322101 75010890 Vändra Vallavalitsus 31.12.2003  
    Põlva maakond    
350101 75008505 Ahja Vallavalitsus 31.12.2003  
350101 75022999 Ahja Hooldekodu 31.12.2003  
350101 75023024 Ahja Keskkool 31.12.2003  
351101 75011754 Kanepi Vallavalitsus 31.12.2003  
352101 75008539 Kõlleste Vallavalitsus 31.12.2003  
352101 75008574 Krootuse Põhikool 31.12.2003  
353101 75009467 Laheda Vallavalitsus 31.12.2003  
354101 75024610 Mikitamäe Vallavalitsus 31.12.2003  
355101 75013865 Mooste Vallavalitsus 31.12.2003  
356101 75027005 Orava Vallavalitsus 31.12.2003  
357101 75009183 Põlva Linnavalitsus 31.12.2003  
357101 75027666 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus 31.12.2003  
357101 75009196 Põlva Spordikool 31.12.2003  
358101 75010571 Põlva Vallavalitsus 31.12.2003  
359101 75025503 Räpina Vallavalitsus 31.12.2003  
360101 75011085 Valgjärve Vallavalitsus 31.12.2003  
361101 75010499 Vastse-Kuuste Vallavalitsus 31.12.2003  
362101 75020246 Veriora Vallavalitsus 31.12.2003  
363101 75025041 Värska Vallavalitsus 31.12.2003  
363102 75025221 Seto Talumuuseum 31.12.2003  
    Rapla maakond    
370101 75023786 Juuru Vallavalitsus 31.12.2003  
371101 75020998 Järvakandi Vallavalitsus 31.12.2003  
371101 75021008 Järvakandi Hooldekodu 31.12.2003  
372101 75025331 Kaiu Vallavalitsus 31.12.2003  
373101 75021729 Kehtna Vallavalitsus 31.12.2003  
373101 75021735 Eidapere Kool 31.12.2003  
373101 75021758 Kehtna Põhikool 31.12.2003  
373101 75021764 Lelle Põhikool 31.12.2003  
373101 75021847 Kehtna Lasteaed Siller 31.12.2003  
373102 75021942 Valtu Spordimaja 31.12.2003  
374101 75018851 Kohila Vallavalitsus 31.12.2003  
374102 75027873 Kohila Gümnaasium 31.12.2003  
374103 75027867 Kohila Koolituskeskus 31.12.2003  
375101 75026508 Käru Vallavalitsus 31.12.2003  
376101 75022835 Märjamaa Vallavalitsus 31.12.2003  
377101 75023071 Raikküla Vallavalitsus 31.12.2003  
377101 75023094 Järvakandi Põhikool 31.12.2003  
377101 75023102 Kabala Põhikool 31.12.2003  
377101 75023088 Raikküla Põhikool 31.12.2003  
378101 75023361 Rapla Vallavalitsus 31.12.2003  
378101 75026572 Alu Lasteaed-Algkool 31.12.2003  
378101 75027755 Hagudi Põhikool 31.12.2003  
378101 75027749 Kodila Põhikool 31.12.2003  
379101 75024030 Vigala Vallavalitsus 31.12.2003  
379102 75024128 Vana-Vigala Apteek 31.12.2003  
    Saare maakond    
400101 75004145 Kaarma Vallavalitsus 31.12.2003  
401101 75022060 Kihelkonna Vallavalitsus 31.12.2003  
401101 75022095 Kihelkonna Põhikool 31.12.2003  
401101 75022083 Kihelkonna Lasteaed 31.12.2003  
401101 75022077 Kihelkonna Valla Hooldekodu 31.12.2003  
402101 75023266 Kuressaare Linnavalitsus 31.12.2003  
402102 75023295 Kuressaare 1. Lasteaed 31.12.2003  
402103 75023303 Kuressaare 2. Lasteaed 31.12.2003  
402104 75023289 Kuressaare 5. Lasteaed 31.12.2003  
