Teksti suurus:

Tsiviilõigussuhteid reguleerivate rakendusseaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.12.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 81, 546

Tsiviilõigussuhteid reguleerivate rakendusseaduste muutmise seadus

Vastu võetud 09.12.2003

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 15. detsembri 2003. a otsusega nr 490

§ 1. Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse (RT I 1993, 72/73, 1021; 1999, 44, 510; 2000, 51, 325; 88, 576; 2001, 31, 171; 42, 234; 94, 582; 2002, 47, 297; 53, 336; 99, 579; 2003, 13, 64; 51, 355) § 13 lõikes 6 tehakse järgmised muudatused:

1) viiendas lauses asendatakse sõnad «2003. aasta 31. detsembrini» sõnadega «2006. aasta 1. märtsini»;

2) seitsmendas ja kaheksandas lauses asendatakse sõnad «2003. aasta 31. detsembrit» sõnadega «2006. aasta 1. märtsi».

§ 2. Võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse (RT I 2002, 53, 336) § 16 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Ehitise, selle mõttelise osa, reaalosana erastatud eluruumi, elamus asuva mitteeluruumi, elamuühistu liikme omandisse antud korteri, endise korteriühingu liikme omandisse antud korteri või kaasomandi lõppemisel tekkinud ehitise reaalosa puhul võib ostueesõigust teostada kahe kuu jooksul pärast võlaõigusseaduse §-s 249 nimetatud teate saamist.»

§ 3. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json