HALDUSÕIGUSEnergeetika

HALDUSÕIGUSMajandustegevus eri valdkondades

KARISTUSÕIGUSVäärteod

Teksti suurus:

Seadmete energiatõhususe seadus (lühend - SETS)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.10.2006
Avaldamismärge:RT I 2003, 78, 525

Välja kuulutanud
Vabariigi President
09.12.2003 otsus nr 481

Seadmete energiatõhususe seadus

Vastu võetud 19.11.2003

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Seaduse reguleerimisala

  (1) Käesolev seadus reguleerib energia ja muude ressursside tõhusama kasutamise eesmärgil teatud liiki kodumasinatele, soojusseadmetele ja seadistele (edaspidi seadmed) esitatavaid energiatõhususe ja energiamärgistuse nõudeid ning nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise aluseid ja korda.

  (2) Energiamärgistuse nõudeid kohaldatakse järgmistele kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud seadmetele:
  1) külmikud, sügavkülmikud ja nende kombinatsioonid;
  2) pesumasinad, kuivatid ja nende kombinatsioonid;
  3) nõudepesumasinad;
  4) elektriahjud;
  5) valgustusseadmed;
  6) õhukonditsioneerid;
  7) veekuumutid ja kuumaveesalvestid.

  (3) Energiatõhususe nõudeid ning nende nõuete hindamise ja tõendamise korda kohaldatakse järgmistele seadmetele:
  1) vedel- ja gaaskütusega köetavad kuumaveekatlad;
  2) külmikud, sügavkülmikud ja nende kombinatsioonid;
  3) luminofoorlampide liiteseadised.

  (4) Energiatõhususe iseloomustamist ülevaatuse korras kohaldatakse soojusgeneraatoritele.

  (5) Käesolevas seaduses nimetatud seadmete nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise korrale kohaldatakse toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduse (RT I 1999, 92, 825; 2003, 45, 308) sätteid käesolevast seadusest tulenevate erisustega.

  (6) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375; 2003, 20, 117) sätteid käesolevast seadusest tulenevate erisustega.

§ 2.  Mõisted

  (1) Käesoleva seaduse tähenduses:
  1) energiatõhusus on energia ja muude ressursside tarbimise ökonoomsuse näitaja seadme sihtotstarbelise kasutamise korral;
  2) seade on toode, mille sihipärane kasutamine vajab energiat või muid ressursse ning võib tekitada müra või jäätmeid;
  3) muud ressursid on seadme sihtotstarbelise kasutamise korral tarbitav vesi, kemikaalid või muud ained;
  4) müra on seadme tekitatav õhus edasikanduv müratase detsibellides ühepikovatise helivõimsuse juures;
  5) energiamärgistus on seadme energia ja muude ressursside tarbimist iseloomustav teave;
  6) edasimüüja on isik või asutus, kes müüb turule lastud seadme edasi, üürib välja, võimaldab seda kasutada või esitleb tarbijale;
  7) tarnija on seadme tootja või tema volitatud esindaja või isik või asutus, kes laseb seadme turule.

  (2) Käesolevas seaduses kasutatakse toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduse §-s 2 nimetatud mõisteid käesolevast seadusest tulenevate erisustega.

§ 3.  Tehniline dokumentatsioon

  (1) Seadme tootja või tema volitatud esindaja koostab seadme tehnilise dokumentatsiooni, mis võimaldab kontrollida energiamärgistuses esitatud andmete õigsust ja seadme energiatõhususe nõuetekohasust. Tehniline dokumentatsioon koostatakse käesoleva seaduse § 1 lõigetes 2 ja 3 nimetatud seadmetele.

  (2) Kui seadme tootja või tema volitatud esindaja pole täitnud käesoleva paragrahvi lõikes 1 esitatud nõuet, peab tehnilise dokumentatsiooni koostama isik või asutus, kes laseb seadme turule.

  (3) Seadmete tehnilise dokumentatsiooni ja selle säilitamise aja nõuded kehtestatakse majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega .

2. peatükk ENERGIAMÄRGISTUSE NÕUDED 

§ 4.  Seadme energiamärgistuse ja selle avaldamise nõuded

  (1) Käesoleva seaduse § 1 lõikes 2 nimetatud seadme tarnija on kohustatud seadme varustama energiamärgistusega ja eestikeelse selgitusega energiamärgistuses esitatud näitajate kohta (edaspidi tootekirjeldus).