402105 75023318 Kuressaare 6. Lasteaed 31.12.2003  
402106 75023272 Kuressaare 7. Lasteaed 31.12.2003  
402107 75023332 Ida-Niidu Lasteaed-Algkool 31.12.2003  
402108 75023326 Kuressaare Põhikool 31.12.2003  
402109 75024604 Kuressaare Vanalinna Kool 31.12.2003  
402110 75024538 Saaremaa Ühisgümnaasium 31.12.2003  
402111 75028022 Kuressaare Gümnaasium 31.12.2003  
402112 75024521 Kuressaare Õhtukeskkool 31.12.2003  
402113 75024544 Saaremaa Spordikool 31.12.2003  
402114 75024567 Kuressaare Kunstikool 31.12.2003  
402115 75023349 Kuressaare Muusikakool 31.12.2003  
402116 75024596 Kuressaare Noorte Huvikeskus 31.12.2003  
402117 75023355 Saare Maakonna Keskraamatukogu 31.12.2003  
402118 45001592 Kuressaare Kultuurikeskus 31.12.2003  
402118 75027962 Kuressaare Kultuurivara 31.12.2003  
402118 75024573 Kuressaare Raegalerii 31.12.2003  
402119 75024550 Kuressaare Linnateater 31.12.2003  
403101 75015025 Kärla Vallavalitsus 31.12.2003  
404101 75020799 Laimjala Vallavalitsus 31.12.2003  
405101 75019595 Leisi Vallavalitsus 31.12.2003  
405101 75019690 Leisi Valla Kommunaalamet 31.12.2003  
405101 75019684 Leisi Keskkool 31.12.2003  
406101 75026359 Lümanda Vallavalitsus 31.12.2003  
407101 75018710 Muhu Vallavalitsus 31.12.2003  
407102 75021468 Muhu Muuseum 31.12.2003  
408101 75017981 Mustjala Vallavalitsus 31.12.2003  
409101 75020718 Orissaare Vallavalitsus 31.12.2003  
409102 75020724 Orissaare Gümnaasium 31.12.2003  
410101 75018609 Pihtla Vallavalitsus 31.12.2003  
411101 75020440 Pöide Vallavalitsus 31.12.2003  
412101 75023177 Ruhnu Vallavalitsus 31.12.2003  
413101 75021557 Salme Vallavalitsus 31.12.2003  
414101 75024840 Torgu Vallavalitsus 31.12.2003  
415101 75020658 Valjala Vallavalitsus 31.12.2003  
    Tartu maakond    
430101 75006233 Alatskivi Vallavalitsus 31.12.2003  
431101 75008092 Elva Linnavalitsus 31.12.2003  
431102 75008137 Elva Linna Hoonete Osakond 31.12.2003  
432101 75008255 Haaslava Vallavalitsus 31.12.2003  
433101 75006492 Kallaste Linnavalitsus 31.12.2003  
434101 75009544 Kambja Vallavalitsus 31.12.2003  
434101 75009562 Kambja Põhikool 31.12.2003  
434101 75009585 Unipiha Algkool 31.12.2003  
434102 75009579 Kuuste Põhikool 31.12.2003  
435101 75023591 Konguta Vallavalitsus 31.12.2003  
436101 75020339 Laeva Vallavalitsus 31.12.2003  
437101 75003476 Luunja Vallavalitsus 31.12.2003  
438101 75016214 Meeksi Vallavalitsus 31.12.2003  
438102 75016409 Mehikoorma Huvikool 31.12.2003  
439101 75015226 Mäksa Vallavalitsus 31.12.2003  
439102 75015232 Hooldekodu Härmalõng 31.12.2003  
440101 75007942 Nõo Vallavalitsus 31.12.2003  
440101 75008054 Nõo Põhikool 31.12.2003  
441101 75011010 Peipsiääre Vallavalitsus 31.12.2003  
442101 75024159 Piirissaare Vallavalitsus 31.12.2003  
443101 75021600 Puhja Vallavalitsus 31.12.2003  
