Teksti suurus:

Sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määruse nr 167 "Riikliku pensioni määramise, ümberarvutamise ja maksmise juhend" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.12.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 131, 2113

Sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määruse nr 167 "Riikliku pensioni määramise, ümberarvutamise ja maksmise juhend" muutmine

Vastu võetud 16.12.2003 nr 139

Määrus kehtestatakse «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» (RT I 2001, 100, 648; 2002, 53, 336 ja 338; 61, 375; 2003, 20, 116; 48, 343) § 39 alusel.

Sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määruses nr 167 «Riikliku pensioni määramise, ümberarvutamise ja maksmise juhend» (RTL 2002, 9, 89; 47, 652; 96, 1491) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 23 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) õppeasutuse tõend 18- kuni 24-aastase perekonnaliikme gümnaasiumi või kutseõppeasutuse päevases õppevormis või täiskoormusega või meditsiinilistel näidustustel muus õppevormis õppimise kohta või ülikooli või rakenduskõrgkooli statsionaarses õppevormis või täiskoormusega õppimise kohta või õpilaspilet, millelt nähtub õppeasutus ja õppevorm;»;

2) paragrahvi 23 lõike 2 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 8) arsti teatis 18- kuni 24-aastase perekonnaliikme gümnaasiumi või kutseõppeasutuse õhtuses või kaugõppe õppevormis või kutseõppeasutuses osakoormusega õppimise vajaduse kohta;»;

3) paragrahvi 41 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Toitjakaotuspensioni (välja arvatud alla 18-aastasele lapsele või alla 24-aastasele päevases õppevormis või meditsiinilistel näidustustel muus õppevormis või statsionaarses õppevormis või täiskoormusega õppivale õppijale) ja toitja kaotuse korral rahvapensioni (välja arvatud alla 18-aastasele lapsele või alla 24-aastasele päevases õppevormis või meditsiinilistel näidustustel muus õppevormis või statsionaarses õppevormis või täiskoormusega õppivale õppijale) maksmine lõpetatakse või pension arvutatakse ümber seoses pensionile õigust omavate perekonnaliikmete arvu vähenemisega isiku töötamise alustamise kuule järgneva kuu esimesest kuupäevast. Töötamise lõpetamisel määratakse või arvutatakse pension ümber seoses pensionile õigust omavate perekonnaliikmete arvu suurenemisega käesoleva määruse §-s 44 sätestatud korras.»;

4) paragrahvi 43 pealkirja muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« § 43. Toitjakaotuspensioni ja toitja kaotuse korral rahvapensioni maksmine alla 18-aastasele lapsele või alla 24-aastasele gümnaasiumi või kutseõppeasutuse päevases õppevormis või täiskoormusega või meditsiinilistel näidustustel muus õppevormis õppivale õpilasele või ülikooli või rakenduskõrgkooli statsionaarses õppevormis või täiskoormusega õppivale üliõpilasele»;

5) paragrahvi 43 lõiked 2 ja 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) 18-aastaseks saanud õppijale makstakse toitjakaotuspensioni või toitja kaotuse korral rahvapensioni või selle osa gümnaasiumi või kutseõppeasutuse päevases õppevormis või täiskoormusega või meditsiinilistel näidustustel muus õppevormis või ülikooli või rakenduskõrgkooli statsionaarses õppevormis või täiskoormusega õppimise korral kuni antud õppeasutuse lõpetamise kuu lõpuni, kuid mitte kauem kui 24. sünnipäeva eelse päeva kuu lõpuni.

(5) Õpingute katkestamisel (õpilaste nimekirjast välja arvatud, lubatud akadeemilisele puhkusele, lõpetanud õppimise päevases või statsionaarses õppevormis või täiskoormusega õppe või muudel juhtudel) lõpetatakse pensioni või selle osa maksmine toitja kaotuse korral õpingute katkestamise kuule järgneva kuu esimesest kuupäevast. Samast tähtajast arvutatakse mitmele perekonnaliikmele määratud pension ümber seoses pensionile õigust omavate isikute arvu vähenemisega.»;

6) paragrahvi 60 lõiked 5 ja 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Kui toitjakaotuspension alla 24-aastasele päevases või statsionaarses õppevormis või täiskoormusega õppivale õppijale oli määratud enne 1. aprilli 2000. a ning see isik katkestab õppetöö seoses kaitseväe ajateenistusse astumisega, siis nimetatud isiku uuesti õppima asumisel enne 24-aastaseks saamist jätkatakse toitjakaotuspensioni või rahvapensioni toitjakaotuse korral või pensioniosa maksmist endises suuruses õppima asumise päevast alates, kui vaheaeg ajateenistusest vabastamise ja õppetöö jätkamise vahel ei ületa 6 kuud ja avaldus koos õppeasutuse teatisega on esitatud enne kuue kuu möödumist õppetöö algusest ning teiste pensionile õigust omavate perekonnaliikmete arv ei ole muutunud. Õpilaspileti või õppeasutuse teatise esitamisel kuus kuud pärast õppeaasta algust makstakse pensioni või pensioniosa nimetatud dokumendi esitamise päevast.

(6) Alla 24-aastasele päevases või statsionaarses õppevormis või täiskoormusega õppivale õppijale makstakse toitjakaotuspensioni või toitja kaotuse korral rahvapensioni endises suuruses, kui ta omab katkematult õigust pensionile ning teiste pensionile õigust omavate perekonnaliikmete arv ei ole selle aja jooksul muutunud.»;

7) määrust täiendatakse paragrahviga 621 järgmises sõnastuses.

« § 621. Statsionaarses õppevormis õppimine

Toitjakaotuspensioni määramisel ja maksmisel nõutakse enne 2003/2004. õppeaastat õppeasutusse vastuvõetud isikutelt statsionaarses õppevormis õppimist.»

Minister Marko POMERANTS

Kantsler Maarja MÄNDMAA

/otsingu_soovitused.json