  (2) Energiamärgistus sisaldab seadme energiatõhusust iseloomustavaid andmeid ning, kui see on nõutav, ka andmeid seadme poolt tekitatava müra kohta.

  (3) Seadmete poolt tekitatava õhus leviva müra määramise nõuded kehtestatakse majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega.

  (4) Seadmete energiamärgistuse ja tootekirjelduse nõuded kehtestatakse majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega, milles sätestatakse:
  1) seadmete täpne määratlus;
  2) energiamärgistuses sisalduvate andmete määramise metoodikad;
  3) energiamärgistuse vorm;
  4) energiamärgistuse paigaldamise koht seadmel või pakendil;
  5) tootekirjelduses nõutav teave;
  6) seadme müügil sidevahendi kaudu nõutav teave.

  (5) Seadme tarnija peab edasimüüjad tasuta varustama energiamärgistuse ja tootekirjeldusega.

  (6) Energiamärgistuse ja tootekirjelduse õigsuse eest vastutab tarnija.

  (7) Kui seadme tarnijat ei ole võimalik kindlaks teha, tagab energiamärgistuse ja tootekirjelduse õigsuse seadme edasimüüja.

  (8) Seadme edasimüüja peab müügikohas energiamärgistuse ja tootekirjelduse ostjale tutvumiseks välja panema. Tootekirjeldus sisaldub kasutusjuhendis või selle puudumisel seadmega kaasa antavas muus dokumendis.

§ 5.  Energiamärgistuse nõuetega seadme turule laskmine

  Käesoleva seaduse § 1 lõikes 2 nimetatud seadme võib turule lasta, kui:
  1) selle energiatõhusus on määratud käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras;
  2) seade on varustatud nõutava teabe ja energiamärgistusega.

3. peatükk ENERGIATÕHUSUSE NÕUDED NING NÕUETELE VASTAVUSE HINDAMINE JA TÕENDAMINE 

§ 6.  Seadme energiatõhususe ja selle kohta antava teabe avaldamise nõuded

  (1) Käesoleva seaduse § 1 lõikes 3 nimetatud seade peab selle sihipärasel kasutamisel toimima energiatõhusalt, selle energiatõhusus peab olema tõendatud ning seade peab olema varustatud nõutava märgistusega.

  (2) Seadmete energiatõhususe nõuded kehtestatakse majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega, milles sätestatakse ka seadmete täpne määratlus ning nõutav märgistus.

§ 7.  Seadme nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine

  (1) Seadme nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise tagab seadme tootja või tema volitatud esindaja.

  (2) Kui seadme tootja või tema volitatud esindaja pole täitnud käesoleva paragrahvi lõikes 1 esitatud nõuet, peab seadme nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise tagama isik või asutus, kes laseb seadme turule.

  (3) Seadmete nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord, vastavusmärgi paigaldamise kord ning nõuetele vastavuse hindamiseks vajalikud vastavushindamise protseduurid kehtestatakse majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega . Seadmete nõuetele vastavuse hindamiseks ja tõendamiseks vajalikes vastavushindamise protseduurides võib ette näha teavitatud asutuse kaasamise kohustuse.

§ 8.  Energiatõhususe nõuetele mittevastava seadme esitlemine

  Seadet, mis ei vasta käesoleva peatüki nõuetele, võib esitleda messidel, näitustel, demonstratsioonidel ja teistel avalikel esitlustel tingimusel, et see on varustatud selgelt nähtava teabega, millest järeldub, et seade ei vasta sellele esitatavatele nõuetele ja et seda ei lasta turule ega võeta kasutusele enne, kui seade on nõuetega vastavusse viidud.

§ 9.  Teavitatud asutus

  (1) Teavitatud asutus on tunnustatud asutus, kes teeb seadmete energiatõhususe nõuetele vastavuse hindamiseks ja tõendamiseks vajalikke vastavushindamise protseduure.

  (2) Isikule teavitatud asutusena tegutsemise õiguse andmisel, selle õiguse kehtetuks tunnistamisel või peatamisel, samuti isiku teavitatud asutusena tegutsemisel ja tema üle riikliku järelevalve teostamisel kohaldatakse toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduse sätteid käesolevast seadusest tulenevate erisustega.

  (3) Õigus tegutseda teavitatud asutusena antakse kuni viieks aastaks.