444101 75007347 Rannu Vallavalitsus 31.12.2003  
444102 75007356 Rannu Keskkool 31.12.2003  
444103 75007416 Vallaasutus Algor 31.12.2003  
445101 75007669 Rõngu Vallavalitsus 31.12.2003  
    Tartu Linnavalitsus 31.12.2003  
446101 75006546 Tartu LV rahandusosakond 31.12.2003  
446102 75006546 Tartu linnakantselei 31.12.2003  
446103 75006546 Tartu LV linnaarstiteenistus 31.12.2003  
446104 75006546 Tartu LV arhitektuuri ja ehituse osakond 31.12.2003  
446105 75006546 Tartu LV linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond 31.12.2003  
446106 75006546 Tartu LV ettevõtluse osakond 31.12.2003  
446109 75006552 Tartu Linnavolikogu 31.12.2003  
446110 75006546 Tartu LV haridusosakond 31.12.2003  
446111 75007126 Tartu Kesklinna Lastekeskus 31.12.2003  
446112 75007327 Tartu Lasteaed HELLIK 31.12.2003  
446113 75007089 Tartu Lasteaed KAROLIINE 31.12.2003  
446114 75007118 Tartu Lasteaed KIVIKE 31.12.2003  
446115 75007190 Tartu Lasteaed MEELESPEA 31.12.2003  
446116 75008597 Tartu Lasteaed NUKITSAMEES 31.12.2003  
446117 75007273 Tartu Lasteaed PÄÄSUPESA 31.12.2003  
446118 75007155 Tartu Lasteaed PÄKAPIKK 31.12.2003  
446119 75007215 Tartu Lasteaed PIILUPESA 31.12.2003  
44611A 75007333 Tartu Lasteaed PLOOMIKE 31.12.2003  
44611B 75007178 Tartu Lasteaed RISTIKHEIN 31.12.2003  
44611C 75007161 Tartu Lasteaed SIREL 31.12.2003  
44611D 75007149 Tartu Lastepäevakodu ANNIKE 31.12.2003  
44611E 75007184 Tartu Lastepäevakodu HELIKA 31.12.2003  
44611F 75007250 Tartu Lastepäevakodu KANNIKE 31.12.2003  
44611G 75007132 Tartu Lastepäevakodu KELLUKE 31.12.2003  
44611H 75007296 Tartu Lastepäevakodu KRÕLL 31.12.2003  
44611J 75007304 Tartu Lastepäevakodu MAARJAMÕISA 31.12.2003  
44611K 75007221 Tartu Lastepäevakodu MÕMMIK 31.12.2003  
44611L 75007282 Tartu Lastepäevakodu POKU 31.12.2003  
44611M 75007267 Tartu Lastepäevakodu RUKKILILL 31.12.2003  
44611N 75007103 Tartu Lastepäevakodu SASS 31.12.2003  
44611P 75007310 Tartu Lastepäevakodu TÄHTVERE 31.12.2003  
44611R 75007095 Tartu Lastepäevakodu TÕRUKE 31.12.2003  
44611S 75007238 Tartu Lastepäevakodu TRIINU JA TAAVI 31.12.2003  
44611T 75007209 Tartu Lastepäevakodu MIDRIMAA 31.12.2003  
44611U 75007244 Tartu Lastesõim MESIPUU 31.12.2003  
446120 75006925 Tartu Annelinna Gümnaasium 31.12.2003  
446121 75006902 Tartu Annemõisa Kool 31.12.2003  
446122 75006948 Tartu Descartes’i Lütseum 31.12.2003  
446123 75006871 Tartu Forseliuse Gümnaasium 31.12.2003  
446124 75007008 Tartu Herbert Masingu Kool 31.12.2003  
446125 75006807 Tartu Hugo Treffneri Gümnaasium 31.12.2003  
446126 75006865 Tartu Karlova Gümnaasium 31.12.2003  
446127 75006977 Tartu Kesklinna Kool 31.12.2003  
446128 75006954 Tartu Kivilinna Gümnaasium 31.12.2003  
446129 75006919 Tartu Kommertsgümnaasium 31.12.2003  
