Teksti suurus:

Võlaõigusseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.12.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 78, 523

Võlaõigusseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 19.11.2003

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 9. detsembri 2003. a otsusega nr 479

I. Võlaõigusseaduses (RT I 2001, 81, 487; 2002, 60, 374) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 36 lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu «on Eestis» sõnadega «või Euroopa Liidu liikmesriigis».

§ 2. Paragrahvi 41 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kui tüüptingimus on tühine või kui seda ei loeta lepingu osaks, kehtib leping muus osas, kui tingimuse kasutaja ei tõenda, et ta ei oleks lepingut ilma tühise või lepingu osaks mitteloetud tüüptingimuseta sõlminud.»

§ 3. Paragrahvi 47 lõige 2 ja § 49 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 4. Paragrahvi 53 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu «on Eestis» sõnadega «või Euroopa Liidu liikmesriigis».

§ 5. Paragrahvi 69 lõikest 7 jäetakse välja sõnad «eri liiki».

§ 6. Paragrahvi 94 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «millele lisandub seitse protsenti aastas».

§ 7. Paragrahvi 113 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral võib võlausaldaja nõuda võlgnikult viivitusintressi (viivis), arvates kohustuse sissenõutavaks muutumisest kuni kohase täitmiseni. Viivise määraks loetakse käesoleva seaduse §-s 94 sätestatud intressimäär, millele lisandub seitse protsenti aastas. Kui lepinguga on ette nähtud kõrgem intressimäär, kui käesoleva seaduse §-s 94, loetakse viivise määraks lepinguga ettenähtud intressimäär, millele lisandub seitse protsenti aastas.»

§ 8. Paragrahvi 115 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 9. Paragrahvi 116 lõikes 5 asendatakse sõnad «taganeb kahjustatud lepingupool lepingust» sõnadega «loeb kahjustatud lepingupool ennast lepingust taganenuks».

§ 10. Paragrahvi 118 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Lepingurikkumise tõttu lepingust taganemine on tühine, kui kohustuse täitmise nõue on aegunud ja võlgnik tugineb sellele või kui võlgnik keeldub õigustatult kohustust täitmast.»

§ 11. Paragrahvis 132 tehakse järgmised muudatused:

1) pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 132. Kahju hüvitamine asja hävimise, kaotsimineku või kahjustamise korral»;

2) lõike 1 teises lauses asendatakse sõnad «kahjustamise hetkel» sõnadega «hävimise või kaotsimineku hetkel».

§ 12. Paragrahvi 136 lõikes 4 asendatakse sõna «lepingupoole» sõnaga «poole».

§ 13. Paragrahvi 143 lõikest 2 jäetakse välja sõnad «käendatava kohustuse suurus ei ole käenduslepingu sõlmimise ajal selge ja».

§ 14. Paragrahvi 149 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 15. Paragrahvi 155 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Võlausaldaja nõustumust garantiiga eeldatakse.»

§ 16. Paragrahvi 159 lõikes 2 asendatakse sõna «viivitamata» sõnadega «mõistliku aja jooksul».

§ 17. Paragrahvi 175 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks.

§ 18. Paragrahvi 237 lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu «kohaldatakse Eestis» sõnadega «või Euroopa Liidu liikmesriigis».

§ 19. Paragrahvis 244 tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Tehingu alusel tekkinud ostueesõigus kehtib müügilepingu suhtes, mille sõlmib müüjana isik, kellega ostueesõiguse seadmine kokku lepiti. Seaduse alusel tekkinud ostueesõigust võib teostada eseme igakordse müümise korral.»;

2) lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Ostueesõigust saab teostada ka muu tasulise võõrandamise korral.»;

3) paragrahvi täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Eseme käsutamine, mille suhtes kehtib seaduse alusel tekkinud ostueesõigus, on tühine, kui käsutustehing tehakse pärast ostueesõiguse teostamise õiguse tekkimist ning see kahjustab või piirab ostueesõiguse teostamist. Käesolevas lõikes sätestatut ei kohaldata seaduse alusel tekkinud kinnisasja või selle osa ostueesõigusele.»

§ 20. Paragrahvi 286 lõikest 1 jäetakse välja teine lause.

§ 21. Paragrahvi 325 lõike 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) eluruumi üürilepingu ülesütlemise puhul ülesütlemise vaidlustamise kord ja tähtaeg».

§ 22. Paragrahvi 329 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «vaidlustamiseks» sõnadega «vastavalt käesoleva seaduse §-le 326».

