Teksti suurus:

Haridusministri 26. augusti 2002. a määruse nr 65 "Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded" muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.12.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 131, 2104

Haridusministri 26. augusti 2002. a määruse nr 65 "Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded" muutmine

Vastu võetud 16.12.2003 nr 64

Määrus kehtestatakse «Koolieelse lasteasutuse seaduse» (RT I 1999, 27, 387; 2000, 54, 349; 95, 611; 2001, 75, 454; 2002, 61, 375; 90, 521; 2003, 18, 99; 75, 496) § 11 lõike 2 punkti 2, «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» (RT I 1993, 63, 892; 1999, 42, 497; 79, 730; 2000, 33, 195; 54, 349; 95, 611; 2001, 50, 288; 75, 454; 2002, 25, 144; 34, 205; 53, 336; 57, 359; 61, 375; 63, 389; 64, 393; 90, 521; 2003, 21, 125) § 121 lõike 4 ning «Kutseõppeasutuse seaduse» (RT I 1998, 64/65, 1007; 2001, 68, 406; 2002, 56, 348; 61, 375; 90, 521; 2003, 20, 116; 58, 387; 71, 473) § 30 lõike 3 alusel.

Haridusministri 26. augusti 2002. a määruses nr 65 «Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded» (RTL 2002, 96, 1486; 129, 1874; 2003, 4, 39) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 punktis 1 ja § 10 punktis 1 asendatakse sõna «viieaastane» sõnaga «kolmeaastane»;

2) paragrahvi 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 9. Keha-, kõne-, meele- ja vaimupuuetega ning psüühikahäiretega õpilaste kooli direktori (juhataja) kvalifikatsiooninõuded:

Keha-, kõne-, meele- ja vaimupuuetega ning psüühikahäiretega õpilaste kooli direktori (juhataja) kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) eripedagoogika alane kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž keha-, kõne-, meele- või vaimupuuetega või psüühikahäiretega või tasandusklassi õpilastega ning läbitud 240-tunnine juhtimisalane kursus või
2) muu pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž keha-, kõne-, meele- või vaimupuuetega või psüühikahäiretega või tasandusklassi õpilastega ning läbitud 240-tunnine juhtimisalane kursus.»;

3) paragrahvi 11 punkti 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) muu pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž koolieelses lasteasutuses ning läbitud 160-tunnine eelkoolipedagoogika kursus ning 160-tunnine juhtimiskoolitus.»;

4) paragrahvi 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 15. Keha-, kõne-, meele- ja vaimupuuetega ning psüühikahäiretega õpilaste kooli direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal kvalifikatsiooninõuded

Keha-, kõne-, meele- ja vaimupuuetega ning psüühikahäiretega õpilaste kooli direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) eripedagoogika alane kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž keha-, kõne-, meele- või vaimupuuetega või psüühikahäiretega või tasandusklassi õpilastega ning läbitud 160-tunnine juhtimisalane kursus või
2) muu pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž, sellest vähemalt kolm aastat keha-, kõne-, meele- või vaimupuuetega või psüühikahäiretega või tasandusklassi õpilastega ning läbitud 160-tunnine eripedagoogikakursus ja 160-tunnine juhtimisalane kursus.»;

5) paragrahvi 23 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 23. Keha-, kõne-, meele- ja vaimupuuetega ning psüühikahäiretega õpilaste kooli või klassi ning tasandusklassi õpetaja kvalifikatsiooninõuded

Keha-, kõne-, meele- ja vaimupuuetega ning psüühikahäiretega õpilaste kooli või klassi õpetaja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) eripedagoogika alane kõrgharidus või
2) muu pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus ja läbitud 320-tunnine eripedagoogika kursus.»;

6) paragrahvi 26 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 26. Kutseõpetaja kvalifikatsiooninõuded

Kutseõpetaja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) kutsepedagoogiline või muu pedagoogiline kõrgharidus õpetatavate õppekavade valdkonnas ja vähemalt kolmeaastane erialase töö staaž õpetataval kutse-, eri- või ametialal või
2) kõrg- või keskeriharidus õpetatavate õppekavade valdkonnas, vähemalt kolmeaastane erialase töö staaž õpetataval kutse-, eri- või ametialal ja läbitud 320-tunnine kutsepedagoogika kursus või
3) kõrg- või keskeriharidus õpetatavate õppekavade valdkonnas, vähemalt kolmeaastane erialase töö staaž ja jätkuv erialane töö õpetataval kutse-, eri- või ametialal.;

7) paragrahvi 30 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 30. Keha-, kõne-, meele- ja vaimupuuetega ning psüühikahäiretega õpilaste kooli õpilaskodu või pikapäevarühma kasvataja kvalifikatsiooninõuded

Keha-, kõne-, meele- ja vaimupuuetega ning psüühikahäiretega õpilaste kooli õpilaskodu ja pikapäevarühma kasvataja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) eripedagoogika alane kõrgharidus või
2) muu pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus ja läbitud 160-tunnine eripedagoogikakursus või
3) muu kõrg- või keskeriharidus ja läbitud 320-tunnine eripedagoogikakursus.»;

8) paragrahvi 36 lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu «Paragrahvi 3 punktis 2» sõnadega «§ 11 punktis 2 ning § 19 punktis 3»;

9) paragrahvi 37 täiendatakse lõigetega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

« (8) 1. septembrini 2007. a loetakse erialal, kus ei saa Eesti Vabariigis omandada kõrgharidust, kutseõpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastavaks õpetaja, kellel on kutsekeskharidus keskhariduse baasil ja vähemalt kolmeaastane erialase töö staaž õpetataval kutse-, eri- või ametialal ning läbitud 320-tunnine kutsepedagoogika kursus.»;

(9) Õppeasutuse juht ning õppeasutuse direktori või juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal loetaks juhtimiskoolituse osas vastavaks kvalifikatsiooninõuetele kahe aasta jooksul töölepingu sõlmimisest, kui ta on nelja kuu jooksul töölepingu sõlmimisest asunud läbima juhtimiskoolitust.»;

10) määrust täiendatakse §-ga 381 järgmises sõnastuses:

« 381. Määruse jõustumine

Käesoleva määruse § 26 punkt 3 jõustub 2005. aasta 1. jaanuaril.»

Minister Toivo MAIMETS

Kantsler Peep RATAS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json