44612A 75006983 Tartu Kroonuaia Kool 31.12.2003  
44612B 75006931 Tartu Kunstigümnaasium 31.12.2003  
44612C 75007014 Tartu Maarja Kool 31.12.2003  
44612D 75006894 Tartu Mart Reiniku Gümnaasium 31.12.2003  
44612E 75006813 Tartu Miina Härma Gümnaasium 31.12.2003  
44612F 75006836 Tartu Puškini Gümnaasium 31.12.2003  
44612G 75006820 Tartu Raatuse Gümnaasium 31.12.2003  
44612H 75006859 Tartu Slaavi Gümnaasium 31.12.2003  
44612J 75006842 Tartu Tamme Gümnaasium 31.12.2003  
44612K 75006960 Tartu Veeriku Kool 31.12.2003  
446130 75007020 Tartu Täiskasvanute Gümnaasium 31.12.2003  
446131 75024308 Tartu Kutsehariduskeskus 31.12.2003  
446132 75007072 Tartu Keeltekool 31.12.2003  
446140 75006546 Tartu LV kultuuriosakond 31.12.2003  
446141 75006575 Tartu I Muusikakool 31.12.2003  
446142 75006581 Tartu II Muusikakool 31.12.2003  
446143 75006598 Tartu Lastekunstikool 31.12.2003  
446144 75007066 Anne Noortekeskus 31.12.2003  
446145 75007043 Lille Maja 31.12.2003  
446146 75006569 O. Lutsu Tartu Linna Keskraamatukogu 31.12.2003  
446147 75006658 Tiigi Seltsimaja 31.12.2003  
446148 75006635 Tartu Linnamuuseum 31.12.2003  
446149 75006629 Tartu Mänguasjamuuseum 31.12.2003  
44614A 75006612 Tartu Teatrilabor 31.12.2003  
44614B 75006641 Tartu Linna Spordibaasid 31.12.2003  
446150 75006546 Tartu LV sotsiaalabiosakond 31.12.2003  
446151 75006724 Tartu Päevakeskus KALDA 31.12.2003  
446152 75006753 Tartu Päevakeskus TÄHTVERE 31.12.2003  
446153 75006701 Tartu Turvakodu 31.12.2003  
446154 75006766 Tartu Varjupaik 31.12.2003  
446155 75006730 Tartu Hooldekodu 31.12.2003  
446160 75006546 Tartu LV linnamajanduse osakond 31.12.2003  
446161 75006799 Tartu LV asutus Kalmistu 31.12.2003  
446170 75006546 Tartu LV linnavarade osakond 31.12.2003  
447101 75006486 Tartu Vallavalitsus 31.12.2003  
447101 75012081 Lähte Ühisgümnaasium 31.12.2003  
448101 75015404 Tähtvere Vallavalitsus 31.12.2003  
449101 75009042 Vara Vallavalitsus 31.12.2003  
500101 75010140 Võnnu Vallavalitsus 31.12.2003  
501101 75007422 Ülenurme Vallavalitsus 31.12.2003  
    Viljandi maakond    
530101 75015812 Abja Vallavalitsus 31.12.2003  
530102 75015864 Abja Gümnaasium 31.12.2003  
531101 75010074 Halliste Vallavalitsus 31.12.2003  
532101 75006397 Karksi Vallavalitsus 31.12.2003  
533101 75012274 Kolga-Jaani Vallavalitsus 31.12.2003  
533101 75012311 Kolga-Jaani Valla MA Sovel 31.12.2003  
534101 75021971 Kõo Vallavalitsus 31.12.2003  
535101 75014617 Kõpu Vallavalitsus 31.12.2003  
536101 75007741 Mõisaküla Linnavalitsus 31.12.2003  
537101 75006061 Olustvere Vallavalitsus 31.12.2003  
538101 75009295 Paistu Vallavalitsus 31.12.2003  
539101 75005564 Pärsti Vallavalitsus 31.12.2003  
540101 75023792 Saarepeedi Vallavalitsus 31.12.2003  
541101 75005891 Suure-Jaani Linnavalitsus 31.12.2003  