  (4) Isik, kes taotleb õigust tegutseda teavitatud asutusena või tegutseb teavitatud asutusena, peab:
  1) vastama toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduse § 263 lõikes 1 sätestatule;
  2) olema akrediteeritud käesoleva seaduse § 1 lõikes 3 nimetatud seadmete nõuetele vastavuse hindamiseks ja tõendamiseks vastavalt toote nõuetele vastavuse tõendamise seadusele;
  3) omama kogu oma teavitatud asutusena tegutsemise aja jooksul kehtivat vastutuskindlustust.

  (5) Teavitatud asutusena tegutsemisest kolmandale isikule tekkida võiva kahju hüvitamise tagamiseks peab teavitatud asutus sõlmima vastutuskindlustuslepingu kindlustussumma ulatuses, mis on vähemalt 500 000 krooni.

§ 10.  Energiatõhususe nõuetega seadme turule laskmine ja kasutusele võtmine

  Käesoleva seaduse § 1 lõike 3 punktis 1 nimetatud seadme võib turule lasta ja kasutusele võtta ning § 1 lõike 3 punktides 2 ja 3 nimetatud seadme võib turule lasta, kui:
  1) see vastab käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele;
  2) selle nõuetele vastavus on käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras tõendatud ning seade on varustatud nõutava teabe ja märgistusega;
  3) seadmele on paigaldatud vastavusmärk, kui see on nõutav.

4. peatükk SEADMETE ENERGIATÕHUSUSE ISELOOMUSTAMINE ÜLEVAATUSE KORRAS 

§ 11.  Seadme energiatõhususe karakteristikute määramine

  (1) Käesoleva seaduse § 1 lõikes 4 nimetatud seadmele tehakse valmistamise või paigaldamise käigus ülevaatus ja selle energiatõhusus peab vastama seadme projektikohastele karakteristikutele.

  (2) Valmistamise käigus ülevaadatav seade peab olema varustatud kirjalike kasutus- ja hooldusjuhenditega, mis võimaldavad seadme kasutajal saavutada optimaalset energiatõhusust. Ülevaatuse tulemused lisatakse seadme kasutus- ja hooldusjuhenditele.

  (3) Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega kehtestatakse nende seadmete täpne määratlus, millele peab olema ülevaatus tehtud, samuti ülevaatuse käigus iseloomustatavad seadme energiatõhusust mõjutavad karakteristikud ja nende määramise kord ning nõuded ülevaatuse aruande sisule.

  (4) Seadme ülevaatuse selle valmistamise käigus tagab tootja ning selle paigaldamise käigus seadme paigaldaja.

  (5) Kui paigaldamise käigus tehtud ülevaatusel tuvastatakse, et seade ei vasta nõuetele, peab ülevaatuse teinud isik edastama riikliku järelevalve teostajale ülevaatuse aruande.

5. peatükk RIIKLIK JÄRELEVALVE 

§ 12.  Riikliku järelevalve teostaja

  Käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete täitmise üle teostab riiklikku järelevalvet Tehnilise Järelevalve Inspektsioon (edaspidi inspektsioon).

§ 13.  Riiklikku järelevalvet teostava ametiisiku õigused ja kohustused

  (1) Riiklikku järelevalvet teostaval ametiisikul on õigus:
  1) kontrollida käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete täitmist takistamatult ja ette teatamata;
  2) saada järelevalve teostamiseks vajalikku teavet, tutvuda järelevalve teostamiseks vajalike dokumentide või nende koopiatega ning teha neist ärakirju, tagades seejuures talle teatavaks saanud äri- ja tehnikaalase teabe konfidentsiaalsuse, kui seadusega ei ole ette nähtud selle avaldamist;
  3) siseneda järelevalve teostamise eesmärgil seadme valmistamis-, paigaldamis-, kasutamis-, remondi-, ehitus-, hooldus-, ladustamis- ja müügikohta, samuti teavitatud asutuse ruumidesse;
  4) keelata käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele mittevastava seadme turule laskmine või kasutuselevõtmine ning nõuda nõuetele mittevastava seadme turult eemaldamist või kasutamise lõpetamist;
  5) teha ettekirjutusi.

  (2) Riiklikku järelevalvet teostav ametiisik on kohustatud oma ülesannete täitmisel esitama ametitõendi.

§ 14.  Ettekirjutus

  (1) Käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete rikkumise lõpetamiseks, edasiste rikkumiste ärahoidmiseks ja rikkumisega tekitatud tagajärgede kõrvaldamiseks teeb riiklikku järelevalvet teostav ametiisik ettekirjutuse, milles:
  1) juhib tähelepanu õigusrikkumisele ja esitab nõude selle lõpetamiseks;
  2) esitab vajaduse korral nõude õigusrikkumisega seotud tegevuse osaliseks või täielikuks peatamiseks või
  3) kohustab tegema edasise tegevuse õiguspäraseks jätkamiseks vajalikke toiminguid.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib riiklikku järelevalvet teostav ametiisik rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses (RT I 2001, 50, 283; 94, 580) sätestatud korras. Sunniraha ülemmäär on 10 000 krooni.

