Teksti suurus:

Väikesaarte komisjoni põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2023, 248

Väikesaarte komisjoni põhimäärus

Vastu võetud 11.12.2003 nr 316
RT I 2003, 80, 536
jõustumine 01.01.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.08.2015RT I, 26.08.2015, 101.09.2015
23.02.2018RT I, 27.02.2018, 702.03.2018
22.06.2023RT I, 05.07.2023, 308.07.2023

Määrus kehtestatakse «Püsiasustusega väikesaarte seaduse» § 4 lõike 6 alusel.

1. peatükk VÄIKESAARTE KOMISJONI PÄDEVUS JA KOOSSEIS 

§ 1.  Väikesaarte komisjon

  Väikesaarte komisjon (edaspidi komisjon) moodustatakse väikesaarte arenguga seonduvate küsimuste arutamiseks ja Vabariigi Valitsuse nõustamiseks väikesaartele suunatud regionaalpoliitika küsimustes, et aidata kaasa riigi ja kohalike omavalitsuste ülesannete täitmisele püsiasustusega väikesaartel.

§ 2.  Komisjoni pädevus

  Komisjoni pädevuses on:
  1) Vabariigi Valitsusele väikesaarte arengut mõjutavate programmide ja arengukavade kohta seisukoha esitamine;
  2) Vabariigi Valitsusele ja ministeeriumidele ettepanekute esitamine väikesaartele suunatud riiklike programmide algatamise ja finantseerimise kohta;
  3) Vabariigi Valitsusele riigieelarve eelnõu kohta seisukoha esitamine, arvestades riigieelarve võimalikku mõju väikesaarte arengule;
  4) Vabariigi Valitsusele seaduste muutmise ja täiendamise ettepanekute esitamine väikesaarte arenguga seonduvates küsimustes;
  5) Vabariigi Valitsusele ettepanekute esitamine väikesaarte liikluse ühendusteede ning nendega seotud sadamate ja sadamarajatiste määramiseks;
  6) riiklike investeeringute taotlemise koordineerimine väikesaartel;
  7) ettepanekute esitamine avaliku sektori töökohtade loomiseks väikesaartel;
  8) soovituste andmine väikesaartel tekkivate probleemide lahendamiseks ja vahendamine konfliktolukordades.

§ 3.  Komisjoni koosseis

  (1) Komisjoni koosseisu kinnitab püsiasustusega väikesaarte seaduse § 4 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsus korraldusega.
[RT I, 27.02.2018, 7 - jõust. 02.03.2018]

  (2) Püsiasustusega väikesaare esindaja määrab kohaliku omavalitsuse üksus, mille koosseisu püsiasustusega väikesaarte seaduse § 21 lõike 1 alusel nimetatud püsiasustusega väikesaar kuulub.
[RT I, 27.02.2018, 7 - jõust. 02.03.2018]

  (3) Saarte elanike huve esindava ühingu määrab Vabariigi Valitsus korraldusega ettepaneku alusel, mille on poolthäälte enamusega teinud kohaliku omavalitsuse üksused, mille koosseisu püsiasustusega väikesaarte seaduse § 21 lõike 1 alusel nimetatud püsiasustusega väikesaar kuulub.
[RT I, 27.02.2018, 7 - jõust. 02.03.2018]

  (4) Komisjoni esimees on regionaalpoliitika eest vastutav minister. Komisjoni aseesimees valitakse komisjoni liikmete hulgast.

  (5) [Kehtetu - RT I, 27.02.2018, 7 - jõust. 02.03.2018]

2. peatükk KOMISJONI TÖÖKORRALDUS 

§ 4.  Komisjoni koosolekud

  (1) Komisjoni koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord poolaastas.

  (2) Komisjoni koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees, teatades sellest komisjoni liikmetele vähemalt seitse tööpäeva enne koosoleku toimumist. Koosolekuteatele lisatakse pakutav päevakord. Kiireloomulist otsustamist vajavate küsimuste arutamiseks võib koosoleku kokku kutsuda ka lühema etteteatamisajaga, põhjendades seda vajadust koosolekuteates.

  (3) Komisjoni töökorralduse täpsemaks reguleerimiseks võtab komisjon vastu komisjoni reglemendi.

  (4) Komisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pool komisjoni koosseisust.

  (5) Komisjon langetab otsused üldjuhul konsensuse põhimõttel. Kui konsensust ei saavutata, võetakse otsus vastu hääletamise teel, kusjuures häälte võrdse jagunemise korral otsustab komisjoni esimehe hääl.

  (6) Komisjoni koosolekud protokollitakse. Protokolli kantakse ka komisjoni otsused. Protokolli koostamise tagab komisjoni tehniline teenindaja.

  (7) Komisjoni tehnilise teenindamise tagab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium oma vahendite arvelt.
[RT I, 05.07.2023, 3 - jõust. 08.07.2023]

§ 5.  Komisjoni dokumendid

  (1) Komisjoni väljastatavatele dokumentidele kirjutab alla komisjoni esimees või tema volitusel aseesimees.

  (2) Komisjoni ettepanekud ja seisukohad esitab Vabariigi Valitsusele ja ministeeriumidele ning teistele asutustele ja organisatsioonidele komisjoni esimees.

§ 6.  Komisjoni õigused

  Oma ülesannete täitmisel on komisjonil õigus:
  1) saada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustelt oma tööks vajalikke dokumente ja asjakohast informatsiooni;
  2) moodustada ekspertkomisjone ja töörühmi;
  3) kaasata komisjonis läbivaatamisele tulevate küsimuste lahendamisele riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning valitsusväliste organisatsioonide esindajaid, vastava ala asjatundjaid, väliseksperte ja teisi isikuid.

3. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2004. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json