§ 23. Paragrahvi 359 lõikest 1 jäetakse välja teine lause.

§ 24. Paragrahvi 367 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kui liisinguese jääb pärast liisingulepingu ülesütlemist liisinguandja omandisse, tuleb käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kulutuste hüvitamise nõude suuruse määramisel arvestada liisingueseme väärtust selle liisinguandjale tagastamise hetkel.»

§ 25. Paragrahvi 386 täiendatakse pärast sõnu «lepingutele Eestis» sõnadega «või Euroopa Liidu liikmesriigis».

§ 26. Paragrahvi 403 lõikes 6 asendatakse sõnad «Euroopa Liidus» sõnadega «Euroopa Liidu liikmesriigis».

§ 27. Paragrahvi 407 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–4 sätestatut kohaldatakse ka krediitkaardi vahendusel antavatele tarbijakrediitidele.»

§ 28. Paragrahvi 415 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Tarbijalt ei või võlgnetavate maksete tasumisega viivitamisel nõuda käesoleva seaduse § 113 lõikes 1 sätestatud viivise määrast kõrgemat viivist.»

§ 29. Paragrahvi 427 lõike 1 loetelu täiendatakse viitega §-le 433.

§ 30. Paragrahvi 432 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kui kindlustusandja ei täitnud käesoleva seaduse §-s 428 sätestatud kohustusi, muu hulgas ei andnud kindlustusvõtjale üle kindlustuslepingu suhtes kehtivaid tüüptingimusi, ei loeta lepingut sõlmituks, kui kindlustusvõtja vaidleb lepingule kirjalikult taasesitatavas vormis vastu 14 päeva jooksul, alates talle teabe ja tüüptingimuste edastamisest.»

§ 31. Paragrahvi 521 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks.

§ 32. Paragrahvi 541 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kindlustusandjale ei tule kindlustusjuhtumist teatada, kui kindlustusjuhtumina on kokku lepitud kindlustatud isiku teatud eluea saabumine.»

§ 33. Paragrahvi 561 lõike 1 teises lauses asendatakse sõna «kindlustusandja» sõnaga «kindlustusvõtja».

§ 34. Paragrahvi 673 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 ja käesoleva seaduse § 621 lõikes 1 sätestatust kõrvalekalduv kokkulepe on tühine.»

§ 35. Paragrahvi 679 lõike 4 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Agendil ei ole õigust agenditasule, kui on ilmne, et leping jääb täitmata käsundiandjast sõltumatu asjaolu tõttu.»

§ 36. Paragrahvi 686 lõiget 1 täiendatakse pärast esimest lauset lausega järgmises sõnastuses:

«Kui leping on kestnud üle aasta ja agendina tegutsemine on isikule olnud põhitegevuseks, peab käsundiandja agendilepingu ülesütlemisest ette teatama vähemalt kaks kuud.»

§ 37. Paragrahvis 720 tehakse järgmised muudatused:

1) lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kontopidaja võib lepingu üles öelda üksnes juhul, kui käsundiandja rikub oluliselt lepingust tulenevat kohustust.»;

2) lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 38. Paragrahvi 738 lõikes 4 asendatakse sõnad «Euroopa Liidus» sõnadega «Euroopa Liidu liikmesriigis».

§ 39. Paragrahvi 869 lõikes 4 asendatakse viide sama paragrahvi lõike 1 punktidele 9 ja 10 viitega sama paragrahvi lõike 2 punktidele 9 ja 10.

§ 40. Paragrahvi 880 lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu «lepingutele Eestis» sõnadega «või Euroopa Liidu liikmesriigis».

§ 41. Paragrahvi 906 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõuete aegumistähtaeg algab lepingu lõppemise päevast.»

II. Tsiviilseadustiku üldosa seaduses (RT I 2002, 35, 216; 2003, 13, 64) tehakse järgmised muudatused:

§ 42. Paragrahvi 38 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Juriidilise isiku organi otsuse kehtetuks tunnistamise hagi võib kohtule esitada kuue kuu jooksul otsuse vastuvõtmisest arvates. Kui juriidilise isiku organi tühise otsuse alusel on tehtud kanne juriidilise isiku kohta peetavasse registrisse, võib juriidilise isiku organi otsuse tühisuse tuvastamise hagi kohtule esitada kuue kuu jooksul registrikande avaldamisest arvates.»

§ 43. Paragrahvi 42 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Kui juriidilise isiku nime on muudetud teate avaldamisele eelneva kahe aasta jooksul, tuleb likvideerimisteates märkida ka juriidilise isiku varasemad nimed.»