542101 75015278 Suure-Jaani Vallavalitsus 31.12.2003  
543101 75012191 Tarvastu Vallavalitsus 31.12.2003  
543101 75012707 Suislepa Apteek 31.12.2003  
544101 75009898 Vastemõisa Vallavalitsus 31.12.2003  
545101 75024981 Viiratsi Vallavalitsus 31.12.2003  
545102 75025012 Viiratsi Valla MA Viikom 31.12.2003  
546101 75005222 Viljandi Linnavalitsus 31.12.2003  
546102 75005280 Viljandi Spordikeskus 31.12.2003  
546103 75005305 C. R. Jakobsoni nim. Gümnaasium 31.12.2003  
546104 75005311 Viljandi Paalalinna Gümnaasium 31.12.2003  
546105 75005400 Viljandi Maagümnaasium 31.12.2003  
546106 75005417 Viljandi Linna MA Elamu 31.12.2003  
546107 75005423 Viljandi Linnaraamatukogu 31.12.2003  
546108 75005433 Viljandi Linna MA Viljandi Kultuurimaja 31.12.2003  
547101 75022580 Võhma Linnavalitsus 31.12.2003  
547101 75022628 Võhma Lasteaed Mänguveski 31.12.2003  
547101 75022597 Võhma Gümnaasium 31.12.2003  
    Valga maakond    
550101 75004777 Helme Vallavalitsus 31.12.2003  
551101 75001187 Hummuli Vallavalitsus 31.12.2003  
552101 75001678 Karula Vallavalitsus 31.12.2003  
553101 75001566 Otepää Vallavalitsus 31.12.2003  
554101 75007586 Palupera Vallavalitsus 31.12.2003  
555101 75002347 Puka Vallavalitsus 31.12.2003  
556101 75004607 Põdrala Vallavalitsus 31.12.2003  
557101 75015752 Sangaste Vallavalitsus 31.12.2003  
558101 75005995 Taheva Vallavalitsus 31.12.2003  
559101 75002229 Tõlliste Vallavalitsus 31.12.2003  
560101 75005699 Tõrva Linnavalitsus 31.12.2003  
560102 75014126 Tõrva Linna Sotsiaalabiamet 31.12.2003  
561101 75004748 Valga Linnavalitsus 31.12.2003  
562101 75012713 Õru Vallavalitsus 31.12.2003  
    Võru maakond    
570101 75010418 Antsla Vallavalitsus 31.12.2003  
570101 75010476 Antsla Gümnaasium 31.12.2003  
570101 75010430 Antsla Teenus 31.12.2003  
571101 75013003 Haanja Vallavalitsus 31.12.2003  
572101 75000911 Lasva Vallavalitsus 31.12.2003  

 

Kood

Registrinumber

Üksuse nimetus

Koodi kehtivuse periood

Alates Kuni
573101 75013351 Meremäe Vallavalitsus 31.12.2003  
574101 75013782 Misso Vallavalitsus 31.12.2003  
575101 75001129 Mõniste Vallavalitsus 31.12.2003  
576101 75001885 Rõuge Vallavalitsus 31.12.2003  
577101 75001253 Sõmerpalu Vallavalitsus 31.12.2003  
578101 75015456 Urvaste Vallavalitsus 31.12.2003  
579101 75001402 Varstu Vallavalitsus 31.12.2003  
580101 75021020 Vastseliina Vallavalitsus 31.12.2003  
581101 75019980 Võru Linnavalitsus 31.12.2003  
581102 75020055 Võru Lasteaed Okasroosike 31.12.2003  
581103 75020061 Võru Lasteaed Sõleke 31.12.2003  
581104 75020078 Võru Lasteaed Punamütsike 31.12.2003  
581105 75020084 Võru Lasteaed Päkapikk 31.12.2003  
581106 75020150 Võru Kreuzwaldi Gümnaasium 31.12.2003  
581107 75020144 Võru Kesklinna Gümnaasium 31.12.2003  
581108 75020138 Võru Vene G��mnaasium 31.12.2003</