Teksti suurus:

Liiklusseaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.12.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 78, 522

Liiklusseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 19.11.2003

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 9. detsembri 2003. a otsusega nr 478

§ 1. Liiklusseaduses (RT I 2001, 3, 6; 2002, 92, 531; 90, 521; 105, 613; 110, 654 ja 655; 2003, 26, 156; 32, õiend) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 19 lõike 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) mootorsõiduki valdaja juures tööinspektor ja Tööinspektsiooni kohaliku asutuse juhataja.»;

2) paragrahv 27 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 27. Välisriigis väljaantud juhiluba

(1) Eestis kehtib välisriigis väljaantud juhiluba, mis on välja antud ja vormistatud vastavalt Genfi 1949. aasta teeliikluse konventsiooni või Viini 1968. aasta teeliikluse konventsiooni ning nende juurde kuuluvate hilisemate kokkulepete ja konventsiooni täienduste põhimõtetele. Juhiloa vastavuse Genfi 1949. aasta teeliikluse konventsioonile tuvastab majandus- ja kommunikatsiooniministri määratud asutus.

(2) Eesti Vabariigi territooriumil viibivate välisriigi relvajõudude liikmete või nende ülalpeetavate juhiluba tunnustatakse rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduses (RT I 2003, 23, 138) sätestatud korras. Välisriigi juhiloaga koos esitatakse ka relvajõudude liikmete või nende ülalpeetavate hulka kuulumist tõendav dokument.

(3) Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatiliste esindajate, konsulaarametnike, erimissioonide ja rahvusvaheliste organisatsioonide esindajate ning välisriigi diplomaatiliste esinduste ja konsulaarasutuste, erimissioonide ja rahvusvaheliste organisatsioonide esinduste haldustöötajate, abiteenistujate, koduteenijate ning nende perekonnaliikmete juhiluba, kes ei ole Eesti Vabariigi kodanikud ega Eestis elamisluba omavad isikud, kehtib Eestis ka juhul, kui see ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõuetele, tingimusel, et välisriigi juhiloaga koos esitatakse Välisministeeriumi väljastatud kehtiv diplomaadi- või teenistuskaart.

(4) Eesti kodaniku või Eestis elamisluba omava isiku Eestisse elama asumisel kehtib tema välisriigis väljaantud ja käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõuetele vastav juhiluba Eestis 12 kuud, arvates juhiloa omaniku Eestisse elama asumisest või elamisloa väljastamisest. Juhiluba vahetatakse Eesti juhiloa vastu eksamiteta. Välisriigis väljaantud juhiluba vahetatakse Eesti juhiloa vastu pärast liiklusteooria- ja sõidueksami edukat sooritamist juhul, kui:
1) juhiloa omanikku on Eestis viimase aasta jooksul karistatud liiklusseaduse või selle alusel antud õigusakti nõuete korduva rikkumise eest;
2) juhiloa omanikku on Eestis viimase aasta jooksul karistatud liiklusseaduse või selle alusel antud õigusakti nõuete sellise rikkumise eest, mille eest on ette nähtud juhtimisõiguse peatamine;
3) juhiloa omanik ei ole vahetanud välisriigis väljaantud juhiluba Eesti juhiloa vastu 12 kuu jooksul, arvates juhiloa omaniku Eestisse elama asumisest või elamisloa väljastamisest.

(5) Eestisse elama asunud isiku Euroopa Liidu liikmesriigis väljaantud juhiluba ei pea vahetama Eesti juhiloa vastu.»;

3) paragrahvi 7441 lõikes 3 asendatakse sõna «menetleja» sõnadega «kohtuväline menetleja» ja sama paragrahvi täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Käesoleva seaduse §-s 7429 sätestatud väärteo kohtuväline menetleja on Tööinspektsioon.»;

4) paragrahvi 79 senine tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesoleva seaduse § 27 lõige 5 jõustub Eesti ühinemisel Euroopa Liiduga eraldi seadusega.»;

5) lisa 1 «Mootorsõidukite kategooriad vastavalt juhtimisõigusele» tabelis muudetakse B- ja BE-kategooria veerg «Sõiduki liik ja iseloomustus» ning sõnastatakse järgmiselt:

B auto, mille registrimass ei ületa 3500 kg ja millel peale juhikoha ei ole rohkem kui kaheksa istekohta; sama auto koos kerghaagisega
    B-kategooria auto koos haagisega, mis ei ole kerghaagis, kui haagise registrimass ei ületa auto tühimassi ja autorongi registrimass ei ületa 3500 kg
BE B-kategooria auto koos haagisega, mis ei ole kerghaagis, kui haagise registrimass ületab auto tühimassi või autorongi registrimass ületab 3500 kg

§ 2. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json