§ 44. Paragrahvi 68 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Kui isik on kohustatud tegema kindla sisuga tahteavalduse, võib tahteavaldust asendada jõustunud kohtuotsus, millega tuvastatakse sellise kohustuse olemasolu.»

§ 45. Paragrahvi 88 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kohtu või muu seadusega selleks õigustatud ametiasutuse või ametiisiku poolt antud käsutuskeeldu rikkuv käsutustehing on tühine. Tühine on ka täitemenetluses, hagi tagamiseks või pankrotihalduri poolt tehtud käsutus, mis rikub eelmises lauses nimetatud käsutuskeeldu.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatu ei laiene enne käsutuskeelu andmist tekkinud asjaõiguste teostamisele.»

§ 46. Paragrahvi 106 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Tingimusliku tehingu teinud isiku poolt hõljumisajal tehtud käsutustehing on tingimuse saabumisel tühine, kui käsutustehing välistab või piirab tingimusega seotud õigusliku tagajärje saabumist. Tühine on ka täitemenetluses, hagi tagamiseks või pankrotihalduri poolt tehtud käsutus, mis välistab või piirab tingimusega seotud õigusliku tagajärje saabumist.»

§ 47. Paragrahvi 136 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (8) Kui tahteavalduse tegemiseks või kohustuse täitmiseks ettenähtud tähtpäev satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse tähtpäev saabunuks puhkepäevale järgneval esimesel tööpäeval.»

§ 48. Seadust täiendatakse §-ga 1451 järgmises sõnastuses:

« § 1451. Aegumise tagajärjed tagatisele

(1) Pandiga tagatud nõude aegumine ei võta pandipidajalt õigust põhivõla nõude rahuldamisele panditud eseme arvel.

(2) Omandireservatsiooni korral võib omanik nõuda asja väljaandmist ka juhul, kui omandireservatsiooniga tagatud nõue on aegunud.»

§ 49. Paragrahvi 147 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

III. § 50. Võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse (RT I 2002, 53, 336) § 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 7. Tehingu tühistamine ja lepingu ühepoolne lõpetamine

(1) Enne 1. juulit 2002 tehtud tehingu saab pärast 1. juulit 2002 tühistada või lepingu ühepoolselt lõpetada üksnes kehtivates seadustes sätestatud korras. Tühistamise ja lõpetamise aluste suhtes kohaldatakse tehingu tegemise ajal kehtinud seadust.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatu ei mõjuta enne 1. juulit 2002 esitatud tehingu kehtetuks tunnistamise või lepingu lõpetamise hagi menetlemist.»

IV. Asjaõigusseaduses (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509; 2001, 34, 185; 93, 565; 2002, 47, 297; 53, 336; 99, 579; 2003, 13, 64; 17, 95) tehakse järgmised muudatused:

§ 51. Paragrahvi 256 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kinnisasja võib koormata asjaõigusliku ostueesõigusega.»

§ 52. Paragrahv 259 tunnistatakse kehtetuks.

V. § 53. Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse (RT I 1993, 72/73, 1021; 1999, 44, 510; 2000, 51, 325; 88, 576; 2001, 31, 171; 42, 234; 94, 582; 2002, 47, 297; 53, 336; 99, 579; 2003, 13, 64; 51, 355) § 131 pealkirjas ja tekstis asendatakse sõna «võõrandamisel» sõnadega «tasulisel võõrandamisel».

VI. § 54. Äriseadustiku (RT I 1995, 26–28, 355; 1998, 91–93, 1500; 1999, 10, 155; 23, 355; 24, 360; 57, 596; 102, 907; 2000, 29, 172; 49, 303; 55, 365; 57, 373; 2001, 34, 185; 56, 332 ja 336; 89, 532; 93, 565; 2002, 3, 6; 35, 214; 53, 336; 61, 375; 63, 387 ja 388; 96, 564; 102, 600; 110, 657; 2003, 4, 19; 13, 64; 18, 100) § 229 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele võib põhikirjaga ette näha teiste aktsionäride ostueesõiguse, mis kehtib aktsiate igakordse tasulise võõrandamise korral ja mille kasutamise tähtaeg ei või olla pikem kui kaks kuud võõrandamise lepingu esitamisest. Müügilepingu sõlmimisest teatab müüja aktsiaseltsi juhatusele, kes teatab sellest viivitamatult teistele aktsionäridele. Muus osas kohaldatakse ostueesõigusele ja selle teostamisele võlaõigusseaduses ostueesõiguse kohta sätestatut.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json