§ 15.  Ettekirjutuse ja toimingu vaidlustamine

  (1) Kui isik ei nõustu riiklikku järelevalvet teostava ametiisiku ettekirjutuse või muu toiminguga, on tal õigus esitada inspektsiooni peadirektorile vaie kümne tööpäeva jooksul ettekirjutusest või muust toimingust teadasaamise päevast arvates.

  (2) Vaiet ei saa esitada inspektsiooni peadirektori haldusakti või toimingu peale.

  (3) Vaide esitamine ei peata ettekirjutuse täitmist.

  (4) Inspektsiooni peadirektor vaatab vaide läbi ja teeb otsuse 14 tööpäeva jooksul vaide esitamise päevast arvates. Vaide läbivaatamisest ei saa osa võtta ametiisik, kelle ettekirjutuse või toimingu peale vaie on esitatud.

  (5) Vaideotsus tehakse vaide esitajale teatavaks ning antakse kätte allkirja vastu või saadetakse posti teel väljastusteatega kahe tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

§ 16.  Nõuetele vastavuse kontrollimine

  (1) Inspektsiooni pädeval ametiisikul on riikliku järelevalve käigus õigus:
  1) võtta õiglase tasu eest seadme edasimüüjalt või tarnijalt vajalik kogus seadmeid katseeksemplarideks, et kontrollida seadme, selle energiamärgistuse, tootekirjelduse või muu esitatud teabe vastavust käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele;
  2) kontrollida kasutatava seadme, selle energiamärgistuse, tootekirjelduse või muu esitatud teabe vastavust käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele;
  3) tellida põhjendatud juhtudel hindamisteenust seadme nõuetele vastavuse hindamiseks või selle energiamärgistuse, tootekirjelduse või muu esitatud teabe õigsuse kontrollimiseks.

  (2) Kui tuvastatakse, et seade, selle energiamärgistus, tootekirjeldus või muu esitatud teave ei vasta käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele, peab seadme edasimüüja, tarnija või omanik tagastama käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud tasu ja hüvitama inspektsioonile käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud teenuse dokumentaalselt tõendatud kulud.

6. peatükk VASTUTUS 

§ 17.  Seadme energiamärgistuse ja tootekirjelduse nõuete rikkumine

  (1) Seadme tarnija või edasimüüja poolt seadme energiamärgistuse või tootekirjeldusega varustamata jätmise või tehnilise dokumentatsiooni koostamata jätmise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 10 000 krooni.

§ 18.  Energiamärgistuse ja tootekirjelduse välja panemata jätmine

  (1) Seadme edasimüüja või tarnija poolt seadme müügikohas energiamärgistuse või tootekirjelduse välja panemata jätmise või ettenähtud korras kättesaadavaks tegemata jätmise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 10 000 krooni.

§ 19.  Nõuetele mittevastava seadme turule laskmine

  (1) Seadme turule laskmise nõuete rikkumise eest või kasutusele võtmise nõuete eiramise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 30 000 krooni.

§ 20.  Ülevaatuse aruande esitamata jätmine

  (1) Käesoleva seaduse § 11 lõikes 5 nimetatud ülevaatuse aruande esitamata jätmise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 10 000 krooni.

§ 21.  Menetlus

  (1) Käesoleva seaduse §-des 17–20 sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku (RT I 2001, 61, 364; 2002, 86, 504; 82, 480; 105, 612; 2003, 4, 22) üldosa ja väärteomenetluse seadustiku (RT I 2002, 50, 313; 110, 654; 2003, 26, 156) sätteid.

  (2) Käesoleva seaduse §-des 17–20 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Tehnilise Järelevalve Inspektsioon.

7. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 22.  Rakendussätted

  (1) Seadmete energiatõhususe seadus (RT I 2000, 84, 532; 2002, 63, 387) tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Käesoleva seaduse nõuded ei laiene seadmetele, mille tootmine lõpetati enne 2001. aasta 1. juulit, ning kasutatud seadmetele.

§ 23.  Seaduse jõustumine

  Käesolev seadus jõustub 2004. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json